Công văn 3663/TCHQ-TXNK 2019 xử lý thuế hàng hóa bị hỏa hoạn

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

Số: 3663/TCHQ-TXNK
V/v: Xử lý thuế hàng hóa bị hỏa hoạn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2019

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 726/HQHCM-TXNK ngày 26/3/2019 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc xử lý thuế đối với hàng hóa bị thiệt hại do hỏa hoạn của Công ty TNHH Việt Nam Samho. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 156 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 thì văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực.

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 237/2009/TT-BTC ngày 18/12/2009 của Bộ Tài chính quy định về hồ sơ giảm thuế nhập khẩu;

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 5 Thông tư số 237/2009/TT-BTC ngày 18/12/2009 của Bộ Tài chính quy định trường hợp hồ sơ đầy đủ thì cơ quan hải quan phối hợp với cơ quan thuế đa phương kiểm tra s sách, chứng từ kế toán, chứng từ nhp kho, chứng từ xuất kho liên quan đến lô hàng bị thiệt hại.

Căn cứ các quy định nêu trên, đối chiếu với trường hợp Công ty TNHH Việt Nam Samho bị hỏa hoạn ngày 6/3/2015 thuộc thời điểm hiệu lực của Thông tư số 237/2009/TT-BTC ngày 18/12/2009. Tuy nhiên, trong hồ sơ đề nghị giảm thuế cho Công ty TNHH Việt Nam Samho của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cung cấp thiếu hồ sơ hải quan và biên bản phối hợp kiểm tra của cơ quan hải quan và cơ quan thuế nên chưa đáp ứng điều kiện để giảm thuế nhập khẩu theo quy định.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Hưng

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực