Công văn 10682/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 10682/TCHQ-PC

Công văn 10682/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quanSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:10682/TCHQ-PCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành:29/08/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 10682/TCHQ-PC
V/v:Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2014
 
 
Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.
 
 
Thực hiện Quyết định số 1553/QĐ-BTC ngày 08/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Tổng cục Hải quan đã xây dựng Kế hoạch hành động của Tổng cục Hải quan (Phụ lục đính kèm). Tổng cục Hải quan hướng dẫn và yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện một số hoạt động cụ thể trong Kế hoạch như sau:
1.1. Tại nơi trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính, Cục Hải quan tỉnh, thành phố và các Chi cục Hải quan có trách nhiệm phổ biến công khai, đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bộ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực hải quan và niêm yết các TTHC thuộc phạm vi, địa bàn quản lý của đơn vị.
1.2. Thực hiện công khai minh bạch các TTHC trên trang thông tin điện tử của đơn vị để người dân dễ tiếp cận và giám sát việc thực hiện.
1.3. Tăng cường tổ chức đối thoại giữa doanh nghiệp và cơ quan Hải quan; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết của đơn vị phải báo cáo, đề xuất kịp thời.
1.4. Tổ chức rà soát, hệ thống hóa danh mục các quy trình, TTHC lĩnh vực hải quan theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.
1.5. Thực hiện kiến nghị phương án đơn giản hóa TTHC: giảm số lượng chứng từ trong hồ sơ; giảm thời gian, giảm chi phí cho doanh nghiệp.
1.6. Thực hiện nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để thực thi phương án đơn giản hóa các quy trình và TTHC liên quan.
2.1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục, theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, cùng với việc thực hiện chương trình xây dựng pháp luật năm 2014 có trách nhiệm chủ động thực hiện:
- Tổ chức rà soát, hệ thống hóa danh mục các quy trình, TTHC lĩnh vực hải quan theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.
- Thực hiện kiến nghị phương án đơn giản hóa các quy trình, hồ sơ và giảm thời gian thông quan hàng hóa cho cá nhân, doanh nghiệp.
- Thực hiện nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để thực thi phương án đơn giản hóa các quy trình và TTHC liên quan.
2.2. Ban Cải cách hiện đại hóa có trách nhiệm:
- Triển khai thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN.
- Triển khai phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong lĩnh vực hải quan (theo hướng dẫn tại công văn số 1159/BNV-CCHC ngày 10/4/2014 của Bộ Nội vụ).
2.3. Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan:
- Hoàn thiện hệ thống thông tin kết nối với kho bạc Nhà nước và các Ngân hàng thương mại phục vụ thanh toán điện tử.
- Áp dụng mã vạch trong quy trình giám sát hải quan.
2.4. Vụ Pháp chế có trách nhiệm:
- Chủ trì, theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các đơn vị trong việc thực hiện các hoạt động của Kế hoạch này.
- Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan để đăng tải công khai, đầy đủ, kịp thời các TTHC được công bố trên Cổng thông tin Điện tử Hải quan.
- Tổ chức rà soát độc lập để kiến nghị đơn giản hóa TTHC lĩnh vực hải quan.
- Tổng hợp, báo cáo Tổng cục để trình Bộ kết quả thực hiện Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính kèm theo Quyết định 1553/QĐ-BTC ngày 08/7/2014.
Các đơn vị có trách nhiệm báo cáo Tổng cục (qua Vụ Pháp chế) tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch hành động của đơn vị theo Phụ lục đính kèm (đồng thời gửi bản mềm vào địa chỉ thư: vupc@customs.gov.vn) để theo dõi, tổng hợp.
Quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo kịp thời Tổng cục Hải quan (qua Vụ Pháp chế) để xem xét, giải quyết./
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Tổng cục trưởng (thay b/c);
- Các đ/c PTCT (để chỉ đạo);
- Vụ Pháp chế Bộ (thay b/c);
- Lưu: VT, PC (2b).
KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh
 
PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 19/NQ-CP NGÀY 18/3/2014 CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Công văn số 10682 /TCHQ-PC ngày 29 tháng 8 năm 2014)
 
 

TT
Nội dung công việc
Đơn vị
Tiến độ Thực hiện
Thời gian báo cáo
Chủ trì
Phối hợp
 
1.
Công khai minh bạch các TTHC trên Cổng thông tin Điện tử Hải quan.
Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan
Vụ Pháp chế
Thường xuyên
 
2.
Công khai minh bạch các TTHC trên trang thông tin điện tử của Cục Hải quan tỉnh, thành phố.
Cục Hải quan tỉnh, thành phố
Vụ Pháp chế và Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan
Thường xuyên
 
3.
Rà soát, hệ thống hóa danh mục các quy trình, TTHC lĩnh vực hải quan theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.
Vụ Pháp chế
Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục
Hoàn thành trước tháng 11/2014
Trước ngày 01/10/2014
4.
Kiến nghị phương án đơn giản hóa các quy trình, hồ sơ và giảm thời gian thông quan hàng hóa cho cá nhân, doanh nghiệp.
Vụ Pháp chế
Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục
Hoàn thành trước tháng 3/2015
Trước ngày 02/02/2015
5.
Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để thực thi phương án đơn giản hóa các quy trình và TTHC liên quan.
Vụ Pháp chế
Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục
Hoàn thành trước tháng 12/2015
Trước ngày 15/10/2015
6.
Triển khai thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN.
Ban Cải cách hiện đại hóa
Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục
Theo lộ trình cam kết
Phụ thuộc theo yêu cầu của Bộ Tài chính
7.
Triển khai phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong lĩnh vực hải quan (theo hướng dẫn tại công văn số 1159/BNV-CCHC ngày 10/4/2014 của Bộ Nội vụ).
Ban Cải cách hiện đại hóa
Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục
 
Phụ thuộc theo yêu cầu của Bộ Tài chính
8.
Hoàn thiện hệ thống thông tin kết nối với kho bạc Nhà nước và các Ngân hàng thương mại phục vụ thanh toán điện tử.
Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan
Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục
Trong năm 2014
 
9.
Áp dụng mã vạch trong quy trình giám sát hải quan.
Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan
Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục
Từ tháng 9 đến tháng 12/2014
 
                                                                                                                                                           
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi