Công văn 1915/TXNK-TGHQ 2019 vướng mắc về giá trị hải quan

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

Số: 1915/TXNK-TGHQ
V/v: Vướng mắc về trị giá hải quan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2019

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

 

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 41/HQHN-TXNK ngày 01/03/2019 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội vướng mắc về việc xác định trị giá hải quan đối với các khoản phí nội địa CIC, D/O, vệ sinh container của Công ty TNHH Denso Việt Nam. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đã có các công văn số 3581/TCHQ-TXNK ngày 20/6/2018, số 5475/TCHQ-TXNK ngày 20/9/2018 và số 797/TCHQ-TXNK ngày 01/02/2019 hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố về phí vận tải và các chi phí liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa đến cửa khẩu nhập đầu tiên.

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội căn cứ hướng dẫn tại các công văn nêu trên và hồ sơ thực tế của Công ty xuất trình để thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TGHQ (Linh-03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực