Quyết định 59/2021/QĐ-UBND Bình định sửa đổi quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 59/2021/QĐ-UBND

Quyết định 59/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 64/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Định
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình ĐịnhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:59/2021/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tuấn Thanh
Ngày ban hành:30/09/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xây dựng, Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

Số: 59/2021/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Bình Định, ngày 30 tháng 09 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 64/2020/QĐ-UBND NGÀY 17/9/2020 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ, KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;

Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;

Căn cứ Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi;

Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 272/TTr-SNN ngày 22 tháng 9 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung phụ lục 1 và phụ lục 2 của khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 64/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Định với các nội dung sau:

TT

Phân cấp quản lý

Phân cấp quản lý, khai thác hồ chứa

Phân cấp quản lý, khai thác đập dâng

Quyết định số 64/2020/QĐ- UBND

Điều chỉnh, bổ sung

Quyết định số 64/2020/QĐ- UBND

Điều chỉnh, bổ sung

 

Tổng số

165

163

276

276

I

Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý

70

64

30

31

1

Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định

67

62

30

31

2

Trung tâm Giống Nông nghiệp quản lý khai thác

03

02

0

0

II

Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý

95

99

246

245

1

An Lão

03

03

17

17

2

Hoài Ân

15

17

35

35

3

Hoài Nhơn

08

10

40

40

4

Phù Mỹ

27

26

55

54

5

Phù Cát

10

10

44

43

6

Tuy Phước

01

02

08

08

7

Vân Canh

04

04

01

02

8

Tây Sơn

23

23

24

24

9

Vĩnh Thạnh

03

03

17

17

10

Quy Nhơn

01

01

05

05

(Danh mục điều chỉnh phân cấp quản lý, khai thác có Phụ lục kèm theo)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2021.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Cục Kiểm tra văn bản QPP - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn BĐQH tỉnh;
- Ủy ban TTQVN tỉnh;
- ĐVP và CV UBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, K10.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Thanh

PHỤ LỤC:

ĐIỀU CHỈNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ, KHAI THÁC DANH MỤC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI CÁC HỒ CHỨA, ĐẬP DÂNG

TT

Tên hồ chứa/Hệ thống hồ chứa

Địa điểm xây dựng

Phân loại hồ chứa

Phân cấp quản lý, khai thác

Ghi chú

Theo Quyết định số 3293/QĐ- UBND ngày 13/9/2019

Theo Quyết định điều chỉnh số 2811/QĐ- UBND ngày 05/7/2021

Theo Quyết định số 64/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020

Điều chỉnh

 

1

Hồ Kim Sơn

Ân Nghĩa - Hoài Ân

Lớn

Vừa

Ủy ban nhân dân tỉnh

Ủy ban nhân dân huyện Hoài Ân

 

2

Hồ Hóc Mỹ

Ân Hữu - Hoài Ân

Lớn

Vừa

Ủy ban nhân dân tỉnh

Ủy ban nhân dân huyện Hoài Ân

 

3

Hồ Giao Hội

Hoài Tân - Hoài Nhơn

Lớn

Vừa

Ủy ban nhân dân tỉnh

Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn

 

4

Hồ Suối Mới

Hoài Châu - Hoài Nhơn

Lớn

Nhỏ

Ủy ban nhân dân tỉnh

Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn

 

5

Hồ Núi Miếu

Mỹ Lợi - Phù Mỹ

Vừa

Lớn

Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ

Ủy ban nhân dân tỉnh

 

6

Hồ Hố Cùng

Mỹ Thọ - Phù Mỹ

Nhỏ

Lớn

Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ

Ủy ban nhân dân tỉnh

 

7

Hồ Ông Rồng

Mỹ Hòa - Phù Mỹ

Lớn

Nhỏ

Ủy ban nhân dân tỉnh

Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ

 

8

Hồ Tam Sơn

Cát Lâm - Phù Cát

Vừa

Lớn

Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát

Ủy ban nhân dân tỉnh

 

9

Hồ Đại Ân (Hố Dội)

Cát Nhơn - Phù Cát

Lớn

Nhỏ

Ủy ban nhân dân tỉnh

Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát

 

10

Hồ Hóc Ké (Cây Ké)

Phước An - Tuy Phước

Lớn

Nhỏ

Ủy ban nhân dân tỉnh

Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phước

 

11

Hệ thống Hồ Cây Sung

Bình Tường -Tây Sơn

 

 

 

Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn

Cùng hệ thống

 

Hồ Cây Sung

Lớn

Nhỏ

Ủy ban nhân dân tỉnh

Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn

 

Kênh N19 sau cống hồ Cây Sung (hệ thống tưới Thượng Sơn)

Nhỏ

Nhỏ

Ủy ban nhân dân tỉnh

Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn

12

Hệ thống hồ Diêm Tiêu

Thị trấn Phù Mỹ

 

 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh

Cùng hệ thống

 

Hồ Diêm Tiêu

Lớn

Lớn

Ủy ban nhân dân tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh

 

Đập dâng Cầu Sắt, đập Bộng 3 và đập Bộng 4

Nhỏ

Nhỏ

Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ

Ủy ban nhân dân tỉnh

13

Hệ thống hồ Mỹ Thuận

Cát Hưng - Phù Cát

 

 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh

Cùng hệ thống

 

Hồ Mỹ Thuận

Lớn

Lớn

Ủy ban nhân dân tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh

 

Đập dâng Chín Sào

Nhỏ

Nhỏ

Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát

Ủy ban nhân dân tỉnh

14

Hệ thống hồ Hội Khánh

Mỹ Hòa - Phù Mỹ

 

 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh

Cùng hệ thống

 

Hồ Hội Khánh

Lớn

Lớn

Ủy ban nhân dân tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh

 

Đập Ông Tân và kênh chuyển nước

Nhỏ

Nhỏ

Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ

Ủy ban nhân dân tỉnh

Ghi chú:

- Giảm 2 hồ gồm: Hồ Đồng Đèo 1, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, hồ Hóc Cát thuộc xã Tây Giang, huyện Tây Sơn do dung tích chứa nhỏ hơn 50.000 m3. Tổng số hồ chứa trong danh mục phân loại, phân cấp quản lý, khai thác là 163 hồ.

- Giảm 2 đập dâng Ông Tân và Chín Sào do đưa vào hệ thống hồ Hội Khánh và hệ thống hồ Mỹ Thuận.

- Tăng 2 đập dâng: Đập ngăn mặn trên sông Lại Giang, thị xã Hoài Nhơn, Đập dâng Ba Cây, xã Canh Liên, huyện Vân Canh. Tổng số danh mục phân cấp quản lý, khai thác là 276 đập.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi