Quyết định 753/QĐ-UBND Thanh Hóa 2024 Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 753/QĐ-UBND

Quyết định 753/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024 (mỏ đá vôi tại thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định, diện tích 3,0ha)
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh HóaSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:753/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Thi
Ngày ban hành:19/02/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xây dựng, Tài nguyên-Môi trường
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HÓA

_________

Số: 753/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________

Thanh Hoá, ngày 19 tháng 02 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản
làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024

(mỏ đá vôi tại thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định, diện tích 3,0 ha)

_____________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010;

Căn cứ Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản; số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 27/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Căn cứ Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản;

Căn cứ các Thông tư: Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ; Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản; Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017; Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 2861/2015/QĐ-UBND ngày 03/8/2015 quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh; số 3029/2017/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 về việc ban hành Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh; số 484/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 về việc phê duyệt danh mục các mỏ khoáng sản đưa ra khỏi khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1262/TTr-STNMT ngày 30/9/2023 và các Công văn: số 875/STNMT-TNKS ngày 25/01/2024, số 10062/STNMT-TNKS ngày 29/10/2023 (kèm theo ý kiến tham gia của các ngành, địa phương, đơn vị liên quan).

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024 đối với mỏ đá vôi tại thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định, diện tích 3,0 ha (có Kế hoạch, diện tích, tọa độ khu vực mỏ kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khu vực khoáng sản đã nêu tại Điều 1 theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Yên Định và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để b/c);

- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);       

- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c);               

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu: VT, CN (T02.05).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thi

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HÓA

________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________

 

 

KẾ HOẠCH

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường
trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024 - Mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng
thông thường tại thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định, diện tích 3,0 ha

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 753/QĐ-UBND ngày 19/02/2024
của UBND tỉnh Thanh Hóa)

_______________________

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024 đối với mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định, diện tích 3,0 ha, với những nội dung chủ yếu sau:

I. Cơ sở pháp lý

Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010;

Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

Các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản; Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản; Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; Nghị định số 22/2023/NĐ-CP ngày 12/5/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

Các Thông tư: Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ; Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản; Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017; Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản;

Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 27/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Quyết định số 3029/2017/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh;

Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục các mỏ khoáng sản đưa ra khỏi khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Thanh Hóa.

II. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích:

- Đảm bảo thực hiện việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cho tổ chức, cá nhân trên cơ sở quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản của UBND tỉnh.

- Thực hiện theo đúng Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 31/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nội dung: “Hình thức cấp phép khai thác khoáng sản không qua đấu giá quyền khai thác khoáng sản chỉ thực hiện đối với các mỏ khoáng sản làm vật liệu để thi công các công trình trọng điểm quốc gia, phục vụ nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, bảo đảm các quy định của pháp luật. Đối với các mỏ khoáng sản không thuộc trường hợp nêu trên thì việc cấp phép khai thác (kể cả mở rộng khai thác) khoáng sản phải thông qua hình thức đấu giá theo quy định của pháp luật”.

- Đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu:

- Khu vực khoáng sản được lựa chọn đưa ra đấu giá phải phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản được UBND tỉnh phê duyệt.

- Thực hiện việc đấu giá đảm bảo đúng quy định của pháp luật, khách quan, công bằng, minh bạch.

- Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực mỏ nêu trên phải có dự án đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản phù hợp với loại khoáng sản đưa vào đấu giá (đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường).

III. Nội dung

1. Khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2024: Mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường có diện tích 3,0 ha tại thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

2. Hình thức đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

3. Phương pháp thực hiện: Tổ chức phiên đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016; Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Thông tư Liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản và các quy định của pháp luật có liên quan.

4. Thời gian thực hiện: Trong năm 2024.

5. Kinh phí thực hiện:

Theo quy định tại Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ; Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính; Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017; Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính và các quy định của pháp luật có liên quan.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Văn phòng UBND tỉnh:

Đăng tải công khai kế hoạch đấu giá trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh trên cơ sở thông tin về khu vực mỏ do Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Cung cấp thông tin khu vực mỏ, gửi Văn phòng UBND tỉnh để công khai kế hoạch đấu giá trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh; lập hồ sơ cụ thể cho khu vực đấu giá bao gồm: xây dựng phương án đấu giá, xác định giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước.

- Lập dự toán kinh phí phục vụ công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khu vực mỏ trong Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2024 theo quy định.

- Tham mưu cho UBND tỉnh triển khai và tổ chức thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và của pháp luật khác có liên quan.

3. Các Sở: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao Thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính; Cục Thuế tỉnh; Công an tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc tổ chức và triển khai hoạt động đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo kế hoạch này.

4. UBND huyện Yên Định:

- Lập khái toán chi phí giải phóng mặt bằng khu vực mỏ tổ chức đấu giá, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường làm cơ sở lập phương án đấu giá.

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện bảo vệ mặt bằng, mốc giới khu mỏ đấu giá quyền khai thác khoáng sản, đảm bảo nguyên trạng để bàn giao cho tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan của tỉnh tổ chức và triển khai hoạt động đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có những vấn đề vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung, các Sở, ngành, UBND huyện Yên Định kịp thời phản ánh, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) xem xét, quyết định./.

 

 

PHỤ LỤC

Mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường có diện tích 3,0 ha
tại thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định đưa vào Kế hoạch đấu giá quyền
khai thác khoáng sản năm 2024 thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

(Kèm theo Quyết định số: 753/QĐ-UBND ngày 19/02/2024 của UBND tỉnh)

 

TT

Vị trí mỏ

Diện tích (ha)

Loại khoáng sản

Tài nguyên dự báo (m3)

Tọa độ khu vực mỏ

Hệ tọa độ VN2000

KT 1050 múi chiếu 30

Kế hoạch đấu giá

1

Thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định

3,0

Đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường

Chưa xác định

2218927,25 - 553130,94

2218900,85 - 553168,69

2218889,34 - 553222,53

2218853,61 - 553290,90

2218836,63 – 553030,95

2218866,88 - 553129,01

2218724,23 - 553170,73

2218708,41 - 553302,47

2218899,24 - 553118,44

2218877,71 - 553024,21

2024

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1598/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về viêc phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thực hiện dự án Xây dựng mới 06 phòng học, 01 không gian đa năng; cải tạo 01 nhà bếp và 01 phòng giáo viên; thi công mới sân bê tông, hệ thống thoát nước, tường rào cho điểm Trường Tiểu học 1 và Mầm non thôn Đồng Tiến, xã Thạch Cẩm, huyện Thạch Thành

Quyết định 1598/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về viêc phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thực hiện dự án Xây dựng mới 06 phòng học, 01 không gian đa năng; cải tạo 01 nhà bếp và 01 phòng giáo viên; thi công mới sân bê tông, hệ thống thoát nước, tường rào cho điểm Trường Tiểu học 1 và Mầm non thôn Đồng Tiến, xã Thạch Cẩm, huyện Thạch Thành

Đất đai-Nhà ở, Xây dựng

Quyết định 1604/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư, dân cư phục vụ giải phóng mặt bằng đường từ Quốc lộ 1A đi đường ven biển, xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương; Hạng mục: Nền mặt đường, hệ thống cấp thoát nước, điện sinh hoạt, điện chiếu sáng của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương

Quyết định 1604/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư, dân cư phục vụ giải phóng mặt bằng đường từ Quốc lộ 1A đi đường ven biển, xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương; Hạng mục: Nền mặt đường, hệ thống cấp thoát nước, điện sinh hoạt, điện chiếu sáng của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương

Xây dựng, Tài nguyên-Môi trường

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi