Công văn 3332/TCHQ-TXNK 2019 về phân loại hàng hóa

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

Số: 3332/TCHQ-TXNK
V/v: Phân loại hàng hóa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2019

 

 

Kính gửi: Công ty CP sản xuất máy nông nghiệp đa năng Hòa phát.
(Đ/c: P. 1904, tòa M5, 91 Nguyễn Chí Thanh, Q. Đng Đa, Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 4197/VPCP-ĐMDN ngày 17/05/2019 của Văn Phòng chính phủ chuyển vướng mắc của Công ty CP sản xuất máy nông nghiệp đa năng Hòa phát (Công ty) về việc phân loại mặt hàng “máy xới đất”. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 22/04/2019, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2343/TCHQ-TXNK hướng dẫn Công ty về việc phân loại mặt hàng “máy xới đất”.

Đ nghị Công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể nếu còn vướng mắc.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP sản xuất máy nông nghiệp đa năng Hòa phát biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (đ
đăng trên cổng TTĐTCP);
- Văn phòng BTC (để biết);

- Phòng TM và CNVN (để theo dõi);
- Lưu: VT, TXNK (My - 3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

 

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực