Quyết định 98/2017/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế cấp phép khai thác khoáng sản làm VLXD

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

Số: 98/2017/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Thừa Thiên Huế, ngày 01 tháng 12 năm 2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, CẤP PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG Ở KHU VỰC CÓ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

---------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ Xây dựng quy định nội dung lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình mỏ khoáng sản;

Căn cứ Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản; mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 347/TNMT-KS ngày 25 tháng 9 năm 2017 về việc đề nghị ban hành Quy định quản lý, cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý, cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 12 năm 2017.

 

Điều 3.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa Thể thao, Du lịch, Tư pháp; Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh; Công an tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố Huế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

 

 

 

QUY ĐỊNH

QUẢN LÝ, CẤP PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG Ở KHU VỰC CÓ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ.
(Kèm theo Quyết định 98/2017/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

 

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về quản lý và trình tự thủ tục đăng ký, cấp giấy phép khai thác khoáng sản làm VLXDTT (VLXDTT) ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với:

1. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản làm VLXDTT khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Tổ chức, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thu hồi khoáng sản làm VLXDTT từ các dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch.

3. Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình cải tạo mặt bằng theo phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, quá trình lập phương án cải tạo trong diện tích cải tạo, xây dựng phát hiện có khối lượng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cần vận chuyển ra khỏi dự án.

4. Các cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 3. Nội dung quản lý, khai thác khoáng sản làm VLXDTT ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình

1. Khai thác khoáng sản làm VLXDTT ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình; dự án nạo vét khơi thông luồng lạch, san gạt mặt bằng, hạ cốt nền đối với đất nông nghiệp, đất vườn, đất sản xuất, đất ở đã được giao phải được cấp thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản; phải tuân theo quy định tại văn bản chấp thuận của cấp thẩm quyền và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Việc khai thác khoáng sản làm VLXDTT ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình chỉ được tiến hành sau khi hoàn thành thủ tục thu hồi, giao đất theo quy định của Luật Đất đai.

3. Trong quá trình khai thác khoáng sản làm VLXDTT ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình; san gạt mặt bằng, hạ cốt nền đối với đất nông nghiệp, đất vườn, đất sản xuất, đất ở đã được giao phải thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ các công trình hạ tầng cơ sở liên quan.

Việc khai thác khoáng sản làm VLXDTT ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình, cải tạo, hạ độ cao đất phải đảm bảo hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả, nhằm bảo vệ, cải tạo làm tăng hiệu quả sử dụng đất;

Điều 4. Các hành vi bị cấm

1. Không được thực hiện việc cải tạo mặt bằng, khai thác khoáng sản trong những khu vực đã được khoanh định là khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản; khu vực đã được quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản; Khu vực dự trữ khoáng sản trên địa bàn tỉnh và khu vực đã được điều tra đánh giá có khoáng sản.

2. Lợi dụng việc cải tạo mặt bằng, khai thác đất san lấp để khai thác khoáng sản khác; gây tác động xấu đến môi trường sinh thái, cảnh quan khu vực; ảnh hưởng đến các công trình công cộng, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng; các công trình, địa điểm có giá trị văn hóa, lịch sử đã được UBND tỉnh đưa vào Quy hoạch khảo cổ và danh mục bảo vệ; các công trình liên quan đến an ninh - quốc phòng; nhà cửa vật kiến trúc của người dân… làm tổn hại đến lợi ích chính đáng của người sử dụng đất xung quanh.

3. Tiến hành hoạt động liên quan đến khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình nhưng chưa được cấp có thẩm quyền cấp Giấy phép theo quy định.

4. Hành vi lợi dụng việc cải tạo mặt bằng, khai thác khoáng sản để hủy hoại đất, không thực hiện đúng quy định của pháp luật khi được cấp giấy phép, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm của chủ đầu tư.

5. Hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vượt quá quyền hạn hoặc thiếu trách nhiệm của người có thẩm quyền để làm trái quy định về việc khai thác khoáng sản.

Điều 5. Cơ quan có thẩm quyền và cơ quan hướng dẫn, tiếp nhận và thẩm định hồ sơ cho phép đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản và khai thác khoáng sản làm VLXDTT ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình

1. UBND tỉnh là cơ quan có thẩm quyền cho phép đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản và khai thác khoáng sản làm VLXDTT ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình.

2. Cơ quan hướng dẫn, tiếp nhận và thẩm định hồ sơ cho phép đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản và khai thác khoáng sản làm VLXDTT ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình, gồm:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan hướng dẫn, tiếp nhận và thẩm định hồ sơ thuộc thẩm quyền cho phép của UBND tỉnh (trừ các dự án đầu tư xây dựng công trình nằm trong Khu Kinh tế Chân Mây- Lăng Cô);

b) Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh là cơ quan hướng dẫn, tiếp nhận và thẩm định hồ sơ thuộc thẩm quyền cho phép của UBND tỉnh tại Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô theo quy định tại Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh về việc phân cấp, ủy quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh.

 

Chương II

TRÌNH TỰ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ, KHAI THÁC KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG TRONG DIỆN TÍCH DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

 

 

Điều 6. Trình tự và hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản làm VLXDTT trong diện tích dự án xây dựng công trình

1. Trình tự, cách thức thực hiện đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản VLXDTT trong diện tích dự án xây dựng công trình theo quy định tại Điều 62 Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản (sau đây gọi tắt là Nghị định số 158/2016/NĐ-CP).

2. Hồ sơ đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản VLXDTT trong diện tích dự án xây dựng công trình theo quy định tại Điều 53 Nghị định 158/2016/NĐ-CP.

Điều 7. Trình tự và hồ sơ thực hiện thủ tục cấp giấy phép khai thác khoáng sản làm VLXDTT ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình

1. Trình tự, cách thức thực hiện cấp giấy phép khai thác khoáng sản làm VLXDTT ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Điều 63 Nghị định 158/2016/NĐ-CP.

2. Hồ sơ cấp giấy phép khai thác khoáng sản làm VLXDTT ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Điều 54 Nghị định 158/2016/NĐ-CP; các Biểu mẫu kèm theo ở Phụ lục tại Quy định này và phải có địa điểm sử dụng khoáng sản cụ thể.

Điều 8. Trách nhiệm và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình được đăng ký, cấp phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình

1. Thực hiện việc khai thác khoáng sản làm VLXDTT theo đúng với nội dung giấy phép đã được cấp và dự án đầu tư xây dựng công trình đã được thẩm định.

2. Trong quá trình thi công, nếu phát hiện có khoáng sản khác phải có trách nhiệm bảo vệ và thông báo về Sở Tài nguyên và Môi trường, hoặc Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh (đối với các dự án nằm trong Khu Kinh tế Chân Mây- Lăng Cô), UBND cấp huyện nơi có dự án thực hiện, không được tự ý khai thác hoặc đảo lộn địa tầng làm giảm giá trị và độ thu hồi khoáng sản; nếu phát hiện có các di vật, hiện vật phải báo cáo với chính quyền địa phương và cơ quan quản lý văn hóa để kịp thời xử lý.

3. Phải đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và an toàn cho đất đai và các công trình liền kề. Nếu phát hiện tình trạng sạt lở có nguy cơ ảnh hưởng đến đất đai và các công trình liền kề, phải báo cáo ngay cho Chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan để kịp thời xử lý. Chịu trách nhiệm đền bù thiệt hại do mình gây ra đối với các chủ đất, công trình xung quanh (nếu có).

Thường xuyên thực hiện các biện pháp kiểm soát, bảo vệ tài nguyên, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong khu vực. Thực hiện việc đền bù thiệt hại do mình gây ra đối với các chủ đất xung quanh (nếu có);

4. Phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước như nộp lệ phí cấp phép, phí bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và các nghĩa vụ khác theo quy định; định kỳ 06 tháng một lần báo cáo kết quả thực hiện về UBND cấp xã, UBND cấp huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh (các dự án đầu tư xây dựng công trình nằm trong Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô).

5. Đối với các công trình cải tạo mặt bằng đất nông nghiệp, trong quá trình thi công thì phải bóc toàn bộ tầng đất canh tác để sang một bên và phải lưu giữ, không được làm đảo lộn tầng đất canh tác, tiến hành san ủi cải tạo mặt bằng trả lại tầng đất canh tác nói trên, không làm thay đổi mục đích sử dụng đất;

6. Trước khi khai thác phải thông báo nội dung, khối lượng, kế hoạch, chương trình thực hiện các công việc, các hạng mục công trình hỗ trợ đến UBND cấp huyện, cấp xã để có cơ sở thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tại địa phương.

7. Phải thực hiện báo cáo hoàn công sau cải tạo mặt bằng và khai thác khoáng sản, phục hồi môi trường đất đai sau khai thác theo quy định của pháp luật.

8. Thu hồi giấy phép khai thác khai thác khoáng sản

a) Giấy phép khai thác khoáng sản làm VLXDTT bị thu hồi nếu tổ chức, cá nhân, hộ gia đình được cấp phép vi phạm khoản 1, 2, 4, 5 Điều 4 Quy định này mà không khắc phục trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản có thẩm quyền có thông báo bằng văn bản.

b) Khi giấy phép bị thu hồi thì tổ chức, cá nhân, hộ gia đình được cấp phép đó phải chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về các vấn đề có liên quan và tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đó sẽ không được xem xét cấp mới giấy phép trong 03 năm.

c) Khi giấy phép khai thác khoáng sản bị thu hồi hoặc hết thời hạn thì tổ chức, cá nhân, hộ gia đình khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phải di chuyển toàn bộ phương tiện, thiết bị của mình ra khỏi khu vực khai thác, thực hiện hoàn công sau khai thác và phục hồi môi trường và các nội dung liên quan theo đúng phương án đã được phê duyệt.

 

Chương III

THẨM QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC NGÀNH, CÁC CẤP TRONG QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ, KHAI THÁC KHOÁNG SẢN LÀMVẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG Ở KHU VỰC CÓ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

 

 

Điều 9. Trách nhiệm của các ngành, các cấp trong quản lý đăng ký, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định: Hồ sơ đề nghị chấp thuận cho đăng ký, khai thác khoáng sản làm VLXDTT là tổ chức, cá nhân của các dự án, công trình xây dựng cần khai thác khoáng sản (trừ Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô) trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện khai thác khoáng sản làm VLXDTT ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; theo dõi kết quả thực hiện khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh (trừ Khu kinh tế Chân Mây- Lăng Cô); tổng hợp các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện quyết định này, báo cáo UBND tỉnh sửa đổi bổ sung cho phù hợp.

2. Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh

a) Hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định: Hồ sơ đề nghị chấp thuận cho đăng ký, khai thác khoáng sản làm VLXDTT là tổ chức, cá nhân của các dự án, công trình xây dựng cần khai thác khoáng sản trong Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô (theo quy định tại Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh về việc phân cấp, ủy quyền cho Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh) trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện khai thác khoáng sản làm VLXDTT ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; theo dõi kết quả thực hiện khai thác khoáng sản trong Khu kinh tế Chân Mây- Lăng Cô; tổng hợp các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện quyết định này, báo cáo UBND tỉnh sửa đổi bổ sung cho phù hợp.

3. Cục Thuế tỉnh

a) Hướng dẫn, đôn đốc, giám sát tổ chức, cá nhân được cấp phép đăng ký, khai thác khoáng sản đăng ký, kê khai, nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường và các nghĩa vụ tài chính khác có liên quan theo quy định.

b) Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường giám sát, kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình được cấp phép khai thác.

c) Định kỳ 6 tháng (chậm nhất ngày 10 tháng 7) và hàng năm (chậm nhất là ngày 15 tháng 01 năm sau) Cục Thuế tỉnh thông báo tình hình thực hiện việc kê khai, nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường và các nghĩa vụ tài chính khác có liên quan đến việc khai thác khoáng sản làm trên địa bàn tỉnh cho Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra, đối chiếu và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Công an tỉnh

Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao tiến hành kiểm tra, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản theo thẩm quyền hoặc chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các Sở, Ban, Ngành liên quan kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hoạt động khai thác khoáng sản trái quy định.

5. Các sở, ngành liên quan khác

a) Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, trước khi xem xét phê duyệt các dự án có phát sinh khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cho các tổ chức, cá nhân phải lấy ý kiến Sở Tài nguyên và Môi trường về mặt khoáng sản.

b) Khi xem xét thẩm định thiết kế chi tiết phải lưu ý cos nền thiết kế của công trình một cách hợp lý, nhất là đối với các công trình lớn phải đảm bảo giữ tối đa địa hình tự nhiên, cân bằng đào, đắp trong nội bộ là chính, hạn chế tối đa việc tận thu, vận chuyển khoáng sản ra khỏi khu vực dự án.

c) Phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến thi công công trình kết hợp khai thác khoáng sản, giám sát, kiểm tra việc thực hiện; xử lý các hành vi vi phạm trong quá trình thực hiện.

6. Ủy ban nhân dân cấp huyện

a) Ủy ban nhân dân cấp huyện trước khi chấp thuận địa điểm đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền, phải xem xét toàn diện các vấn đề liên quan như quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch giao thông, điện, khoáng sản ...vv. Nội dung thẩm định phê duyệt phải xem xét chi tiết, phải có sơ đồ tổng mặt bằng khu vực thực hiện dự án, vị trí các hạng mục; các thông số kỹ thuật để làm cơ sở cho kiểm tra, giám sát việc tuân theo pháp luật khi triển khai dự án.

b) Tăng cường công tác quản lý địa bàn, bảo vệ tài nguyên khoáng sản tại địa phương, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; giám sát, kiểm tra việc thực hiện, xử lý các hành vi vi phạm đối với chủ sử dụng đất trong quá trình cải tạo mặt bằng, trường hợp vượt quá thẩm quyền phải báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên để được chỉ đạo xử lý kịp thời.

c) Định kỳ 6 tháng (chậm nhất ngày 10 tháng 7) và hàng năm (chậm nhất là ngày 15 tháng 01 năm sau), Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện việc cải tạo mặt bằng, kết hợp tận thu khoáng sản trên địa bàn huyện cho Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

d) Địa phương nào để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản không phép mà không xử lý hoặc không báo cáo kịp thời theo quy định nêu trên thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đó phải kiểm điểm, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

7. Ủy ban nhân dân cấp xã

a) Tăng cường công tác quản lý địa bàn, bảo vệ tài nguyên khoáng sản tại địa phương, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; giám sát, kiểm tra việc thực hiện, xử lý các hành vi vi phạm đối với chủ sử dụng đất trong quá trình cải tạo mặt bằng, trường hợp vượt quá thẩm quyền phải báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên để được chỉ đạo xử lý kịp thời.

b) Địa phương nào để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản không phép mà không xử lý hoặc không báo cáo kịp thời theo quy định nêu trên thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đó phải kiểm điểm, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

 

Điều 10. Xử lý vi phạm

1. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước:

Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm hoặc bao che cho người có hành vi vi phạm trong lĩnh vực khai thác, sử dụng khoáng sản trái quy định ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của Luật công chức hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Đối với các tổ chức, cá nhân:

Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định trên thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý vi phạm bằng hình thức xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại về vật chất phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy định này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc; các tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

thuộc tính Quyết định 98/2017/QĐ-UBND

Quyết định 98/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về quản lý, cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên HuếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:98/2017/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành:01/12/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xây dựng , Tài nguyên-Môi trường
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi