Công văn 3952/NHNN-QLNH 2019 nhập khẩu vàng chứa sản xuất chip điện tử

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

Số: 3952/NHNN-QLNH
V/v: Nhập khẩu vàng chứa trong khay để sản xuất chip điện tử

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2019

 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Seoul Semiconductor Vina

 

Trả lời công văn số 20190502/SSC-CV ngày 22/5/2019 của Công ty TNHH Seoul Semiconductor Vina về việc nhập khẩu vàng chứa trong khay để sản xuất chip điện tử, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có ý kiến như sau:

1. Việc nhập khẩu vàng chứa trong khay để sản xuất ra sản phẩm chip điện tử phát sáng WICOP theo mô tả của công ty tại công văn 20190502/SSC-CV nói trên được thực hiện theo quy định của pháp luật liên quan đến việc nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất linh kiện điện tử.

2. Định kỳ hàng tháng (vào ngày mùng 10 của tháng tiếp theo), Công ty TNHH Seoul Seminconductor Vina phải gửi cho NHNN (Vụ Quản lý ngoại hối) báo cáo kèm tờ khai Hải quan của tháng liền kề trước đấy về: (i) tình hình nhập khẩu và sử dụng vàng trong khay phục vụ việc sản xuất chip điện tử; (ii) tình hình xuất khẩu chip điện tử. Trường hợp Công ty không gửi báo cáo, NHNN sẽ có văn bản phối hợp với Cơ quan Hải quan xử lý về vn đnhập khu vàng trong khay của Công ty.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo để Công ty TNHH Seoul Semiconductor Vina biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTĐ Ng
uyễn Thị Hồng (để b/c);
- Tổng Cục Hải quan (đ
p/h);
- Lưu: VP, QLNH6.

TL.THỐNG ĐỐC
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Xuân Tuấn

 

 

                                                                    

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực