Quyết định 87/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định đào đường và tái lập mặt đường phục vụ dự án Giảm thất thoát nước thành phố Hồ Chí Minh thuộc dự án Phát triển cấp nước đô thị Việt Nam - vốn vay Ngân hàng Thế giới

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 87/2007/QĐ-UBND

Quyết định 87/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định đào đường và tái lập mặt đường phục vụ dự án "Giảm thất thoát nước thành phố Hồ Chí Minh" thuộc dự án Phát triển cấp nước đô thị Việt Nam - vốn vay Ngân hàng Thế giới
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCMSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:87/2007/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Hữu Tín
Ngày ban hành:04/07/2007Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xây dựng
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

 


Số: 87/2007/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 7 năm 2007

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về ban hành quy định đào đường và tái lập mặt đường

phục vụ dự án “Giảm thất thoát nước thành phố Hồ Chí Minh”

thuộc dự án Phát triển cấp nước đô thị Việt Nam -

vốn vay Ngân hàng Thế giới

________

 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26  tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 29 tháng 6 năm 2001;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ công trình giao thông ngày 02 tháng 12 năm 1994;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP, ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP, ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 186/2004/NĐ-CP, ngày 05 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP, ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT, ngày 07 tháng 11 năm 2005 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 186/2004/NĐ-CP, ngày 05 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 145/2002/QĐ-UB ngày 09 tháng 12 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phốvề việcban hành Quy định về đào đường và tái lập mặt đường khi xây lắp các công trình hạ tầng kỹ thuậttrên địa bànthành phốHồ Chí Minh; Quyết định số 60/2004/QĐ-UB ngày 17 tháng 3 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố vềđiều chỉnhbổ sung "Quy định về đào đường và tái lập mặt đường khi xây lắp các công trình hạ tầng kỹ thuậttrên địa bànthành phốHồ Chí Minh" ban hành kèm theo Quyết định số 145/2002/QĐ-UB ngày 09 tháng 12năm2002 của Ủy ban nhân dân thành phố; Quyết định số 47/2005/QĐ-UB, ngày 24 tháng 3 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung Quy định về đào đường và tái lập mặt đường khi xây lắp các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phốHồ Chí Minh, ban hành kèm theo Quyết định số 145/2002/QĐ-UB ngày 09 tháng 12năm2002 và Quyết định số 60/2004/QĐ-UB ngày 17 tháng 3năm2004 của Ủy ban nhân dân thành phố;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông - Công chính tại Công văn số 1333/SGTCC-GT,ngày 07 tháng 6 năm 2007,

 

QUYẾT  ĐỊNH:

 

Điều 1.Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy địnhvề thủ tục đào và tái lập mặt đường phục vụ dự án Giảm thất thoát nước thành phố Hồ Chí Minh (thuộc dự án Phát triển cấp nước đô thị Việt Nam - vốn vay Ngân hàng Thế giới).

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký.

Các nội dung khác không được đề cập trong Quyết định này vẫn thực hiện theo các Quyết định số145/2002/QĐ-UB, ngày 09 tháng 12 năm 2002; Quyết định số 60/2004/QĐ-UB, ngày 17 tháng 3 năm 2004 và Quyết định số 47/2005/QĐ-UB, ngày 24 tháng 3 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3.Chánh Văn phòngHội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Giao thông - Công chính, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận 1, 3, 5, 10, 11, Tân Bình, Tân Phú và Thủ trưởng các sở - ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :

-Như Điều 3;

- Bộ Giao thông vận tải;

- Như Điều 3;

- Bộ Giao thông vận tải;

- Bộ Giao thông vận tải;

-Bộ Xây dựng;

-Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP;

-Thường trực Thành ủy;

-Thường trực HĐND. TP;

-TTUB: CT, các PCT;

-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP; - VP Thành ủy và các Ban Thành ủy;

- Các Ban HĐND thành phố;

- VPHĐ-UB: các PVP;

- Các Phòng chuyên viên;

- Lưu:VT, (ĐTMT-Th) H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

PHÓ CHỦ TỊCHKT. CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Tín

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH

Về đào đường và tái lập mặt đường phục vụ dự án

“Giảm thất thoát nước thành phố Hồ Chí Minh” thuộc dự án

Phát triển cấp nước đô thị Việt Nam - vốn vay Ngân hàng Thế giới

(Ban hành kèm theo Quyết định số  87/2007/QĐ-UBND,

ngày  04  tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố)

________

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích

Quy định này là cơ sở pháp lý cho các chính sách ưu tiên trong công tác đào đường và tái lập mặt đường của dự án Giảm thất thoát nước thành phố Hồ Chí Minh (thuộc dự án Phát triển cấp nước đô thị Việt Nam - vốn vay Ngân hàng Thế giới).

Điều 2. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh

1. Quy định này chỉ áp dụng đối với chủ đầu tư (Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn) và các đơn vị tham gia thi công các hạng mục công trình của dự án Giảm thất thoát nước thành phố Hồ Chí Minh (thuộc dự án Phát triển cấp nước đô thị Việt Nam - vốn vay Ngân hàng Thế giới).

2. Địa bàn áp dụng Quy định này là các khu vực thực hiệndự án Giảm thất thoát nước thành phố Hồ Chí Minh, thuộc các quận: 1, 3, 5, 10, 11, Tân Bình và Tân Phú.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy định này, cụm từQuy định 145” được hiểu là Quy định về đào đường và tái lập mặt đường khi xây lắp các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố (ban hành kèm theo Quyết định số145/2002/QĐ-UB, ngày 09 tháng 12 năm 2002 và các Quyết định số 60/2004/QĐ-UB, ngày 17 tháng 3 năm 2004, Quyết định số 47/2005/QĐ-UB, ngày 24 tháng 3 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố).

 

Chương II

CÁC THỦ TỤC VÀ QUY ĐỊNH CỤ THỂ TRONG VIỆC

ĐÀO ĐƯỜNG VÀ TÁI LẬP MẶT ĐƯỜNG

Điều 4.Đối với công tác dò tìm và sửa bể trên các tuyến đường thuộc phạm vi dự án được duyệt (xem như xử lý sự cố đột xuất về kỹ thuật trong khoản 1 Điều 5 của Quy định 145)

1. Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn được miễn làm thủ tục xin cấp giấy phép đào đường đối với công tác dò tìm và sửa bể trên các tuyến đường thuộc phạm vi dự án được duyệt.

2. Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn được phép đào trên các tuyến đường thuộc danh mục các đường cấm đào do Sở Giao thông - Công chính công bố hàng năm và được phépđào vào ban ngày trên các tuyến đường thuộc danh mục đường cấm đào ban ngày do Sở Giao thông - Công chính công bố hàng năm. Riêng đối với các đường mới được thảm bêtông nhựa và còn trong thời gian bảo hành, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn phải được thỏa thuận bằng văn bản của đơn vị bảo hành về trách nhiệm duy tu bảo dưỡng sau khi đào và tái lập mặt đường.

3. Trước khi triển khai đào đường, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn phải thông báo bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân quận có liên quan, Sở Giao thông - Công chính, Khu Quản lý Giao thông đô thị số 1 và Thanh tra Giao thông công chính để biết và kiểm tra, theo dõi.

4.Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn cần xây dựng chính sách ưu đãi, khuyến khích các nhà thầu áp dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến trong công tác thăm dò vị trí rò rỉ nước.

Điều 5.Đối với các công tác lắp đặt các tuyến ống mới, thay thế ống cũ, lắp đặt xây dựng hầm van, hầm đồng hồ tổng

1. Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn được xem xét cấp phép đào đường theo quy mô và tiến độ của từng hạng mục công trình (đặc cách khoản 9 Điều 4 của Quy định 145).

2. Hồ sơ xin cấp phép đào đường gồm (sửa đổi khoản 3 Điều 4 của Quy định 145):

- Đơn xin phép thi công của tổ chức, cá nhân có nhu cầu đào đường để lắp đặt công trình ngầm. Nội dung đơn phải đầy đủ các dữ kiện để có cơ sở cấp phép.

- Các bản vẽ mô tả, thể hiện mặt bằng, vị trí đào, kích thước đào, kết cấu tái lập.

- Các văn bản thống nhất về phương án thi công, biện pháp và tiến độ thi công giữa chủ đầu tư, đơn vị thi công. Riêng trường hợp đào trên lề đường để lắp đặt ống cấp nước có chiều dài rãnh đào nhỏ hơn 30m thì chỉ cần lập bảng tiến độ thi công, không cần có phương án thi công và biện pháp thi công.

Đối với trường hợp các tuyến đường đã bàn giao mặt bằng, đang giải tỏa để chuẩn bị thi công hoặc đang thi công để cải tạo, nâng cấp, sửa chữa đường, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đào đường phải bổ sung thêm văn bản thống nhất về kỹ thuật đào đường và tái lập mặt đường, tiến độ thực hiện, thỏa thuận phối hợp trong quá trình thi công của chủ đầu tư quản lý dự án cải tạo, nâng cấp, sửa chữa đường.

3. Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 1 có trách nhiệm xem xét cấp phép trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ (sửa đổi khoản 3 Điều 4 của Quy định 145).

4. Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn được phép đào đường trên các tuyến đường thuộc danh mục các đường cấm đào do Sở Giao thông - Công chính công bố hàng năm và được phépđào vào ban ngày trên các tuyến đường thuộc danh mục cấm đào ban ngày do Sở Giao thông - Công chính công bố hàng năm. Riêng đối với các tuyến đường mới được thảm bêtông nhựa và còn trong thời gian bảo hành, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn phải được thỏa thuận bằng văn bản của đơn vị bảo hành về trách nhiệm duy tu bảo dưỡng sau khi đào và tái lập mặt đường (đặc cách khoản 1 và 4 Điều 5 của Quy định 145).

5. Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn cần xây dựng chính sách ưu đãi, khuyến khích tham gia đối với các nhà thầu áp dụng thiết bị đào ngầm (robot) để thi công công trình.

Chương III

QUY ĐỊNH VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG

TRONG KHI ĐÀO ĐƯỜNG, TÁI LẬP MẶT ĐƯỜNG

 

Điều 6.Đối với các vị trí thi công trong phạm vi giao lộ hoặc các vị trí trên các trục giao thông chính, thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn có trách nhiệm báo cáo với Sở Giao thông - Công chính để xem xét thông qua phương án đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công. Thời hạn tối đa để Sở Giao thông - Công chính xem xét giải quyết phương án là 03 (ba) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

(Danh mục giao lộ hoặc các vị trí trên các trục giao thông chính thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông do Sở Giao thông - Công chính công bố và hướng dẫn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn).

Chương IV

KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM TRONG CÔNG TÁC

ĐÀO ĐƯỜNG, TÁI LẬP MẶT ĐƯỜNG

 

Điều 7.Đối với công tác kiểm tra và xử lý vi phạm của dự án

1.Đối với công tác đào đường dò tìm và sửa bể trên các tuyến đường thuộc phạm vi dự án được duyệt, nếu Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn phát hiện vị trí rò rỉ không chính xác, Chủ đầu tư công trình sẽ chịu mức phạt gấp đôi so với mức quy định hiện hành đối với cùng một hành vi vi phạm.

2.Nếu đơn vị thi công bị xử phạt quá 03 lần (đối với cùng 01 hạng mục) mà chưa khắc phục cũng như chưa chấp hành nộp phạt đúng thời gian quy định thì cơ quan có thẩm quyền cấp phép sẽ không tiếp tục cấp phép cho Chủ đầu tư đối với hạng mục đó.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8.Giám đốc Sở Giao thông - Công chính có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thi hành Quyết định này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hay cần thiết sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế, Sở Giao thông - Công chính có trách nhiệm tổng hợp, đề xuất trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Tín

 

 

 

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi