Quyết định 4660/QĐ-UBND Hà Nội 2019 bãi bỏ các Quyết định do UBND Thành phố ban hành

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Thuộc tính văn bản
Quyết định 4660/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ các Quyết định do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành theo quy định tại điểm d, Khoản 1, Điều 59 Luật Quy hoạch
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 4660/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 29/08/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xây dựng

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

Số: 4660/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC QUYẾT ĐỊNH DO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BAN HÀNH THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM D, KHOẢN 1, ĐIỀU 59 LUẬT QUY HOẠCH

------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch;

Căn cứ Quyết định số 4977/QĐ-BCT ngày 27/12/2018 của Bộ Công Thương về việc bãi bỏ các quy hoạch hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể theo quy định tại điểm d, Khoản 1, Điều 59 Luật Quy hoạch;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 14/TTr-KH&ĐT ngày 13/3/2019 và văn bản số 4246/KHĐT-THQH ngày 02/8/2019 về việc bãi bỏ Quyết định của UBND Thành phố phê duyệt các quy hoạch hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể theo quy định Luật Quy hoạch,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bãi bỏ các Quyết định do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành không còn phù hp với Luật Quy hoạch năm 2017, gồm:

- Quyết định số 5059/QĐ-UBND ngày 05/11/2012 phê duyệt Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 03/01/2018 phê duyệt Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí thành phố Hà Nội giai đoạn đến năm 2025, có xét đến năm 2030.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Sở Công Thương chủ trì, căn cứ các quy định pháp luật hiện hành và Quy hoạch phát triển ngành công thương có liên quan xây dựng các chương trình, kế hoạch và các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định đảm bảo công tác quản lý nhà nước hiệu quả, thông suốt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đu tư, Công Thương, Thủ trưởng các cơ quan và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết đnh này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính ph
; (để báo cáo);
- Các bộ: KH&ĐT, CT; (để báo cáo);
- Thường trực Thành ủy (để báo cáo);

- Thường trực HĐND TP
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND TP;
- CVP, các PVP UBNDTP;

- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Lưu VT, KTH
ương.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực