Công văn 1313/TCHQ-GSQL 2020 tăng cường công tác quản lý xăng dầu nhập khẩu

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

Số: 1313/TCHQ-GSQL
V/v: Tăng cường công tác quản lý xăng dầu nhập khẩu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2020

 

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia nêu tại công văn số 10685/VPCP-V.I ngày 21/11/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc giao Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu, thực hiện kiến nghị của Bộ Công an tại văn bản số 3127/BCA-C03 ngày 17/10/2019 về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, hóa chất; sửa đổi, bổ sung, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật có liên quan, đảm bảo công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả đối với các hành vi sản xuất, buôn bán xăng giả, kém chất lượng, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện các nội dung nêu tại công văn số 5597/TCHQ-TXNK ngày 03/9/2019 của Tổng cục Hải quan; ngoài ra, yêu cầu các đơn vị:

1. Rà soát tất cả các trường hợp khai sai mã số, mức thuế do doanh nghiệp khai báo trên cơ sở dữ liệu quản lý tập trung để phát hiện các trường hợp gian lận trong khai báo về mã số và mức thuế, ấn định và thu đủ thuế theo quy định đối với các mặt hàng là xăng dầu, dung môi, chất kích Ron và các chất tạo màu.

2. Tăng cường thu thập các nguồn thông tin để kịp thời chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc kiểm tra, rà soát các lô hàng nhập khẩu nhằm ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp lợi dụng kê khai sai mã số hàng hóa để hưởng mức thuế thấp.

Tổng cục Hải quan thông báo nội dung trên để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Lưu Mạnh Tưởng;

- Cục Thuế XNK, Cục ĐTQBL;

- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Mai Xuân Thành

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực