Công văn 2936/TCHQ-TXNK năm 2018 Hướng dẫn lập trường diễn giải trong thanh toán điện tử hải quan

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

Số: 2936/TCHQ-TXNK
V/v: Hướng dẫn lập trường diễn giải trong thanh toán điện tử hải quan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2018

Kính gửi: Các Ngân hàng thương mại đã ký thỏa thuận phối hợp thu NSNN với Tổng cục Hải quan.

Trong thời gian qua để thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ, Tổng cục Hải quan (TCHQ) đã phối hợp với các ngân hàng thương mại (NHTM) tổ chức triển khai nộp thuế điện tử. Việc triển khai nộp thuế điện tử đã tạo thuận lợi, giảm thủ tục, chi phí cho người nộp thuế trong quá trình thực hiện nộp tiền vào ngân sách nhà nước (NSNN).

Trong quá trình thực hiện giao dịch nộp thuế điện tử qua Cổng thanh toán điện tử hải quan (tại Chương trình nộp thuế điện tử 24/7 và giao dịch nộp tiền tại quầy hoặc qua Internetbanking của NHTM), điện Citab của Ngân hàng Nhà nước chưa có hai trường người nộp thuế và người nộp thay, trường diễn giải còn hạn chế (210 ký tự), nên các NHTM phối hợp thu khi chuyển thông tin và chuyển tiền qua NHTM có giữ tài khoản của Kho bạc Nhà nước (KBNN) không theo cấu trúc dữ liệu đồng nhất, dẫn đến thông tin đến KBNN và cơ quan hải quan thường gặp phải thông tin không đầy đủ. Nhiều trường hợp tên người nộp thuế (NNT) là nộp thay, không khớp đúng với mã số thuế của người nộp thuế (NNT đăng ký trên tờ khai hải quan) nên các ngân hàng bị báo lỗi, tchối thanh toán; hoặc trường hợp tên NNT quá dài, khi ngân hàng chuyển điện liên ngân hàng sang ngân hàng giữ tài khoản của KBNN phải cắt bớt các ký tự, viết tắt tên NNT, dẫn đến việc ngân hàng giữ tài khoản của KBNN kiểm tra không khp với thông tin trên Cổng thanh toán điện tử hải quan.

Nhằm tháo gỡ các vướng mắc nêu trên, trong thời gian Ngân hàng Nhà nước chưa nâng cấp ứng dụng điện Citab để có đủ thông tin tên người nộp thay, NNT, đồng thời thống nhất cách nhập liệu thông tin trên trường nội dung đảm bảo chứng từ đi liên ngân hàng thông tin đầy đủ, TCHQ thông báo với các ngân hàng phối hợp thu như sau:

1. TCHQ công bố hướng dẫn lập trường diễn giải trong thanh toán điện tử theo Phụ lục đính kèm. Hiện TCHQ đang thực hiện kiểm thử trước khi cập nhật vào Chương trình nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 cho các NHTM thực hiện, dự kiến triển khai trong tháng 06/2018.

2. NHTM phối hợp thu cập nhật trường diễn giải theo phụ lục đính kèm sử dụng chung cho toàn bộ các giao dịch nộp thuế điện tử 24/7 và giao dịch nộp thuế tại quầy hoặc trên internetbanking.

3. Mt số lưu ý khi lập trường diễn giải:

3.1. Để phân biệt giao dịch nộp thuế điện tử 24/7 và các giao dịch tại NHTM (tại quầy và internetbanking) bằng chỉ tiêu “ID”.

3.2. Toàn bộ chỉ tiêu thông tin trên trường diễn giải khi lập chỉ sử dụng bằng mã. Trường hợp nộp thuế điện tử 24/7 và tại NHTM (tại quầy và internetbanking) chuyển qua Cổng thanh toán điện tử hải quan, chương trình nộp thuế điện tử của hải quan đã kiểm tra tính khp đúng thông tin giữa người nộp thuế với mã số thuế. Vì vậy, các ngân hàng không phải kiểm tra tính khp đúng của các thông tin này khi thực hiện giao dịch nộp thuế.

3.3. Trường hợp NNT lập lệnh thanh toán tại Chương trình nộp thuế điện tử và thông quan 24/7, nếu thanh toán cho nhiều sắc thuế (trên 3 sắc thuế có số tiền là tối đa là 11 ký tự), hệ thống sẽ báo lỗi và phản hồi lại cho NNT biết để lập lại lệnh thanh toán thuế.

3.4. Chỉ tiêu “Ma_ST” (Mã sắc thuế) được kết hợp tên viết tắt “ST” và số thứ tự mã các sắc thuế theo bảng mã sắc thuế đã gửi các NHTM theo bảng phụ lục đính kèm.

Đề nghị các NHTM căn cứ cấu trúc trường diễn giải trong thanh toán điện tử theo Phụ lục đính kèm, xây dựng, nâng cấp hệ thống đảm bảo thời gian phù hợp với nâng cấp hệ thống của TCHQ.

Trong quá trình thực hiện trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ theo số điện thoại đầu mối của Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK, Cục CNTT & thống kê Hải quan) hoặc gửi email theo địa chỉ dungbn2@customs.gov.vn (vướng về hệ thống) hoặc huongntt@customs.gov.vn (vướng về nghiệp vụ) để được hỗ trợ kịp thời.

Tổng cục Hải quan thông báo đcác đơn vị biết và thực hiện./

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT&TKHQ (để t/hiện);
- Báo Hải quan (để p/h t/hiện);
- Các CHQ tỉnh, TP (để p/h t/h);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN LẬP TRƯỜNG DIỄN GIẢI TRONG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ
(Ban hành kèm theo công văn số 2936/TCHQ-TXNK ngày 25/5/2018 của Tổng cục Hải quan)

Chỉ tiêu thông tin

Ký tự viết tắt

Số lượng ký tự tối đa

Ký tự phân cách

Lặp lại

Ghi chú

HQDT

HQDT

0

Hải quan điện tử

ID

ID

15

+

ID hồ sơ của TCHQ (trường hợp chứng từ không lập trên cổng thanh toán điện tử 24/7 thì ID nhận giá trị là 0)

MST

MST

14

+

Mã số thuế (trường hợp mã chi nhánh ký tự phân cách giữa mã cha và mã chi nhánh là -)

CNS

C

3

+

Chương ngân sách

NGAY_NT

NNT

8

+

Ngày nộp thuế (DDMMYYYY)

MA_HQ_PH

HQ

6

-

Mã hải quan phát hành

MA_HQ

6

-

Mã hải quan mở tờ khai

MA_CQT

7

+

Mã hải quan cơ quan thu

SO_TK

TK

12

+

Số tờ khai

NGAY_DK

NDK

8

+

Ngày đăng ký (DDMMYYYY)

LH

LH

5

+

Mã loại hình xuất nhập khẩu

MA_NTK

NTK

1

+

Mã nhóm tài khoản

MA_LT

LT

2

+

Mã loại tiền (Thuế, phí, phạt...)

MA_KB

KB

4

+

Mã kho bạc

TKKB

TKNS

4

+

Tài khoản kho bạc

NGUYEN_TE

VND

0

Đơn vị tiền tệ

(

(

0

x

TIEU_MUC

TM

4

+

x

Tiểu mục

MA_ST

ST

2

+

x

Mã sắc thuế

SOTIEN

T

11

x

Số tiền

)

)

0

x

Ví dụ:

Nộp thuế cho tờ khai: 10200853435/2018/02PG/A41 Ngày đăng ký 16/5/2018 của Công Ty TNHH ATLAS COPCO Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương (0100680486002 Chương 151) tại VP KBNN Hồ Chí Minh (0111) vào tài khoản 7111; Tiểu mục 1901: 99671 VNĐ; Tiểu mục 1702: 3100624 VNĐ;

Nộp 24/7:

HQDT+ID3397278192018+MST0100680486-002+C151+NNT01012018+HQ01PG-02PG-

2995224+TK10200853435+NDK20180516+LHA41+NTK1+LT1+KB0111+TKNS7111 - VND(TM 1901+ST2+T99671)(TM1702+ST3+T3100624)

Trường hợp không qua 24/7

HQDT+ID0+MST0100680486-002+C151+NNT01012018+HQ01PG-02PG-2995224+TK10200 853435+NDK20180516+LHA41+NTK1+LT1+KB0111+TKNS7111-VND(TM1901+ST2+T99671)(TM1702+ST3+T3100624)

BẢNG MÃ CÁC SẮC THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHU, NHẬP KHẨU

Mã ST

Viết Tắt

Tên

Tương ứng với chtiêu MA_ST

1

XK

Thuế xuất khẩu

ST1

2

NK

Thuế nhập khẩu

ST2

3

VA

Thuế giá trị gia tăng

ST3

4

TD

Thuế tiêu thụ đặc biệt

ST4

5

TV

Thuế tự vệ chống bán phá giá

ST5

6

MT

Thuế bảo vệ môi trường

ST6

7

TC

Thuế chống trợ cấp

ST7

8

PB

Thuế chống phân biệt đối xử

ST8

9

KH

Thuế khác

ST9

10

PG

Thuế chống bán phá giá

ST10

thuộc tính Công văn 2936/TCHQ-TXNK

Công văn 2936/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn lập trường diễn giải trong thanh toán điện tử hải quan
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quanSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2936/TCHQ-TXNKNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành:25/05/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xuất nhập khẩu

tải Công văn 2936/TCHQ-TXNK

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi