Văn bản Luật Xuất nhập khẩu - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 20 văn bản: Xuất nhập khẩu
01

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-192:2020/BNNPTNT Yêu cầu đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu

Ban hành: 25/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
02

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 77:2014/BGTVT Khí thải mức 3 đối với xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới

Ban hành: 03/10/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2018
03

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-113:2012/BNNPTNT Quy trình kiểm dịch cây quả hạch nhập khẩu trong khu cách ly kiểm dịch thực vật

Ban hành: 14/12/2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2018
04

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-23:2010/BNNPTNT Phương pháp kiểm tra các loại hạt xuất nhập khẩu và quá cảnh

Ban hành: 27/04/2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2018
05

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-17:2010/BNNPTNT Quy trình điều tra theo dõi sinh vật gây hại trên giống cây có múi nhập khẩu trong khu cách ly kiểm dịch thực vật

Ban hành: 27/04/2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2018
06

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-22:2010/BNNPTNT Phương pháp kiểm tra cây xuất nhập khẩu và quá cảnh

Ban hành: 27/04/2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2018
07

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4540:88 Khăn bông xuất khẩu

Ban hành: 04/05/1988
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2017
08

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4460-87 Quặng tinh barít xuất khẩu-Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 18/11/1987
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2017
09

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1872:1986 Chuối tiêu tươi xuất khẩu

Ban hành: 31/12/1986
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2020
10

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4340-86 Gỗ ván sàn sơ chế xuất khẩu

Ban hành: 27/12/1986
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2017
11

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3948:1984 Cam quả tươi xuất khẩu-Phương pháp thử

Ban hành: 17/09/1984
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2017
12

Tiêu chuẩn Nhà nước TCVN 3221-79 Ghế tựa xếp xuất khẩu GC/75

Ban hành: 31/12/1979
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2017
13

Tiêu chuẩn Nhà nước TCVN 3230-79 Quế xuất khẩu-Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 31/12/1979
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2017
14

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 584:2003 Quy trình kiểm dịch côn trùng thiên địch nhập khẩu

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2020
15

Tiêu chuẩn Nhà nước TCVN 3222-79 Ghế tựa xếp xuất khẩu G3/75

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2017
16

Tiêu chuẩn Nhà nước TCVN 3231:79 Quế xuất khẩu-Phương pháp thử

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2017
17

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8711-2:2011 Động vật và sản phẩm động vật-Phần 2: Quy trình chung phân tích nguy cơ trong nhập khẩu sản phẩm động vật

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2018
18

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6474-6:2007 Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật kho chứa nổi - Phần 6: Hệ thống xuất và nhập khẩu dầu/khí

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2020
19

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1872:1976 Chuối tiêu tươi xuất khẩu

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2020
20

Tiêu chuẩn Nhà nước TCVN 3738-82 Thảm cói bện xuất khẩu-Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2017
Vui lòng đợi