Công văn 2166/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc hoàn thiện dự thảo Quyết định ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

Thuộc tính văn bản
Công văn 2166/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc hoàn thiện dự thảo Quyết định ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 2166/VPCP-KTTH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 10/03/2017 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 2166/VPCP-KTTH
V/v:Hoàn thiện dự thảo Quyết định ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2017

 
 
Kính gửi: Bộ Tài chính.
 
 
Xét báo cáo, đề nghị của Bộ Tài chính tại Tờ trình số 12/TTr-BTC ngày 23 tháng 01 năm 2017 về Quyết định ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:
1. Bỏ hàng hóa nhập khẩu có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi, bao gồm cả thuế suất ưu đãi đặc biệt từ 20% trở lên ra khỏi Danh mục; không quy định tại Danh mục các dẫn chiếu đến văn bản quy phạm pháp luật cấp Bộ.
2. Bộ Tài chính hoàn chỉnh lại dự thảo Quyết định và Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 3 năm 2017 theo quy định.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Vương Đình Huệ (để b/c);
- Các Bộ: TP, NNPTNT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).LT.
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng