Công văn 2956/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc trả lời vướng mắc Thông tư 128/2013/TT-BTC

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------
Số: 2956/TCHQ-TXNK
V/v: Trả lời vướng mắc Thông tư 128/2013/TT-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
----------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2014
 
 
Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.
 
Trả lời vướng mắc thực hiện Thông tư 128/2013/TT-BTC của Cục Hải quan TP. Hải Phòng, nội dung về thuế đối với hàng hóa xuất nhập khu tại mục II Bảng ngang tổng hợp vướng mắc kèm công văn số 11708/HQHP-GSQL (gọi tắt là Bảng vướng mắc), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Về khai hải quan (điểm 1 Bảng vướng mắc)
- Theo quy định tại khoản 8 Điều 11 Thông tư 128/2013/TT-BTC thì khi kiểm tra, phát hiện người nộp thuế không tự giác kê khai, nộp thuế hàng hóa đã thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ ni địa, cơ quan hải quan sẽ phải ấn định thuế theo tờ khai nhập khẩu ban đầu;
Thời hạn nộp tiền thuế ấn định đối với các tờ khai đăng ký trước ngày 1/7/2013 và từ ngày 1/7/2013 đã được hướng dẫn cụ thể tại khoản 6 Điều 20 Thông tư 128/2013/TT-BTC.
- Việc kê khai, nộp thuế đối với trường hợp chuyển tiêu thụ nội địa hàng NSXXK và hàng TN-TX đã được quy định cụ thtại khoản 8, 9 Điu 10 Thông tư 194/2010/TT-BTC (nay là khoản 8 Điều 11 Thông tư 128/2013/TT-BTC).
2. Về đồng tiền nộp thuế (điểm 2 Bảng vướng mắc)
Tổng cục Hải quan ghi nhận phản ánh của đơn vị đbáo cáo Bộ sửa đi Thông tư 128/2013/TT-BTC cho phù hợp.
3. Về thời hạn nộp thuế (điểm 3 Bảng vướng mắc)
3.1. Điều kiện về cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu thuộc sở hữu của người nộp thuế tại điểm a.1 khoản 1 Điều 20 Thông tư 128/2013/TT-BTC.
Đnghị đơn vị thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 437/BTC-TCHQ ngày 10/01/2014.
3.2. Về kiểm tra điều kiện “không bị cơ quan quản lý nhà nước xử phạt vi phạm trong lĩnh vực kế toán” tại điểm a.4 khoản 1 Điều 20 Thông tư 128/2013/TT-BTC
Theo mẫu số 18/CKCSSX/2013 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 128/2013/TT-BTC: Đđược áp dụng 275 ngày, doanh nghiệp phải cam kết chịu trách nhiệm trước pháp lut về tuân thủ pháp luật, trong đó phai cam kết về việc không bị xử phạt trong lĩnh vực kế toán. Trên cơ sở khai báo, cam kết của doanh nghiệp, cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra theo quy định về quản lý rủi ro, trường hợp phát hiện cam kết của doanh nghiệp không đúng thì xử phạt theo quy định của pháp luật.
3.3. Thẩm quyền xem xét chuyển tiêu thụ nội địa hàng NSXXK tại điểm c khoản 1 Điều 20 Thông tư 128/2013/TT-BTC
- Khoản 4 Điều 39 Thông tư 128/2013/TT-BTC đã quy định rõ Chi cục Hải quan có thẩm quyền xem xét phê duyệt cho phép doanh nghiệp chuyển tiêu thụ ni địa.
- Điểm c.1, c.2 khoản 1 Điều 20 Thông tư 128/2013/TT-BTC quy định Cục Hải quan tỉnh, thành phố có thẩm quyền xem xét không tính tiền chậm nộp đối với trường hợp chuyển tiêu thụ nội địa, tái xuất nguyên liệu vật tư có lý do khách quan.
Như vậy, thẩm quyền quy định tại điểm c.1, c.2 khoản 1 Điều 20 và khoản 4 Điu 39 là khác nhau. Việc Cục Hải quan ủy quyền cho Chi cục xem xét xử lý đối với trường hợp quy định tại điểm c.1, c.2 khoản 1 Điều 20, đề nghị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
3.4. Về điều chỉnh tiền thuế chênh lệch khi có giá chính thức trên hệ thống KT559
Vấn đề này đã được hướng dẫn tại số thứ tự 35, Bảng tổng hp vướng mc ban hành kèm theo công văn 7700/TCHQ-GSQL ngày 13/12/2013 của Tng cục.
4. Về cách xác định số tiền thuế trung bình khi ấn định thuế (điểm 4 Bảng vướng mắc)
Trường hợp không xác định được thời điểm tính thuế và/hoặc các căn cứ tính thuê cho hàng hóa cùng loại chuyển đổi mục đích sử dụng thuộc nhiều tờ khai hải quan khác nhau, thì số tiền ấn định thuế được xác định theo hướng dẫn tại điểm c.2.2 khoản 6 Điều 25 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính, theo đó:
- Số tiền thuế ấn định là số tiền thuế trung bình tính theo quy định của các văn bản pháp luật có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan
Ví dụ: Mặt hàng A nhập khẩu miễn thuế tại 10 tờ khai với số lượng nhập khẩu là 100 kg. Khi mặt hàng này chuyển đổi mục đích sử dụng với số lượng là 50 kg, thuộc trường hợp cơ quan Hải quan thực hiện thủ tục n định thuế nhưng không xác định được thời điểm tính thuế và/hoặc các căn cứ tính thuế của mặt hàng này thì số tiền thuế ấn định được xác định như sau:

Số tiền thuế ấn định của 50 kg
=
Tổng số tiền thuế của mặt hàng A tại 10 tờ khai
(tính theo thời điểm đăng ký tờ khai hải quan)
X 50
100
- Thời hạn nộp thuế ấn định thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 20 Thông tư 128/2013/TT-BTC.
5. Về bảo lãnh thuế (điểm 5, điểm 6 Bảng vướng mắc)
5.1. Điều kiện vốn chủ sở hữu tại điểm a khoản 2 Điều 21 Thông tư 128/2013/TT-BTC
- Về kiểm tra điều kiện để được áp dụng bảo lãnh: Nội dung này đã được quy định cụ thể tại điểm a khoản 2 Điều 21 Thông tư 128/2013/TT-BTC. Theo đó, trên cơ sở khai báo, cam kết của doanh nghiệp, cơ quan hải quan kiểm tra, đánh giá theo quy định về quản lý rủi ro.
- Trong thời gian chưa có dữ liệu kết nối với cơ quan thuế, đề nghị người nộp thuế khi thực hiện bảo lãnh nộp bản giấy báo cáo tài chính năm trước liên knăm đăng ký tờ khai hải quan (bn chụp có ký tên, đóng dấu).
5.2. Thông báo cho cơ quan chức năng trường hợp theo dõi, xử lý bảo lãnh riêng tại đim d.2 khoản 3 Điu 21 Thông tư 128/2013/TT-BTC
Đề nghị đơn vị tùy theo mức độ vi phạm cụ thể của tổ chức bảo lãnh và quy định ca pháp luật có liên quan để xử lý theo quy định. Hành vi vi phạm thuộc diện phải xử lý hành chính ở mức độ nào thì thông báo cho cơ quan chức năng có tham quyền xử lý ở mức độ đó. Hành vi phải xử lý hình sự thì chuyn cho cơ quan điu tra.
5.3. Theo dõi trừ lùi, khôi phục hạn mức bảo lãnh chung tại điểm đ khoản 4 Điều 21 Thông tư 128/2013/TT-BTC
Đnghị đơn vị thực hiện mở sổ "theo dõi trừ lùi”, và “khôi phục hạn mức bảo lãnh tương ứng với sthuế đã nộp” bảo đảm theo đúng quy định tại đim đ khoản 4 Điều 21 Thông tư 128/2013/TT-BTC.
6. Về xét hoàn thuế trường hợp XNK ủy thác hàng NSXXK (điểm 8 Bảng vướng mc)
Nội dung Cục Hải quan TP. Hải Phòng nêu đã được hướng dẫn tại số thứ tự số 117, Bảng tổng hp vướng mắc ban hành kèm theo công văn 7700/TCHQ- GSQL ngày 13/12/2013 của Tng cục.
7. Về thủ tục nộp, tiếp nhận và xử lý hồ sơ xét hoàn thuế, không thu thuế (điểm 9 Bảng vướng mắc)
7.1. Tra cứu nợ tiền thuế quá hạn, tiền chậm nộp, tiền phạt
Trường hợp Cục Hải quan TP. Hải Phòng nêu, Tổng cục Hải quan ghi nhận sẽ báo cáo Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện.
7.2. Quản lý, theo dõi hồ sơ hoàn trường hợp “Người nộp thuế tự quyết định thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế đối với các trường hợp đã nộp đủ các loại thuế” (Đim a.1 Khoản 2 Điều 127 Thông tư 128/2013/TT-BTC)
Vấn đề Cục Hải quan TP. Hải Phòng nêu đã được hướng dẫn tại số thứ tự 119 Bảng tổng hợp vướng mắc ban hành kèm theo công văn 7700/TCHQ-GSQL ngày 13/12/2013 của Tổng cục.
7.3. Thời hạn nộp hồ sơ hoàn, không thu thuế xuất khẩu trường hợp tờ khai nhập khẩu được hoàn trong thời hạn tối đa 365 ngày
Quy định về thời hạn nộp hồ sơ hoàn, không thu thuế tại điểm a.2 khoản 2 Điều 127 Thông tư 128/2013/TT-BTC nhằm đảm bảo quản lý, hạn chế trường hợp treo nợ trong khi hàng hóa đã xuất khẩu, không ảnh hưởng đến việc xác định đối tượng hoàn thuế, vì vậy, đề nghị đơn vị thực hiện theo quy định.
Trường hợp đơn vị còn vướng mắc, đề nghị báo cáo, gửi hồ sơ cụ thkèm lý do, đề xut về Tổng cục Hải quan để xem xét hướng dẫn thực hiện.
7.4. Về xác định thời điểm nộp hồ sơ hoàn, không thu thuế (Điểm a.2 khoản 2 Điều 127 Thông tư 128/2013/TT-BTC)
Vấn đề này, đã được hướng dẫn thực hiện tại điểm 1 công văn số 1412/TCHQ-GSQL ngày 14/02/2014 của Tổng cục Hải quan.
8. Về tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa (điểm 10 Bảng vướng mắc)
Về điều kiện hoàn trả số tiền thuế nộp thừa quy định tại điểm a khoản 2 Điều 130 và việc lưu bản gốc tờ khai hải quan tại cơ quan hải quan khi bù trừ tin thuế trường hợp lô hàng luồng xanh, luồng xanh có điều kiện tại đim a khoản 1 Điều 130 Thông tư 128/2013/TT-BTC:
Tổng cục Hải quan ghi nhận phản ánh của Cục Hải quan TP. Hải Phòng để sửa đổi, bổ sung Thông tư 128/2013/TT-BTC cho phù hợp.
9. Về việc thông báo số tiền thuế và tiền chậm nộp (điểm 11 Bảng vướng mc)
Về vấn đề Cục Hải quan TP .Hải Phòng nêu đã được hướng dẫn tại số thứ tự 126, Bảng tổng hợp vướng mắc ban hành kèm theo công văn 7700/TCHQ- GSQL ngày 13/12/2013 của Tng cục.
10. Về đồng tiền thanh toán hàng XNK tại chỗ (điểm 12 Bảng vướng mc)
Vướng mắc đơn vị nêu đã được quy định cụ thể tại điểm 4.12 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 128/2013/TT-BTC. Đnghị đơn vị nghiên cứu thực hiện.
11. Về chứng từ thanh toán hồ sơ hoàn, không thu thuế (điểm 13 Bảng vướng mắc)
Về vấn đề Cục Hải quan TP .Hải Phòng nêu đã được hướng dẫn tại số thứ tự số 131 Bảng tổng hợp vướng mắc ban hành kèm theo công văn 7700/TCHQ- GSQL ngày 13/12/2013 của Tổng cục.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Cục GSQL (để p/hợp);
- Lưu: VT, TXNK-CST(3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường
 
 
 

thuộc tính Công văn 2956/TCHQ-TXNK

Công văn 2956/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc trả lời vướng mắc Thông tư 128/2013/TT-BTC
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quanSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2956/TCHQ-TXNKNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành:24/03/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xuất nhập khẩu

tải Công văn 2956/TCHQ-TXNK

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi