Quyết định 51/2021/QĐ-UBND Hà Giang phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ GIANG

___________

Số: 51/2021/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Hà Giang, ngày 22 tháng 12 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Xây dựng Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng không phân biệt nguồn vốn được đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

2. Đối tượng áp dụng: các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Điều 2. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp huyện

1. Chủ trì giải quyết đối với sự cố công trình xây dựng cấp II, cấp III trên địa bàn.

2. Thực hiện trách nhiệm xử lý đối với công trình xây dựng trên địa bàn có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng.

3. Rà soát các công trình xây dựng thuộc đối tượng phải đánh giá an toàn và các công trình xây dựng thuộc đối tượng không đủ cơ sở để xác định thời hạn sử dụng đối với công trình xây dựng do mình quyết định đầu tư và cấp giấy phép xây dựng. Báo cáo kết quả rà soát về sở Xây dựng định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hàng năm và đột xuất theo yêu cầu.

Điều 3. Trách nhiệm của Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện (tại các huyện là Phòng Kinh tế và Hạ tầng, tại thành phố Hà Giang là Phòng Quản lý đô thị)

1. Hướng dẫn Uỷ ban nhân dân cấp xã, các chủ đầu tư, các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng, an toàn trong thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

2. Kiểm tra định kỳ, đột xuất về công tác quản lý chất lượng, công tác quản lý an toàn trong thi công xây dựng đối với các công trình xây dựng do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn.

3. Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra việc thực hiện bảo trì công trình xây dựng và đánh giá an toàn đối với các công trình do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư.

4. Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra công trình xây dựng trên địa bàn khi được yêu cầu.

5. Kiểm tra công tác nghiệm thu đối với các công trình chỉ lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư.

6. Tổng hợp và báo cáo Sở Xây dựng định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu về công tác quản lý chất lượng, công tác quản lý an toàn trong thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; tình hình chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

 1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2022 và thay thế Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa tỉnh Hà Giang.

 2. Giao cho Sở Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn, triển khai, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Xây dựng, Giao thông Vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh,

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

- Vnptioffice;

- Lưu: VT, CV NCTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Văn Sơn

 

 

thuộc tính Quyết định 51/2021/QĐ-UBND

Quyết định 51/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà GiangSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:51/2021/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành:22/12/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xây dựng
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 5256/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất Ferocrom các bon và các sản phẩm muối kim loại: Wolfram, molipden, vanadi, coban và thép hợp kim (thay đổi phương pháp thực hiện quá trình oxi hóa trong quá trình sản xuất các sản phẩm muối kim loại và cải tạo lại lò điện hồ quang) tại xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa của Công ty cổ phần Cromit Nam Việt

Quyết định 5256/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất Ferocrom các bon và các sản phẩm muối kim loại: Wolfram, molipden, vanadi, coban và thép hợp kim (thay đổi phương pháp thực hiện quá trình oxi hóa trong quá trình sản xuất các sản phẩm muối kim loại và cải tạo lại lò điện hồ quang) tại xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa của Công ty cổ phần Cromit Nam Việt

Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên-Môi trường

Vui lòng đợi