Công văn 3367/TCHQ-TXNK 2019 hoàn trả các khoản thu trong năm ngân sách

Thuộc tính văn bản
Công văn 3367/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn trả các khoản thu trong năm ngân sách Nhà nước 2019
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 3367/TCHQ-TXNK Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 29/05/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng , Xuất nhập khẩu
Tải văn bản
Loading...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

Số: 3367/TCHQ-TXNK
V/v: Hoàn trả các khoản thu trong năm NSNN 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2019

 

 

Kính gửi:

- Các cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Cục Kiểm tra sau thông quan.

 

Thực hiện công tác tổng hợp quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018, thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2019, để đảm bảo thu ngân sách năm 2019 theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố một số công việc sau:

1. Nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ theo Chỉ thị số 723/CT-TCHQ ngày 30/01/2019 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, chống thất thu phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2019.

2. Các đơn vị thường xuyên rà soát những tờ khai hải quan đăng ký và đã thực hiện nộp thuế trong năm 2019: trường hợp người nộp thuế được hoàn thuế theo quy định, trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế, đơn vị ban hành quyết định hoàn thuế và lập lệnh hoàn trả gửi Kho bạc Nhà nước trong niên độ năm ngân sách và trong thời gian chỉnh lý quyết toán (trước ngày 31/01 năm sau), hạch toán ngân sách nhà nước theo quy định.

3. Trường hợp người nộp thuế được hoàn thuế nhưng còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp và các khoản thu khác thì đề nghị thực hiện bù trừ số tiền được hoàn với số tiền còn nợ.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Vũ Thị Mai (để b/c);
- TT. Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c)
- TCT Nguyễn Văn
Cẩn (để b/c);
- Vụ NSNN (để ph);
- Kho bạc Nhà nước (để p/h);
- Lưu: VT; TXNK-Nhung (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

 

Loading...
Văn bản liên quan
Văn bản liên quan