Danh mục

Văn bản Luật Xuất nhập khẩu - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 11 văn bản: Xuất nhập khẩu
01

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-192:2020/BNNPTNT Yêu cầu đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu

Ban hành: 25/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
02

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12193-2-1:2018 Quy trình kiểm dịch sau nhập khẩu - Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể đối với củ giống và hạt giống cây trồng

Ban hành: 01/08/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2022
03

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 77:2014/BGTVT Khí thải mức 3 đối với xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới

Ban hành: 03/10/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2018
04

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-113:2012/BNNPTNT Quy trình kiểm dịch cây quả hạch nhập khẩu trong khu cách ly kiểm dịch thực vật

Ban hành: 14/12/2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2018
05

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-23:2010/BNNPTNT Phương pháp kiểm tra các loại hạt xuất nhập khẩu và quá cảnh

Ban hành: 27/04/2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2018
06

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-17:2010/BNNPTNT Quy trình điều tra theo dõi sinh vật gây hại trên giống cây có múi nhập khẩu trong khu cách ly kiểm dịch thực vật

Ban hành: 27/04/2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2018
07

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-22:2010/BNNPTNT Phương pháp kiểm tra cây xuất nhập khẩu và quá cảnh

Ban hành: 27/04/2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2018
08

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4460-87 Quặng tinh barít xuất khẩu-Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 18/11/1987
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2017
09

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3948:1984 Cam quả tươi xuất khẩu-Phương pháp thử

Ban hành: 17/09/1984
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2017
10

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 584:2003 Quy trình kiểm dịch côn trùng thiên địch nhập khẩu

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2020
11

Tiêu chuẩn Nhà nước TCVN 3231:79 Quế xuất khẩu-Phương pháp thử

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2017
Vui lòng đợi