Thông báo 401/TB-VPCP 2019 dự thảo Nghị quyết rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường thu hồi đất

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------------

Số: 401/TB-VPCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về
Dự thảo Nghị quyết về việc cho phép áp dụng thí điểm cơ chế, quy trình đặc
thù để rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn
giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

----------------------------

 

Ngày 18 tháng 10 năm 2019 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về Dự thảo Nghị quyết về việc cho phép áp dụng thí điểm cơ chế, quy trình đặc thù để rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Dự thảo Nghị quyết); cùng dự có Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, đại diện lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ; và đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trình bày báo cáo, ý kiến của các bộ, cơ quan, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kết luận như sau:

Cơ bản đồng ý với dự thảo Nghị quyết do Bộ Tài nguyên và Môi trường trình bày tại cuộc họp. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp thu các ý kiến thảo luận tại cuộc họp, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, trình Chính phủ xem xét.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- TTg, các PTTg;

- Các Bộ: TN&MT, TP, TC, XD, KH&ĐT;

- UBND thành phố Hồ Chí Minh;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ Lý TTgCP,

- Các Vụ: NN, CN, KTTH, PL, TGĐ Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, NN (03), VLA.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

Nguyễn Cao Lục

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực