Quyết định 5372/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định quản lý, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị công trình Tượng đài Thánh Gióng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
------------------
Số: 5372/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2011
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, BẢO TỒN, TÔN TẠO VÀ PHÁT HUY
GIÁ TRỊ CÔNG TRÌNH “TƯỢNG ĐÀI THÁNH GIÓNG”
-------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 02/3/2011 của UBND Thành phố ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015;
Căn cứ Quyết định số 3179/QĐ-UB ngày 20/5/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về chọn mẫu phác thảo tượng đài Thánh Gióng để xây dựng tại đỉnh Đá Chồng thuộc núi Sóc, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 4034/QĐ-UBND ngày 09/10/2007 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển giao Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm chủ đầu tư (giai đoạn thực hiện dự án) dự án Xây dựng tượng đài Thánh Gióng, huyện Sóc Sơn;
Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 16/01/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về phê duyệt dự án Xây dựng tượng đài Thánh Gióng (giai đoạn II: Xây dựng tượng đài, sân tượng đài và các hạng mục phụ trợ);
Căn cứ Quyết định số 5277/QĐ-UBND ngày 10/11/2011 về việc quản lý, đầu tư, bảo dưỡng, tu bổ và phát huy giá trị công trình tượng đài Thánh Gióng;
Xét đề nghị của UBND huyện Sóc Sơn và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tạm thời quản lý, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị công trình “Tượng đài Thánh Gióng”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Xây dựng; Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ VHTTDL;
- TT Thành ủy, HĐND TP;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Các đ/c PVP;
- Phòng: VHKG, XD, GTHT, TH;
- Lưu: VT, VHKG.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo
 
QUY ĐỊNH TẠM THỜI
QUẢN LÝ, BẢO TỒN, TÔN TẠO VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ CÔNG TRÌNH
 “TƯỢNG ĐÀI THÁNH GIÓNG”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5372/QĐ-UBND ngày 17/11/2011 của UBND Thành phố)
 
Chương 1.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định các hoạt động về quản lý, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị công trình “Tượng đài Thánh Gióng”, (sau đây gọi tắt là công trình) thuộc địa bàn huyện Sóc Sơn.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, cá nhân người Việt Nam; các tổ chức, cá nhân người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài có liên quan đến công trình.
Điều 3. Mục đích công tác quản lý, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị công trình
1. Quản lý bảo vệ công trình trước những tác động xấu của môi trường tự nhiên và môi trường xã hội nhằm phòng ngừa và hạn chế những nguy cơ làm hư hỏng; giữ gìn, bảo tồn yếu tố gốc, vốn có của công trình.
2. Phát huy giá trị của công trình nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, lòng tự hào dân tộc; đáp ứng nhu cầu tham quan, học tập, sáng tạo và hưởng thụ văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân.
 
Chương 2.
NỘI DUNG QUẢN LÝ, BẢO TỒN, TÔN TẠO VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ CÔNG TRÌNH
 
Điều 4. Các hoạt động bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị công trình
1. Nghiêm cấm các hành vi xâm phạm, phá hoại trực tiếp đến công trình; các hành vi gây mất vệ sinh, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị tại khu vực công trình.
Khi có dấu hiệu xuống cấp hoặc bị xâm hại, UBND huyện Sóc Sơn có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng thực hiện công tác bảo vệ, tu bổ.
2. Các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm gìn giữ, bảo quản công trình, khi phát hiện có dấu hiệu xuống cấp phải kịp thời báo cáo chính quyền địa phương, cơ quan chức năng đóng trên địa bàn để có biện pháp xử lý.
3. Thường xuyên quản lý, bảo tồn, tôn tạo, dọn dẹp vệ sinh, tăng cường chiếu sáng, làm sạch, đẹp khu vực công trình.
Điều 5. Nguồn kinh phí thực hiện:
1. Kinh phí ngân sách nhà nước.
2. Kinh phí xã hội hóa do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ.
 
Chương 3.
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH CHỨC NĂNG VÀ CHÍNH QUYỀN CÁC CẤP TRONG VIỆC QUẢN LÝ, BẢO TỒN, TÔN TẠO VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ CÔNG TRÌNH
 
Điều 7. UBND huyện Sóc Sơn
Là đơn vị trực tiếp chịu trách nhiệm toàn diện về quản lý, bảo vệ, kiểm tra, duy tu bảo dưỡng định kỳ hàng tháng, phát hiện và sửa chữa những hư hỏng …
Giao nhiệm vụ đơn vị chức năng lập kế hoạch quản lý, bảo tồn, tôn tạo công trình hàng năm. Kinh phí thực hiện đưa vào dự toán kinh phí nghiệp vụ hàng năm.
Điều 8. Sở Xây dựng
Chỉ đạo đơn vị chức năng phối hợp với UBND huyện Sóc Sơn định kỳ bảo dưỡng, bảo trì, tổ chức tu sửa, tôn tạo công trình.
Điều 9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các hoạt động quản lý, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị công trình văn hóa. Có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị: UBND huyện Sóc Sơn, Sở Xây dựng, các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung nêu trên.
Điều 10. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính
Hàng năm cân đối bố trí kinh phí thường xuyên cho hoạt động quản lý, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị công trình. Kiểm tra việc cấp phát và sử dụng kinh phí theo quy định của pháp luật.
Điều 11. Sở Thông tin và Truyền thông
Phối hợp với các cơ quan báo chí của Thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho mỗi người dân về ý thức bảo vệ, giữ gìn, phát huy giá trị công trình đặc biệt là ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp tại khu vực công trình.
Điều 12. Các cơ quan truyền thông, báo chí của Thành phố
Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho mỗi người dân về ý thức bảo vệ, giữ gìn, phát huy giá trị công trình đặc biệt là ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp tại khu vực công trình.
 
Chương 4.
XỬ LÝ VI PHẠM
 
Điều 13. Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định có liên quan công trình thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ phải chịu hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.
 
Chương 5.
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 
Điều 14. Sửa đổi, bổ sung quy định
Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này nếu có những vướng mắc phát sinh, phản ánh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét, sửa đổi cho phù hợp./.

thuộc tính Quyết định 5372/QĐ-UBND

Quyết định 5372/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định quản lý, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị công trình "Tượng đài Thánh Gióng"
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:5372/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành:17/11/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xây dựng , Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi