Công văn 3675/BKHĐT-KTCN 2019 hướng dẫn xác nhận ưu đãi thuế nhập khẩu

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

Số: 3675/BKHĐT-KTCN
V/v: Hướng dẫn thực hiện xác nhận ưu đãi thuế nhập khẩu đối với thiết bị nhập khẩu để xây dựng dự án điện mặt trời.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2019

 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận

 

Trả lời công văn số 722/SKHĐT-EDO ngày 04/03/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận đề nghị hướng dẫn thực hiện xác nhận ưu đãi thuế nhập khẩu đối với thiết bị nhập khẩu để xây dựng dự án điện mặt trời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Về đề nghị hướng dẫn nội dung chứng chỉ chuyên ngành là những chứng chỉ gì và do cơ quan nào cấp (theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/03/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: “.... Hàng hóa chuyên dùng quy định tại Điều này là hàng hóa đòi hỏi phải đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật đặc thù khi sử dụng nêu trong các chứng chỉ chuyên ngành”).

- “Chứng chỉ chuyên ngành” nêu tại Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT được hiểu là các văn bản ban hành về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật (trong đó gồm tiêu chuẩn kỹ thuật đặc thù) do các cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép, xác nhận là hàng hóa chuyên dùng.

- Về thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận nghiên cứu quy định của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006 và các nghị định hướng dẫn Luật này, gồm Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/05/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

2. Xem xét trường hợp áp dụng ưu đãi thuế nhập khẩu đối với mặt hàng Tấm Module năng lượng mặt trời (Tấm pin) và Hệ thống khung giá đỡ tấm pin kèm theo là hàng hóa trong nước sản xuất được hay chưa (nội dung nêu tại điểm 2 công văn 722/SKHĐT-EDO trên):

- Tại điểm 2 công văn 722/SKHĐT-EDO trên chưa nêu chi tiết về: thông số kỹ thuật, cấu tạo, chất liệu, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật áp dụng đối với mặt hàng Tấm Module năng lượng mặt trời (tấm pin) và Hệ thống khung giá đỡ tấm pin.

Theo quy định của Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được thì đây là 2 mặt hàng ‘‘Module năng lượng mặt trời” (hay còn gọi là Tấm pin quang điện) và “Hệ thống khung giá đỡ tấm pin” thuộc danh mục hàng hóa trong nước sản xuất được, cụ thể quy định tại: mục 581 Phụ lục III về mặt hàng “Tm Module năng lượng mặt trời (mã số 8541 40 22, dùng để hấp thu năng lượng mặt trời để biến đổi điện năng)” và mục 82 Phụ lục IV về mặt hàng “Các cấu kiện bằng thép (mã 7308, loại thông dụng và khung nhà thép, dầm cầu thép đường bộ)”.

- Việc áp dụng ưu đãi thuế nhập khẩu đối với các hàng hóa nhập khẩu (trong đó gồm mặt hàng nhập khẩu tấm pin trên) thuộc chức năng thẩm quyền của Bộ Tài chính.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận biết và thực hiện theo quy định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan);
- Lưu: VT, KTCN (H/4).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNGNguyễn Đức Tâm

 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực