Quyết định 3327/QĐ-BCĐ HCM 2021 tiêu chí phân loại công trình được phép xây dựng trong phòng chống COVID-19

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

_________

Số: 3327/QĐ-BCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2021

 

 

                                                                                                                                                     ,

QUYẾT ĐỊNH

Về ban hành Tiêu chí phân loại công trình được phép xây dựng và hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại công trình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

____________

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch COVID-19;

Căn cứ Công điện số 914/CĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 để thực hiện mục tiêu kép;

Căn cứ Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành "Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động’’;

Căn cứ Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05 tháng 6 năm 2021 của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp”;

Căn cứ Văn bản số 2242/LĐTBXH-TLĐ-PTM ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam hướng dần về việc tổ chức vừa cách ly, vừa sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh;

Căn cứ Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19”;

Căn cứ Công văn số 3373/BXD-GĐ ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trên công trường xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 8922/TTr-SXD-TT ngày 15 tháng 9 năm 2021 và ý kiến của Giám đốc Sở Y tế tại Công văn số 6575/SYT-NVY ngày 14 tháng 9 năm 2021.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Tiêu chí phân loại công trình được phép xây dựng và hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại công trình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Căn cứ tình hình thực hiện, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh xem xét sửa đổi, bổ sung các tiêu chí để phù hợp với tình hình phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các sở, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã - thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Xây dựng;

- TTTU; TT HĐND TP:

- TTUB; CT, các PCT;

- Sở Tư pháp;

- Công an Thành phố;

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- VPUB: các PCVP;

- Phòng VX, TH, KT;

- Lưu: VT, (VX-TH)

KT. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Lê Hòa Bình

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

_______________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

 

TIÊU CHÍ

Phân loại công trình được phép xây dựng và hướng dẫn phòng, chống dịch tại công trình

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3327/QĐ-BCĐ ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố)

________________

 

1. Tiêu chí phân loại công trình xây dựng được phép xây dựng

a) Đối với các khu vực đạt “Mức Bình thường mới1’’/Vùng Xanh

- Công trình xây dựng phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh;

- Công trình thuộc dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm của Thành phố theo quyết định của cấp có thẩm quyền; công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp theo quy định của pháp luật về xây dựng; công trình phục vụ quốc phòng, an ninh đã triển khai thi công xây dựng;

- Các công trình sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp, giao thông vận tải, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công trình cung cấp cơ sở, tiện ích hạ tầng kỹ thuật ở ngoài đô thị, cách xa điểm dân cư tập trung;

- Công trình xây dựng sắp hoàn thành khi đưa vào khai thác sử dụng có ý nghĩa lớn về kinh tế - xã hội (khối lượng xây dựng đã thực hiện đạt trên 80%); công trình đang thi công xây dựng bắt buộc phải tiếp tục triển khai để đảm bảo kỹ thuật công trình, an toàn tính mạng cộng đồng hoặc ảnh hưởng, gây mất an toàn cho công trình liền kề;

- Công trình xây dựng trong khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; công trình sửa chữa, cải tạo nhà xưởng, thiết bị trong phạm vi mặt bằng của doanh nghiệp.

- Công trình xây dựng, công trình công cộng, công nghiệp, giao thông khác trên địa bàn.

b) Đối với các khu vực “Nguy cơ rất cao”, “Nguy cơ cao”, “Nguy cơ”

Tất cả công trình xây dựng tại các khu vực “Nguy cơ rất cao”, “Nguy cơ cao”, “Nguy cơ” phải tạm dừng các hoạt động thi công xây dựng tại công trình, trừ các công trình xây dựng phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh và công trình xây dựng khẩn cấp theo yêu cầu của Thành phố.

2. Điều kiện an toàn để công trình tiếp tục thi công xây dựng

2.1. Toàn bộ lao động trực tiếp tại công trình xây dựng được phép hoạt động phải có “Thẻ Xanh COVID”2, cùng với việc tuân thủ 5K và xét nghiệm kháng nguyên định kỳ. Các đơn vị tham gia hoạt động trực tiếp tại công trình phải cam kết sử dụng 100% nhân công đã được cấp “Thẻ Xanh COVID” hoặc các điều kiện tương đương.

- Những người có “Thẻ Xanh COVID" được tham gia các hoạt động lao động sản xuất và sinh hoạt xã hội theo mức độ kiểm soát dịch của Thành phố.

- Những người tiêm 01 liều (đối với loại vắc-xin tiêm 2 lần) sẽ được tham gia các hoạt động hạn chế hơn tùy thuộc vào điều kiện môi trường làm việc, mức độ rủi ro lây nhiễm và mức độ quan trọng của hoạt động tham gia.

2.2. Điều kiện “Thẻ Xanh COVID”

- Một người có “Thẻ Xanh COVID” khi hội đủ các điều kiện sau:

(1) Xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính (test nhanh hoặc RT-PCR) đối với những ngành nghề phải làm xét nghiệm theo quy định.

(2) Tiêm vắc-xin hoặc từng mắc COVID-19 và đã khỏi bệnh.

(3) Không có tiếp xúc gần với người F0 trong vòng 14 ngày.

Về điều kiện tiêm vắc-xin: Tiêm ít nhất 01 liều đối với loại vắc-xin tiêm 2 lần. 02 tuần sau khi tiêm; đối với vắc-xin tiêm 01 liều, 02 tuần sau khi tiêm. Người tiêm 01 liều (đối với loại vắc-xin tiêm 2 lần) thì phạm vi hoạt động và tiếp xúc sẽ bị giới hạn hơn so với người tiêm đủ 02 liều.

Về điều kiện từng bị mắc COVID-19 và đã khỏi bệnh: Người nhiễm SARS-CoV-2 khỏi bệnh, có giấy xuất viện hoặc giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch phường, xã, thị trấn. Giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly được cấp cho các trường hợp F0 cách ly tại nhà theo đúng quy định hoặc cho các trường hợp F0 tự làm xét nghiệm, tự cách ly tại nhà và có xác nhận của tổ trưởng tổ dân phố/tổ nhân dân hoặc xác nhận của các tổ y tế chăm sóc F0 tại nhà do các trường đại học y khoa đảm trách, tổ chức thiện nguyện “ATM Oxy”, các tình nguyện viên là các bác sĩ nghỉ hưu,.... Các trường hợp khác không thể xác nhận thì phải tiêm vắc-xin.

2.3. Phương án triển khai

- Trước khi triển khai các hoạt động tại công trình, chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng lập phương án phòng, chống dịch tại công trình gửi Ủy ban nhân dân cấp phường, xã nơi có công trình xây dựng.

- Các công trình xây dựng được phép hoạt động phải thực hiện đúng theo Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trên công trường xây dựng được ban hành kèm theo Văn bản số 3373/BXD-GĐ ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng và quy định của các cơ quan chuyên môn về phòng, chống dịch COVID-19; chịu sự giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng và của chính quyền địa phương.

- Việc tổ chức thi công xây dựng phải đảm bảo nguyên tắc an toàn phòng, chống dịch gắn với bảo vệ sức khỏe và môi trường làm việc cho người lao động. Chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động tại công trình chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp để lây lan dịch bệnh tại công trình.

- Trường hợp các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng không đảm bảo các yêu cầu trên, thì phải dừng hoạt động để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác phòng, chống dịch./.

 

____________________

1 Xác định theo Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc ban hành quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch COVID-19.

2 Thẻ Xanh Covid là xác nhận lịch sử tiêm vắc xin phòng ngừa Covid-19 hoặc đã nhiễm SARS-CoV-2 và đã khỏi bệnh của 1 cá nhân được tích hợp trên ứng dụng khai báo y tế điện tử TPHCM.

 

thuộc tính Quyết định 3327/QĐ-BCĐ

Quyết định 3327/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Tiêu chí phân loại công trình được phép xây dựng và hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại công trình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí MinhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3327/QĐ-BCĐNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Hòa Bình
Ngày ban hành:15/09/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xây dựng , COVID-19
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE PEOPLE’S COMMITTEE

OF HOCHIMINH CITY

THE STEERING COMMITTEE FOR COVID-19 PREVENTION AND CONTROL

__________________

No. 3327/QD-BCD

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

________________________

Ho Chi Minh City, September 15, 2021

 

                                                

DECISION

On promulgating the criteria for the classification of works permitted to be built and guidance on COVID-19 prevention and control at construction sites in Ho Chi Minh City

____________

HEAD OF HO CHI MINH CITY STEERING COMMITTEE FOR COVID-19 PREVENTION AND CONTROL

 

Pursuant to the Law on Organization of Local Administration dated June 19, 2015; the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Organization of the Government and the Law on Organization of Local Administration dated November 22, 2019;

Pursuant to the Law on Prevention and Control of Infectious Diseases dated November 21, 2007;

Pursuant to the Government’s Decree No. 101/2010/ND-CP dated September 30, 2010, on detailing the implementation of a number of articles of the Law on Prevention and Control of Infectious Diseases on measures for quarantine, involuntary quarantine, typical epidemic prevention;

Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 447/QD-TTg dated April 01, 2020, on announcement of the COVID-19 epidemic;

Pursuant to the Prime Minister’s Official Telegram No. 914/CD-TTg dated July 06, 2021, on strengthening COVID-19 prevention and control measures to realize the dual targets;

Pursuant to the Decision No. 2194/QD-BCDQG dated May 27, 2020, of the National Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control, promulgating “the Guidance on the prevention, control, and assessment of the risk of COVID-19 infection at the workplaces and dormitories for workers”;

Pursuant to the Decision No. 2686/QD-BCDQG dated May 31, 2021, of the National Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control, promulgating the “Regulation on assessment of risk levels and administrative measures to prevent and control COVID-19 pandemic”;

Pursuant to the Ministry of Health’s Decision No. 2787/QD-BYT dated June 05, 2021, on the promulgation of “the guidance for pandemic prevention and control plans when COVID-19 cases are recorded at the production and business establishments or industrial parks”;

Pursuant to the Document No. 2242/LDTBXH-TLD-PTM dated July 14, 2021, of the Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs, the Vietnam General Confederation of Labor, and the Chamber of Commerce and Industry of Vietnam, guiding the organization of quarantine hand in hand with production and business in enterprises, production and business establishments;

Pursuant to the Ministry of Health's Decision No. 3638/QD-BYT dated July 07, 2020, on promulgating the “Interim Guidance on Surveillance and Prevention of COVID-19”;

Pursuant to the Ministry of Construction’s Official Dispatch No. 3373/BYT-MT dated August 23, 2021, on strengthening the COVID-19 prevention and control at construction sites;

At the proposal of the Director of the Department of Construction in the Report No. 8922/TTr-SXD-TT dated September 15, 2021, and opinions of the Director of the Department of Health in the Official Dispatch No. 6575/SYT-NVY dated September 15, 2021.

 

DECIDES:

 

Article 1. To promulgate together with this Decision the criteria for the classification of works permitted to be built and guidance on COVID-19 prevention and control at construction sites in Ho Chi Minh City.

Article 2. This Decision takes effect from the date of its signing. Based on the implementation, the Ho Chi Minh City Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control shall consider amending and supplementing criteria according to the pandemic prevention and control in the City.

Article 3. Chief of Office of the People's Committee of Ho Chi Minh City, Directors of the Department of Construction and the Department of Health, Heads of departments, agencies and sectors of the City, Chairpersons of People's Committees of districts and Thu Duc City, Chairpersons of People's Committees of wards, communes, and townships, relevant organizations and individuals shall be responsible for the implementation of this Decision./.

 

 

FOR THE HEAD OF THE STEERING COMMITTEE

THE DEPUTY HEAD OF THE STEERING COMMITTEE

 

 

 

THE DEPUTY CHAIRMAN OF THE

PEOPLE’S COMMITTEE OF HO CHI MINH CITY

Le Hoa Binh

 

 

 

THE PEOPLE’S COMMITTEE

OF HOCHIMINH CITY

THE STEERING COMMITTEE FOR COVID-19 PREVENTION AND CONTROL

_______________

 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

________________________

 

 

CRITERIA

For classification of works permitted to be built

and guidance on COVID-19 prevention and control at construction sites

(Attached to the Decision No. 3327/QD-BCD dated September 15, 2021, of the Head of Ho Chi Minh City Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control)

________________

 

1. Criteria for classification of works permitted to be built

a) For the “new normal1”/green areas

- Construction works serving the pandemic prevention and control;

- Works under national important projects, key projects of the City in accordance with decisions of the competent authorities; works constructed under emergency orders in accordance with the law on construction; national defense and security works that have been built;

- Works used for industrial production, transport, agriculture, and rural development purposes, works providing technical infrastructure facilities and utilities outside urban areas and far from residential areas;

- Construction works about to be completed which have great socio-economic significance when being put into operation (the performed volume reaches over 80%); works under construction must continue to be built to ensure the engineering of works, the safety of community life or prevent affecting or causing unsafety to adjacent works;

- Construction works in industrial parks, industrial clusters, and export processing zones; works repairing and renovating factories and equipment within the premises of the enterprises;

- Construction works, other public, industrial, and traffic works in localities.

b) For the “very high-risk”, “high-risk” and “moderate-risk” areas

All construction activities at construction sites of works located in the “very high-risk”, “high-risk” and “moderate-risk” areas must be halt, except for construction works serving the pandemic prevention and control and construction works constructed in cases of emergency as requested by the City.

2. Safe conditions for the work to continue to be built

2.1. Employees directly working at the work permitted to be built must have a “COVID-19 green card”2, comply with the 5K rule, and conduct periodical antigen testing. Units directly involved in activities at the work must commit to employ 100% of employees who have been granted "COVID-19 green cards" or satisfy equivalent conditions.

- People with a “COVID-19 green card” are allowed to participate in the production and social activities according to the level of pandemic control of the City.

- People who have received the first dose of the COVID-19 vaccine (for the type requiring two doses) are allowed to engage in limited activities depending on the working environment conditions, the level of infection risk, and the importance of the activity.

2.2. Conditions for grant of a “COVID-19 green card”

- A person shall be granted a “COVID-19 green card” if he/she fully satisfying the following conditions:

(1) Having a negative test result for SARS-CoV-2 (rapid test or RT-PRC test) for occupations requiring testing as prescribed.

(2) Having been vaccinated or have recovered from COVID-19.

(3) Not being in close contact with F0 cases within 14 days.

Regarding conditions for vaccination: Having received at least one dose of COVID-19 vaccine, for the type requiring two doses. Two weeks after being vaccinated; for the type requiring only one dose: two weeks after being vaccinated. For persons who have received one dose (for the type requiring two doses), their scope of activities and contact shall be more limited than those of fully vaccinated persons.

Regarding conditions for people who have recovered from COVID-19: People who have recovery from SARS-CoV-2 and have hospital discharge papers or written certifications of completion of quarantine period provided by the Steering Committees for COVID-19 Prevention and Control of wards, communes, or townships. Written certifications of completion of quarantine period shall be granted for F0 cases who subject to home-quarantine as prescribed or F0 cases who carry out the test by themselves, self-quarantine at home and are certified by the leader of the residential group or certified by medical groups taking care of F0 cases at home managed by medical universities, the “oxygen ATM” charity organizations, the volunteers being retired doctors, etc. Others who fail to certify their recovery from COVID-19 shall be vaccinated.

2.3. Implementation plan

- Before implementing activities at the work, the project owner and construction contractor shall develop a plan on pandemic prevention and control at the construction site and send it to the People’s Committee of commune or ward where the construction work is located.

- Works permitted to be built must comply with the Guidance on COVID-19 prevention and control at construction sites promulgated together with the Ministry of Construction's Document No. 3373/BXD-GD dated August 23, 2021, and regulations of specialized agencies on COVID-19 prevention and control, and shall be monitored by the state management agencies in charge of constructions and local authorities.

- The organization of construction must comply with the principle that safety and protection of health and working environment go hand in hand. The project owner and contractors engaged in activities at the work shall take responsibility before the law for the case of disease spreading at the construction site.

- If organizations and individuals engaged in construction activities fail to ensure the above-mentioned requirements, they must suspend their operations for safe pandemic prevention and control./.

 

____________________

1 Determination according to the Decision No. 2686/QD-BCDQG dated May 31, 2021, of the National Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control, promulgating the Regulation on assessment of risk levels and administrative measures to prevent and control COVID-19 pandemic.

2 A COVID-19 green card is a certification of COVID-19 vaccination history or the recovery from COVID-19 of an individual which is integrated on the electronic health declaration application of Ho Chi Minh City.

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch LuatVietnam
download Decision 3327/QD-BCD DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Decision 3327/QD-BCD PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 2254/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng (bao gồm thẩm quyền giải quyết Sở Giao thông Vận tải, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường và Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh)

Quyết định 2254/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng (bao gồm thẩm quyền giải quyết Sở Giao thông Vận tải, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường và Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh)

Công nghiệp , Xây dựng , Hành chính , Giao thông , Tài nguyên-Môi trường , Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Vui lòng đợi