Công văn 1606/TCHQ-CNTT của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thực hiện Quyết định 33/2016/QĐ-TTg ban hành Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 1606/TCHQ-CNTT
V/v
: Triển khai thực hiện QĐ số 33/2016/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2017
 
 
Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
 
Thực hiện quy định tại Khoản 9 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ về việc sử dụng tờ khai hải quan điện tử, ngày 19/8/2016 Thủ tướng chính phủ đã ký Quyết định số 33/2016/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử (sau đây gọi tắt là Quy chế).
Thực hiện trách nhiệm cung cấp tờ khai hải quan điện tử theo quy định tại Quyết định nêu trên, Tổng cục Hải quan đã hoàn thành việc xây dựng, triển khai Cổng thông tin tờ khai hải quan điện tử (Cổng thông tin hải quan).
Để đảm bảo thực hiện quyết định số 33/QĐ-TTg và vận hành Cổng thông tin tờ khai được hiệu quả, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện các nội dung sau:
1. Thông tin đầy đủ về các nội dung cơ bản của Quy chế cho cán bộ, công chức trong đơn vị để giải đáp, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân liên quan khi có yêu cầu, cụ thể:
- Phạm vi: Cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử để thực hiện các thủ tục về thuế, cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, thủ tục thanh toán qua ngân hàng và các thủ tục hành chính khác; chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa lưu thông trên thị trường.
- Bên sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử gồm:
+ Các cơ quan quản lý nhà nước sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử để thực hiện các thủ tục về thuế, cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và các thủ tục hành chính khác; kiểm tra tính hợp pháp của hàng hóa lưu thông trên thị trường;
+ Các tổ chức tín dụng sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử để thực hiện các thủ tục về thuế, thủ tục thanh toán qua ngân hàng;
+ Các tổ chức cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa được Bộ Công Thương ủy quyền.
- Các đối tượng trên sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử bằng các hình thức sau:
+ Sử dụng bằng tài khoản do Tổng cục hải quan cấp truy cập vào địa chỉ http://tkhqdt.customs.gov.vn để tra cứu thông tin;
+ Kết nối hệ thống thông tin với Cổng thông tin hải quan để sử dụng thông tin tờ khai dưới dạng dữ liệu điện tử;
+ Sử dụng dưới dạng tin nhắn do Tổng cục Hải quan cung cấp từ số điện thoại 0869600633. Trường hợp này chỉ áp dụng đối với các cơ quan kiểm tra, bao gồm: cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan, cơ quan Quản lý thị trường, cơ quan Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và các đơn vị, người có thẩm quyền kiểm tra theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân có hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu và lưu thông hàng hóa trên thị trường.
- Ý nghĩa:
+ Đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc sử dụng thông tin tờ khai hải quan và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu;
+ Góp phần thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử và dữ liệu điện tử, giúp tiết kiệm thời gian chuẩn bị cũng như lưu trữ hồ sơ, tài liệu, giảm chi phí cho việc in tờ khai hải quan, tiết kiệm chi phí hành chính, thực hiện mục tiêu đặt ra tại các Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử và Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP của Chính phủ.
2. Thông báo, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho người dân và doanh nghiệp, cơ quan liên quan về việc thực hiện Quyết định số 33/QĐ-TTg và triển khai Cổng thông tin hải quan bằng nhiều hình thức, cụ thể:
- Thông báo trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị;
- Dán thông báo tại các địa điểm làm thủ tục hải quan (nội dung như Thông báo kèm theo Công văn này);
- Hướng dẫn trực tiếp cho doanh nghiệp khi doanh nghiệp yêu cầu ký tên, đóng dấu trên Tờ khai hải quan.
Trong thời gian chờ các bộ, ngành và cơ quan liên quan kết nối chính thức với Cổng thông tin tờ khai, các đơn vị thực hiện yêu cầu về ký tên, đóng dấu tờ khai hải quan theo quy định hiện hành.
3. Tổ chức thực hiện: Giao cho Phòng/Bộ phận phụ trách về công nghệ thông tin tham mưu, giúp Cục trưởng thực hiện triển khai Quyết định 33/QĐ-TTg nói trên.
4. Thông tin liên hệ: Tổng cục Hải quan - Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan, địa chỉ: lô E3, đường Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội, điện thoại: 39.440.833, máy lẻ 8613, thư điện tử: tokhaihq33@customs.gov.vn.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.
 

Nơi nhận
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CNTT(2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Bình
 
 
THÔNG BÁO
V/V CUNG CẤP THÔNG TIN TỜ KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2016/QĐ-TTG.
 
Để thực hiện Quyết định số 33/2016/QĐ-TTg ngày 19/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử, Tổng cục Hải quan đã hoàn thành việc xây dựng, triển khai Cổng thông tin tờ khai hải quan điện tử (sau đây gọi tắt là Cổng thông tin hải quan) và thực hiện cung cấp thông tin tờ khai hải quan điện tử từ ngày 15/3/2017.
1. Phạm vi cung cấp:
Cổng thông tin hải quan cung cấp thông tin tờ khai hải quan điện tử để đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại Khoản 9 Điều 25, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ:
“Tờ khai hải quan điện tử có giá trị sử dụng trong việc thực hiện các thủ tục về thuế, cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, thủ tục thanh toán qua Ngân hàng và các thủ tục hành chính khác; chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa lưu thông trên thị trường. Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan sử dụng tờ khai hải quan điện tử phục vụ yêu cầu quản lý, không yêu cầu người khai hải quan cung cấp tờ khai hải quan giấy”
Trong thời gian chờ các bộ, ngành và cơ quan liên quan kết nối chính thức với Cổng thông tin tờ khai, các yêu cầu về ký tên, đóng dấu tờ khai hải quan sẽ được thực hiện theo quy định hiện hành.
2. Hình thức sử dụng:
- Các cơ quan liên quan sử dụng thông tin tờ khai điện tử theo các hình thức sau:
+ Sử dụng bằng tài khoản do Tổng cục hải quan cấp truy cập vào địa chỉ http://tkhqdt.customs.gov.vn để tra cứu thông tin;
+ Kết nối hệ thống thông tin với Cổng thông tin hải quan để sử dụng thông tin tờ khai dưới dạng dữ liệu điện tử;
+ Sử dụng dưới dạng tin nhắn do Tổng cục Hải quan cung cấp từ số điện thoại 0869600633. Trường hợp này chỉ áp dụng đối với các cơ quan kiểm tra, bao gồm cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan, cơ quan Quản lý thị trường, cơ quan Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và các đơn vị, người có thẩm quyền kiểm tra theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân có hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu và lưu thông hàng hóa trên thị trường.
- Các tổ chức, cá nhân có thể tra cứu tờ khai của đơn vị mình bằng các hình thức sau:
+ Sử dụng tiện ích “Tra cứu thông tin tờ khai hải quan” được cung cấp trên Cổng thông tin điện tử hải quan (https://www.customs.gov.vn);
+ Sử dụng thông tin tờ khai dưới dạng tin nhắn do Tổng cục Hải quan cung cấp từ số điện thoại 0869600633. Để đăng ký và sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử, vui lòng truy cập vào địa chỉ http://tkhqdt.customs.gov.vn_và làm theo hướng dẫn.
3. Việc sử dụng tờ khai điện tử nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong hoạt động xuất nhập khẩu, giúp tổ chức, cá nhân giảm thiểu được giấy tờ, tiết kiệm được chi phí, nhân lực, nâng cao hiệu quả hoạt động.
4. Trường hợp cần hỗ trợ, đề nghị liên hệ theo các hình thức sau:
- Liên hệ trực tiếp với các Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi làm thủ tục hải quan;
- Thông qua đường dây nóng của bộ phận hỗ trợ (helpdesk) của Tổng cục Hải quan;
- Gửi thư điện tử vào địa chỉ: bophanhotrotchq@customs.gov.vn
Tổng cục Hải quan thông báo để các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện./.
 

thuộc tính Công văn 1606/TCHQ-CNTT

Công văn 1606/TCHQ-CNTT của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thực hiện Quyết định 33/2016/QĐ-TTg ban hành Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quanSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1606/TCHQ-CNTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Công Bình
Ngày ban hành:14/03/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xuất nhập khẩu

tải Công văn 1606/TCHQ-CNTT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi