Công văn 4172/GSQL-GQ1 2018 về vướng mắc nhập khẩu phân bón

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

Số: 4172/GSQL-GQ1
V/v
: Vướng mắc nhập khẩu phân bón

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2018

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk.

 

Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số 1296/HQĐL-NV ngày 05/12/2018 của Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk về vướng mắc nhập khẩu phân bón. Liên quan đến vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 11, khoản 12 Điều 47 Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ về quản lý phân bón thì phân bón có tên trong Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành từ ngày 09/8/2008 đến ngày 27/11/2013; phân bón hoàn thành khảo nghiệm (trừ phân bón quy định tại khoản 2 Điều 47) được nhập khẩu không cần Giấy phép nhập khẩu trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

Căn cứ khoản 2 Điều 27 Nghị định số 108/2017/NĐ-CP thì tổ chức, cá nhân nhập khu phân bón chưa được công nhận phải có Giấy phép nhập khẩu thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này (bao gồm cả phân bón quy định tại khoản 11 Điều 47 hết thời hạn 12 tháng k tngày Nghị định này có hiệu lực nhưng chưa được công nhận phân bón lưu hành tai Việt Nam).

Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk được biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, VP, GQ1 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực