Quyết định 791/QĐ-UBND Thanh Hóa 2024 Kế hoạch chọn nhà thầu thuộc dự án Bảo tồn di tích Lò cao NX3

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 791/QĐ-UBND

Quyết định 791/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu còn lại thuộc dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Lò cao NX3 (Lò cao kháng chiến Hải Vân), huyện Như Thanh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh HóaSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:791/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đầu Thanh Tùng
Ngày ban hành:26/02/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xây dựng, Văn hóa-Thể thao-Du lịch
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HÓA

________

Số: 791/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 02 năm 2024

 

                                                             

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu còn lại thuộc dự án

Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Lò cao NX3 (Lò cao kháng chiến

Hải Vân), huyện Như Thanh

________________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2021;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 1860/QĐ-UBND ngày 22/5/2015 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Lò Cao Kháng chiến, xã Hải Vân, huyện Như Thanh; số 4907/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Lò cao NX3 (Lò cao kháng chiến Hải Vân), huyện Như Thanh (trước là dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Lò Cao kháng chiến, xã Hải Vân, huyện Như Thanh);

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 985/SKHĐT-ĐTTĐGSĐT ngày 20/02/2024 và của UBND huyện Như Thanh tại Tờ trình số 34/TTr-UBND ngày 29/01/2024.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) các gói thầu còn lại thuộc dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Lò cao NX3 (Lò cao kháng chiến Hải Vân), huyện Như Thanh với các nội dung chính sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc KHLCNT được chia làm 08 (tám) gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: Có phụ biểu chi tiết kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. UBND huyện Như Thanh (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật; cập nhật lại giá các gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết; đồng thời, có trách nhiệm rà soát lại giá các gói thầu trong trường hợp Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu năm 2023 được ban hành, đảm bảo việc triển khai thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật; thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với gói thầu số 7 (Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 giai đoạn lập thiết kế bản vẽ thi công, khoan khảo sát địa chất phục vụ thiết kế bản vẽ thi công, lập thiết kế bản vẽ thi công), gói thầu số 9 (Thi công xây dựng công trình, bao gồm cả bảo hiểm công trình trong thời gian thi công) qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, nội dung trình phê duyệt KHLCNT của dự án (trong đó có trách nhiệm báo cáo, giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,... nếu có); đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của Chủ đầu tư, đảm bảo chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Như Thanh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Lưu: VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Đầu Thanh Tùng

 

PHỤ BIỂU CHI TIẾT

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu còn lại thuộc dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị

di tích Lò cao NX3 (Lò cao kháng chiến Hải Vân), huyện Như Thanh

(Kèm theo Quyết định số: 791/QĐ-UBND ngày 26/02/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

________________________________

 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (triệu đồng)

Nguồn vốn

Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 6: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT.

55,3

Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 hỗ trợ 4.706 triệu đồng; vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ 20.000 triệu đồng (nguồn sự nghiệp văn hóa; còn lại bố trí từ ngân sách huyện Như Thanh.

Chỉ định thầu

- Tổng thời gian lựa chọn nhà thầu: Không quá 05 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2024

Trọn gói

45 ngày

2

Gói thầu số 7: Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 giai đoạn lập TKBVTC, khoan khảo sát địa chất phục vụ TKBVTC, lập TKBVTC.

871,3

Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; một giai đoạn, hai túi hồ sơ

- Tổng thời gian lựa chọn nhà thầu: Không quá 45 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2024

Trọn gói

45 ngày

3

Gói thầu số 8: Thẩm tra thiết kế xây dựng và dự toán.

67,7

Chỉ định thầu

- Tổng thời gian lựa chọn nhà thầu: Không quá 05 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2024.

Trọn gói

20 ngày

4

Gói thầu số 9: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả bảo hiểm công trình trong thời gian thi công)

16.834,9

Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; một giai đoạn, một túi hồ sơ

- Tổng thời gian lựa chọn nhà thầu: Không quá 45 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2024.

Trọn gói

210 ngày

5

Gói thầu số 10: Giám sát thi công xây dựng công trình.

481,0

Chỉ định thầu

- Tổng thời gian lựa chọn nhà thầu: Không quá 05 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2024.

Trọn gói

210 ngày

6

Gói thầu số 11: Thẩm định giá.

50,0

Chỉ định thầu

- Tổng thời gian lựa chọn nhà thầu: Không quá 05 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2024.

Trọn gói

15 ngày

7

Gói thầu số 12: Rà phá bom mìn, vật liệu nổ.

1.956,0

Chỉ định thầu, một giai đoạn, một túi hồ sơ

- Tổng thời gian lựa chọn nhà thầu: Không quá 30 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2024.

Trọn gói

30 ngày

8

Gói thầu số 13: Kiểm toán độc lập.

180,5

Chỉ định thầu

- Tổng thời gian lựa chọn nhà thầu: Không quá 05 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2024.

Trọn gói

30 ngày

 

Cộng

20.316,3

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư dự án được duyệt tại các Quyết định: Số 11860/QĐ-UBND ngày 22/5/2015, số 4907/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh; giá các gói thầu số 9, số 10 bao gồm 10,0% chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh.

- Các gói thầu số 6, số 8, số, 10, số 11, số 13 áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Khoản 2 Điều 43 Luật Đấu thầu năm 2023.

- Chủ đầu tư cập nhật lại giá các gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết; thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với gói thầu số 7, số 9.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi