Công văn 1502/TCHQ-TXNK 2020 phân loại mặt hàng khai báo Thực phẩm bổ sung Alaska

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

 

Số: 1502/TCHQ-TXNK
V/v: P
hân loại mặt hàng khai báo “Thực phẩm bổ sung Alaska Deep Sea Fish Oil Omega-3,6,9”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2020

 

 

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hà Nội;

- Công ty CP Thương mại Polvita.

(Lô B7& B8, Ngách 1, Ngõ 187 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3281/HQHN-KTSTQ ngày 10/10/2019, 3625/HQHN-KTSTQ ngày 07/10/2019 của Cục Hải quan TP Hà Nội, công văn số 0410/2019/HQHN ngày 04/10/2019 của Công ty CP Thương mại Polvita về việc vướng mắc phân loại mặt hàng khai báo “Thực phẩm bổ sung Alaska Deep Sea Fish Oil Omega-3,6,9”. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Tham khảo ý kiến phân loại của Tổ chức Hải quan Thế giới tại thư số 20NL0019-DC ngày 18/2/2020;

Mặt hàng có tên thương mại “Alaska Deep Sea Fish Oil Omega -3,6,9”, thành phn chính: chứa hn hp du cá, du hạt lanh và du hoa anh thảo, thành phần khác: Gelatin, glycerin và nước tinh khiết, đóng gói: trong viên nang mềm, 100 viên/lọ nhựa, thuộc nhóm 15.17 “Margarine; các hỗn hợp hoặc các chế phm ăn được của cht béo hoặc dầu động vật hoặc thực vật hoặc các phần phân đoạn của các loại chất béo hoặc dầu khác nhau thuộc Chương này, trừ cht béo hoặc du ăn được hoặc các phần phân đoạn của chúng thuộc nhóm 15.16”, phân nhóm 1517.90 “- Loại khác”, mã số 1517.90.90 “ - - Loại khác” (Qui tắc 1 và 6).

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hà Nội và Công ty CP Thương mại Polvita biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Đương(3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


 

 Lưu Mạnh Tưởng

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực