Quyết định 5764/QĐ-UBND HCM 2018 ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Giảm ngập nước

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 5764/QĐ-UBND

Quyết định 5764/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình Giảm ngập nước giai đoạn 2018-2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCMSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:5764/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Vĩnh Tuyến
Ngày ban hành:14/12/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xây dựng
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

Số: 5764/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGẬP NƯỚC GIAI ĐOẠN 2018 – 2020

-------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 589/QĐ-TTg ngày 06/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt định hướng phát triển thoát nước đô thị và Khu Công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải;

Căn cứ Chương trình hành động số 17-CTrHĐ/TU ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X về Chương trình giảm nước giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 6261/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X về Chương trình Giảm ngập nước giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 5305/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về chuyển giao một số chức năng, nhiệm vụ từ Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh qua Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Kết luận số 363-KL/TU ngày 01 tháng 8 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về đổi mới cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong thực hiện các Chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại công văn số 14724/SXD-PTĐT ngày 27 tháng 11 năm 2018 về ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình Giảm ngập nước giai đoạn 2018 - 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình Giảm ngập nước giai đoạn 2018 - 2020.

Điều 2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung Kế hoạch này để xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện có hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (HN và Tp HCM);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm
tra văn bản-B Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;
- Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố;
- Văn phòng Thành ủy và các Ban Thành ủy;
- Các Ban Hội đồng nhân dân thành phố;
- Các Đoàn thể thành phố;
- VPUB: Các PVP;
- Các Phòng CV, P.THKH; TTCB;
- Lưu (VT-ĐT (02b))

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Vĩnh Tuyến

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGẬP NƯỚC GIAI ĐOẠN 2018 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5764/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Triển khai Chương trình hành động số 17-CTrHĐ/TU ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X về Chương trình Giảm ngập nước giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 6261/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về Ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đng bộ thành phố lần thứ X về Chương trình Giảm ngập nước giai đoạn 2016 - 2020; Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình Giảm ngập nước giai đoạn 2018 - 2020, như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. MỤC ĐÍCH

1.1 Rà soát, đánh giá lại cách tổ chức thực hiện trong thời gian qua, đổi mới cách làm; định kỳ xác định và rà soát các danh mục công việc phải hoàn thành theo kế hoạch năm, 6 tháng, quý.

1.2 Rà soát, cân đối nguồn vốn cho chương trình đột phá; tạo điều kiện thuận lợi nhất đẩy mạnh xã hội hóa kêu gọi đầu tư các dự án; phát huy vai trò trách nhiệm của nhân dân tham gia và cơ quan nhà nước phải đảm bảo trật tự, kỷ cương pháp luật trong quá trình thực hiện chương trình đột phá.

1.3 Tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện nhằm tạo sự đồng bộ và hiệu quả trong các hoạt động, triển khai thực hiện Chương trình Giảm ngập nước trên địa bàn thành phố.

2. YÊU CẦU

2.1 Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện, liên quan nêu cao tinh thần chủ động, phối hợp, quyết liệt, khẩn trương chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

2.2 Giám đốc các sở, ban, ngành liên quan phối hợp tổ chức thực hiện quyết liệt, nắm sát tình hình, kịp thời đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp khả thi để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.

II. MỤC TIÊU CHUNG VÀ CHỈ TIÊU THỰC HIỆN

Mc tiêu chung

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ đã đặt ra của Chương trình Giảm ngập ngập nước giai đoạn 2016 - 2020 (Chương trình hành động số 17-CTrHĐ/TU ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh).

Chỉ tiêu đến năm 2020

Giải quyết 15/37 tuyến đường ngập nước do mưa (hiện đã giải quyết 22/37 tuyến), 28/179 tuyến hẻm (hiện đã giải quyết 151/179 tuyến) và 05/09 tuyến đường ngập nước do triều (hiện đã giải quyết 04/09 tuyến); Hoàn thành 02 nhà máy xử lý nước thải (Bình Hưng giai đoạn 2 nâng công suất lên 469.000m3/ngày và Nhiêu Lộc Thị Nghè công suất 480.000m3/ngày), triển khai xây dựng 04 nhà máy xử lý nước thải Tây Sài Gòn, Bình Tân, Tân Hóa Lò Gốm và Bắc Sài Gòn 1 (hiện đã hoàn thành Nhà máy Tham Lương - Bến Cát công suất 131.000m3/ngày).

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Nâng cao chất lượng quy hoạch, hiệu quả quản lý quy hoạch; triển khai quy chế, giải pháp liên kết giữa các địa phương trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

1.1 Nâng cao chất lượng quy hoạch, nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch, xây dựng

Tập trung nghiên cứu xây dựng, thẩm định và phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố, Đồ án điều chỉnh quy hoạch thủy lợi chống ngập úng, Đồ án điều chỉnh quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước, Đồ án quy hoạch mạng lưới hồ điều tiết và quy hoạch cốt cao độ nền trên cơ sở phải có tầm nhìn về Quy hoạch, trong đó có kết hợp các vấn đề về đô thị với quy hoạch thoát nước, giải quyết ngập, các vấn đề về nông thôn với quy hoạch thủy lợi chống ngập úng, với mục tiêu đặt ra là tập trung xử lý từ khu vực Trung tâm Thành phố hiện hữu xuống khu vực phía Nam Thành phố; ban hành trước năm 2020. Cụ thể:

1.1.1 Giao Sở Quy hoạch kiến trúc chủ trì phối hợp các sngành quận - huyện và đơn vị tư vấn xây dựng quy hoạch chung thành phố; trên cơ sở đó rà soát toàn bộ quy hoạch 1/2000 để điều chỉnh cốt nền cho đúng với thực tế, đảm bảo cao độ thiết kế phù hợp với cao độ thực tế khi triển khai các dự án, hoàn thành năm 2020.

1.1.2 Giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các Sở, ngành, đơn vị Tư vấn lập điều chỉnh Quy hoạch tổng thể thoát nước thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 (trong đó, có nghiên cứu một số tiêu chuẩn kỹ thuật trong tính toán thủy văn, thủy lực đối với hệ thống thoát nước áp dụng cho khu vực thành phố đã không còn phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu; Rà soát lại quy hoạch xây dựng hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải đô thị tập trung trên địa bàn thành phố, áp dụng công nghệ tiên tiến xử lý nước thải; Tập trung nghiên cứu rà soát những khu vực trũng thp có thể tận dụng đxây dựng các hồ điều tiết giảm ngập, tăng dung tích trữ nước, tạo cảnh quan đô thị, đặc biệt như những khu vực thuộc phía Nam thành phố, xác định khu vực hồ điều tiết cấp Vùng, cho khu vực đô thị); hoàn thành cuối năm 2019.

Trong quá trình rà soát, tham mưu điều chỉnh Quy hoạch tng thể thoát nước thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, cần thiết có thể xem xét thuê cơ quan tư vấn quốc tế và tổ chức một số hội thảo khoa học mời các chuyên gia trong nước và quốc tế tham dự.

Việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch thoát nước phải giải quyết đồng bộ với việc thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố, quy hoạch xử lý nước thải, quy hoạch phát triển giao thông vận tải, việc thực hiện các dự án thuộc Chương trình đột phá chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018 - 2020.

1.1.3 Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn rà soát, báo cáo đánh giá và điều chỉnh bổ sung Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh, hoàn thành đầu năm 2020.

1.1.4 Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ban, ngành, quận - huyện tổ chức quản lý chặt chẽ việc san lấp, lấn chiếm hệ thống kênh, rạch trên địa bàn thành phố theo các quy định hiện hành, nghiêm cấm cấp phép san lấp kênh, rạch làm thu hẹp dòng chảy; trong trường hợp bất khả kháng, việc san lấp kênh, rạch cần phải được nghiên cứu rất kỹ khả năng thoát nước, trữ nước cho khu vực và có giải pháp thay thế hiệu quả, bền vững.

Triển khai thực hiện nội dung theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Quyết định số 4321/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2018 về Ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy định về quản lý, sử dụng hành lang trên bờ sông, suối, kênh, rạch, mương và hồ công cộng thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

1.1.5 Giao Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị hoàn thành công tác lập, xác định mép bờ cao quy hoạch các tuyến sông, kênh, rạch trên địa bàn thành phố phục vụ tiêu thoát nước trình cơ quan chức năng xem xét, công bố, hoàn thành Quý III năm 2019. Tổ chức cắm mốc và bàn giao các mốc xác định phạm vi hành lang bảo vệ trên bờ các tuyến kênh, rạch này cho các quận - huyện quản lý, hoàn thành trong năm 2020.

Các nội dung liên quan đến các tuyến sông, kênh, rạch trên địa bàn thành phố phục vụ giao thông thủy hoặc thủy lợi sẽ triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Quyết định số 4321/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2018.

1.2 Triển khai quy chế, giải pháp liên kết giữa các địa phương trong vùng để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện thống kê, đánh giá thực trạng quản lý, khai thác sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước, lưu vực sông Sài Gòn và sông Đồng Nai, hoàn thành năm 2020; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý tình trạng xả thải gây ô nhiễm nguồn nước sông, kênh, rạch liên vùng, thực hiện thường xuyên, liên tục;

Chủ trì, phối hợp với Sở ban ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện triển khai thực hiện các nội dung thuộc Chương trình Giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016-2020 (đây là nhiệm vụ thường xuyên).

2. Rà soát, bổ sung chính sách để thu hút các nguồn lực đầu tư; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo bước đột phá đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình giảm ngập; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với hạ tầng thoát nước, xử lý nước thải

2.1 Rà soát, bổ sung chính sách đủ mạnh để thu hút các nguồn lực đầu tư thực hiện các dự án, công trình giảm ngập

2.1.1 Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, thực hiện:

- Xây dựng cơ chế chính sách để đẩy mạnh, thu hút mời gọi đầu tư các dự án bằng hình thức đối tác công tư.

- Ưu tiên kết hợp các dự án đa mục tiêu, kết hợp các yếu tố trong 04 Chương trình đột phá về Đô thị về Giảm ngập nước, Giảm ùn tắc giao thông, Chỉnh trang đô thị và Giảm ô nhiễm môi trường.

2.1.2 Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các quận - huyện rà soát quỹ đất, tổ chức cắm ranh mốc tại các vị trí dự kiến xây dựng nhà máy xử lý nước thải đô thị theo quy hoạch, hoàn thành 2019.

2.1.3 Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị nghiên cứu, tham mưu lập giá dịch vụ thoát nước theo quy định tại Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải, trình Sở Tài chính thẩm định, Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, hoàn thành cuối năm 2018.

2.2 Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với hệ thống thoát nước, xử lý nước thải và các công trình kiểm soát triều đquản lý ngập do biến đi khí hậu, nước biển dâng

2.2.1 Giao Ủy ban nhân dân quận - huyện triển khai thực hiện xử lý nghiêm, triệt để tình trạng lấn chiếm cửa xả, hầm ga, thoát nước, rác thải xuống kênh mương, lấp bít các miệng thu nước của cống thoát nước; Thực hiện tốt việc duy tu, nạo vét cống thoát nước; Tổ chức quản lý mốc bờ cao, hành lang bảo vệ đối với các tuyến sông kênh rạch; Khôi phục lại kênh, rạch bị san lấp, lấn chiếm trái phép và các dự án san lấp không phù hợp nhằm tăng cường khả năng thoát nước và không gian trữ nước; Rà soát tháo dỡ các công trình lấn chiếm trên kênh rạch, phục vụ nạo vét khơi thông dòng chảy của kênh rạch thoát nước. Giao Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tham gia giám sát nội dung này.

2.2.2 Giao Sở Xây dựng:

- Khẩn trương phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn tất công tác xây dựng, tham mưu ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải, hoàn thành trong quý 1 năm 2019;

- Xây dựng quy chế phối hợp quản lý, bảo trì, khai thác, nâng cấp và phát triển hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố, hoàn thành trong năm 2019.

- Chủ trì, phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị và các chủ đầu tư kiểm tra tiến độ, tiếp tục khắc phục 22 vị trí ảnh hưởng do thi công dự án.

2.2.3 Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp Sở Xây dựng và các sở ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện thuê đơn vị tư vấn đánh giá về tình hình quản lý việc khai thác nước ngầm, kết quả thực hiện các giải pháp hạn chế khai thác nước ngầm thời gian qua; xây dựng quy hoạch sử dụng nước ngầm trên địa bàn thành phố, xác định nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình giảm dần khai thác và tiến tới chấm dứt khai thác nước ngầm trên địa bàn thành phố vào năm 2020. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành trong việc giảm chi phí khai thác nước ngầm, cấp phép, quản lý khai thác nước ngầm trên địa bàn thành phố.

2.3 Tổ chức quản lý khai thác vận hành có hiệu quả, đảm bảo năng lực thoát nước của hệ thống thoát nước hiện hữu

2.3.1 Giao các chủ sở hữu, Ủy ban nhân dân các quận huyện thực hiện các công việc sau:

- Rà soát, xây dựng hoàn thiện quy trình bảo trì, vận hành các công trình thoát nước: hệ thống kênh mương, cống, cống kiểm soát triều, trạm bơm, nhà máy xử lý nước thải,...; Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu của hệ thống thoát nước trên địa bàn quản lý.

- Xây dựng kế hoạch duy tu nạo vét hệ thống thoát nước; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện để đảm bảo hiệu quả thoát nước của hệ thống hiện hữu đảm bảo chất lượng. Thống kê tình hình ngập các tuyến đường trên địa bàn quản lý.

- Thường xuyên thống kê, cập nhật danh mục các tuyến đường có cao trình trũng thấp cục bộ, các tuyến rạch có hành lang dọc theo tuyến đường không có rào chắn, không đảm bảo an toàn giao thông các tuyến cống, kênh, rạch thoát nước phục vụ công tác phân cấp quản lý.

2.3.2 Giao Ủy ban nhân dân các quận huyện chủ trì thực hiện các công việc sau:

- Tăng cường tuần tra, thống kê, chế tài xử lý đối với những trường hợp xâm hại hệ thống thoát nước, thi công dẫn dòng không đảm bảo, xây dựng lấn chiếm sông, kênh, rạch phục vụ thoát nước,... Trong trường hợp vượt thẩm quyền đề xuất, kiến nghị cơ quan chức năng giải quyết.

3. Tập trung thực hiện các giải pháp công trình để phục vụ giải quyết ngập

Huy động các nguồn vốn khác ngoài ngân sách để thực các dự án thoát nước đồng bộ theo lưu vực thoát nước như vốn ODA, vốn xã hội hóa,... thực hiện theo hình thức PPP. Giải quyết dứt điểm những vướng mắc trong việc giải ngân kinh phí của Dự án giải quyết chống ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) theo hình thức PPP (Hợp đồng BT).

Các giải pháp, dự án chống ngập, xử lý nước thải phải được xem xét, quyết định đầu tư dựa trên ứng dụng công nghệ hiện đại để đảm bảo tính hiệu quả, tiết kiệm quỹ đất của thành phố.

Kết hợp chặt chẽ với các Chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X, đặc biệt là Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị, Chương trình giảm ô nhiễm môi trường và Chương trình Giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông giai đoạn 2016 - 2020.

3.1. Giải pháp ngắn hạn

3.1.1. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị, Ủy ban nhân các Quận/huyện theo phân cấp thực hiện

- Triển khai nhanh và đưa vào sử dụng một số dự án công trình cấp bách, đang thực hiện dở dang, các công trình chuyển tiếp của nhiệm kỳ trước;

- Cải tạo hệ thống thoát nước, nạo vét kênh rạch bằng nguồn vốn trung tu, ủy quyền;

- Công tác vận hành, duy tu cấp bách được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm; vận động nhân dân tham gia nạo vét, khơi thông kênh, rạch; Rà soát, bổ sung các van ngăn triều, xây dựng bờ bao bảo vệ các khu vực bị ảnh hưởng do triều cường trong khi các dự án lớn chưa hoàn thành;

- Triển khai thực hiện các hạng mục công trình cấp bách khống chế tình trạng phát sinh khu vực ngập mới và xử lý các vị trí ảnh hưởng do thi công;

- Tổ chức nghiên cứu và đưa vào ứng dụng công nghệ mới trong thi công các công trình thoát nước, đê, kè; công nghệ khoan kích ngầm; lót ống; hồ điều tiết ngầm.

Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai xây dựng định mức - đơn giá đối với các công nghệ mới để có thể ứng dụng trong thời gian tới.

3.1.2. Giao Sở Tài chính bố trí đủ nguồn vốn chi thường xuyên hàng năm để Ủy ban nhân các quận/huyện, các Chủ sở hữu theo phân cấp đảm bảo thực hiện theo kế hoạch đề ra.

3.2. Giải pháp trung hạn và dài hạn

3.2.1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Cân đối vốn, bố trí đủ vốn cho các dự án của Chương trình Giảm ngập nước; ưu tiên vốn đầu tư từ ngân sách thành phố cho những công trình hoàn thành trong giai đoạn 2018 - 2020; thực hiện chủ trương kêu gọi xã hội hóa đầu tư trong lĩnh vực này.

- Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, trình Hội đồng nhân dân thành phthông qua quyết định chủ trương đầu tư công, kế hoạch đầu tư công trung hạn đối với dự án sử dụng nguồn Quỹ hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp (SCIC) chuyển nguồn Ngân sách thành phố để có cơ sở triển khai trong giai đoạn 2018 - 2020 kịp tiến độ theo kế hoạch đề ra.

- Tổ chức rà soát các nguồn lực; xây dựng kế hoạch cân đối các nguồn lực để triển khai thực hiện các dự án, ưu tiên huy động nguồn lực xã hội (trong nước và tư nhân nước ngoài), danh mục các dự án cụ thể ngân sách, xã hội hóa, cụ thể:

+ Đối với nguồn vốn ngân sách: ưu tiên công tác giải phóng mặt bằng, các công trình chuyển tiếp, các công trình cấp bách có nguồn vốn đầu tư ít và ưu tiên các công trình xây dựng cải tạo hệ thống thoát nước.

+ Đối với nguồn xã hội hóa: ưu tiên mời gọi đầu tư các nhà máy xử lý nước thải, xử lý chống ngập, các hồ điều tiết và các kênh trục.

+ Đối với nguồn vốn ODA: ưu tiên đầu tư các dự án lớn như cải tạo, nạo vét các tuyến kênh chính, hệ thống thu gom, cống bao của các lưu vực nước thải.

+ Đối với nguồn vốn đấu giá quyền sử dụng đất, nguồn vốn cổ phần hóa doanh nghiệp: ưu tiên đầu tư các dự án xây dựng cải tạo hệ thống thoát nước, chống ngập.

- Phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức đấu thầu thực hiện 17 dự án theo danh mục Hội nghị mời gọi đầu tư các giải pháp chống ngập và xử lý nước thải (tháng 8 năm 2018) (trong đó có 04 dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 2019 - 2020, 05 dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 2021 - 2022, còn lại 08 dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư giai đoạn 2023 - 2024) công khai, minh bạch, sớm đưa các dự án công trình vào khai thác, sử dụng.

3.2.2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường

Phối hợp Ủy ban nhân dân quận huyện lập và trình phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường, lập và trình phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố cơ chế đặc thù rút ngắn thời gian các khâu trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư đặc biệt là các dự án Bờ tả sông Sài Gòn, nạo vét kênh rạch và các Nhà máy xử lý nước thải.

3.2.3. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị đẩy nhanh triển khai thực hiện các dự án theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

a) Quyết định 752/QĐ-TTg:

- Dự án Cải tạo hệ thống thoát nước mưa và nước thải Thành phố Hồ Chí Minh (lưu vực Tham Lương - Bến Cát - Nước Lên) (Ngân hàng Phát triển châu Á tài trợ): khởi công năm 2019, hoàn thành năm 2022.

- Xây dựng, cải tạo hệ thống thoát nước (Ngân sách thành phố và chuyển nguồn SCIC sang Ngân sách thành phố): đảm bảo hoàn thành 200km cống thoát nước vào năm 2020.

Tiếp tục triển khai các dự án theo kế hoạch đề ra:

- Xây dựng Nhà máy xử lý nước thải và hệ thống cống bao: 03 Nhà máy xử lý nước thải tại 03 lưu vực (Tây Sài Gòn, Bình Tân và Tân Hóa - Lò Gốm) gom thành 01 nhà máy xử lý nước thải tại lưu vực Tây Sài Gòn (nguồn PPP): khởi công giai đoạn 2016-2020, sẽ hoàn thành sau năm 2020; còn 01 lưu vực Bắc Sài Gòn 1 (PPP): khởi công và hoàn thành giai đoạn sau 2020.

- Xây dựng 02 Hồ điều tiết (nguồn PPP): trên cơ sở nghiên cứu nghiên cứu rà soát những khu vực trũng thấp có thể tận dụng để xây dựng hồ điều tiết giảm ngập, tăng dung tích trữ nước, tạo cảnh quan đô thị để triển khai thực hiện, đặc biệt như những khu vực thuộc phía Nam thành phố, triển khai trước 01 đến 02 hồ, khởi công năm 2020.

b) Quyết định số 1547/QĐ-TTg:

- Giải quyết ngập do triều có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu khu vực thành phố Hồ Chí Minh (giai đoạn 1) (nguồn PPP - Hợp đồng BT): Hiện tại đã hoàn thành 70% khối lượng. Tập trung tháo gỡ các vướng mắc để hỗ trợ Nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1), để phục vụ kiểm soát triều cho lưu vực 550 km2 hoàn thành năm 2019.

- Bờ tả sông Sài Gòn (Ngân sách thành phố và chuyển nguồn SCIC sang Ngân sách thành phố): Đang thi công hoàn thành năm 2020.

- Nạo vét cải tạo các trục tiêu thoát nước chính: 02 dự án rạch Bà Lớn, Xóm Củi và Bà Tiếng (chuyển nguồn SCIC sang Ngân sách thành phố): khởi công năm 2020, hoàn thành sau năm 2020; còn lại 05 dự án đang kêu gọi PPP: khởi công và hoàn thành giai đoạn sau 2020.

- Cống kiểm soát triều sông Kinh (nguồn PPP): khởi công và hoàn thành giai đoạn sau 2020.

3.2.4. Giao Sở Giao thông vận tải đẩy nhanh triển khai thực hiện dự án Cải tạo rạch Xuyên Tâm (nguồn PPP): Tập trung tháo gỡ các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ dự án, khởi công năm 2020.

3.2.5. Giao Ủy ban nhân dân quận Bình Tân đẩy nhanh triển khai thực hiện dự án Cải tạo rạch Bà Tiếng (chuyển nguồn SCIC sang Ngân sách thành phố): khởi công năm 2020, hoàn thành sau năm 2020.

4. Tăng cường liên kết, hợp tác khoa học - công nghệ, nâng cao năng lực dự báo phục vụ công tác xóa, giảm ngập nước

4.1 Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị triển khai thực hiện dự án Xây dựng năng lực quản lý tích hợp rủi ro ngập nước đô thị (do Chính phủ Đan Mạch tài trợ bằng nguồn vay ưu đãi), hoàn thành năm 2020; và dự án Quản lý và giám sát hệ thống thoát nước lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm, hoàn thành năm 2019.

4.2 Giao Sở Xây dựng (cơ quan thường trực phụ trách chương trình giảm ngập nước) phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu), Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố (đơn vị thực hiện) và các đơn vị có liên quan xây dựng bản đồ cảnh báo rủi ro ngập lụt, hoàn thành năm 2020.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn, hoàn thành năm 2020.

4.3 Giao Sở Khoa học và Công nghệ và các sở ngành tiếp tục nghiên cứu, đưa vào ứng dụng các công nghệ mới trong thi công các công trình thoát nước, nhà máy xử lý nước thải, đê, kè, sửa chữa hệ thoát nước bằng công nghệ không đào h, hồ điều tiết ngầm... Bảo đảm tính bền vững, hiệu quả kinh tế, tiết kiệm chi phí đầu tư, chi phí vận hành, tiết kiệm quỹ đất và mỹ quan đô thị.

4.4 Phát huy vai trò công cụ thông minh Trung tâm mô phỏng dự báo kinh tế - xã hội thuộc Đề án “Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”, kết hợp với các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin quản lý hệ thống thoát nước để mô phỏng quá trình ngập nước ở từng khu vực và toàn thành phố, dự báo, cảnh báo sớm tình hình ngập nước trên địa bàn thành phố để thành phố triển khai sớm các giải pháp chống ngập cơ bản, dài hạn, đồng thời người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống nhằm giảm nhẹ thiệt hại cục bộ.

5. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp Sở Tài nguyên và môi trường, các sở ngành và các quận huyện phối hợp Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện trong năm 2019-2020 các nội dung sau:

5.1 Triển khai các giải pháp cụ thể để thực hiện cuộc vận động “Người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh, rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố phát động, trong đó phải nêu rõ các biện pháp chế tài để người dân hiểu và chấp hành theo quy định.

5.2 Tiếp tục tổ chức các buổi tuyên truyền về phổ biến kiến thức, vận động nhằm giúp người dân nâng cao ý thức, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, tránh, ứng phó góp phần giảm nhẹ thiệt hại khi sự cố thiên tai xảy ra. Nghiên cứu, xây dựng chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên và môi trường lồng ghép vào chương trình giáo dục, đào tạo cho học sinh các cấp. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội chủ động phối hợp với các ngành chức năng thường xuyên tổ chức ra quân thực hiện vệ sinh đường phố, nạo vét kênh, rạch, bảo vệ môi trường, bảo vệ hệ thống thoát nước ở khu dân cư.

5.3 Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường, triển khai các chương trình liên tịch bảo vệ môi trường; các cơ quan báo chí đề cao trách nhiệm trong công tác truyền thông; xây dựng, phát sóng định kỳ chuyên mục “Chung tay giảm ngập đô thị”, mỗi tuần phát 01 chuyên đề vào ngày thứ bảy với thời lượng 12 phút/chuyên mục trên sóng AM610KHz, chuyên mục “Giảm ngập nước đô thị”, phát sóng hàng ngày từ thứ Hai đến Chủ nhật trên sóng FM 95,6MHz - Đài tiếng nói nhân dân Thành phố; xây dựng, phát sóng trên đài truyền hình HTV9 Chương trình sống xanh.

Tiếp tục thực hiện các chương trình định kỳ trong năm 2018. Bổ sung Chương trình chuyên đề Cẩm nang xanh” phát sóng trong tháng cuối năm 2018.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc các Sở - ban - ngành, các cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương, gắn với việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 để triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình này; chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện của các cấp, các ngành, định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết, báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Thành lập Ban Điều hành Chương trình Giảm ngập nước giai đoạn 2016 - 2020 do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phụ trách đô thị làm Trưởng Ban, Giám đốc Sở Xây dựng là cơ quan thường trực; có nhiệm vụ chỉ đạo thống nhất việc thực hiện Kế hoạch, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện; định kỳ 06 tháng một lần có tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc cần thiết bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch này, các sở - ngành, địa phương chủ động phối hợp Sở Xây dựng để tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định.

4. Trong quá trình thực hiện kế hoạch này, nếu chức năng nhiệm vụ hoặc tên gọi các đơn vị có thay đổi thì cập nhật thay đổi theo quy định mới./.

(Đính kèm:

- Phụ lục 1: Kết quả thực hiện các tuyến ngập do mưa và kế hoạch thực hiện.

- Phụ lục 1A: Kết quả thực hiện các tuyến ngập do do triều và kế hoạch thực hiện.

- Phụ lục 2: Danh mục các chương trình, đề án.

- Phụ lục 3: Chương trình - hợp tác nghiên cứu biến đi khí hậu và đào tạo nguồn nhân lực.

- Phụ lục 4: Danh mục các dự án đầu tư phát triển hệ thống thoát nước, giải quyết ngập sử dụng Ngân sách Thành phố kèm sơ đồ Gantt.

- Phụ lục 5: Bảng tổng hợp tiến độ và kinh phí đầu tư xây dựng Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2016-2020.)

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decision 5764/QD-UBND DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi