Công văn 4166/TCHQ-GSQL 2020 chứng từ chứng nhận xuất xứ trong Hiệp định TPP

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4166/TCHQ-GSQL
V/v: Chứng từ chứng nhận xuất xứ trong Hiệp định CPTPP

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020

 

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

 

Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc khai số tham chiếu của chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu CPTPP trên tờ khai hải quan nhập khẩu như sau:

- Điều 5, Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 62/2019/TT-BTC) quy định người khai hải quan khai số tham chiếu và ngày cấp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trên tờ khai hải quan.

- Tuy nhiên, điểm 3, khoản 4, Điều 1 Thông tư số 62/2019/TT-BTC ngày 05/09/2019 hướng dẫn về yêu cầu tối thiểu đối với chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu CPTPP không quy định số tham chiếu là thông tin bắt buộc trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

Theo đó, đối với trường hợp người khai hải quan nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu CPTPP có thể hiện số tham thiếu, hướng dẫn người khai hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 5, Thông tư số 38/2018/TT-BTC. Đối với các trường hợp người khai hải quan nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu CPTPP không có số tham chiếu, hướng dẫn người khai hải quan khai “không có” trên tờ khai hải quan nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để các đơn vị thực hiện đúng quy định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực