Quyết định 556/2016/QĐ-UBND quản lý xuất nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Quảng Ninh

Thuộc tính văn bản
Quyết định 556/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Quảng Ninh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 556/2016/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Đức Long
Ngày ban hành: 29/02/2016 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------
Số: 556/2016/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Quảng Ninh, ngày 29 tháng 02 năm 2016

 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, UBND
CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH,
QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI QUẢNG NINH
----------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16/6/2014;
Căn cứ Nghị định số 64/2015/NĐ-CP ngày 06/8/2015 của Chính phủ quy định cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Báo cáo thẩm định số 02/BC-STP ngày 06/01/2016 của Sở Tư pháp; Theo đề nghị của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Quảng Ninh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
                    

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long

 
QUY CHẾ
PHỐI HỢP GIỮA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
 TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ
 CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI QUẢNG NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 556/2016/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)
 
 
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, hình thức phối hợp và trách nhiệm thực hiện của các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện) trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Quảng Ninh.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy chế này áp dụng với các Sở, Ban, ngành và UBND cấp huyện trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh.
Điều 3. Nguyên tắc phối hợp
1. Tuân thủ quy định của Nghị định số 64/2015/NĐ-CP ngày 06/8/2015 của Chính phủ quy định cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và văn bản pháp luật liên quan.
2. Đảm bảo chủ động, thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Quảng Ninh theo quy định của pháp luật.
3. Bảo đảm chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất theo quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và hướng dẫn của Bộ Công an; Công an tỉnh chủ trì quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Quảng Ninh; các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trực thuộc tỉnh, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh trong công tác này.
4. Không làm ảnh hưởng đến chức năng, nhiệm vụ và hoạt động chuyên môn của các cơ quan liên quan.
Điều 4. Hình thức phối hợp
1. Trao đổi ý kiến, cung cấp thông tin bằng văn bản theo yêu cầu của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp.
2. Thông qua các cuộc họp liên ngành định kỳ, đột xuất.
3. Thông qua các hội nghị sơ kết, tổng kết.
4. Thông qua việc thanh tra, kiểm tra của các đoàn công tác liên ngành.
5. Thông qua Quy chế phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện theo quy định của UBND tỉnh.
6. Các hình thức khác.
 
Chương II
NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP
 
Điều 5. Phối hợp trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật
1. Công an tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Quảng Ninh.
2. Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trao đổi với Công an tỉnh trước khi trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Quảng Ninh.
Điều 6. Phối hợp trong tổ chức thực hiện pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
1. Công an tỉnh có trách nhiệm:
a) Trao đổi, thông báo cho các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện chủ trương, biện pháp thực hiện công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
b) Phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc giải quyết thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
2. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Ngoại vụ tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm:
Hướng dẫn cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thực hiện quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Quảng Ninh.
Điều 7. Phối hợp trong công tác kiểm soát nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh của người nước ngoài
1. Công an tỉnh có trách nhiệm trao đổi, cung cấp cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:
a) Thông tin, tài liệu phục vụ công tác kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh quản lý;
b) Mẫu dấu kiểm chứng nhập cảnh, xuất cảnh và chứng nhận tạm trú;
c) Danh sách và dữ liệu hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế; giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam bị mất, bị hủy giá trị sử dụng.
2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có trách nhiệm trao đổi, cung cấp cho Công an tỉnh:
a) Tình hình người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh; người nước ngoài vi phạm pháp luật hoặc các trường hợp có hoạt động nghi vấn liên quan đến an ninh trật tự tại các cửa khẩu do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh quản lý;
b) Thông tin nhân sự người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh qua các cửa khẩu do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh quản lý;
c) Mẫu dấu kiểm chứng nhập cảnh, xuất cảnh, chứng nhận tạm trú cấp cho kiểm soát viên và mã số kiểm soát viên tại các đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
Điều 8. Phối hợp trong công tác quản lý cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
1. Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện kịp thời trao đổi Công an tỉnh (qua Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh) thông tin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép hành nghề, Quyết định cho phép có yếu tố nước ngoài và Giấy phép cấp cho lao động nước ngoài làm việc tại Quảng Ninh.
2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trao đổi Công an tỉnh thông tin về khu vực, địa điểm cấm, hạn chế người nước ngoài hoạt động, cư trú theo quy định của pháp luật Việt Nam.
3. Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh phối hợp với cơ sở lưu trú thực hiện việc khai báo tạm trú của người nước ngoài theo quy định tại Điều 33 và Điều 34 của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; phát hiện và kịp thời phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến người trên địa bàn tỉnh.
4. Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh thực hiện việc khai báo tạm trú và quản lý cư trú của người nước ngoài ở địa phương qua mạng Internet.
Điều 9. Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Quảng Ninh
1. Thanh tra tỉnh, các Sở, ban, ngành phối hợp với Công an tỉnh tiến hành thanh tra việc thực hiện và chấp hành các quy định pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trên địa bàn tỉnh.
2. Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu kinh tế (đối với địa bàn các Khu công nghiệp) thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động nước ngoài tại Quảng Ninh.
3. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Quảng Ninh được thực hiện theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.
Điều 10. Phối hợp xử lý vi phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Quảng Ninh
1. Xử lý vi phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Quảng Ninh được tiến hành theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và hướng dẫn của Bộ Công an. Công an tỉnh kịp thời thông báo cho các cơ quan liên quan phương thức, thủ đoạn vi phạm pháp luật trong lĩnh vực nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam để chủ động phối hợp phòng ngừa, phát hiện, xử lý.
2. Đối với các vụ việc vi phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài do đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát hiện thì xử lý theo thẩm quyền, nếu có tình tiết phức tạp thì trao đổi với Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh để phối hợp xử lý.
3. Trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam thuộc diện ưu đãi, miễn trừ thì thực hiện theo quy định của pháp luật về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
4. Trong thời hạn nhanh nhất kể từ khi phát hiện người nước ngoài bị tai nạn, tử vong... Sở Ngoại vụ có trách nhiệm báo cáo cơ quan chức năng của Bộ Ngoại giao để thông báo cho cơ quan đại diện của quốc gia, vùng lãnh thổ mà người đó là công dân biết để phối hợp giải quyết.
Điều 11. Phối hợp trong việc thống kê nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Quảng Ninh
1. Công an tỉnh chỉ đạo Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì thực hiện thống kê nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Quảng Ninh và gửi báo cáo, số liệu thống kê theo quy định.
2. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ đạo cơ quan chức năng thống kê số liệu khách du lịch là người nước ngoài đến Quảng Ninh thăm quan, du lịch định kỳ hàng tháng trao đổi cho Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh.
Công an tỉnh trao đổi thông tin về số liệu khách nước ngoài lưu trú tại Quảng Ninh cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng gửi thống kê số liệu cấp thị thực; người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh; người nước ngoài bị trục xuất, buộc xuất cảnh hoặc không đủ điều kiện nhập cảnh tại các cửa khẩu do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh quản lý cho Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu.
4. Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện thống kê số liệu người nước ngoài làm việc với các tổ chức, đơn vị trực thuộc trao đổi với Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh (qua mạng Internet) để phối hợp quản lý.
Điều 12. Phối hợp trong phổ biến, giáo dục pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
1. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông... tuyên truyền, phổ biến sâu rộng pháp luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh.
2. UBND cấp huyện chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh; Cơ quan thông tấn, báo chí phổ biến, giáo dục pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài cho cơ quan, tổ chức, cá nhân, cơ sở lưu trú tại địa phương để thực hiện./.

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực