Công văn 12010/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục nhập khẩu phế liệu

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------
Số: 12010/TCHQ-GSQL
V/v: Thủ tục nhập khẩu phế liệu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2015

 
 
Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.
 
Trả lời công văn số 2809/HQBD-GSQL ngày 17/11/2015 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương kiến nghị một số nội dung liên quan đến thủ tục nhập khẩu phế liệu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Tổng cục Hải quan ghi nhận nội dung kiến nghị và đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương nêu tại công văn số công văn số 2809/HQBD-GSQL dẫn trên và sẽ tổng hợp báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét. Trong khi chờ hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bình Dương hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư 41/2015/TT-BTNMT ngày 09/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu và nội dung hướng dẫn tại công văn số 6037/TCHQ-GSQL ngày 01/7/2015 của Tổng cục Hải quan.
Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết, thực hiện./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT V
ũ Ngọc Anh (để b/cáo);
- PTCT Nguyễn Văn
Cẩn (để b/cáo);
- Lưu: VT;GSQL(3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 
 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 12010/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục nhập khẩu phế liệu
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 12010/TCHQ-GSQL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 18/12/2015 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực