Công văn 13/TCHQ-TXNK 2020 trị giá hải quan linh kiện nhập bù linh kiện lỗi

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

Số: 13/TCHQ-TXNK
V/v: Trị giá hải quan linh kiện nhập bù linh kiện lỗi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2020

 

 

 

Kính gửi: Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh VINFAST.
(T hợp sản xuất Vinfast - khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng)

 

Trả lời công văn số 191031/CV-Vinfast ngày 31/10/2019 của Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh Vinfast đề nghị hướng dẫn chính sách thuế và trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu bù cho hàng lỗi, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016 thì hàng hóa nhập khẩu do đối tác nước ngoài gửi bù (thay thế) cho hàng hóa bị lỗi đã nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế nhập khẩu. Việc xác định số tiền thuế phải nộp cho hàng hóa nhập khẩu thực hiện theo quy định tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu.

Căn cứ quy định tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 sửa đổi, bổ sung Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, trị giá hải quan đối với hàng hóa không có hợp đồng mua bán, hóa đơn thương mại là trị giá khai báo. Trường hợp cơ quan hải quan có căn cứ xác định trị giá khai báo không phù hợp thì xác định trị giá hải quan theo phương pháp xác định trị giá quy định tại Thông tư này, phù hợp với thực tế hàng hóa nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh Vinfast biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK - HằngB (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lưu Mạnh Tưởng

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực