Quyết định 894/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

---------------

Số: 894/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2010

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DI CHUYỂN CÁC

 CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT TRONG PHẠM VI GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ CÁT LINH - HÀ ĐÔNG

-------------------------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 12/2009/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 60/2009/QĐ-UBND ngày 9/4/2009 của UBND Thành phố Ban hành Quy định về quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của Thành phố Hà Nội;

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan:

Quyết định số 3136/QĐ-BGTVT ngày 15/10/2008 của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình “Đường sắt đô thị Hà Nội: Tuyến Cát Linh - Hà Đông”;

Quyết định số 1979/QĐ-UBND ngày 28/4/2009 của UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án Di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông;

Quyết định số 3056/QĐ-UBND ngày 19/6/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu tư vấn lập dự án Di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 640/TTr-SXD ngày 26/01/2010 và Báo cáo kết quả thẩm định số 150 ngày 08/02/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông.

2. Chủ đầu tư: Sở Xây dựng

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Liên danh tư vấn RPUCO.JV (Liên danh: Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải, Công ty cổ phần khảo sát thiết kế xây dựng công trình, Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng bưu điện, Công ty cổ phần tư vấn thiết kế chiếu sáng và cơ điện công trình, Công ty TNHH nhà nước một thành viên nước sạch Hà Nội).

4. Chủ nhiệm lập dự án: Ông Nguyễn Minh Thắng, kỹ sư cầu đường thuộc Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải.

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi và kết hợp hạ ngầm các công trình (như: hệ thống cáp điện lực, thông tin, cáp quang, truyền hình, chiếu sáng, tín hiệu giao thông, cấp thoát nước…) trong phạm vi giải phóng mặt bằng để đảm bảo có mặt bằng sạch cho dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, không làm ảnh hưởng đến quá trình thi công và quản lý dự án sau này.

6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng: Gồm các nội dung chủ yếu sau: Di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm nổi bao gồm: đường dây thông tin, cáp quang, truyền hình, điện lực, chiếu sáng, cấp thoát nước, viễn thông, tín hiệu giao thông, biển quảng cáo, cây xanh… ra khỏi chỉ giới giải phóng mặt bằng tại các tuyến phố có đường sắt đi qua. Chiều dài tuyến L = 13,05 Km, điểm đầu là ga Cát Linh (nằm trên khu đất 47 Cát Linh của Công ty thương mại dịch vụ Tràng Thi), điểm cuối giáp bến xe Yên Nghĩa (gần nút giao vành đai 4). Tại địa phận xã Phú Lương (quận Hà Đông) có khu Depot, nhánh nối với tuyến chính vào khu Depot dài khoảng 1,7 Km.

7. Địa điểm xây dựng: Tuyến đi qua các quận: Đống Đa, Thanh Xuân, Hà Đông.

8. Diện tích sử dụng đất: Khoảng 495.730,4 m2 (Theo Quyết định số 3136/QĐ-BGTVT ngày 15/10/2008 của Bộ Giao thông vận tải).

9. Phương án xây dựng (thiết kế cơ sở): Gồm các nội dung chủ yếu sau: Di chuyển và xây dựng các hạng mục chủ yếu sau:

- Hệ thống thông tin, cáp quang, truyền hình;

- Hệ thống chiếu sáng, tín hiệu giao thông, biển quảng cáo;

- Hệ thống cấp thoát nước;

- Hệ thống điện lực.

(Chi tiết phương án xây dựng theo thiết kế cơ sở gửi kèm Tờ trình số 640/TTr-SXD ngày 26/01/2010 của Sở Xây dựng và được Chủ đầu tư bổ sung hoàn chỉnh theo văn bản tham gia ý kiến thẩm định thiết kế cơ sở số 10524/GTVT-TĐ ngày 22/12/2009 của Sở Xây dựng).

10. Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật (Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ).

11. Thiết bị công nghệ: Gồm các thiết bị phục vụ cho công tác di chuyển phần hạng mục chiếu sáng.

12. Tổng mức đầu tư của dự án:

 

Tổng cộng

548.809

Triệu đồng

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:

- Chi phí thiết bị;

- Chi phí quản lý dự án:

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:

- Chi phí khác:

- Chi phí dự phòng:  

 

464.868

1.379

6.003

18.025

8.642

49.892

 

Triệu đồng

Triệu đồng

Triệu đồng

Triệu đồng

Triệu đồng

Triệu đồng

 

13. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn kinh phí giải phóng mặt bằng trong tổng mức đầu tư Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 3136/QĐ-BGTVT ngày 15/10/2008.

14. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

15. Thời gian thực hiện dự án: Hoàn thành công tác di dời toàn bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật trước quý II năm 2011.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Tổ chức thực hiện dự án:

- Lựa chọn nhà thầu: Thực hiện theo quy định của Luật đấu thầu 2005, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ và các quy định của pháp luật về đấu thầu hiện hành; Chủ đầu tư có trách nhiệm lập kế hoạch đấu thầu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

- Các bước tiếp theo thực hiện theo Luật Xây dựng 2003, Luật số 38 năm 2009 sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản, các Nghị định hướng dẫn của Chính phủ và các quy định hiện hành của Nhà nước và thành phố Hà Nội về quản lý chất lượng công trình xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

2. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Tổ chức quản lý, thực hiện dự án theo đúng các quy định của Nhà nước và UBND Thành phố về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình theo đúng các quy định hiện hành;

- Trước khi triển khai bước lập thiết kế kỹ thuật và dự toán xây dựng công trình Chủ đầu tư có trách nhiệm:

+ Thực hiện thẩm tra Tổng mức đầu tư của Dự án theo quy định tại mục b, khoản 4, điều 10 Quyết định số 60/2009/QĐ-UBND ngày 9/4/2009 của UBND Thành phố. Trường hợp có thay đổi về Tổng mức đầu tư, Chủ đầu tư có trách nhiệm lập và trình UBND Thành phố xem xét phê duyệt điều chỉnh Tổng mức đầu tư dự án theo quy định;

+ Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục: Giao đất theo quy định của Luật Đất đai đảm bảo phù hợp với thiết kế cơ sở đã được Sở Xây dựng tham gia ý kiến thẩm định;

+ Bổ sung xác nhận cam kết bảo vệ môi trường của UBND quận Đống Đa theo quy định;

+ Bổ sung thỏa thuận của Sở Quy hoạch Kiến trúc theo quy định tại Quyết định số 56/2009/QĐ-UBND ngày 27/3/2009 (khoản 1 điều 4) của UBND Thành phố;

+ Phối hợp với chủ đầu tư của các dự án liên quan để thống nhất phương án thiết kế kỹ thuật các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đảm bảo khớp nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài khu vực dự án nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, tránh trùng lắp, lãng phí;

- Tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt dự toán xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Làm việc với Cục Đường sắt Việt Nam: Thống nhất tiến độ chi tiết triển khai thực hiện dự án; Phối hợp trình phê duyệt điều chỉnh chi phí di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật trong tổng mức đầu tư dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông; Thống nhất kế hoạch chi tiết sử dụng vốn đảm bảo bố trí đủ vốn đáp ứng tiến độ của dự án;

- Làm việc với các đơn vị sở hữu và quản lý, sử dụng đường dây, cáp (điện lực, thông tin…), đơn vị quản lý công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị để được thống nhất các hạng mục thi công thuộc trách nhiệm đầu tư của các đơn vị sở hữu và quản lý, sử dụng đường dây, cáp (điện lực, thông tin…). Đảm bảo thực hiện đúng Quyết định số 56/2009/QĐ-UBND ngày 27/3/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về quản lý, xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị và cải tạo, sắp xếp lại các đường dây, cáp đi nổi trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

- Tổ chức tốt biện pháp thi công và bảo đảm an toàn giao thông cho người và phương tiện trong quá trình thi công công trình, có phương án đảm bảo không ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân tại khu vực dự án;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chuẩn xác (khối lượng và kinh phí) và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu gửi theo hồ sơ dự án;

- Thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định hiện hành.

3. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan:

3.1. Sở Tài nguyên và Môi trường: Hướng dẫn Chủ đầu tư các thủ tục theo quy định của Luật Đất đai.

3.2. Sở Xây dựng: Thực hiện trách nhiệm được UBND Thành phố giao về quản lý chất lượng xây dựng công trình tại Quyết định số 122/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009.

3.3. Cục Đường sắt Việt Nam: Báo cáo Bộ Giao thông vận tải để được điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, đảm bảo đủ điều kiện bố trí vốn đáp ứng tiến độ của dự án.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch - Kiến trúc, Xây dựng, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Công an Thành phố Hà Nội; Cục trưởng Cục thuế Thành phố Hà Nội; Cục Đường sắt Việt Nam; Chủ tịch UBND các quận Đống Đa, Thanh Xuân, Hà Đông; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Bộ Giao thông vận tải;
- PCT Nguyễn Văn Khôi;
- PVP Nguyễn Văn Thịnh;
- Lưu: VT, KHĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khôi

 

 

thuộc tính Quyết định 894/QĐ-UBND

Quyết định 894/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:894/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Khôi
Ngày ban hành:12/02/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xây dựng , Giao thông

tải Quyết định 894/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản tiếng việt
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi