Quyết định 835/QĐ-UBND Gia Lai 2021 Quy trình nội bộ giải quyết 22 TTHC thuộc giải quyết Sở Xây dựng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 835/QĐ-UBND

Quyết định 835/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết 22 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia LaiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:835/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Võ Ngọc Thành
Ngày ban hành:10/09/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xây dựng , Hành chính
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
________

Số: 835/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Gia Lai, ngày 10 tháng 9 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết 22 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

____________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 55/TTr-SXD ngày 01/9/2021.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy trình nội bộ giải quyết 22 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 795/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP (để b/c);

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các Sở: CT, NN&PTNN, GTVT, TN&MT;

- Công an tỉnh (Cảnh sát Phòng cháy - chữa cháy);

- Sở Thông tin và Truyền thông (Phòng CNTT);

- Trung tâm Phục vụ hành chính công;

- Bưu điện tỉnh;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Võ Ngọc Thành

 

 

 

PHỤ LỤC

Quy trình nội bộ giải quyết 22 thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 835/QĐ-UBND ngày 10/09/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

 

TT

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận, cán bộ công chức giải quyết hồ sơ

Thời gian tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Cơ quan phối hợp (nếu có)

Trình các cấp có thẩm quyền cao hơn (nếu có)

Mô tả quy trình

1. Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng chứng chỉ hạng II, hạng III

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC (Quầy tiếp nhận của Sở Xây dựng).

½ ngày làm việc

không

không

(1)   Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC: Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; sau đó hồ sơ (điện tử và bản giấy) được chuyển đến Lãnh đạo Sở phân công nhiệm vụ và phòng chuyên môn để xử lý.

(2)   Công chức Phòng Quản lý xây dựng, Kinh tế và Vật liệu xây dựng nhận hồ sơ, thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết TTHC và văn bản trình Lãnh đạo Sở xem xét (văn bản số hóa, đóng dấu, ký số) gồm văn bản điện tử và văn bản giấy.

(3) Lãnh đạo Sở ký duyệt kết quả giải quyết TTHC; chuyển cho công chức phòng chuyên môn để phát hành hồ sơ cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

(4) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC: Tiếp nhận kết quả và gửi trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.

2

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định, kiểm tra hồ sơ

-   Công chức Phòng Quản lý xây dựng, Kinh tế và Vật liệu xây dựng - Sở Xây dựng;.

-   Lãnh đạo Sở Xây dựng.

9 ngày làm việc

Các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan

không

Thẩm định trình phê duyệt

-   Công chức Phòng Quản lý xây dựng, Kinh tế và Vật liệu xây dựng - Sở Xây dựng.

-   Lãnh đạo Sở Xây dựng.

9 ngày làm việc

không

không

3

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở Xây dựng;

1 ngày làm việc

không

không

4

Bước 4

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC.

½ ngày làm việc

không

không

Tổng cộng:

20 ngày làm việc

 

 

 

2. Cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng chứng chỉ hạng II, hạng III

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC (Quầy tiếp nhận của Sở Xây dựng).

½ ngày làm việc

không

không

(1) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC: Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; sau đó hồ sơ (điện tử và bản giấy) được chuyển đến Lãnh đạo Sở phân công nhiệm vụ và phòng chuyên môn để xử lý.

(2) Công chức Phòng Quản lý xây dựng, Kinh tế và Vật liệu xây dựng nhận hồ sơ, thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết TTHC và văn bản trình Lãnh đạo Sở xem xét (văn bản số hóa, đóng dấu, ký số) gồm văn bản điện tử và văn bản giấy.

(3) Lãnh đạo Sở ký duyệt kết quả giải quyết TTHC; chuyển cho công chức phòng chuyên môn để phát hành hồ sơ cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

(4) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quản tại TTPVHCC: Tiếp nhận kết quả và gửi trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.

2

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định

-   Công chức Phòng Quản lý xây dựng, Kinh tế và Vật liệu xây dựng - Sở Xây dựng.

-   Lãnh đạo Sở Xây dựng.

4 ngày làm việc

không

không

Thẩm định trình phê duyệt

-   Công chức Phòng Quản lý xây dựng, Kinh tế và Vật liệu xây dựng - Sở Xây dựng;.

- Lãnh đạo Sở Xây dựng.

4 ngày làm việc

không

không

3

Bước 3

Phê duyệt

- Lãnh đạo Sở Xây dựng.

1 ngày làm việc

không

không

4

Bước 4

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC.

½ ngày làm việc

không

không

Tổng cộng:

10 ngày làm việc

 

 

 

3. Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm B, C

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC (Quầy tiếp nhận của Sở Xây dựng).

½ ngày làm việc

không

không

(1)   Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC: Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; sau đó hồ sơ (điện tử và bản giấy) được chuyển đến Lãnh đạo Sở phân công nhiệm vụ và phòng chuyên môn để xử lý.

(2)   Công chức Phòng Quản lý xây dựng, Kinh tế và Vật liệu xây dựng nhận hồ sơ, thẩm định và dự thảo kết quả giải quyết TTHC và văn bản trình Lãnh đạo Sở xem xét (văn bản số hóa, đóng dấu, ký số) gồm văn bản điện tử và văn bản giấy.

(3)   Lãnh đạo Sở ký duyệt kết quả giải quyết TTHC; chuyển cho công chức phòng chuyên môn để phát hành hồ sơ cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

(4)   Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC: Tiếp nhận kết quả và gửi trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.

2

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định

-   Công chức Phòng Quản lý xây dựng, Kinh tế và Vật liệu xây dựng - Sở Xây dựng.

-   Lãnh đạo Sở Xây dựng.

6 ngày làm việc

không

không

Thẩm định trình phê duyệt

-   Công chức Phòng Quản lý xây dựng, Kinh tế và Vật liệu xây dựng - Sở Xây dựng.

-   Lãnh đạo Sở Xây dựng.

12 ngày làm việc

không

không

3

Bước 3

Phê duyệt

- Lãnh đạo Sở Xây dựng;

1 ngày làm việc

không

không

4

Bước 4

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC

½ ngày làm việc

không

không

Tổng cộng:

20 ngày làm việc

 

 

 

4. Cấp giấy phép hoạt động xây dựng điều chỉnh cho nhà thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm B, C

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC (Quầy tiếp nhận của Sở Xây dựng).

½ ngày làm việc

không

không

(1) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quản tại TTPVHCC: Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; sau đó hồ sơ (điện tử và bản giấy) được chuyển đến Lãnh đạo Sở phân công nhiệm vụ và phòng chuyên môn để xử lý.

(2) Công chức Phòng Quản lý xây dựng, Kinh tế và Vật liệu xây dựng nhận hồ sơ, thẩm định và dự thảo kết quả giải quyết

2

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định

-   Công chức Phòng Quản lý xây dựng, Kinh tế và Vật liệu xây dựng - Sở Xây dựng;

-   Lãnh đạo Sở Xây dựng;

6 ngày làm việc

không

không

Thẩm định trình phê duyệt

-   Công chức Phòng Quản lý xây dựng, Kinh tế và Vật liệu xây dựng - Sở Xây dựng;

-   Lãnh đạo Sở Xây dựng;

12 ngày làm việc

không

không

TTHC và văn bản trình Lãnh đạo Sở xem xét (văn bản số hóa, đóng dấu, ký số) gồm văn bản điện tử và văn bản giấy.

(3) Lãnh đạo Sở ký duyệt kết quả giải quyết TTHC; chuyển cho công chức phòng chuyên môn để phát hành hồ sơ cho bộ phận trả kết quả một cửa.

(4)    Bộ phận TN&TKQ tại TTPVHCC: Tiếp nhận kết quả và gửi trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.

3

Bước 3

Phê duyệt

- Lãnh đạo Sở Xây dựng;

1 ngày làm việc

không

không

4

Bước 4

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC.

½ ngày làm việc

không

không

 

Tổng cộng:

20 ngày làm việc

 

 

 

5. Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, hạng III

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC (Quầy tiếp nhận của Sở Xây dựng).

½ ngày làm việc

không

không

(1) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC: Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; sau đó hồ sơ (điện tử và bản giấy) được chuyển đến Lãnh đạo Sở phân công nhiệm vụ và phòng chuyên môn để xử lý.

(2) Công chức Phòng Quản lý xây dựng, Kinh tế và Vật liệu xây dựng nhận hồ sơ, thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết TTHC và văn bản trình Lãnh đạo Sở xem xét (văn bản số hóa, đóng dấu, ký số) gồm văn bản điện tử và văn bản giấy.

(3) Lãnh đạo Sở ký duyệt kết quả giải quyết TTHC; chuyển cho công chức phòng chuyên môn để phát hành hồ sơ cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

(4) Bộ phận bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC: Tiếp nhận kết quả và gửi trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.

2

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định

-   Công chức Phòng Quản lý xây dựng, Kinh tế và Vật liệu xây dựng - Sở Xây dựng;.

-   Lãnh đạo Sở Xây dựng.

6 ngày làm việc

Các Sở: Công Thương, Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải và các cơ quan       có liên

quan

không

Thẩm định trình phê duyệt

-   Công chức Phòng Quản lý xây dựng, Kinh tế và Vật liệu xây dựng - Sở Xây dựng.

-   Lãnh đạo Sở Xây dựng.

12 ngày làm việc

không

không

3

Bước 3

Phê duyệt

- Lãnh đạo Sở Xây dựng.

1 ngày làm việc

không

không

4

Bước 4

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC

½ ngày làm việc

không

không

Tổng cộng:

20 ngày làm việc

 

 

 

6. Cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC (Quầy tiếp nhận của Sở Xây dựng).

½ ngày làm việc

không

không

(1)   Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC: Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; sau đó hồ sơ (điện tử và bản giấy) được chuyển đến Lãnh đạo Sở phân công nhiệm vụ và phòng chuyên môn để xử lý.

(2)   Công chức Phòng Quản lý xây dựng, Kinh tế và Vật liệu xây dựng nhận hồ sơ, thẩm định và dự thảo kết quả giải quyết TTHC và văn bản trình Lãnh đạo Sở xem xét (văn bản số hóa, đóng dấu, ký số) gồm văn bản điện tử và văn bản giấy.

(3) Lãnh đạo Sở ký duyệt kết quả giải quyết TTHC; chuyển cho công chức phòng chuyên môn để phát hành hồ sơ cho bộ phận trả kết quả một cửa.

(4)   Bộ phận bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC: Tiếp nhận kết quả và gửi trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.

2

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định

-   Công chức Phòng Quản lý xây dựng, Kinh tế và Vật liệu xây dựng - Sở Xây dựng;

-   Lãnh đạo Sở Xây dựng;

6 ngày làm việc

Các Sở: Công Thương, Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải và các cơ quan       có liên

quan

không

Thẩm định trình phê duyệt

-   Công chức Phòng Quản lý xây dựng, Kinh tế và Vật liệu xây dựng - Sở Xây dựng;

-   Lãnh đạo Sở Xây dựng;

12 ngày làm việc

không

không

3

Bước 3

Phê duyệt

- Lãnh đạo Sở Xây dựng;

1 ngày làm việc

không

không

4

Bước 4

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh

½ ngày làm việc

không

không

Tổng cộng:

20 ngày làm việc

 

 

 

7. Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng)

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC (Quầy tiếp nhận của Sở Xây dựng).

½ ngày làm việc

không

không

(1)   Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC: Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; sau đó hồ sơ (điện tử và bản giấy) được chuyển đến Lãnh đạo Sở phân công nhiệm vụ và phòng chuyên môn để xử lý.

(2)   Công chức Phòng Quản lý xây dựng, Kinh tế và Vật liệu xây dựng nhận hồ sơ, thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết TTHC và văn bản trình Lãnh đạo Sở xem xét (văn bản số hóa, đóng dấu, ký số) gồm văn bản điện tử và văn bản giấy.

(3) Lãnh đạo Sở ký duyệt kết quả giải quyết TTHC; chuyển cho công chức phòng chuyên môn để phát hành hồ sơ cho bộ phận trả kết quả một cửa.

(4) Bộ phận bộ phận tiếp nhận và kết quả tại TTPVHCC: Tiếp nhận kết quả và gửi trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.

2

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định

-   Công chức Phòng Quản lý xây dựng, Kinh tế và Vật liệu xây dựng - Sở Xây dựng;

-   Lãnh đạo Sở Xây dựng;

4 ngày làm việc

Các Sở: Công Thương, Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải và các cơ quan       có liên

quan

không

Thẩm định trình phê duyệt

-   Công chức Phòng Quản lý xây dựng, Kinh tế và Vật liệu xây dựng - Sở Xây dựng;

-   Lãnh đạo Sở Xây dựng;

4 ngày làm việc

không

không

3

Bước 3

Phê duyệt

- Lãnh đạo Sở Xây dựng;

1 ngày làm việc

không

không

4

Bước 4

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC

½ ngày làm việc

không

không

Tổng cộng:

10 ngày làm việc

 

 

 

8. Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do lỗi của cơ quan cấp)

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC (Quầy tiếp nhận của Sở Xây dựng).

½ ngày làm việc

không

không

(1)   Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC: Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; sau đó hồ sơ (điện tử và bản giấy) được chuyển đến Lãnh đạo Sở phân công nhiệm vụ và phòng chuyên môn để xử lý.

(2)   Công chức Phòng Quản lý xây dựng, Kinh tế và Vật liệu xây dựng nhận hồ sơ, thẩm định và dự thảo kết quả giải quyết TTHC và văn bản trình Lãnh đạo Sở xem xét (văn bản số hóa, đóng dấu, ký số) gồm văn bản điện tử và văn bản giấy.

(3) Lãnh đạo Sở ký duyệt kết quả giải quyết TTHC; chuyển cho công chức phòng chuyên môn để phát hành hồ sơ cho bộ phận trả kết quả một cửa.

 (4)  Bộ phận bộ phận tiếp nhận và kết quả tại TTPVHCC: Tiếp nhận kết quả và gửi trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.

2

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định

-   Công chức Phòng Quản lý xây dựng, Kinh tế và Vật liệu xây dựng - Sở Xây dựng;

-   Lãnh đạo Sở Xây dựng;

4 ngày làm việc

Các Sở: Công Thương, Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải và các cơ quan       có liên

quan

không

Thẩm định trình phê duyệt

-   Công chức Phòng Quản lý xây dựng, Kinh tế và Vật liệu xây dựng - Sở Xây dựng;

-   Lãnh đạo Sở Xây dựng;

4 ngày làm việc

không

không

3

Bước 3

Phê duyệt

- Lãnh đạo Sở Xây dựng;

1 ngày làm việc

không

không

4

Bước 4

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC

½ ngày làm việc

không

không

Tổng số:

10 ngày làm việc

 

 

 

9. Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC (Quầy tiếp nhận của Sở Xây dựng).

½ ngày làm việc

không

không

(1)   Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC: Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; sau đó hồ sơ (điện tử và bản giấy) được chuyển đến Lãnh đạo Sở phân công nhiệm vụ và phòng chuyên môn để xử lý.

(2)   Công chức Phòng Quản lý xây dựng, Kinh tế và Vật liệu xây dựng nhận hồ sơ, thẩm định và dự thảo kết quả giải quyết TTHC và văn bản trình Lãnh đạo Sở xem xét (văn bản số hóa, đóng dấu, ký số) gồm văn bản điện tử và văn bản giấy.

(3)   Lãnh đạo Sở ký duyệt kết quả giải quyết TTHC; chuyển cho công chức phòng chuyên môn để phát hành hồ sơ cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

(4)   Bộ phận bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC: Tiếp nhận kết quả và gửi trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.

2

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định

-   Công chức Phòng Quản lý xây dựng, Kinh tế và Vật liệu xây dựng - Sở Xây dựng.

-   Lãnh đạo Sở Xây dựng.

6 ngày làm việc

Các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan

không

Thẩm định trình phê duyệt

-   Công chức Phòng Quản lý xây dựng, Kinh tế và Vật liệu xây dựng - Sở Xây dựng;.

-   Lãnh đạo Sở Xây dựng.

12 ngày làm việc

không

không

3

Bước 3

Phê duyệt

- Lãnh đạo Sở Xây dựng;

1 ngày làm việc

không

không

4

Bước 4

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC

½ ngày làm việc

không

không

Tổng cộng:

20 ngày làm việc

 

 

 

10. Cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III của cá nhân người nước ngoài

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC (Quầy tiếp nhận của Sở Xây dựng).

½ ngày làm việc

không

không

(1)   Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC: Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; sau đó hồ sơ (điện tử và bản giấy) được chuyển đến Lãnh đạo Sở phân công nhiệm vụ và phòng chuyên môn để xử lý.

(2)   Công chức Phòng Quản lý xây dựng, Kinh tế và Vật liệu xây dựng nhận hồ sơ, thẩm định và dự thảo kết quả giải quyết TTHC và văn bản trình Lãnh đạo Sở xem xét (văn bản số hóa, đóng dấu, ký số) gồm văn bản điện tử và văn bản giấy.

(3)   Lãnh đạo Sở ký duyệt kết quả giải quyết TTHC; chuyển cho công chức phòng chuyên môn để phát hành hồ sơ cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

(4)   Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC: Tiếp nhận kết quả và gửi trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.

2

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định

-   Công chức Phòng Quản lý xây dựng, Kinh tế và Vật liệu xây dựng - Sở Xây dựng;.

-   Lãnh đạo Sở Xây dựng.

11 ngày làm việc

Các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan

không

Thẩm định trình phê duyệt

-   Công chức Phòng Quản lý xây dựng, Kinh tế và Vật liệu xây dựng - Sở Xây dựng;.

-   Lãnh đạo Sở Xây dựng.

12 ngày làm việc

không

không

3

Bước 3

Phê duyệt

- Lãnh đạo Sở Xây dựng.

1 ngày làm việc

không

không

4

Bước 4

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC

½ ngày làm việc

không

không

Tổng cộng:

25 ngày làm việc

 

 

 

11. Cấp chứng chỉ năng lực lần đầu hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC (Quầy tiếp nhận của Sở Xây dựng).

½ ngày làm việc

không

không

(1)   Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC: Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; sau đó hồ sơ (điện tử và bản giấy) được chuyển đến Lãnh đạo Sở phân công nhiệm vụ và phòng chuyên môn để xử lý.

(2)   Công chức Phòng Quản lý xây dựng, Kinh tế và Vật liệu xây dựng nhận hồ sơ, thẩm định và dự thảo kết quả giải quyết TTHC và văn bản trình Lãnh đạo Sở xem xét (văn bản số hóa, đóng dấu, ký số) gồm văn bản điện tử và văn bản giấy.

(3)   Lãnh đạo Sở ký duyệt kết quả giải quyết TTHC; chuyển cho công chức phòng chuyên môn để phát hành hồ sơ cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

(4)   Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC: Tiếp nhận kết quả và gửi trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.

2

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định

-   Công chức Phòng Quản lý xây dựng, Kinh tế và Vật liệu xây dựng - Sở Xây dựng;.

-   Lãnh đạo Sở Xây dựng.

6 ngày làm việc

không

không

Thẩm định trình phê duyệt

-   Công chức Phòng Quản lý xây dựng, Kinh tế và Vật liệu xây dựng - Sở Xây dựng;

-   Lãnh đạo Sở Xây dựng.

12 ngày làm việc

không

không

3

Bước 3

Phê duyệt

- Lãnh đạo Sở Xây dựng.

1 ngày làm việc

không

không

4

Bước 4

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC

½ ngày làm việc

không

không

Tổng cộng:

20 ngày làm việc

 

 

 

12 Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do mất, hư hỏng)

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC (Quầy tiếp nhận của Sở Xây dựng).

½ ngày làm việc

không

không

(1) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC: Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; sau đó hồ sơ (điện tử và bản giấy) được chuyển đến Lãnh đạo Sở phân công nhiệm vụ và phòng chuyên môn để xử lý.

(2) Công chức Phòng Quản lý xây dựng, Kinh tế và Vật liệu xây dựng nhận hồ sơ, thẩm định và dự thảo kết quả giải quyết TTHC và văn bản trình Lãnh đạo Sở xem xét (văn bản số hóa, đóng dấu, ký số) gồm văn bản điện tử và văn bản giấy.

(3) Lãnh đạo Sở ký duyệt kết quả giải quyết TTHC; chuyển cho công chức phòng chuyên môn để phát hành hồ sơ cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

(4)   Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC: Tiếp nhận kết quả và gửi trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.

2

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định

-   Công chức Phòng Quản lý xây dựng, Kinh tế và Vật liệu xây dựng - Sở Xây dựng.

-   Lãnh đạo Sở Xây dựng.

4 ngày làm việc

không

không

Thẩm định trình phê duyệt

-   Công chức Phòng Quản lý xây dựng, Kinh tế và Vật liệu xây dựng - Sở Xây dựng.

-   Lãnh đạo Sở Xây dựng.

4 ngày làm việc

không

không

3

Bước 3

Phê duyệt

- Lãnh đạo Sở Xây dựng.

1 ngày làm việc

không

không

4

Bước 4

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC

½ ngày làm việc

không

không

Tổng cộng:

10 ngày làm việc

 

 

 

13. Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do lỗi của cơ quan cấp)

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC (Quầy tiếp nhận của Sở Xây dựng).

½ ngày làm việc

không

không

(1) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC: Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; sau đó hồ sơ (điện tử và bản giấy) được chuyển đến Lãnh đạo Sở phân công nhiệm vụ và phòng chuyên môn để xử lý.

(2) Công chức Phòng Quản lý xây dựng, Kinh tế và Vật liệu xây dựng nhận hồ sơ, thẩm định và dự thảo kết quả giải quyết TTHC và văn bản trình Lãnh đạo Sở xem xét (văn bản số hóa, đóng dấu, ký số) gồm văn bản điện tử và văn bản giấy.

(3) Lãnh đạo Sở ký duyệt kết quả giải quyết TTHC; chuyển cho công chức phòng chuyên môn để phát hành hồ sơ cho tiếp nhận và trả kết quả.

(4) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC: Tiếp nhận kết quả và gửi trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.

2

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định

-   Công chức Phòng Quản lý xây dựng, Kinh tế và Vật liệu xây dựng - Sở Xây dựng.

-   Lãnh đạo Sở Xây dựng.

4 ngày làm việc

không

không

Thẩm định trình phê duyệt

-   Công chức Phòng Quản lý xây dựng, Kinh tế và Vật liệu xây dựng - Sở Xây dựng.

-   Lãnh đạo Sở Xây dựng.

4 ngày làm việc

không

không

3

Bước 3

Phê duyệt

- Lãnh đạo Sở Xây dựng.

1 ngày làm việc

không

không

4

Bước 4

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC

½ ngày làm việc

không

không

Tổng cộng:

10 ngày làm việc

 

 

 

14. Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC (Quầy tiếp nhận của Sở Xây dựng).

½ ngày làm việc

không

không

(1) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC: Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; sau đó hồ sơ (điện tử và bản giấy) được chuyển đến Lãnh đạo Sở phân công nhiệm vụ và phòng chuyên môn để xử lý.

(2) Công chức Phòng Quản lý xây dựng, Kinh tế và Vật liệu xây dựng nhận hồ sơ, thẩm định và dự thảo kết quả giải quyết TTHC và văn bản trình Lãnh đạo Sở xem xét (văn bản số hóa, đóng dấu, ký số) gồm văn bản điện tử và văn bản giấy.

(3) Lãnh đạo Sở ký duyệt kết quả giải quyết TTHC; chuyển cho công chức phòng chuyên môn để phát hành hồ sơ cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

(4) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh: Tiếp nhận kết quả và gửi trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.

2

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định

-   Công chức Phòng Quản lý xây dựng, Kinh tế và Vật liệu xây dựng - Sở Xây dựng;

-   Lãnh đạo Sở Xây dựng;

6 ngày làm việc

không

không

Thẩm định trình phê duyệt

-   Công chức Phòng Quản lý xây dựng, Kinh tế và Vật liệu xây dựng - Sở Xây dựng;

-   Lãnh đạo Sở Xây dựng;

12 ngày làm việc

không

không

3

Bước 3

Phê duyệt

- Lãnh đạo Sở Xây dựng;

1 ngày làm việc

không

không

4

Bước 4

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC

½ ngày làm việc

không

không

Tổng cộng:

20 ngày làm việc

 

 

 

15. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/ Theo tuyến trong đô thị/ Tín ngưỡng, tôn giáo/ Tượng đài, tranh hoành tráng/ Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/ Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/ Dự án)

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC (Quầy tiếp nhận của Sở Xây dựng).

½ ngày làm việc

không

không

(1) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC: Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; sau đó hồ sơ (điện tử và bản giấy) được chuyển đến Lãnh đạo Sở phân công nhiệm vụ và phòng chuyên môn để xử lý.

(2) Công chức Phòng Quản lý Quy hoạch Kiến trúc và Đô thị nhận hồ sơ, kiểm tra thực địa, thẩm định và dự thảo kết quả giải quyết TTHC và văn bản trình Lãnh đạo Sở xem xét (văn bản số hóa, đóng dấu, ký số) gồm văn bản điện tử và văn bản giấy.

(3) Lãnh đạo Sở ký duyệt kết quả giải quyết TTHC; chuyển cho công chức phòng chuyên môn để phát hành hồ sơ cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

(4) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh: Tiếp nhận kết quả , và gửi trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.

2

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định

-   Công chức Phòng Quản lý Quy hoạch Kiến trúc và Đô thị - Sở Xây dựng.

-   Lãnh đạo Sở Xây dựng.

01 ngày làm việc

không

không

Kiểm tra thực địa - Thẩm định

trình phê duyệt

-   Công chức Phòng Quản lý Quy hoạch Kiến trúc và Đô thị - Sở Xây dựng;.

- Lãnh đạo Sở Xây dựng.

11 ngày làm việc

Sở Nội vụ, Sở VHTTDL, UBND các huyện, thị xã, thành phố Pleiku, và các cơ quan có liên quan

không

3

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở Xây dựng.

1 ngày làm việc

không

không

4

Bước 4

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC

½ ngày làm việc

không

không

Tổng cộng:

14 ngày làm việc

 

 

 

16. Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/ Theo tuyến trong đô thị/ Tín ngưỡng, tôn giáo/ Tượng đài, tranh hoành tráng/ Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/ Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/ Dự án)

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC (Quầy tiếp nhận của Sở Xây dựng).

½ ngày làm việc

không

không

(1) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC: Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; sau đó hồ sơ (điện tử và bản giấy) được chuyển đến Lãnh đạo Sở phân công nhiệm vụ và phòng chuyên môn để xử lý.

(2) Công chức Phòng Quản lý Quy hoạch Kiến trúc và Đô thị nhận hồ sơ, kiểm tra thực địa, thẩm định và dự thảo kết quả giải quyết TTHC và văn bản trình Lãnh đạo Sở xem xét (văn bản số hóa, đóng dấu, ký số) gồm văn bản điện tử và văn bản giấy.

(3) Lãnh đạo Sở ký duyệt kết quả giải quyết TTHC; chuyển cho công chức phòng chuyên môn để phát hành hồ sơ cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

(4) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh: Tiếp nhận kết quả và gửi trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.

2

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định

-   Công chức Phòng Quản lý Quy hoạch Kiến trúc và Đô thị - Sở Xây dựng.

-   Lãnh đạo Sở Xây dựng.

01 ngày làm việc

không

không

Kiểm tra thực địa - Thẩm định trình phê duyệt

- Công chức Phòng Quản lý Quy hoạch Kiến trúc và Đô thị - Sở Xây dựng.

-   Lãnh đạo Sở Xây dựng.

11 ngày làm việc

Các cơ quan có liên quan

không

3

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở Xây dựng.

1 ngày làm việc

không

không

4

Bước 4

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC

½ ngày làm việc

không

không

Tổng cộng:

14 ngày làm việc

 

 

 

17. Thủ tục Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/ Theo tuyến trong đô thị/ Tín ngưỡng, tôn giáo/ Tượng đài, tranh hoành tráng/ Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/ Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/ Dự án)

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC (Quầy tiếp nhận của Sở Xây dựng).

½ ngày làm việc

không

không

(1) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC: Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; sau đó hồ sơ (điện tử và bản giấy) được chuyển đến Lãnh đạo Sở phân công nhiệm vụ và phòng chuyên môn để xử lý.

(2) Công chức Phòng Quản lý Quy hoạch Kiến trúc và Đô thị nhận hồ sơ, kiểm tra thực địa, thẩm định và dự thảo kết quả giải quyết TTHC và văn bản trình Lãnh đạo Sở xem xét (văn bản số hóa, đóng dấu, ký số) gồm văn bản điện tử và văn bản giấy.

(3) Lãnh đạo Sở ký duyệt kết quả giải quyết TTHC; chuyển cho công chức phòng chuyên môn để phát hành hồ sơ cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

(4) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC: Tiếp nhận kết quả và gửi trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.

2

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định

-   Công chức Phòng Quản lý Quy hoạch Kiến trúc và Đô thị - Sở Xây dựng.

-   Lãnh đạo Sở Xây dựng.

01 ngày làm việc

không

không

Kiểm tra thực địa - Thẩm định trình phê duyệt

-   Công chức Phòng Quản lý Quy hoạch Kiến trúc và Đô thị - Sở Xây dựng;

-   Lãnh đạo Sở Xây dựng.

11 ngày làm việc

Các cơ quan có liên quan

không

3

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở Xây dựng.

1 ngày làm việc

không

không

4

Bước 4

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC

½ ngày làm việc

không

không

Tổng cộng:

14 ngày làm việc

 

 

 

18. Thủ tục Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/ Theo tuyến trong đô thị/ Tín ngưỡng, tôn giáo/ Tượng đài, tranh hoành tráng/ Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/ Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/ Dự án).

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC (Quầy tiếp nhận của Sở Xây dựng).

½ ngày làm việc

không

không

(1) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC: Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; sau đó hồ sơ (điện tử và bản giấy) được chuyển đến Lãnh đạo Sở phân công nhiệm vụ và phòng chuyên môn để xử lý.

(2) Công chức Phòng Quản lý Quy hoạch Kiến trúc và Đô thị nhận hồ sơ, kiểm tra thực địa, thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết TTHC và văn bản trình Lãnh đạo Sở xem xét (văn bản số hóa, đóng dấu, ký số) gồm văn bản điện tử và văn bản giấy.

(3) Lãnh đạo Sở ký duyệt kết quả giải quyết TTHC; chuyển cho công chức phòng chuyên môn để phát hành hồ sơ cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

(4) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC: Tiếp nhận kết quả và gửi trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.

2

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định

-   Công chức Phòng Quản lý Quy hoạch Kiến trúc và Đô thị - Sở Xây dựng;

-   Lãnh đạo Sở Xây dựng;

01 ngày làm việc

không

không

Kiểm tra thực địa - Thẩm định trình phê duyệt

-   Công chức Phòng Quản lý Quy hoạch Kiến trúc và Đô thị - Sở Xây dựng;

-   Lãnh đạo Sở Xây dựng;

11 ngày làm việc

không

không

3

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở Xây dựng;

1 ngày làm việc

không

không

4

Bước 4

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC

½ ngày làm việc

không

không

Tổng cộng:

14 ngày làm việc

 

 

 

19. Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/ Theo tuyến trong đô thị/ Tín ngưỡng, tôn giáo/ Tượng đài, tranh hoành tráng/ Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/ Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/ Dự án)

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh (Quầy tiếp nhận của Sở Xây dựng).

½ ngày làm việc

không

không

(1) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC: Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; sau đó hồ sơ (điện tử và bản giấy) được chuyển đến Lãnh đạo Sở phân công nhiệm vụ và phòng chuyên môn để xử lý.

(2) Công chức Phòng Quản lý Quy hoạch Kiến trúc và Đô thị nhận hồ sơ, thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết TTHC và văn bản trình Lãnh đạo Sở xem xét (văn bản số hóa, đóng dấu, ký số) gồm văn bản điện tử và văn bản giấy.

(3) Lãnh đạo Sở ký duyệt kết quả giải quyết TTHC; chuyển cho công chức phòng chuyên môn để phát hành hồ sơ cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

(4) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh: Tiếp nhận kết quả và gửi trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.

2

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định

- Công chức Phòng Quản lý Quy hoạch Kiến trúc và Đô thị - Sở Xây dựng;- Lãnh đạo Sở Xây dựng;

½ ngày làm việc

không

không

Thẩm định trình phê duyệt

-   Công chức Phòng Quản lý Quy hoạch Kiến trúc và Đô thị - Sở Xây dựng;

-   Lãnh đạo Sở Xây dựng;

3 ngày làm việc

không

không

3

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở Xây dựng;

½ ngày làm việc

không

không

4

Bước 4

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh

½ ngày làm việc

không

không

Tổng cộng:

5 ngày làm việc

 

 

 

 

20. Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/ Theo tuyến trong đô thị/ Tín ngưỡng, tôn giáo/ Tượng đài, tranh hoành tráng/ Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/ Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/ Dự án)

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh (Quầy tiếp nhận của Sở Xây dựng).

½ ngày làm việc

không

không

(1) Bộ phận TN&TKQ tại TTPVHCC tỉnh: Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; sau đó hồ sơ (điện tử và bản giấy) được chuyến đến Lãnh đạo Sở phân công nhiệm vụ và phòng chuyên môn để xử lý.

(2) Công chức Phòng Quản lý Quy hoạch Kiến trúc và Đô thị nhận hồ sơ, thẩm định và dự thảo kết quả giải quyết TTHC và văn bản trình Lãnh đạo Sở xem xét (văn bản số hóa, đóng dấu, ký số) gồm văn bản điện tử và văn bản giấy.

(3) Lãnh đạo Sở ký duyệt kết quả giải quyết TTHC; chuyến cho công chức phòng chuyên môn để phát hành hồ sơ cho bộ phận trả kết quả một cửa.

(4) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh: Tiếp nhận kết quả và gửi trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.

2

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định

-   Công chức Phòng Quản lý Quy hoạch Kiến trúc và Đô thị - Sở Xây dựng;

-   Lãnh đạo Sở Xây dựng;

½ ngày làm việc

không

không

Thẩm định trình phê duyệt

-   Công chức Phòng Quản lý Quy hoạch Kiến trúc và Đô thị - Sở Xây dựng;

-   Lãnh đạo Sở Xây dựng;

3 ngày làm việc

không

không

3

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở Xây dựng;

½ ngày làm việc

không

không

4

Bước 4

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh

½ ngày làm việc

không

không

Tổng cộng:

5 ngày làm việc

 

 

 

21. Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/ điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai (Quầy tiếp nhận của Sở Xây dựng).

Dự án nhóm B, dự án nhóm C: ½ ngày.

Không

Không

(1) Quầy Sở Xây dựng - Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ về Sở Xây dựng;

2

Bước 2

Phân công thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Sở Xây dựng.

Dự án nhóm B, Dự án nhóm C: 1 ngày (8 giờ).

Không

Không

(2) Lãnh đạo Sở Xây dựng phân công cho lãnh đạo phòng Quản lý chất lượng thụ lý hồ sơ; Lãnh đạo phòng Quản lý chất lượng phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ.

 

 

Thẩm định trình phê duyệt

Chuyên viên phòng Quản lý chất lượng.

Dự án nhóm B: 15 ngày (120 giờ); Dự án nhóm C: 8 ngày (64 giờ)

Các sở: KH&ĐT, TN&MT, GTVT, NN&PTNT, Công thương; Cảnh sát Phòng cháy - chữa cháy; và các cơ quan có liên quan khác

không

(3) Chuyên viên Phòng Quản lý chất lượng nhận hồ sơ, dự thảo văn bản lấy ý kiến thẩm định hoặc tham gia thẩm định (nếu dự án hợp phần) của các cơ quan liên quan trình lãnh đạo phòng và lãnh đạo Sở ban hành; lập phiếu trình thẩm định gửi lãnh đạo Sở cho ý kiến chỉ đạo.- Tổng hợp ý kiến, thẩm định và dự thảo kết quả thẩm định và văn bản trình Lãnh đạo phòng Quản lý chất lượng xem xét; sau khi được lãnh đạo phòng thống nhất, chuyên viên hoàn thiện dự thảo kết quả thẩm định để trình lãnh đạo Sở.

3

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở Xây dựng và Phòng Quản lý chất lượng.

Dự án nhóm B: 7 ngày (56 giờ); Dự án nhóm C: 5 ngày (40 giờ)

Không

Không

(4) Lãnh đạo Sở ký duyệt kết quả giải quyết TTHC; chuyển cho phòng Quản lý chất lượng để phát hành hồ sơ cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

4

Bước 4

Trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai (Quầy tiếp nhận của Sở Xây dựng).

Dự án nhóm B: ½ ngày (4 giờ); Dự án nhóm C: ½ ngày (4 giờ)

Không

Không

(5) Phòng Quản lý chất lượng chuyển kết quả giải quyết TTHC (kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình) cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để trả cho cá nhân: Thời gian 0,5 ngày.

Tổng cộng:

Dự án nhóm B: 25 ngày (200 giờ); Dự án nhóm C: 15 ngày (120 giờ)

 

 

 

22. Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/ điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai (Quầy tiếp nhận của Sở Xây dựng)

Công trình cấp II, III: ngày (4 giờ); Công trình cấp IV: ngày (4 giờ)

Không

Không

(1) Quầy Sở Xây dựng - TTPVHCC tỉnh tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ về Sở Xây dựng;

2

Bước 2

Phân công thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Sở Xây dựng

Công trình cấp II, III: 2 ngày (16 giờ); Công trình cấp IV: 2 ngày (16 giờ)

Không

Không

(2) Lãnh đạo Sở Xây dựng phân công cho lãnh đạo phòng Quản lý chất lượng thụ lý hồ sơ; Lãnh đạo phòng Quản lý chất lượng phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ.

Thẩm định trình phê duyệt

Chuyên viên phòng quản lý chất lượng

Công trình cấp II, III: 17 ngày (136 giờ); Công trình cấp IV: 10 ngày (80 giờ)

Các sở: TN&MT, NN&PTNT, GTVT, Công thương; Cảnh sát Phòng cháy - chữa cháy; và các cơ quan có liên quan khác

 

(3) Chuyên viên Phòng Quản lý Chất lượng nhận hồ sơ, dự thảo văn bản lấy ý kiến thẩm định hoặc tham gia thẩm định (nếu dự án hợp phần) của các cơ quan liên quan trình lãnh đạo phòng và lãnh đạo Sở ban hành; lập phiếu trình thẩm định gửi lãnh đạo Sở cho ý kiến chỉ đạo. - Tổng hợp ý kiến, thẩm định và dự thảo kết quả thẩm định và văn bản trình Lãnh đạo phòng Quản lý chất lượng xem xét; sau khi được lãnh đạo phòng thống nhất, chuyên viên hoàn thiện dự thảo kết quả thẩm định để trình lãnh đạo Sở.

3

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở Xây dựng và Phòng Quản lý chất lượng

Công trình cấp II, III: 10 ngày (80 giờ); Công trình cấp IV: 7 ngày (56 giờ)

Không

Không

(4) Lãnh đạo Sở ký duyệt kết quả giải quyết TTHC; chuyển cho phòng Quản lý chất lượng để phát hành hồ sơ cho bộ phận tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

4

Bước 4

Trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai (Quầy tiếp nhận của Sở Xây dựng)

Công trình cấp II, III: ngày (4 giờ); Công trình cấp IV: ngày (4 giờ)

Không

Không

(5) Phòng Quản lý chất lượng chuyển kết quả giải quyết TTHC (kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình) cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để trả cho cá nhân: thời gian 0,5 ngày.

Tổng cộng:

Công trình cấp II, III: 30 ngày (240 giờ); Công trình cấp IV: 20 ngày (160 giờ)

 

 

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi