Công văn 2239/BCT-XNK 2019 về thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất nhập khẩu than

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

Số: 2239/BCT-XNK
V/v: Thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu than

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2019

 

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

 

Trả lời công văn số 803/TCHQ-GSQL ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Tổng cục Hải quan về vướng mắc thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu than, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Hoạt động kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu than phải thực hiện theo quy định tại các văn bản sau:

- Luật Quản lý ngoại thương;

- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện;

- Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương;

- Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

- Thông tư số 14/2013/TT-BCT ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về điều kiện kinh doanh than;

- Thông tư số 15/2013/TT-BCT ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu than;

- Thông tư số 27/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành dẫn trên không quy định trình tự, thủ tục cấp phép đối với hoạt động kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu than cũng như không quy định thương nhân phải xuất trình bằng chứng về việc tuân thủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 77/2016/NĐ-CP khi làm thủ tục hải quan.

2. Theo quy định của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 dẫn trên, than m là hàng hóa kinh doanh có điều kiện không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan kiểm tra việc thực hiện điều kiện kinh doanh than của thương nhân theo quy định của pháp luật.

Bộ Công Thương trao đổi để Tổng cục Hải quan hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ quan hải quan thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Đặng Hoàng An;
- Các Vụ: PC, DKT;
- Lưu: VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh

 

 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực