Quyết định 46/2019/QĐ-UBND Hòa Bình quản lý sử dụng cần trục tháp tại các công trình

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 46/2019/QĐ-UBND

Quyết định 46/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định về quản lý sử dụng cần trục tháp, máy vận thăng tại các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa BìnhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:46/2019/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Bùi Văn Khánh
Ngày ban hành:07/11/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xây dựng

tải Quyết định 46/2019/QĐ-UBND

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HOÀ BÌNH

------------

Số: 46/2019/QĐ-UBND

CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

Hoà Bình, ngày 07 tháng 11 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về quản lý sử dụng cần trục tháp, máy vận thăng
tại các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;

Căn cứ Thông tư số 05/2012/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng (QCVN 07:2012/BLĐTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng);

Căn cứ Thông tư số 40/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với máy vận thăng (QCVN 16:2013/BLĐTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với máy vận thăng);

Căn cứ Thông tư số 29/2016/TT-BXD ngày 29/12/2016 của Bộ Xây dựng ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với cần trục tháp, máy vận thăng và sàn treo nâng người sử dụng trong thi công xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2928/TTr-SXD ngày 04/10/2019.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý sử dụng cần trục tháp, máy vận thăng tại các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Xây dựng;

- Cục kiểm tra VBQPPL- Bộ Tư pháp;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;

- HĐND tỉnh; các ban của HĐND tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- TT tin học và Công báo;

- Chánh, Phó VPUBND tỉnh;

- Lưu: VT, CNXD (Đ.60).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Khánh

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HOÀ BÌNH

------------

CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

 

 

QUY ĐỊNH

Về quản lý sử dụng cần trục tháp, máy vận thăng tại các
công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(Ban hành kèm theo Quyết định 46/2019/QĐ-UBND
ngày 07/11/2019 của UBND tỉnh Hòa Bình)

-------------------

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định này quy định về các hoạt động quản lý sử dụng cần trục tháp, máy vận thăng chở hàng có người đi kèm trong quá trình thi công tại các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

2. Ngoài nội dung tại Quy định này, các hoạt động quản lý, sử dụng, vận hành cần trục tháp, máy vận thăng được thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý sử dụng cần trục tháp, máy vận thăng tại các công trình xây dựng.

 

Chương II. QUY ĐỊNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG CẦN TRỤC THÁP, MÁY VẬN THĂNG

 

Mục 1. QUẢN LÝ SỬ DỤNG CẦN TRỤC THÁP

Điều 3. Điều kiện sử dụng cần trục tháp

1. Đảm bảo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng QCVN 7:2012/BLĐTBXH ban hành kèm theo Thông tư số 05/2012/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội. Có giấy chứng nhận kết quả kiểm định đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn theo quy định về quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với cần trục tháp (QTKĐ:01-2016/BXD) ban hành theo Thông tư số 29/2016/TT-BXD ngày 29/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với cần trục tháp, máy vận thăng và sàn treo nâng người sử dụng trong thi công xây dựng.

2. Có phương án đảm bảo an toàn cần trục tháp trong điều kiện mưa bão được tổ chức đủ điều kiện năng lực thẩm tra đảm bảo khả năng chịu lực và ổn định. Bao gồm:

- Trường hợp dự báo tốc độ gió bão trong giới hạn cho phép theo thiết kế của cần trục tháp: Biện pháp, tiến độ hạ cần trục xuống sát tầng thi công gần nhất, tháo dỡ đối trọng và tăng cường neo giằng thân tháp, tay cần cố định vào công trình đang thi công đảm bảo an toàn tuyệt đối;

- Trường hợp dự báo tốc độ gió bão lớn hơn tốc độ gió cho phép theo thiết kế của cần trục tháp: Biện pháp, tiến độ tháo dỡ đối trọng, tay cần của cần trục tháp, tăng cường neo giằng thân tháp cố định vào công trình đang thi công hoặc tháo dỡ thân tháp trong trường hợp không có khả năng neo giằng thân tháp vào công trình đảm bảo an toàn tuyệt đối.

3. Có hồ sơ bảo hiểm cần trục tháp theo quy định.

4. Có giấy phép sử dụng đất, công trình công cộng hoặc hợp đồng thuê đất đặt vị trí móng cần trục tháp trong trường hợp móng cần trục tháp được xây dựng ngoài phạm vi công trường.

Điều 4. Quy định về sử dụng an toàn cần trục tháp

Việc quản lý sử dụng an toàn cần trục tháp thực hiện theo các quy định tại điểm 3.6 khoản 3 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng QCVN 7:2012/BLĐTBXH ban hành kèm theo Thông tư số 05/2012/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội.

Điều 5. Các hành vi nghiêm cấm khi vận hành, sử dụng cần trục tháp

1. Sử dụng cần trục tháp để nâng, hạ và di chuyển người, kim loại lỏng, vật liệu nổ, chất độc, bình đựng khí nén hoặc chất lỏng nén.

2. Nâng, hạ tải vượt quá tải trọng cho phép.

3. Để người lên, xuống cần trục khi cần trục đang hoạt động.

4. Nâng, hạ tải khi có người đứng trên tải.

5. Nâng, hạ tải trong tình trạng chưa ổn định, tải bị vùi dưới đất, bị các vật khác đè lên, bị liên kết bằng bu lông hoặc bê tông với các vật khác.

6. Cẩu với, kéo lê tải, vừa dùng người đẩy vừa nâng hạ tải.

7. Treo pa nô, áp phích, khẩu hiệu hoặc che chắn làm tăng diện tích cản gió của cần trục.

8. Chuyển tải phía trên các công trình liền kề, công trình lân cận.

9. Trường hợp trong quá trình hoạt động các bộ phận của cần trục tháp như cần, đối trọng, tải... có phạm vi vận hành phía trên đường giao thông thì không được phép vận hành cần trục.

Mục 2. QUẢN LÝ SỬ DỤNG MÁY VẬN THĂNG

Điều 6. Điều kiện sử dụng máy vận thăng

1. Đảm bảo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với máy vận thăng QCVN 16:2013/BLĐTBXH ban hành kèm theo Thông tư số 40/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội. Có giấy chứng nhận kết quả kiểm định đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn theo quy định về quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy vận thăng (QTKĐ:02-2016/BXD) ban hành kèm theo Thông tư 29/2016/TT-BXD ngày 29/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với cần trục tháp, máy vận thăng và sàn treo nâng người sử dụng trong thi công xây dựng.

2. Có hồ sơ bảo hiểm máy vận thăng theo quy định.

3. Có phương án đảm bảo an toàn máy vận thăng trong điều kiện mưa bão được tổ chức đủ điều kiện năng lực thẩm tra đảm bảo khả năng chịu lực và ổn định.

Điều 7. Quy định về sử dụng an toàn máy vận thăng

Việc quản lý sử dụng an toàn máy vận thăng thực hiện theo quy định tại điểm 3.7 khoản 3 QCVN 16:2013/BLĐTBXH quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với máy vận thăng ban hành kèm theo Thông tư số 40/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội.

 

Chương III. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN TRONG QUẢN LÝ SỬ DỤNG CẦN TRỤC THÁP, MÁY VẬN THĂNG

 

Điều 8. Chủ đầu tư xây dựng công trình

1. Phê duyệt hồ sơ thiết kế lắp dựng; quy trình lắp đặt và sử dụng an toàn; phương án đảm bảo an toàn trong điều kiện mưa bão.

2. Quản lý chất lượng thi công xây dựng, lắp đặt theo đúng quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

3. Thường xuyên kiểm tra, yêu cầu đơn vị quản lý sử dụng tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật an toàn quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng (QCVN 07:2012/BLĐTBXH) và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với máy vận thăng (QCVN 16:2013/BLĐTBXH) trong quá trình lắp đặt, sử dụng cần trục tháp, máy vận thăng.

4. Kiểm tra hồ sơ kỹ thuật của cần trục tháp, máy vận thăng; kiểm tra kết quả kiểm định lần đầu, kiểm định định kỳ phục vụ thi công xây dựng công trình do mình làm chủ đầu tư; kiểm tra hồ sơ năng lực của công nhân điều khiển, công nhân buộc móc tải, công nhân đánh tín hiệu và cán bộ kỹ thuật phục vụ vận hành cần trục tháp, hồ sơ năng lực của người quản lý trực tiếp, vận hành máy vận thăng trước khi cho phép lắp đặt, sử dụng.

5. Chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp sự cố xảy ra do cần trục tháp, máy vận thăng gây ra.

6. Trường hợp phạm vi hoạt động của cần trục tháp vượt khỏi mặt bằng công trường hoặc do điều kiện thi công phải đặt ở ngoài phạm vi công trường tạo ra vùng nguy hiểm có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng thì nhà thầu thi công xây dựng phải lập và trình chủ đầu tư phê duyệt biện pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn cho người, tài sản, công trình lân cận, báo cáo bằng Văn bản đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi xây dựng công trình để biết, kiểm tra sự tuân thủ các quy định về an toàn. Ngoài ra, Chủ đầu tư phải đảm bảo tuân thủ các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 9. Đơn vị quản lý sử dụng

Tuân thủ các quy định tại Điều 16 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

Điều 10. Sở Xây dựng

1. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư công trình xây dựng, đơn vị quản lý sử dụng cần trục tháp, máy vận thăng trong việc tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng và an toàn trong lắp đặt, sử dụng cần trục tháp, máy vận thăng.

2. Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và xã hội, Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, thanh tra hoạt động các cần trục tháp, máy vận thăng trên địa bàn tỉnh; tiến hành xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất xử lý theo quy định.

3. Tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động cần trục tháp, máy vận thăng trên địa bàn tỉnh, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trước ngày 18 tháng 12 hằng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

Điều 11. Sở Lao động - Thương binh và xã hội

1. Phổ biến, hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư công trình xây dựng, đơn vị quản lý sử dụng cần trục tháp, máy vận thăng trong việc kiểm định kỹ thuật an toàn, chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, chất lượng thiết bị sử dụng thi công các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

2. Tiếp nhận, thẩm định và cấp Giấy xác nhận khai báo sử dụng các thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động cho các tổ chức, cá nhân theo quy định.

3. Thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kiểm định kỹ thuật an toàn, chứng nhận hợp quy, chất lượng thiết bị cần trục tháp, máy vận thăng theo thẩm quyền.

4. Phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra, thanh tra hoạt động các cần trục tháp, máy vận thăng trong thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh.

5. Tổng hợp, báo cáo tình hình sử dụng cần trục tháp, máy vận thăng trên địa bàn tỉnh theo quy định, đồng thời gửi Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo trước ngày 18 tháng 12 hằng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

Điều 12. Sở Giao thông vận tải, Cơ quan quản lý các tuyến đường theo phân cấp

1. Phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra, thanh tra hoạt động các cần trục tháp, máy vận thăng trong thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh.

2. Hỗ trợ chủ đầu tư (khi nhận được yêu cầu) có biện pháp đảm bảo điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn cộng đồng, tính toán các chi phí liên quan để chủ đầu tư công trình chi trả.

Điều 13. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

1. Phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra, thanh tra hoạt động các cần trục tháp, máy vận thăng trong thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh.

2. Tiếp nhận, xử lý theo quy định hồ sơ biện pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn cho người, tài sản, công trình lân cận trong trường hợp phạm vi hoạt động của cần trục tháp vượt khỏi mặt bằng công trường hoặc do điều kiện thi công phải đặt ở ngoài phạm vi công trường.

3. Thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động cần trục tháp trên địa bàn do mình quản lý, trường hợp phát hiện chủ đầu tư, đơn vị quản lý sử dụng cần trục tháp không tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật an toàn trong lắp đặt, sử dụng cần báo cáo ngay về Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan để kịp thời xử lý.

 

Chương IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 14. Tổ chức thực hiện

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Hòa Bình và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quy định này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan kịp thời phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

Bùi Văn Khánh

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 6156/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã

Quyết định 6156/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã

Xây dựng, Hành chính

×
×
×
Vui lòng đợi