Quyết định 2995/QĐ-UBND Huế 2021 thủ tục hành chính của Sở Xây dựng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2995/QĐ-UBND

Quyết định 2995/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế (chuẩn hóa)
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên HuếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2995/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Hải Minh
Ngày ban hành:17/11/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xây dựng, Hành chính
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

_________

Số: 2995/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 11 năm 2021

 

                                                                

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế (chuẩn hóa)

______

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 57 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụ thể:

- Phụ lục I gồm 31 quy trình nội bộ thuộc thẩm quyền quyết định của Sở Xây dựng;

- Phụ lục II gồm 13 quy trình nội bộ thuộc thẩm quyền quyết dịnh của UBND tỉnh/Chủ tịch UBND tỉnh;

- Phụ lục III gồm 06 quy trình nội bộ thuộc thẩm quyền quyết định của Sở Xây dựng thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công;

- Phụ lục IV gồm 07 quy trình nội bộ thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh/Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Điều 2. Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh có trách nhiệm thiết lập quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên phần mềm Hệ thống xử lý một cửa tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế. (Có Phụ lục kèm theo).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1049/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh và Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 07/01/2020 của UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Cục KSTTHC-VPCP;

- CT, PCT UBND tỉnh;

- Lưu: VT, HCC.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Hoàng Hải Minh

 

 
 
 

Phụ lục I

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2995/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

___________

 

PHẦN I. DANH MỤC QUY TRÌNH

TT

Tên Quy trình (Mã TTHC)

Quyết định công bố danh mục TTHC

I

Lĩnh vực Hoạt động xây dựng (21 TTHC)

1.

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) (Mã TTHC: 1.009974)

Quyết định số 2254/QĐ-UBND ngày 13/09/2021 về công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng

2.

Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) (Mã TTHC: 1.009975)

3.

Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I và cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) (Mã TTHC: 1.009976)

4.

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) (Mã TTHC: 1.009977)

5.

Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm B, C (Mã TTHC: 1.009980)

6.

Cấp giấy phép hoạt động xây dựng điều chỉnh cho nhà thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm B, C (Mã TTHC: 1.009981)

 

7.

Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, hạng III (Mã TTHC: 1.009982)

 

8.

Cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (Mã TTHC: 1.009983)

 

9.

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng) (Mã TTHC: 1.009984)

 

10.

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (do lỗi của cơ quan cấp) (Mã TTHC: 1.009985)

 

11.

Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (Mã TTHC: 1.009986)

 

12.

Cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III của cá nhân người nước ngoài (Mã TTHC: 1.009987)

 

13.

Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (Mã TTHC: 1.009928)

 

14.

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, hạng III (Mã TTHC: 1.009988)

 

15.

Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng II (do mất, hư hỏng) (Mã TTHC: 1.009989)

 

16.

Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng II (do lỗi của cơ quan cấp) (Mã TTHC: 1.009990)

 

17.

Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (Mã TTHC: 1.009991)

 

18.

Cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (Mã TTHC: 1.009936)

19.

Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/ điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (Mã TTHC: 1.009972)

20.

Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/ điều chỉnh Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (Mã TTHC: 1.009973)

21.

Tiếp nhận công bố sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật (Mã TTHC: 1.006871)

Quyết định số 2780/QĐ-UBND ngày 26/11/2018 về công bố bộ thủ tục hành chính được chuẩn hoá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế

II

Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng (01 TTHC)

22.

Cung cấp thông tin về Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh (Mã TTHC: 1.008432)

Quyết định số 2490/QĐ-UBND ngày 25/09/2020 về công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế

Ill

Lĩnh vực Nhà ở (02 TTHC)

23.

 

Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua (Mã TTHC: 1.007750)

Quyết định số 2780/QĐ-UBND ngày 26/11/2018 về công bố bộ thủ tục hành chính được chuẩn hoá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế

24.

Thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh (Mã TTHC: 1.007762)

IV

Lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng (01 TTHC)

25.

Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng và cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành)

(Mã TTHC: 1.009794)

Quyết định số 2254/QĐ-UBND ngày 13/09/2021 về công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng

V

Lĩnh vực Quy hoạch kiến trúc (06 TTHC)

26.

Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc (Mã TTHC: 1.008891)

Quyết định số 2975/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 về công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong Lĩnh vực Quy hoạch kiến trúc thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế

27.

Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc (do chứng chỉ hành nghề bị mất, hư hỏng hoặc thay đổi thông tin cá nhân được ghi trong chứng chỉ hành nghề kiến trúc) (Mã TTHC: 1.008989)

28.

Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp (Mã TTHC: 1.008990)

29.

Gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc (Mã TTHC: 1.008991)

30.

Công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam (Mã TTHC: 1.008992)

31.

Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam (Mã TTHC: 1.008993)

 

PHẦN II. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

I. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

1. Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) - Mã TTHC: 1.009974

- Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;

- Bộ phận HC-TH của Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh.

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/ tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Quy hoạch kiến trúc xử lý.

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quy hoạch kiến trúc

- Nhận hồ sơ (điện tử), xem xét việc thụ lý hồ sơ;

- Phân công CCVC thẩm định, xử lý hồ sơ.

08 giờ làm việc

Bước 3

CCVC Phòng Quy hoạch kiến trúc

- Kiểm tra hồ sơ;

- Tổ chức kiểm tra thực địa, thẩm định hồ sơ;

- Thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ hoặc thông báo bằng văn bản đến chủ đầu tư về lý do không cấp giấy phép (nếu có);

- Soạn và gửi văn bản lấy ý kiến các cơ quan liên quan (nếu có);

- Thẩm định hồ sơ;

- Dự thảo Giấy phép xây dựng;

- Báo cáo kết quả trình Lãnh đạo Phòng xem xét.

64 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Quy hoạch kiến trúc

Kiểm tra, soát xét, xác nhận dự thảo trước khi trình Lãnh đạo Sở ký Giấy phép.

08 giờ làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Sở Xây dựng

Xem xét và ký Giấy phép xây dựng.

08 giờ làm việc

Bước 6

Văn thư Sở Xây dựng

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh qua dịch vụ Bưu chính công ích.

04 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/ tổ chức và thu lệ phí.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

96 giờ làm việc

 

2. Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) - Mã TTHC: 1.009975

- Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;

- Bộ phận HC-TH của Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh.

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/ tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Quy hoạch kiến trúc xử lý.

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quy hoạch kiến trúc

- Nhận hồ sơ (điện tử), xem xét việc thụ lý hồ sơ;

- Phân công CCVC thẩm định, xử lý hồ sơ.

08 giờ làm việc

Bước 3

CCVC Phòng Quy hoạch kiến trúc

- Kiểm tra hồ sơ;

- Tổ chức kiểm tra thực địa, thẩm định hồ sơ;

- Thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ hoặc thông báo bằng văn bản đến chủ đầu tư về lý do không cấp giấy phép (nếu có);

- Soạn và gửi văn bản lấy ý kiến các cơ quan liên quan (nếu có);

- Thẩm định hồ sơ;

- Dự thảo Giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình;

- Báo cáo kết quả trình Lãnh đạo Phòng xem xét.

64 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Quy hoạch kiến trúc

Kiểm tra, soát xét, xác nhận dự thảo trước khi trình Lãnh đạo Sở ký Giấy phép.

08 giờ làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Sở Xây dựng

Xem xét và ký Giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình.

08 giờ làm việc

Bước 6

Văn thư Sở Xây dựng

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh qua dịch vụ Bưu chính công ích.

04 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/ tổ chức và thu lệ phí.

 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

96 giờ làm việc

 

3. Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I và cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) - Mã TTHC: 1.009976

- Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;

- Bộ phận HC-TH của Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh.

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/ tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Quy hoạch kiến trúc xử lý.

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quy hoạch kiến trúc

- Nhận hồ sơ (điện tử), xem xét việc thụ lý hồ sơ;

- Phân công CCVC thẩm định, xử lý hồ sơ.

08 giờ làm việc

Bước 3

CCVC Phòng Quy hoạch kiến trúc

- Kiểm tra hồ sơ;

- Tổ chức kiểm tra thực địa, thẩm định hồ sơ;

- Thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ hoặc thông báo bằng văn bản đến chủ đầu tư về lý do không cấp giấy phép (nếu có);

- Soạn và gửi văn bản lấy ý kiến các cơ quan liên quan (nếu có);

- Thẩm định hồ sơ;

- Dự thảo Giấy phép di dời công trình;

- Báo cáo kết quả trình Lãnh đạo Phòng xem xét.

64 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Quy hoạch kiến trúc

Kiểm tra, soát xét, xác nhận dự thảo trước khi trình Lãnh đạo Sở ký Giấy phép.

08 giờ làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Sở Xây dựng

Xem xét và ký Giấy phép di dời công trình.

08 giờ làm việc

Bước 6

Văn thư Sở Xây dựng

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh qua dịch vụ Bưu chính công ích.

04 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/ tổ chức và thu lệ Phí

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

96 giờ làm việc

 

4. Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) - Mã TTHC: 1.009977

- Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;

- Bộ phận HC-TH của Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh.

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/ tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Quy hoạch kiến trúc xử lý.

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quy hoạch kiến trúc

- Nhận hồ sơ (điện tử), xem xét việc thụ lý hồ sơ;

- Phân công CCVC thẩm định, xử lý hồ sơ.

08 giờ làm việc

Bước 3

CCVC Phòng Quy hoạch kiến trúc

- Kiểm tra hồ sơ;

- Tổ chức kiểm tra thực địa, thẩm định hồ sơ;

- Thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ hoặc thông báo bằng văn bản đến chủ đầu tư về lý do không cấp giấy phép (nếu có);

- Soạn và gửi văn bản lấy ý kiến các cơ quan liên quan (nếu có);

- Thẩm định hồ sơ;

- Dự thảo điều chỉnh Giấy phép xây dựng;

- Báo cáo kết quả trình Lãnh đạo Phòng xem xét.

64 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Quy hoạch kiến trúc

Kiểm tra, soát xét, xác nhận dự thảo trước khi trình Lãnh đạo Sở ký Giấy phép.

08 giờ làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Sở Xây dựng

Xem xét và ký điều chỉnh Giấy phép xây dựng.

08 giờ làm việc

Bước 6

Văn thư Sở Xây dựng

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh qua dịch vụ Bưu chính công ích.

04 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/ tổ chức và thu lệ phí.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

96 giờ làm việc

 

5. Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm B, C - Mã TTHC: 1.009980

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;

- Bộ phận HC-TH của TT PVHCC tỉnh.

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/ tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Quản lý xây dựng xử lý.

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

- Nhận hồ sơ (điện tử), xem xét việc thụ lý hồ sơ;

- Phân công CCVC thẩm định, xử lý hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 3

CCVC Phòng Quản lý xây dựng

- Kiểm tra hồ sơ, đề xuất nội dung kết quả giải quyết:

- Trường hợp chưa đủ điều kiện giải quyết, dự thảo văn bản thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ kèm theo hồ sơ gửi TTPVHCC tỉnh trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

- Trường hợp không đủ điều kiện giải quyết, dự thảo văn bản thông báo tổ chức không đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động xây dựng kèm theo hồ sơ để trả TTPVHC tỉnh.

- Trường hợp hồ sơ điều kiện giải quyết, dự thảo Quyết định cấp giấy phép hoạt động trình Lãnh đạo Phòng.

100 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

- Ký nháy văn bản thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trong trường hợp chưa đủ điều kiện giải quyết/văn bản thông báo tổ chức không đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động xây dựng trong trường hợp không đủ điều kiện giải quyết;

- Ký nháy nội dung đề xuất Quyết định cấp giấy phép hoạt động xây dựng, ký trình báo cáo Lãnh đạo Sở.

40 giờ làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Sở Xây dựng

- Ký văn bản thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trong trường hợp chưa đủ điều kiện giải quyết/văn bản thông báo tổ chức không đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động xây dựng trong trường hợp không đủ điều kiện giải quyết.

- Ký Quyết định cấp giấy phép hoạt động xây dựng.

08 giờ làm việc

Bước 6

Văn thư Sở Xây dựng

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh qua dịch vụ Bưu chính công ích.

04 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Xác nhận trên phần mềm một của;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/ tổ chức và thu lệ phí.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

160 giờ làm việc

 

6. Cấp giấy phép hoạt động xây dựng điều chỉnh cho nhà thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm B, C - Mã TTHC: 1.009981

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;

- Bộ phận HC-TH của TT PVHCC tỉnh.

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/ tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một của và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Quản lý xây dựng xử lý.

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

- Nhận hồ sơ (điện tử), xem xét việc thụ lý hồ sơ;

- Phân công CCVC thẩm định, xử lý hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 3

CCVC Phòng Quản lý xây dựng

- Kiểm tra hồ sơ, đề xuất nội dung kết quả giải quyết:

- Trường hợp chưa đủ điều kiện giải quyết, dự thảo văn bản thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ kèm theo hồ sơ gửi TTPVHCC tỉnh trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

- Trường hợp không đủ điều kiện giải quyết, dự thảo văn bản thông báo tổ chức không đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động xây dựng kèm theo hồ sơ để trả TTPVHC tỉnh.

- Trường hợp hồ sơ điều kiện giải quyết, dự thảo Quyết định cấp giấy phép hoạt động trình Lãnh đạo Phòng

100 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

- Ký nháy văn bản thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trong trường hợp chưa đủ điều kiện giải quyết/văn bản thông báo tổ chức không đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động xây dựng trong trường hợp không đủ điều kiện giải quyết;

- Ký nháy nội dung đề xuất Quyết định cấp giấy phép hoạt động xây dựng, ký trình báo cáo Lãnh đạo Sở.

40 giờ làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Sở Xây dựng

- Ký văn bản thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trong trường hợp chưa đủ điều kiện giải quyết/văn bản thông báo tổ chức không đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động xây dựng trong trường hợp không đủ điều kiện giải quyết.

- Ký Quyết định cấp giấy phép hoạt động xây dựng.

08 giờ làm việc

Bước 6

Văn thư Sở Xây dựng

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh qua dịch vụ Bưu chính công ích.

04 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/ tổ chức và thu lệ phí

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

160 giờ làm việc

 

7. Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, hạng III - Mã TTHC: 1.009982

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;

- Bộ phận HC-TH của TT PVHCC tỉnh.

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/ tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Quản lý xây dựng xử lý.

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

- Nhận hồ sơ (điện tử), xem xét việc thụ lý hồ sơ;

- Phân công CCVC thẩm định, xử lý hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 3

CCVC Phòng Quản lý xây dựng

Kiểm tra hồ sơ, đề xuất nội dung kết quả giải quyết:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo (nêu rõ lý do) cho CD/TC trong thời hạn khộng quá 03 ngày.

- Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho CD/TC (để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ chưa đáp ứng các yêu cầu quy định), thời gian không quá 03 ngày kể từ ngày viết phiếu tiếp nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, tiến hành các bước tiếp theo.

- Trường hợp hồ sơ không giải quyết kịp thời theo thời gian hẹn trả kết quả hồ sơ, có văn bản đề nghị gia hạn thời gian trả kết quả hồ sơ gửi TTPVHCC tỉnh để thực hiện gia hạn thời gian trả kết quả và thông báo cho CD/TC

- Dự thảo Quyết định và Văn bản xin cấp mã số để gửi Bộ Xây dựng.

72 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

Lãnh đạo Phòng xem xét và kiểm tra nội dung:

- Nếu hoàn chỉnh: ký nháy/ký số vào văn bản và đề xuất cấp mã số;

- Nếu chưa hoàn chỉnh: cho ý kiến trực tiếp trên văn bản, chuyển lại chuyên viên thụ lý hồ sơ.

40 giờ làm việc

Bước 5

CCVC Phòng Quản lý xây dựng

Gửi Bộ Xây dựng cấp mã số Chứng chỉ hành nghề

08 giờ làm việc

Bước 6

CCVC Phòng Quản lý xây dựng

In Chứng chỉ hành nghề sau khi có mã số do Bộ Xây dựng cấp và trình Lãnh đạo Phòng

12 giờ làm việc

Bước 7

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

Ký nháy Chứng chỉ hành nghề

08 giờ làm việc

Bước 8

Lãnh đạo Sở

Ký Chứng chỉ hành nghề

08 giờ làm việc

Bước 9

Văn thư Sở Xây dựng

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh qua dịch vụ Bưu chính công ích.

04 giờ làm việc

Bước 10

Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/ tổ chức và thu lệ phí.

 

 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

160 giờ làm việc

 

8. Cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III - Mã TTHC: 1.009983

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;

- Bộ phận HC-TH của TT PVHCC tỉnh.

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/ tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Quản lý xây dựng xử lý.

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

- Nhận hồ sơ (điện tử), xem xét việc thụ lý hồ sơ;

- Phân công CCVC thẩm định, xử lý hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 3

CCVC Phòng Quản lý xây dựng

Kiểm tra hồ sơ, đề xuất nội dung kết quả giải quyết:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo (nêu rõ lý do) cho CD/TC trong thời hạn không quá 03 ngày.

- Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho CD/TC (để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ chưa đáp ứng các yêu cầu quy định), thời gian không quá 03 ngày kể từ ngày viết phiếu tiếp nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, tiến hành các bước tiếp theo.

- Trường hợp hồ sơ không giải quyết kịp thời theo thời gian hẹn trả kết quả hồ sơ, có văn bản đề nghị gia hạn thời gian trả kết quả hồ sơ gửi TTPVHCC tỉnh để thực hiện gia hạn thời gian trả kết quả và thông báo cho CD/TC

- Dự thảo Quyết định và trình Lãnh đạo Phòng.

80 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

Lãnh đạo Phòng xem xét và kiểm tra nội dung:

- Nếu hoàn chỉnh: ký nháy/ký số vào văn bản và đề xuất cấp mã số;

- Nếu chưa hoàn chỉnh: cho ý kiến trực tiếp trên văn bản, chuyển lại chuyên viên thụ lý hồ sơ.

40 giờ làm việc

Bước 5

CCVC Phòng Quản lý xây dựng

In Chứng chỉ hành nghề

12 giờ làm việc

Bước 6

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

Ký nháy Chứng chỉ hành nghề

08 giờ làm việc

Bước 7

Lãnh đạo Sở

Ký Chứng chỉ hành nghề

08 giờ làm việc

Bước 8

Văn thư Sở Xây dựng

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh qua dịch vụ Bưu chính công ích.

04 giờ làm việc

Bước 9

Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/ tổ chức và thu lệ phí.

 

 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

160 giờ iàm việc

 

9. Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng) - Mã TTHC: 1.009984

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;

- Bộ phận HC-TH của TT PVHCC tỉnh.

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/ tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Quản lý xây dựng xử lý.

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

- Nhận hồ sơ (điện tử), xem xét việc thụ lý hồ sơ;

- Phân công CCVC thẩm định, xử lý hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 3

CCVC Phòng Quản lý xây dựng

Kiểm tra hồ sơ, đề xuất nội dung kết quả giải quyết:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo (nêu rõ lý do) cho CD/TC trong thời hạn không quá 03 ngày.

- Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho CD/TC (để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ chưa đáp ứng các yêu cầu quy định), thời gian không quá 03 ngày kể từ ngày viết phiếu tiếp nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, tiến hành các bước tiếp theo.

- Trường hợp hồ sơ không giải quyết kịp thời theo thời gian hẹn trả kết quả hồ sơ, có văn bản đề nghị gia hạn thời gian trả kết quả hồ sơ gửi TTPVHCC tỉnh để thực hiện gia hạn thời gian trả kết quả và thông báo cho CD/TC

- In Chứng chỉ.

48 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

Ký nháy Chứng chỉ hành nghề

12 giờ làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Sở

Ký Chứng chỉ hành nghề

08 giờ làm việc

Bước 6

Văn thư Sở Xây dựng

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh qua dịch vụ Bưu chính công ích.

04 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/ tổ chức và thu lệ phí.

 

 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

80 giờ làm việc

 

10. Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (do lỗi của cơ quan cấp) - Mã TTHC: 1.009985

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;

- Bộ phận HC-TH của TT PVHCC tỉnh.

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/ tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Quản lý xây dựng xử lý.

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

- Nhận hồ sơ (điện tử), xem xét việc thụ lý hồ sơ;

- Phân công CCVC thẩm định, xử lý hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 3

CCVC Phòng Quản lý xây dựng

Kiểm tra hồ sơ, đề xuất nội dung kết quả giải quyết;

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo (nêu rõ lý do) cho CD/TC trong thời hạn không quá 03 ngày.

- Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho CD/TC (để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ chưa đáp ứng các yêu cầu quy định), thời gian không quá 03 ngày kể từ ngày viết phiếu tiếp nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, tiến hành các bước tiếp theo.

- Trường hợp hồ sơ không giải quyết kịp thời theo thời gian hẹn trả kết quả hồ sơ, có văn bản đề nghị gia hạn thời gian trả kết quả hồ sơ gửi TTPVHCC tỉnh để thực hiện gia hạn thời gian trả kết quả và thông báo cho CD/TC

- In Chứng chỉ.

48 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

Ký nháy Chứng chỉ hành nghề

12 giờ làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Sở

Ký Chứng chỉ hành nghề

08 giờ làm việc

Bước 6

Văn thư Sở Xây dựng

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh qua dịch vụ Bưu chính công ích.

04 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/ tổ chức và thu lệ phí.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

80 giờ làm việc

 

11. Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III - Mã TTHC: 1.009986

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;

- Bộ phận HC-TH của TT PVHCC tỉnh.

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/ tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Quản lý xây dựng xử lý.

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

- Nhận hồ sơ (điện tử), xem xét việc thụ lý hồ sơ;

- Phân công CCVC thẩm định, xử lý hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 3

CCVC Phòng Quản lý xây dựng

Kiểm tra hồ sơ, đề xuất nội dung kết quả giải quyết:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo (nêu rõ lý do) cho CD/TC trong thời hạn không quá 03 ngày.

- Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho CD/TC (để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ chưa đáp ứng các yêu cầu quy định), thời gian không quá 03 ngày kể từ ngày viết phiếu tiếp nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, tiến hành các bước tiếp theo.

- Trường hợp hồ sơ không giải quyết kịp thời theo thời gian hẹn trả kết quả hồ sơ, có văn bản đề nghị gia hạn thời gian trả kết quả hồ sơ gửi TTPVHCC tỉnh để thực hiện gia hạn thời gian trả kết quả và thông báo cho CD/TC

- Dự thảo Quyết định và trình Lãnh đạo Phòng.

80 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

Lãnh đạo Phòng xem xét và kiểm tra nội dung:

- Nếu hoàn chỉnh: ký nháy/ký số vào văn bản và đề xuất cấp mã số;

- Nếu chưa hoàn chỉnh: cho ý kiến trực tiếp trên văn bản, chuyển lại chuyên viên thụ lý hồ sơ.

40 giờ làm việc

Bước 5

CCVC Phòng Quản lý xây dựng

In Chứng chỉ hành nghề

12 giờ làm việc

Bước 6

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

Ký nháy Chứng chỉ hành nghề

08 giờ làm việc

Bước 7

Lãnh đạo Sở

Ký Chứng chỉ hành nghề

08 giờ làm việc

Bước 8

Văn thư Sở Xây dựng

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh qua dịch vụ Bưu chính công ích.

04 giờ làm việc

Bước 9

Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/ tổ chức và thu lệ phí.

 

 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

160 giờ làm việc

 

12. Cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III của cá nhân người nước ngoài - Mã TTHC: 1.009987

- Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;

- Bộ phận HC-TH của TT PVHCC tỉnh.

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/ tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Quản lý xây dựng xử lý.

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

- Nhận hồ sơ (điện tử), xem xét việc thụ lý hồ sơ;

- Phân công CCVC thẩm định, xử lý hồ sơ.

08 giờ làm việc

Bước 3

CCVC Phòng Quản lý xây dựng

Kiểm tra hồ sơ, đề xuất nội dung kết quả giải quyết:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo (nêu rõ lý do) cho CD/TC trong thời hạn không quá 03 ngày.

- Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho CD/TC (để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ chưa đáp ứng các yêu cầu quy định), thời gian không quá 03 ngày kể từ ngày viết phiếu tiếp nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, tiến hành các bước tiếp theo.

- Trường hợp hồ sơ không giải quyết kịp thời theo thời gian hẹn trả kết quả hồ sơ, có văn bản đề nghị gia hạn thời gian trả kết quả hồ sơ gửi TTPVHCC tỉnh để thực hiện gia hạn thời gian trả kết quả và thông báo cho CD/TC

Dự thảo Quyết định và Văn bản xin cấp mã số để gửi Bộ Xây dựng.

88 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

Lãnh đạo Phòng xem xét và kiểm tra nội dung:

- Nếu hoàn chỉnh: ký nháy/ký số vào văn bản và đề xuất cấp mã số;

- Nếu chưa hoàn chỉnh: cho ý kiến trực tiếp trên văn bản, chuyển lại chuyên viên thụ lý hồ sơ.

32 giờ làm việc

Bước 5

CCVC Phòng Quản lý xây dựng

Gửi Bộ Xây dựng cấp mã số Chứng chỉ hành nghề

40 giờ làm việc

Bước 6

CCVC Phòng Quản lý xây dựng

In Chứng chỉ hành nghề sau khi có mã số do Bộ Xây dựng cấp và trình Lãnh đạo Phòng

08 giờ làm việc

Bước 7

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

Ký nháy Chứng chỉ hành nghề

08 giờ làm việc

Bước 8

Lãnh đạo Sở

Ký Chứng chỉ hành nghề

08 giờ làm việc

Bước 9

Văn thư Sở Xây dựng

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh qua dịch vụ Bưu chính công ích.

04 giờ làm việc

Bước 10

Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/ tổ chức và thu lệ phí.

 

 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

200 giờ làm việc

 

13. Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III - Mã TTHC: 1.009928

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;

- Bộ phận HC-TH của TT PVHCC tỉnh.

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/ tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Quản lý xây dựng xử lý.

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

- Nhận hồ sơ (điện tử), xem xét việc thụ lý hồ sơ;

- Phân công CCVC thẩm định, xử lý hồ sơ.

08 giờ làm việc

Bước 3

CCVC Phòng Quản lý xây dựng

Kiểm tra hồ sơ, đề xuất nội dung kết, quả giải quyết:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo (nêu rõ lý do) cho CD/TC trong thời hạn không quá 03 ngày.

- Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho CD/TC (để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ chưa đáp ứng các yêu cầu quy định), thời gian không quá 03 ngày kể từ ngày viết phiếu tiếp nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, tiến hành các bước tiếp theo.

- Trường hợp hồ sơ không giải quyết kịp thời theo thời gian hẹn trả kết quả hồ sơ, có văn bản đề nghị gia hạn thời gian trả kết quả hồ sơ gửi TTPVHCC tỉnh để thực hiện gia hạn thời gian trả kết quả và thông báo cho CD/TC

- Dự thảo Quyết định và trình Lãnh đạo Phòng.

80 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

Lãnh đạo Phòng xem xét và kiểm tra nội dung:

- Nếu hoàn chỉnh: ký nháy/ký số vào văn bản và đề xuất cấp mã số;

- Nếu chưa hoàn chỉnh: cho ý kiến trực tiếp trên văn bản, chuyển lại chuyên viên thụ lý hồ sơ.

32 giờ làm việc

Bước 5

CCVC Phòng Quản lý xây dựng

In Chứng chỉ hành nghề và trình Lãnh đạo Phòng

16 giờ làm việc

Bước 6

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

Ký nháy Chứng chỉ hành nghề

08 giờ làm việc

Bước 7

Lãnh đạo Sở

Ký Chứng chỉ hành nghề

08 giờ làm việc

Bước 8

Văn thư Sở Xây dựng

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh qua dịch vụ Bưu chính công ích.

04 giờ làm việc

Bước 9

Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/ tổ chức và thu lệ phí.

 

 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

160 giờ làm việc

 

14. Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, hạng III - Mã TTHC: 1.009988

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

 

Đơn vị thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;

- Bộ phận HC-TH của TT PVHCC tỉnh.

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/ tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Quản lý xây dựng xử lý.

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

- Nhận hồ sơ (điện tử), xem xét việc thụ lý hồ sơ;

- Phân công CCVC thẩm định, xử lý hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 3

CCVC Phòng Quản lý xây dựng

Kiểm tra hồ sơ, đề xuất nội dung kết quả giải quyết:

- Trường hợp chưa đủ điều kiện giải quyết, dự thảo văn bản thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ kèm theo hồ sơ gửi TTPVHCC trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

- Trường hợp không đủ điều kiện giải quyết, dự thảo văn bản thông báo tổ chức không đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực kèm theo hồ sơ để trả TTPVHCC

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết, tổng hợp hồ sơ đề xuất Hội đồng họp đánh giá

88 giờ làm việc

Bước 4

Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Đánh giá tổ chức đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ.

04 giờ làm việc

Bước 5

CCVC Phòng Quản lý xây dựng

Tổng hợp kết quả đánh giá năng lực hoạt động xây dựng:

- Dự thảo Quyết định cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

- Trường hợp tổ chức chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực, dự thảo văn bản thông báo tổ chức chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ kèm theo hồ sơ để trả.

08 giờ làm việc

Bước 6

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

- Xem xét nội dung đề xuất kết quả giải quyết.

- Ký nháy văn bản thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trong trường hợp chưa đủ điều kiện giải quyết/văn bản thông báo tổ chức không đủ điềú kiện cấp chứng chỉ năng lực trong trường hợp không đủ điều kiện giải quyết

- Ký nháy nội dung đề xuất Quyết định cấp chứng chỉ năng lực, ký trình báo cáo Lãnh đạo Sở

40 giờ làm việc

Bước 7

Lãnh đạo Sở

- Ký văn bản thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trong trường hợp chưa đủ điều kiện giải quyết/văn bản thông báo tổ chức không đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực trong trường hợp không đủ điều kiện giải quyết.

- Ký Quyết định cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

08 giờ làm việc

Bước 8

Văn thư Sở Xây dựng

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh qua dịch vụ Bưu chính công ích.

04 giờ làm việc

Bước 9

Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/ tổ chức và thu lệ phí.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

160 giờ làm việc

 

15. Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng II (do mất, hư hỏng) - Mã TTHC: 1.009989

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;

- Bộ phận HC-TH của TT PVHCC tỉnh.

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/ tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Quản lý xây dựng xử lý.

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

- Nhận hồ sơ (điện tử), xem xét việc thụ lý hồ sơ;

- Phân công CCVC thẩm định, xử lý hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 3

CCVC Phòng Quản lý xây dựng

Kiểm tra hồ sơ, đề xuất nội dung kết quả giải quyết:

- Trường hợp chưa đủ điều kiện giải quyết, dự thảo văn bản thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ kèm theo hồ sơ gửi TTPVHCC trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

- Trường hợp không đủ điều kiện giải quyết, dự thảo văn bản thông báo tổ chức không đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực kèm theo hồ sơ để trả.

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết, tổng hợp hồ sơ đề xuất kết quả.

48 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

- Ký nháy văn bản thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trong trường hợp chưa đủ điều kiện giải quyết/văn bản thông báo tổ chức không đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực trong trường hợp không đủ điều kiện giải quyết.

- Ký nháy nội dung đề xuất Quyết định cấp chứng chỉ năng lực.

12 giờ làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Sở

- Ký văn bản thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trong trường hợp chưa đủ điều kiện giải quyết/văn bản thông báo tổ chức không đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực trong trường hợp không đủ điều kiện giải quyết.

- Ký Quyết định cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

08 giờ làm việc

Bước 7

Văn thư Sở Xây dựng

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh qua dịch vụ Bưu chính công ích.

04 giờ làm việc

Bước 8

Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/ tổ chức và thu lệ phí.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

80 giờ làm việc

 

16. Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng II (do lỗi của cơ quan cấp) - Mã TTHC: 1.009990

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;

- Bộ phận HC-TH của TT PVHCC tỉnh.

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/ tổ chức;

- Sổ hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Quản lý xây dựng xử lý.

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

- Nhận hồ sơ (điện tử), xem xét việc thụ lý hồ sơ;

- Phân công CCVC thẩm định, xử lý hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 3

CCVC Phòng Quản lý xây dựng

Kiểm tra hồ sơ, đề xuất nội dung kết quả giải quyết:

- Trường hợp chưa đủ điều kiện giải quyết, dự thảo văn bản thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ kèm theo hồ sơ gửi TTPVHCC trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

- Trường hợp không đủ điều kiện giải quyết, dự thảo văn bản thông báo tổ chức không đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực kèm theo hồ sơ để trả.

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết, tổng hợp hồ sơ đề xuất kết quả.

48 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

- Ký nháy văn bản thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trong trường hợp chưa đủ điều kiện giải quyết/văn bản thông báo tổ chức không đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực trong trường hợp không đủ điều kiện giải quyết.

- Ký nháy nội dung đề xuất Quyết định cấp chứng chỉ năng lực.

12 giờ làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Sở

- Ký văn bản thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trong trường hợp chưa đủ điều kiện giải quyết/văn bản thông báo tổ chức không đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực trong trường hợp không đủ điều kiện giải quyết.

- Ký Quyết định cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

08 giờ làm việc

Bước 7

Văn thư Sở Xây dựng

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh qua dịch vụ Bưu chính công ích.

04 giờ làm việc

Bước 8

Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/ tổ chức và thu lệ phí.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

80 giờ làm việc

 

17. Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III - Mã TTHC: 1.009991

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;

- Bộ phận HC-TH của TT PVHCC tỉnh.

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/ tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Quản lý xây dựng xử lý.

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

- Nhận hồ sơ (điện tử), xem xét việc thụ lý hồ sơ;

- Phân công CCVC thẩm định, xử lý hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 3

CCVC Phòng Quản lý xây dựng

Kiểm tra hồ sơ, đề xuất nội dung kết quả giải quyết:

- Trường hợp chưa đủ điều kiện giải quyết, dự thảo văn bản thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ kèm theo hồ sơ gửi TTPVHCC trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

- Trường hợp không đủ điều kiện giải quyết, dự thảo văn bản thông báo tổ chức không đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực kèm theo hồ sơ để trả TTPVHCC

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết, tổng hợp hồ sơ đề xuất Hội đồng họp đánh giá

88 giờ làm việc

Bước 4

Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Đánh giá tổ chức đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ.

04 giờ làm việc

Bước 5

CCVC Phòng Quản lý xây dựng

Tổng hợp kết quả đánh giá năng lực hoạt động xây dựng:

- Dự thảo Quyết định cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

- Trường hợp tổ chức chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực, dự thảo văn bản thông báo tổ chức chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ kèm theo hồ sơ để trả.

08 giờ làm việc

Bước 6

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

- Xem xét nội dung đề xuất kết quả giải quyết.

- Ký nháy văn bản thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trong trường hợp chưa đủ điều kiện giải quyết/văn bản thông báo tổ chức không đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực trong trường hợp không đủ điều kiện giải quyết

- Ký nháy nội dung đề xuất Quyết định cấp chứng chỉ năng lực, ký trình báo cáo Lãnh đạo Sở

40 giờ làm việc

Bước 7

Lãnh đạo Sở

- Ký văn bản thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trong trường hợp chưa đủ điều kiện giải quyết/văn bản thông báo tổ chức không đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực trong trường hợp không đủ điều kiện giải quyết.

- Ký Quyết định cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

08 giờ làm việc

Bước 8

Văn thư Sở Xây dựng

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh qua dịch vụ Bưu chính công ích.

04 giờ làm việc

Bước 9

Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/ tổ chức và thu lệ phí.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

160 giờ làm việc

 

18. Cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III - Mã TTHC: 1.009936

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;

- Bộ phận HC-TH của TT PVHCC tỉnh.

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/ tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Quản lý xây dựng xử lý.

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

- Nhận hồ sơ (điện tử), xem xét việc thụ lý hồ sơ;

- Phân công CCVC thẩm định, xử lý hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 3

CCVC Phòng Quản lý xây dựng

Kiểm tra hồ sơ, đề xuất nội dung kết quả giải quyết:

- Trường hợp chưa đủ điều kiện giải quyết, dự thảo văn bản thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ kèm theo hồ sơ gửi TTPVHCC trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

- Trường hợp không đủ điều kiện giải quyết, dự thảo văn bản thông báo tổ chức không đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực kèm theo hồ sơ để trả.

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết, tổng hợp hồ sơ đề xuất Hội đồng họp đánh giá.

40 giờ làm việc

Bước 4

Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Đánh giá tổ chức đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ.

04 giờ làm việc

Bước 5

CCVC Phòng Quản lý xây dựng

Tổng hợp kết quả đánh giá năng lực hoạt động xây dựng:

- Dự thảo Quyết định cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

- Trường hợp tổ chức chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực, dự thảo văn bản thông báo tổ chức chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ kèm theo hồ sơ để trả.

04 giờ làm việc

Bước 6

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng-

Ký nháy văn bản thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trong trường hợp chưa đủ điều kiện giải quyết/văn bản thông báo tổ chức không đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực trong trường hợp không đủ điều kiện giải quyết.

- Ký nháy nội dung đề xuất Quyết định cấp chứng chỉ năng lực.

12 giờ làm việc

Bước 7

Lãnh đạo Sở

- Ký văn bản thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trong trường hợp chưa đủ điều kiện giải quyết/văn bản thông báo tổ chức không đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực trong trường hợp không đủ điều kiện giải quyết.

- Ký Quyết định cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

08 giờ làm việc

Bước 8

Văn thư Sở Xây dựng

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh qua dịch vụ Bưu chính công ích.

04 giờ làm việc

Bước 8

Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/ tổ chức và thu lệ phí.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

80 giờ làm việc

 

19. Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/ điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng - Mã TTHC: 1.009972

- Thời hạn giải quyết: dự án nhóm A không quá 35 ngày làm việc, dự án nhóm B không quá 25 ngày làm việc, dự án nhóm C không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;

- Bộ phận HC-TH của TTPVHCC tỉnh.

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/ tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Quản lý xây dựng xử lý.

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

- Nhận hồ sơ (điện tử), xem xét việc thụ lý hồ sơ;

- Phân công CCVC thẩm định, xử lý hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 3

CCVC Phòng Quản lý xây dựng

Kiểm tra hồ sơ, thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết, dự thảo văn bản thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ kèm theo hồ sơ để trả lại.

- Trường hợp cần lấy ý kiến phối hợp của các cơ quan, tổ chức có liên quan thì yêu cầu người đề nghị thẩm định bổ sung hồ sơ đối với những nội dung lấy ý kiến.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, dự thảo văn bản thông báo trả hồ sơ kèm theo hồ sơ để trả lại. (chuyển sang bước 4)

- Đề xuất văn bản lấy ý kiến về PCCC (trong trường hợp hồ sơ trình thẩm định chưa có văn bản góp ý của Cơ quan quản lý theo quy định đối với Công trình có yêu cầu phải thực hiện thủ tục thẩm duyệt về PCCC)

32 giờ làm việc

 

 

Giải quyết hồ sơ:

- Tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức có liên quan (Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm A, không quá 07 ngày làm việc đối với dự án nhóm B và không quá 05 ngày làm việc đối với dự án nhóm C, các cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến phải có văn bản góp ý gửi về Sở Xây dựng. Nếu quá thời hạn, các cơ quan, tổ chức liên quan không có văn bản trả lời thì được xem như đã chấp thuận về nội dung xin ý kiến và chịu trách nhiệm về lĩnh vực quản lý của mình)

- Lấy ý kiến phối hợp thẩm định của các phòng liên quan thuộc Sở Xây dựng (đơn vị được lấy ý kiến phải có ý kiến bằng văn bản đảm bảo thời gian theo quy định của Sở Xây dựng);

- Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản thông báo kết quả thẩm định hoặc văn bản thông báo tạm dừng thẩm định trong trường hợp người đề nghị thẩm định không thực hiện việc bổ sung hồ sơ trong thời gian quy định; (chuyển sang bước 4).

+ Dự án nhóm A: 132 giờ làm việc

+ Dự án nhóm B: 84 giờ làm việc

+ Dự án nhóm C: 36 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

- Xem xét dự thảo văn bản thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/văn bản thông báo trả hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa đủ/không đủ điều kiện giải quyết hoặc văn bản thông báo tạm dừng thẩm định trong trong trường hợp người đề nghị thẩm định không thực hiện việc bổ sung hồ sơ để báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt (chuyển sang bước 5).

08 giờ làm việc

- Trường hợp hồ sơ trình thẩm định có một số nội dung chưa phù hợp thì quay lại Bước 3 để điều chỉnh.

+ Dự án nhóm A: 72 giờ làm việc

- Trường hợp hồ sơ trình thẩm định đảm bảo phù hợp, Lãnh đạo phòng xem xét nội dung dự thảo văn bản thông báo kết quả thẩm định; ký trình báo cáo Lãnh đạo Sở (chuyển sang bước 5).

+ Dự án nhóm B: 48 giờ làm việc

+ Dự án nhóm C: 24 giờ làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Sở

- Ký văn bản thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trong trường hợp chưa đủ điều kiện giải quyết/văn bản không đủ điều kiện giải quyết hoặc văn bản thông báo tạm dừng thẩm định trong trường hợp không đủ điều kiện giải quyết (chuyển sang bước 6).

 1. iờ làm việc

- Trường hợp hồ sơ trình thẩm định có một số nội dung chưa phù hợp thì quay lại Bước 3 để điều chỉnh.

- Trường hợp hồ sơ trình thẩm định đảm bảo phù hợp, Lãnh đạo Sở ký văn bản thông báo kết quả thẩm định (chuyển sang bước 6).

+ Dự án nhóm A: 32 giờ làm việc

+ Dự án nhóm B: 24 giờ làm việc

+ Dự án nhóm C: 16 giờ làm việc

Bước 6

Văn thư Sở Xây dựng

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh qua dịch vụ Bưu chính công ích.

04 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/ tổ chức và thu lệ phí.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

+ Dự án nhóm A: 280 giờ làm việc

+ Dự án nhóm B: 200 giờ làm việc

+ Dự án nhóm C: 120 giờ làm việc

 

20. Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/ điều chỉnh Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở - Mã TTHC: 1.009973

- Thời hạn giải quyết: Không quá 25 ngày đối với công trình cấp II và cấp III; Không quá 15 ngày đối với công trình còn lại, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định (rút ngắn 05 ngày)

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;

- Bộ phận HC-TH của TT PVHCC tỉnh.

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/ tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Quản lý xây dựng xử lý.

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

- Nhận hồ sơ (điện tử), xem xét việc thụ lý hồ sơ;

- Phân công CCVC thẩm định, xử lý hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 3

CCVC Phòng Quản lý xây dựng

Kiểm tra hồ sơ, thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết, dự thảo văn bản thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ kèm theo hồ sơ để trả lại.

- Trường hợp cần lấy ý kiến phối hợp của các cơ quan, tổ chức có liên quan thì yêu cầu người đề nghị thẩm định bổ sung hồ sơ đối với những nội dung lấy ý kiến.

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, dự thảo văn bản thông báo trả hồ sơ kèm theo hồ sơ để trả lại (chuyển sang bước 4).

32 giờ làm việc

 

 

Giải quyết hồ sơ:

- Tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức có liên quan (Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc đối với công trình cấp II và cấp III và không quá 05 ngày làm việc đối với công trình còn lại, các cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến phải có văn bản góp ý gửi về Sở Xây dựng. Nếu quá thời hạn, các cơ quan, tổ chức liên quan không có văn bản trả lời thì được xem như đã chấp thuận về nội dung xin ý kiến và chịu trách nhiệm về lĩnh vực quản lý của mình).

- Lấy ý kiến phối hợp thẩm định của các phòng liên quan thuộc Sở Xây dựng (đơn vị được lấy ý kiến phải có ý kiến bằng văn bản đảm bảo thời gian theo quy định của Sở Xây dựng).

- Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản thông báo kết quả thẩm định hoặc văn bản thông báo tạm dừng thẩm định trong trường hợp người đề nghị thẩm định không thực hiện việc bổ sung hồ sơ trong thời gian quy định (chuyển sang bước 4).

+ Công trình cấp II và cấp III: 84 giờ làm việc

+ Công trình còn lại:

36 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

- Xem xét dự thảo văn bản thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/văn bản thông báo trả hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa đủ/ không đủ điều kiện giải quyết hoặc văn bản thông báo tạm dừng thẩm định trong trong trường hợp người đề nghị thẩm định không thực hiện việc bổ sung hồ sơ để báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt (chuyển sang bước 5).

08 giờ làm việc

- Trường hợp hồ sơ trình thẩm định có một số nội dung chưa phù hợp thì quay lại Bước 3 để điều chỉnh.

- Trường hợp hồ sơ trình thẩm định đảm bảo phù hợp, Lãnh đạo phòng xem xét nội dung dự thảo văn bản thông báo kết quả thẩm định; ký trình báo cáo Lãnh đạo Sở (chuyển sang bước 5).

+ Công trình cấp II và cấp III: 48 giờ làm việc

+ Công trình còn lại:

24 giờ làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Sở

- Ký văn bản thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trong trường hợp chưa đủ điều kiện giải quyết/văn bản không đủ điều kiện giải quyết hoặc văn bản thông báo tạm dừng thẩm định trong trường hợp không đủ điều kiện giải quyết (chuyển sang bước 6).

08 giờ làm việc

- Trường hợp hồ sơ trình thẩm định có một số nội dung chưa phù hợp thì quay lại Bước 3 để điều chỉnh.

- Trường hợp hồ sơ trình thẩm định đảm bảo phù hợp, Lãnh đạo Sở ký văn bản thông báo kết quả thẩm định (chuyển sang bước 6).

+ Công trình cấp II và cấp III: 24 giờ làm việc + Công trình còn lại:

16 giờ làm việc

Bước 6

Văn thư Sở Xây dựng

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh qua dịch vụ Bưu chính công ích.

04 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/ tổ chức và thu lệ Phí

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

+ Công trình cấp II và cấp III: 200 giờ làm việc

+ Công trình còn lại: 120 giờ làm việc

 

21. Tiếp nhận công bố sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật - Mã TTHC: 1.006871

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;

- Bộ phận HC-TH của TT PVHCC tỉnh.

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/ tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Quản lý xây dựng xử lý.

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

- Nhận hồ sơ (điện tử), xem xét việc thụ lý hồ sơ;

- Phân công CCVC thẩm định, xử lý hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 3

CCVC Phòng Quản lý xây dựng

Kiểm tra hồ sơ, đề xuất nội dung kết quả giải quyết:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo (nêu rõ lý do) cho CD/TC trong thời hạn không quá 03 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho CD/TC (để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ chưa đáp ứng các yêu cầu quy định), thời gian không quá 03 ngày kể từ ngày viết phiếu tiếp nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, tiến hành các bước tiếp theo.

- Trường hợp hồ sơ không giải quyết kịp thời theo thời gian hẹn trả kết quả hồ sơ, có văn bản đề nghị gia hạn thời gian trả kết quả hồ sơ gửi TTPVHCC tỉnh để thực hiện gia hạn thời gian trả kết quả và thông báo cho CD/TC.

- Dự thảo Thông báo và trình Lãnh đạo Phòng.

20 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

Lãnh đạo Phòng xem xét và kiểm tra nội. dung:

- Nếu hoàn chỉnh: ký nháy/ký số vào văn bản

- Nếu chưa hoàn chỉnh: cho ý kiến trực tiếp trên văn bản, chuyển lại chuyên viên thụ lý hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Sở xem xét và duyệt văn bản:

- Trường hợp đạt yêu cầu: ký duyệt văn bản

- Trường hợp chưa đạt yêu cầu: cho ý kiến trực tiếp trên văn bản, chuyển lại chuyên viên thụ lý hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 6

Văn thư Sở Xây dựng

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh qua dịch vụ Bưu chính công ích.

04 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/ tổ chức và thu lệ phí.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

40 giờ làm việc

 

II. LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG

22. Cung cấp thông tin về Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh - Mã TTHC: 1.008432

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm tiệc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;

- Bộ phận HC-TH của Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh.

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/ tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Quy hoạch kiến trúc xử lý.

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quy hoạch kiến trúc

- Nhận hồ sơ (điện tử), xem xét việc thụ lý hồ sơ;

- Phân công CCVC thẩm định, xử lý hồ sơ.

08 giờ làm việc

Bước 3

CCVC Phòng Quy hoạch kiến trúc

- Kiểm tra hồ sơ;

- Thẩm định hồ sơ;

- Dự thảo Văn bản cung cấp thông tin quy hoạch;

- Báo cáo kết quả trình Lãnh đạo Phòng xem xét.

88 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Quy hoạch kiến trúc

Kiểm tra, soát xét, xác nhận dự thảo trước khi trình Lãnh đạo Sở ký Văn bản

08 giờ làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Sở Xây dựng

Xem xét và ký Văn bản cung cấp thông tin quy hoạch

08 giờ làm việc

Bước 6

Văn thư Sở Xây dựng

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh qua dịch vụ Bưu chính công ích.

04 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/ tổ chức và thu lệ phí.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

120 giờ làm việc

 

III. LĨNH VỰC NHÀ Ở

23. Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua - Mã TTHC: 1.007750

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;

- Bộ phận HC-TH của Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh.

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/ tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản.

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

- Nhận hồ sơ (điện tử), xem xét việc thụ lý hồ sơ;

- Phân công CCVC thẩm định, xử lý hồ sơ.

08 giờ làm việc

Bước 3

CCVC Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

- Kiểm tra và thẩm định hồ sơ;

- Dự thảo văn bản thông báo bán nhà ở đủ điều kiện bán, cho thuê mua;

- Báo cáo kết quả trình Lãnh đạo Phòng xem xét.

88 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

Kiểm tra, soát xét, xác nhận trước khi trình Lãnh đạo Sở ký Thông báo.

08 giờ làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Sở Xây dựng

Xem xét và ký văn bản thông báo bán nhà ở đủ điều kiện bán, cho thuê mua;

08 giờ làm việc

Bước 6

Văn thư Sở Xây dựng

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh qua dịch vụ Bưu chính công ích.

04 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu lệ phí.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

120 giờ làm việc

      
 

24. Thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh - Mã TTHC: 1.007762

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;

- Bộ phận HC-TH của Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh.

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/ tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản.

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

- Nhận hồ sơ (điện tử), xem xét việc thụ lý hồ sơ;

- Phân công CCVC thẩm định, xử lý hồ sơ.

08 giờ làm việc

Bước 3

CCVC Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

- Kiểm tra và thẩm định hồ sơ;

- Dự thảo văn bản thông báo kết quả thẩm định;

- Báo cáo kết quả trình Lãnh đạo Phòng xem xét.

208 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

Kiểm tra, soát xét, xác nhận trước khi trình Lãnh đạo Sở ký Thông báo.

08 giờ làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Sở Xây dựng

Xem xét và ký văn bản thông báo kết quả thẩm định

08 giờ làm việc

Bước 6

Văn thư Sở Xây dựng

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh qua dịch vụ Bưu chính công ích.

04 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu lệ phí.

 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

240 giờ làm việc

 

IV. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

25. Kểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng và cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành –Mã TTHC: 1.009794

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử

Thứ tự công việc

Đơn vị thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;

- Bộ phận HC-TH của Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh.

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/ tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Chi cục Giám định xây dựng.

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Chi cục Giám định xây dựng

- Nhận hồ sơ (điện tử), xem xét việc thụ lý hồ sơ;

- Phân công, chuyển Phòng Giám định và An toàn xử lý hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 3

Lãnh đạo Phòng Giám định và An toàn

- Xem xét việc thụ lý hồ sơ;

- Phân công CCVC thẩm định, xử lý hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 4

Phòng Giám định và An toàn

- Kiểm tra và thẩm định hồ sơ;

- Dự thảo Thông báo kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành;

- Trình Lãnh đạo Sở/Lãnh đạo Chi cục ký Thông báo (theo phân công).

08 giờ làm việc

Bước 5

Phòng Giám định và An toàn

Tổ chức kiểm tra tại hiện trường:

- Kiểm tra hồ sơ nghiệm thu;

- Kiểm tra hiện trường thi công;

- Ký kết Biên bản kiểm tra hiện trường.

60 giờ làm việc

Bước 6

Phòng Giám định và An toàn

- Kiểm tra công tác khắc phục;

- Dự thảo Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình;

- Báo cáo kết quả trình Lãnh đạo Chi cục xem xét.

64 giờ làm việc

Bước 7

Lãnh đạo Sở Xây dựng/ Lãnh đạo Chi cục Giám định xây dựng

Kiểm tra soát xét và ký văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoặc trình lãnh đạo Sở Xây dựng ký văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu (theo phân cấp công trình)

12 giờ làm việc

Bước 8

Văn thư Sở Xây dựng/Văn thư Chi cục Giám định xây dựng

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh qua dịch vụ Bưu chính công ích.

04 giờ làm việc

Bước 9

Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu lệ phí.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

160 giờ làm việc

 

V. LĨNH VỰC QUY HOẠCH KIẾN TRÚC

26. Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc - Mã TTHC: 1.008891

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;

- Bộ phận HC-TH của TT PVHCC tỉnh.

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/ tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Quản lý xây dựng xử lý.

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

- Nhận hồ sơ (điện tử), xem xét việc thụ lý hồ sơ;

- Phân công CCVC thẩm định, xử lý hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 3

CCVC Phòng Quản lý xây dựng

Kiểm tra hồ sơ, đề xuất nội dung kết quả giải quyết:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo (nêu rõ lý do) cho CD/TC trong thời hạn không quá 03 ngày.

- Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho CD/TC (để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ chưa đáp ứng các yêu cầu quy định), thời gian không quá 03 ngày kể từ ngày viết phiếu tiếp nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, tiến hành các bước tiếp theo.

- Trường hợp hồ sơ không giải quyết kịp thời theo thời gian hẹn trả kết quả hồ sơ, có văn bản đề nghị gia hạn thời gian trả kết quả hồ sơ gửi TTPVHCC tỉnh để thực hiện gia hạn thời gian trả kết quả và thông báo cho CD/TC

- Dự thảo Quyết định và Văn bản xin cấp mã số để gửi Bộ Xây dựng.

60 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

Lãnh đạo Phòng xem xét và kiểm tra nội dung:

- Nếu hoàn chỉnh: ký nháy/ký số vào văn bản và đề xuất cấp mã số;

- Nếu chưa hoàn chỉnh: cho ý kiến trực tiếp trên văn bản, chuyển lại chuyên viên thụ lý hồ sơ.

24 giờ làm việc

Bước 5

CCVC Phòng Quản lý xây dựng

In Chứng chỉ hành nghề sau khi có mã số do Bộ Xây dựng cấp và trình Lãnh đạo Phòng

08 giờ làm việc

Bước 6

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

Ký nháy Chứng chỉ hành nghề

08 giờ làm việc

Bước 7

Lãnh đạo Sở

Ký Chứng chỉ hành nghề

08 giờ làm việc

Bước 8

Văn thư Sở Xây dựng

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh qua dịch vụ Bưu chính công ích.

04 giờ làm việc

Bước 9

Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/ tổ chức và thu lệ phí.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

120 giờ làm việc

 

27. Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc (do chứng chỉ hành nghề bị mất, hư hỏng hoặc thay đổi thông tin cá nhân được ghi trong chứng chỉ hành nghề kiến trúc) - Mã TTHC: 1.008989

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử

Thứ tự công việc

Đơn vị thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;

- Bộ phận HC-TH của TT PVHCC tỉnh.

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/ tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Quản lý xây dựng xử lý.

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

- Nhận hồ sơ (điện tử), xem xét việc thụ lý hồ sơ;

- Phân công CCVC thẩm định, xử lý hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 3

CCVC Phòng Quản lý xây dựng

Kiểm tra hồ sơ, đề xuất nội dung kết quả giải quyết:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo (nêu rõ lý do) cho CD/TC trong thời hạn không quá 03 ngày.

- Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho CD/TC (để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ chưa đáp ứng các yêu cầu quy định), thời gian không quá 03 ngày kể từ ngày viết phiếu tiếp nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, tiến hành các bước tiếp theo.

- Trường hợp hồ sơ không giải quyết kịp thời theo thời gian hẹn trả kết quả hồ sơ, có văn bản đề nghị gia hạn thời gian trả kết quả hồ sơ gửi TTPVHCC tỉnh để thực hiện gia hạn thời gian trả kết quả và thông báo cho CD/TC

- In chứng chỉ trình Lãnh đạo Phòng xem xét.

16 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

Ký nháy Chứng chỉ hành nghề

08 giờ làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Sở

Ký Chứng chỉ hành nghề

04 giờ làm việc

Bước 6

Văn thư Sở Xây dựng

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh qua dịch vụ Bưu chính công ích.

04 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Xác nhận trên phàn mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/ tổ chức và thu lệ phí.

 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

40 giờ làm việc

 

28. Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp - Mã TTHC: 1.008990

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;

- Bộ phận HC-TH của TT PVHCC tỉnh.

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/ tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Quản lý xây dựng xử lý.

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

- Nhận hồ sơ (điện tử), xem xét việc thụ lý hồ sơ;

- Phân công CCVC thẩm định, xử lý hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 3

CCVC Phòng Quản lý xây dựng

Kiểm tra hồ sơ, đề xuất nội dung kết quả giải quyết:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo (nêu rõ lý do) cho CD/TC trong thời hạn không quá 03 ngày.

- Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho CD/TC (để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ chưa đáp ứng các yêu cầu quy định), thời gian không quá 03 ngày kể từ ngày viết phiếu tiếp nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, tiến hành các bước tiếp theo.

- Trường hợp hồ sơ không giải quyết kịp thời theo thời gian hẹn trả kết quả hồ sơ, có văn bản đề nghị gia hạn thời gian trả kết quả hồ sơ gửi TTPVHCC tỉnh để thực hiện gia hạn thời gian trả kết quả và thông báo cho CD/TC

- In chứng chỉ trình Lãnh đạo Phòng xem xét.

48 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

Ký nháy Chứng chỉ hành nghề

12 giờ làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Sở

Ký Chứng chỉ hành nghề

08 giờ làm việc

Bước 6

Văn thư Sở Xây dựng

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh qua dịch vụ Bưu chính công ích.

04 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/ tổ chức và thu lệ phí.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

80 giờ làm việc

     
 

29. Gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc - Mã TTHC: 1.008991

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;

- Bộ phận HC-TH của TT PVHCC tỉnh.

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/ tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Quản lý xây dựng xử lý.

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

- Nhận hồ sơ (điện tử), xem xét việc thụ lý hồ sơ;

- Phân công CCVC thẩm định, xử lý hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 3

CCVC Phòng Quản lý xây dựng

Kiểm tra hồ sơ, đề xuất nội dung kết quả giải quyết:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo (nêu rõ lý do) cho CD/TC trong thời hạn không quá 03 ngày.

- Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho CD/TC (để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ chưa đáp ứng các yêu cầu quy định), thời gian không quá 03 ngày kể từ ngày viết phiếu tiếp nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, tiến hành các bước tiếp theo.

- Trường hợp hồ sơ không giải quyết kịp thời theo thời gian hẹn trả kết quả hồ sơ, có văn bản đề nghị gia hạn thời gian trả kết quả hồ sơ gửi TTPVHCC tỉnh để thực hiện gia hạn thời gian trả kết quả và thông báo cho CD/TC

- In chứng chỉ trình Lãnh đạo Phòng xem xét.

48 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

Ký nháy Chứng chỉ hành nghề

12 giờ làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Sở

Ký Chứng chỉ hành nghề

08 giờ làm việc

Bước 6

Văn thư Sở Xây dựng

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh qua dịch vụ Bưu chính công ích.

04 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/ tổ chức và thu lệ phí.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

80 giờ làm việc

 

30. Công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam - Mã TTHC: 1.008992

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;

- Bộ phận HC-TH của TT PVHCC tỉnh.

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/ tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Quản lý xây dựng xử lý.

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

- Nhận hồ sơ (điện tử), xem xét việc thụ lý hồ sơ;

- Phân công CCVC thẩm định, xử lý hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 3

CCVC Phòng Quản lý xây dựng

Kiểm tra hồ sơ, đề xuất nội dung kết quả giải quyết:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo (nêu rõ lý do) cho CD/TC trong thời hạn không quá 03 ngày.

- Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung thềm, thông báo cho CD/TC (để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ chưa đáp ứng các yêu cầu quy định), thời gian không quá 03 ngày kể từ ngày viết phiếu tiếp nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, tiến hành các bước tiếp theo.

- Trường hợp hồ sơ không giải quyết kịp thời theo thời gian hẹn trả kết quả hồ sơ, có văn bản đề nghị gia hạn thời gian trả kết quả hồ sơ gửi TTPVHCC tỉnh để thực hiện gia hạn thời gian trả kết quả và thông báo cho CD/TC

- In chứng chỉ trình Lãnh đạo Phòng xem xét.

48 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

Ký nháy Chứng chỉ hành nghề

12 giờ làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Sở

Ký Chứng chỉ hành nghề

08 giờ làm việc

Bước 6

Văn thư Sở Xây dựng

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh qua dịch vụ Bưu chính công ích.

04 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/ tổ chức và thu lệ phí.

 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

80 giờ làm việc

     
 

31. Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam - Mã TTHC: 1.008993

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;

- Bộ phận HC-TH của TT PVHCC tỉnh.

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/ tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Quản lý xây dựng xử lý.

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

- Nhận hồ sơ (điện tử), xem xét việc thụ lý hồ sơ;

- Phân công CCVC thẩm định, xử lý hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 3

CCVC Phòng Quản lý xây dựng

Kiểm tra hồ sơ, đề xuất nội dung kết quả giải quyết:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo (nêu rõ lý do) cho CD/TC trong thời hạn không quá 03 ngày.

- Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho CD/TC (để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ chưa đáp ứng các yêu cầu quy định), thời gian không quá 03 ngày kể từ ngày viết phiếu tiếp nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, tiến hành các bước tiếp theo.

- Trường hợp hồ sơ không giải quyết kịp thời theo thời gian hẹn trả kết quả hồ sơ, có văn bản đề nghị gia hạn thời gian trả kết quả hồ sơ gửi TTPVHCC tỉnh để thực hiện gia hạn thời gian trả kết quả và thông báo cho CD/TC

- In chứng chỉ trình Lãnh đạo Phòng xem xét.

48 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

Ký nháy Chứng chỉ hành nghề

12 giờ làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Sở

Ký Chứng chỉ hành nghề

08 giờ làm việc

Bước 6

Văn thư Sở Xây dựng

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh qua dịch vụ Bưu chính công ích.

04 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/ tổ chức và thu lệ phí.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

80 giờ làm việc

 
 

 

Phụ lục II

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHỂ MỘT CỬA LIÊN THÔNG THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH/CHỦ TỊCH UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2995/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

_________________

 

PHẦN I. DANH MỤC QUY TRÌNH

TT

Tên Quy trình (Mã TTHC)

Quyết định công bố danh mục TTHC

I

Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng

1.

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch vùng (Mã TTHC: 1.002701)

Quyết định số 2780/QĐ-UBND ngày 26/11/2018 về công bố bộ thủ tục hành chính được chuẩn hoá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế

2.

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch khu chức năng đặc thù (gồm quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết) (Mã TTHC: 1.002701)

3.

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đô thị (gồm quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết) (Mã TTHC: 1.002701)

4.

Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch vùng (Mã TTHC: 1.003011)

5.

Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch đô thị (gồm quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết) (Mã TTHC: 1.003011)

6.

Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch khu chức năng đặc thù (gồm quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết) (Mã TTHC: 1.003011)

II

Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản

7.

Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư (Mã TTHC: 1.002630)

Quyết định số 2254/QĐ-UBND ngày 13/09/2021 về công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng

Ill

Lĩnh vực Nhà ở

8.

Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh (Mã TTHC: 1.007763)

Quyết định số 2780/QĐ-UBND ngày 26/11/2018 về công bố bộ thủ tục hành chính được chuẩn hoá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế

9.

Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước (Mã TTHC: 1.007764)

Quyết định số 2254/QĐ-UBND ngày 13/09/2021 về công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng

10.

Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước (Mã TTHC: 1.007766)

11.

Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước (Mã TTHC: 1.007767)

IV

Lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng

12.

Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với công trình xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh (Mã TTHC: 1.009788)

Quyết định số 2254/QĐ-UBND ngày 13/09/2021 về công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng

13.

Cho ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ) (Mã TTHC: 1.009791)

    
 

PHẦN II. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

I. LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG

1. Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch vùng

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc (trong đó Sở Xây dựng 15 ngày và UBND tỉnh 05 ngày), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;

- Bộ phận HC-TH của Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh.

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/ tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Quy hoạch kiến trúc xử lý.

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quy hoạch kiến trúc

- Nhận hồ sơ (điện tử), xem xét việc thụ lý hồ sơ;

- Phân công CCVC thẩm định, xử lý hồ sơ.

08 giờ làm việc

Bước 3

CCVC Phòng Quy hoạch kiến trúc

- Kiểm tra hồ sơ;

- Thẩm định hồ sơ;

- Dự thảo Tờ trình gửi UBND tỉnh, kèm theo dự thảo Quyết định;

- Báo cáo kết quả trình Lãnh đạo Phòng xem xét.

86 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Quy hoạch kiến trúc

Kiểm tra, soát xét, xác nhận dự thảo trước khi trình Lãnh đạo Sở ký Tờ trình.

08 giờ làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Sở Xây dựng

Xem xét và ký Tờ trình gửi UBND tỉnh và ký nháy vào Dự thảo Quyết định để trình UBND tỉnh.

08 giờ làm việc

Bước 6

Văn thư Sở Xây dựng

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh qua dịch vụ Bưu chính công ích.

04 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Gửi hồ sơ trình UBND tỉnh, bao gồm Tờ trình, dự thảo Quyết định, hồ sơ quy hoạch và các văn bản liên quan.

02 giờ làm việc

Bước 8

Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho Sở Xây dựng và chuyển hồ sơ cho chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh thụ lý

02 giờ làm việc

Bước 9

Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh

Xem xét, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt.

28 giờ làm việc

Bước 10

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Kiểm tra, phê duyệt ký vào hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 11

Lãnh đạo UBND tỉnh

Phê duyệt Quyết định.

04 giờ làm việc

Bước 12

Văn thư của Văn phòng UBND tỉnh

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh.

02 giờ làm việc

Bước 13

Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/ tổ chức và thu lệ phí.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

160 giờ làm việc

 

2. Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch khu chức năng đặc thù (gồm quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết)

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc (trong đó Sở Xây dựng 15 ngày và UBND tỉnh 05 ngày), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;

Bộ phận HC-TH của Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh.

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/ tổ chức;

- Sổ hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Quy hoạch kiến trúc xử lý.

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quy hoạch kiến trúc

- Nhận hồ sơ (điện tử), xem xét việc thụ lý hồ sơ;

- Phân công CCVC thẩm định, xử lý hồ sơ.

08 giờ làm việc

Bước 3

CCVC Phòng Quy hoạch kiến trúc

- Kiểm tra hồ sơ;

- Thẩm định hồ sơ;

- Dự thảo Tờ trình gửi UBND tỉnh, kèm theo dự thảo Quyết định;

- Báo cáo kết quả trình Lãnh đạo Phòng xem xét.

86 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Quy hoạch kiến trúc

Kiểm tra, soát xét, xác nhận dự thảo trước khi trình Lãnh đạo Sở ký Tờ trình.

08 giờ làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Sở Xây dựng

Xem xét và ký Tờ trình gửi UBND tỉnh và ký nháy vào Dự thảo Quyết định để trình UBND tỉnh.

08 giờ làm việc

Bước 6

Văn thư Sở Xây dựng

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh qua dịch vụ Bưu chính công ích.

04 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Gửi hồ sơ trình UBND tỉnh, bao gồm Tờ trình, dự thảo Quyết định, hồ sơ quy hoạch và các văn bản liên quan.

02 giờ làm việc

Bước 8

Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho Sở Xây dựng và chuyển hồ sơ cho chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh thụ lý

02 giờ làm việc

Bước 9

Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh

Xem xét, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt.

28 giờ làm việc

Bước 10

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Kiểm tra, phê duyệt ký vào hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 11

Lãnh đạo UBND tỉnh

Phê duyệt Quyết định.

04 giờ làm việc

Bước 12

Văn thư của Văn phòng UBND tỉnh

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh.

02 giờ làm việc

Bước 13

Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/ tổ chức và thu lệ phí.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

160 giờ làm việc

 

3. Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đô thị (gồm quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết)

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc (trong đó Sở Xây dựng 15 ngày và UBND tỉnh 05 ngày), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;

- Bộ phận HC-TH của Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh.

- Kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/ tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Quy hoạch kiến trúc xử lý.

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quy hoạch kiến trúc

- Nhận hồ sơ (điện tử), xem xét việc thụ lý hồ sơ;

- Phân công CCVC thẩm định, xử lý hồ sơ.

08 giờ làm việc

Bước 3

CCVC Phòng Quy hoạch kiến trúc

- Kiểm tra hồ sơ;

- Thẩm định hồ sơ;

- Dự thảo Tờ trình gửi UBND tỉnh, kèm theo dự thảo Quyết định;

- Báo cáo kết quả trình Lãnh đạo Phòng xem xét.

86 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Quy hoạch kiến trúc

Kiểm tra, soát xét, xác nhận dự thảo trước khi trình Lãnh đạo Sở ký Tờ trình.

08 giờ làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Sở Xây dựng

Xem xét và ký Tờ trình gửi UBND tỉnh và ký nháy vào Dự thảo Quyết định để trình UBND tỉnh.

08 giờ làm việc

Bước 6

Văn thư Sở Xây dựng

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký sổ, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh qua dịch vụ Bưu chính công ích.

04 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Gửi hồ sơ trình UBND tỉnh, bao gồm Tờ trình, dự thảo Quyết định, hồ sơ quy hoạch và các văn bản liên quan.

02 giờ làm việc

Bước 8

Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho Sở Xây dựng và chuyển hồ sơ cho chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh thụ lý

02 giờ làm việc

Bước 9

Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh

Xem xét, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt.

28 giờ làm việc

Bước 10

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Kiểm tra, phê duyệt ký vào hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 11

Lãnh đạo UBND tỉnh

Phê duyệt Quyết định.

04 giờ làm việc

Bước 12

Văn thư của Văn phòng UBND tỉnh

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh.

02 giờ làm việc

Bước 13

Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/ tổ chức và thu lệ phí.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

160 giờ làm việc

     
 

4. Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch vùng

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc (trong đó Sở Xây dựng 23 ngày và UBND tỉnh 07 ngày), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;

- Bộ phận HC-TH của Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh.

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/ tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Quy hoạch kiến trúc xử lý.

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quy hoạch kiến trúc

- Nhận hồ sơ (điện tử), xem xét việc thụ lý hồ sơ;

- Phân công CCVC thẩm định, xử lý hồ sơ.

08 giờ làm việc

Bước 3

CCVC Phòng Quy hoạch kiến trúc

- Kiểm tra hồ sơ;

- Thẩm định hồ sơ;

- Dự thảo Tờ trình gửi UBND tỉnh, kèm theo dự thảo Quyết định;

- Báo cáo kết quả trình Lãnh đạo Phòng xem xét.

150 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Quy hoạch kiến trúc

Kiểm tra, soát xét, xác nhận dự thảo trước khi trình Lãnh đạo Sở ký Tờ trình.

08 giờ làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Sở Xây dựng

Xem xét và ký Tờ trình gửi UBND tỉnh và ký nháy vào Dự thảo Quyết định để trình UBND tỉnh.

08 giờ làm việc

Bước 6

Văn thư Sở Xây dựng

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh qua dịch vụ Bưu chính công ích.

04 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Gửi hồ sơ trình UBND tỉnh, bao gồm Tờ trình, dự thảo Quyết định, hồ sơ quy hoạch và các văn bản liên quan.

02 giờ làm việc

Bước 8

Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho Sở Xây dựng và chuyển hồ sơ cho chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh thụ lý.

02 giờ làm việc

Bước 9

Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh

Xem xét, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt.

44 giờ làm việc

Bước 10

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Kiểm tra, phê duyệt ký vào hồ sơ

04 giờ làm việc

Bước 11

Lãnh đạo UBND tỉnh

Phê duyệt Quyết định.

04 giờ làm việc

Bước 12

Văn thư của Văn phòng UBND tỉnh

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh.

02 giờ làm việc

Bước 13

Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/ tổ chức và thu lệ phí.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

240 giờ làm việc

 

5. Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch đô thị (gồm quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết)

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc (trong đó Sở Xây dựng 23 ngày và UBND tỉnh 07 ngày), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;

- Bộ phận HC-TH của Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh.

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/ tổ chức;

- Sổ hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Quy hoạch kiến trúc xử lý.

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quy hoạch kiến trúc

- Nhận hồ sơ (điện tử), xem xét việc thụ lý hồ sơ;

- Phân công CCVC thẩm định, xử lý hồ sơ.

08 giờ làm việc

Bước 3

CCVC Phòng Quy hoạch kiến trúc

- Kiểm tra hồ sơ;

- Thẩm định hồ sơ;

- Dự thảo Tờ trình gửi UBND tỉnh, kèm theo dự thảo Quyết định;

- Báo cáo kết quả trình Lãnh đạo Phòng xem xét.

150 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Quy hoạch kiến trúc

Kiểm tra, soát xét, xác nhận dự thảo trước khi trình Lãnh đạo Sở ký Tờ trình.

08 giờ làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Sở Xây dựng

Xem xét và ký Tờ trình gửi UBND tỉnh và ký nháy vào Dự thảo Quyết định để trình UBND tỉnh.

08 giờ làm việc

Bước 6

Văn thư Sở Xây dựng

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh qua dịch vụ Bưu chính công ích.

04 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Gửi hồ sơ trình UBND tỉnh, bao gồm Tờ trình, dự thảo Quyết định, hồ sơ quy hoạch và các văn bản liên quan.

02 giờ làm việc

Bước 8

Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho Sở Xây dựng và chuyển hồ sơ cho chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh thụ lý

02 giờ làm việc

Bước 9

Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh

Xem xét, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt.

44 giờ làm việc

Bước 10

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Kiểm tra, phê duyệt ký vào hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 11

Lãnh đạo UBND tỉnh

Phê duyệt Quyết định.

04 giờ làm việc

Bước 12

Văn thư của Văn phòng UBND tỉnh

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh.

02 giờ làm việc

Bước 13

Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/ tổ chức và thu lệ phí

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

240 giờ làm việc

     
 

6. Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch khu chức năng đặc thù (gồm quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết)

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc (trong đó sở Xây dựng 23 ngày và UBND tỉnh 07 ngày), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;

- Bộ phận HC-TH của Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh.

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/ tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Quy hoạch kiến trúc xử lý.

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quy hoạch kiến trúc

- Nhận hồ sơ (điện tử), xem xét việc thụ lý hồ sơ;

- Phân công CCVC thẩm định, xử lý hồ sơ.

08 giờ làm việc

Bước 3

CCVC Phòng Quy hoạch kiến trúc

- Kiểm tra hồ sơ;

- Thẩm định hồ sơ;

- Dự thảo Tờ trình gửi UBND tỉnh, kèm theo dự thảo Quyết định;

- Báo cáo kết quả trình Lãnh đạo Phòng xem xét.

150 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Quy hoạch kiến trúc

Kiểm tra, soát xét, xác nhận dự thảo trước khi trình Lãnh đạo Sở ký Tờ trình.

08 giờ làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Sở Xây dựng

Xem xét và ký Tờ trình gửi UBND tỉnh và ký nháy vào Dự thảo Quyết định để trình UBND tỉnh.

08 giờ làm việc

Bước 6

Văn thư Sở Xây dựng

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh qua dịch vụ Bưu chính công ích.

04 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Gửi hồ sơ trình UBND tỉnh, bao gồm Tờ trình, dự thảo Quyết định, hồ sơ quy hoạch và các văn bản liên quan.

02 giờ làm việc

Bước 8

Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho Sở Xây dựng và chuyển hồ sơ cho chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh thụ lý.

02 giờ làm việc

Bước 9

Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh

Xem xét, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt.

44 giờ làm việc

Bước 10

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Kiểm tra, phê duyệt ký vào hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 11

Lãnh đạo UBND tỉnh

Phê duyệt Quyết định.

04 giờ làm việc

Bước 12

Văn thư của Văn phòng UBND tỉnh

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh.

02 giờ làm việc

Bước 13

Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/ tổ chức và thu lệ phí.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

240 giờ làm việc

     
 

II. LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

7. Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư - Mã TTHC: 1.002630

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc (trong đó Sở Xây dựng 20 ngày và UBND tỉnh 10 ngày), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;

- Bộ phận HC-TH của Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh.

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/ tổ chức;

- Sổ hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản.

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

- Nhận hồ sơ (điện tử), xem xét việc thụ lý hồ sơ;

- Phân công CCVC thẩm định, xử lý hồ sơ.

08 giờ làm việc

Bước 3

CCVC Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

- Kiểm tra hồ sơ;

- Thẩm định hồ sơ;

- Dự thảo Tờ trình gửi UBND tỉnh, kèm theo dự thảo Quyết định;

- Báo cáo kết quả trình Lãnh đạo Phòng xem xét.

126 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

Kiểm tra, soát xét xác nhận dự thảo trước khi trình Lãnh đạo Sở ký Tờ trình.

08 giờ làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Sở Xây dựng

Xem xét và ký Tờ trình gửi UBND tỉnh và ký nháy vào Dự thảo Quyết định để trình UBND tỉnh.

08 giờ làm việc

Bước 6

Văn thư Sở Xây dựng

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh qua dịch vụ Bưu chính công ích.

04 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Gửi hồ sơ trình UBND tỉnh, bao gồm Tờ trình, dự thảo Quyết định, hồ sơ và các văn bản liên quan.

02 giờ làm việc

Bước 8

Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho Sở Xây dựng và chuyển hồ sơ cho chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh thụ lý.

02 giờ làm việc

Bước 9

Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh

Xem xét, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt.

68 giờ làm việc

Bước 10

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Kiểm tra, phê duyệt ký vào hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 11

Lãnh đạo UBND tỉnh

Phê duyệt Quyết định.

04 giờ làm việc

Bước 12

Văn thư của Văn phòng UBND tỉnh

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh.

02 giờ làm việc

Bước 13

Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/ tổ chức và thu lệ phí.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

240 giờ làm việc

     
 

III. LĨNH VỰC NHÀ Ở

8. Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh- mã TTHC: 1.007763

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, trong đó:

+ Trường hợp nộp tại sở xây dựng:  Sở 13 ngày, UBND tỉnh 07 ngày;

+ Trường hợp nộp tại trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh: Trung tâm 04 ngày, Sở xây dựng 09 ngày, UBND tỉnh 07 ngày

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

+ Trường hợp nộp tại Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Thứ tự công việc

Đơn vị thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiên

Bước 1

- Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;

- Bộ phận HC-TH của Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh.

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/ tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản.

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

- Nhận hồ sơ (điện tử), xem xét việc thụ lý hồ sơ;

- Phân công CCVC thẩm định, xử lý hồ sơ.

08 giờ làm việc

Bước 3

CCVC Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

- Kiểm tra hồ sơ;

- Thẩm định hồ sơ;

- Dự thảo Tờ trình gửi UBND tỉnh, kèm theo dự thảo Quyết định;

- Báo cáo kết quả trình Lãnh đạo Phòng xem xét.

70 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Quản lý nhà và Thị truờng bất động sản

Kiểm tra, soát xét, xác nhận dự thảo trước khi trình Lãnh đạo Sở ký Tờ trình.

08 giờ làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Sở Xây dựng

Xem xét và ký Tờ trình gửi UBND tỉnh và ký nháy vào Dự thảo Quyết định để trình UBND tỉnh.

08 giờ làm việc

Bước 6

Văn thư Sở Xây dựng

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh qua dịch vụ Bưu chính công ích.

04 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Gửi hồ sơ trình UBND tỉnh, bao gồm Tờ trình, dự thảo Quyết định, hồ sơ và các văn bản liên quan.

02 giờ làm việc

Bước 8

Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho Sở Xây dựng và chuyển hồ sơ cho chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh thụ lý.

02 giờ làm việc

Bước 9

Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh

Xem xét, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt.

44 giờ làm việc

Bước 10

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Kiểm tra, phê duyệt ký vào hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 11

Lãnh đạo UBND tỉnh

Phê duyệt Quyết định.

04 giờ làm việc

Bước 12

Văn thư của Văn phòng UBND tỉnh

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh.

02 giờ làm việc

Bước 13

Bộ phận TN&TKQ của sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/ tổ chức và thu lệ phí.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

160 giờ làm việc

     
 

+ Trường hợp nộp tại Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh

Thứ tự công việc

Đơn vị thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1.1

- Bộ phận TN&TKQ của Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;

- Bộ phận HC-TH của Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh.

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/ tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Trung tâm Phát triển quỹ đất.

04 giờ làm việc

Bước 1.2

Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

- Nhận hồ sơ (điện tử), xem xét việc thụ lý hồ sơ;

- Phân công CCVC thẩm định, xử lý hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 1.3

CCVC Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

- Kiểm tra hồ sơ;

- Thẩm định hồ sơ;

- Dự thảo báo cáo trình Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh ký duyệt.

16 giờ làm việc

Bước 1.4

Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

Ký báo cáo gửi Sở Xây dựng

04 giờ làm việc

Bước 1.5

Văn thư Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển hồ sơ (điện tử hoặc điện tử và bản giấy) đến Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh qua dịch vụ Bưu chính công ích.

04 giờ làm việc

Bước 2.1

Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh;

- Chuyển hồ sơ (điện tử) cho Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản của Sở Xây dựng xử lý hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 2.2

Lãnh đạo Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

- Nhận hồ sơ (điện tử), xem xét việc thụ lý hồ sơ;

- Phân công CCVC thẩm định, xử lý hồ sơ.

08 giờ làm việc

Bước 2.3

CCVC Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

- Kiểm tra hồ sơ;

- Thẩm định hồ sơ;

- Dự thảo Tờ trình gửi UBND tỉnh, kèm theo dự thảo Quyết định;

- Báo cáo kết quả trình Lãnh đạo Phòng xem xét.

38 giờ làm việc

Bước 2.4

Lãnh đạo Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

Kiểm tra, soát xét, xác nhận dự thảo trước khi trình Lãnh đạo Sở ký Tờ trình.

08 giờ làm việc

Bước 2.5

Lãnh đạo Sở Xây dựng

Xem xét và ký Tờ trình gửi UBND tỉnh và ký nháy vào Dự thảo Quyết định để trình UBND tỉnh.

08 giờ làm việc

Bước 2.6

Văn thư Sở Xây dựng

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh qua dịch vụ Bưu chính công ích.

04 giờ làm việc

Bước 2.7

Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Gửi hồ sơ trình UBND tỉnh, bao gồm Tờ trình, dự thảo Quyết định, hồ sơ và các văn bản liên quan.

02 giờ làm việc

Bước 3.1

Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho Sở Xây dựng và chuyển hồ sơ cho chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh thụ lý.

02 giờ làm việc

Bước 3.2

Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh

Xem xét, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt.

44 giờ làm việc

Bước 3.3

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Kiểm tra, phê duyệt ký vào hố sơ.

04 giờ làm việc

Bước 3.4

Lãnh đạo UBND tỉnh

Phê duyệt Quyết định.

04 giờ làm việc

Bước 3.5

Văn thư của Văn phòng UBND tỉnh

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh.

02 giờ làm việc

Bước 4

Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/ tổ chức và thu lệ phí.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

160 giờ làm việc

 

9. Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước - Mã TTHC: 1.007764

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, trong đó:

+ Trường hợp nộp tại Sở Xây dựng: Sở 20 ngày, UBND tỉnh 10 ngày;

+ Trường hợp nộp tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh: Trung tâm 06 ngày, Sở Xây dựng 14 ngày, UBND tỉnh 10 ngày

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

+ Trường hợp nộp tại Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Thứ tự công việc

Đơn vị thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;

- Bộ phận HC-TH của Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh.

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/ tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản.

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

- Nhận hồ sơ (điện tử), xem xét việc thụ lý hồ sơ;

- Phân công CCVC thẩm định, xử lý hồ sơ.

08 giờ làm việc

Bước 3

CCVC Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

- Kiểm tra hồ sơ;

- Thẩm định hồ sơ;

- Dự thảo Tờ trình gửi UBND tỉnh, kèm theo dự thảo Quyết định phê duyệt danh sách người được thuê, thuê mua nhà ở của UBND tỉnh;

- Báo cáo kết quả trình Lãnh đạo Phòng xem xét.

126 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

Kiểm tra, soát xét, xác nhận dự thảo trước khi trình Lãnh đạo Sở ký Tờ trình.

08 giờ làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Sở Xây dựng

Xem xét và ký Tờ trình gửi UBND tỉnh và ký nháy vào Dự thảo Quyết định phê duyệt danh sách người được thuê, thuê mua nhà ở để trình UBND tỉnh.

08 giờ làm việc

Bước 6

Văn thư Sở Xây dựng

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh qua dịch vụ Bưu chính công ích.

04 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Gửi hồ sơ trình UBND tỉnh, bao gồm Tờ trình, dự thảo Quyết định, hồ sơ và các văn bản liên quan.

02 giờ làm việc

Bước 8

Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho Sở Xây dựng và chuyển hồ sơ cho chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh thụ lý.

02 giờ làm việc

Bước 9

Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh

Xem xét, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt.

68 giờ làm việc

Bước 10

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Kiểm tra, phê duyệt ký vào hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 11

Lãnh đạo UBND tỉnh

Phê duyệt Quyết định.

04 giờ làm việc

Bước 12

Văn thư của Văn phòng UBND tỉnh

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh.

02 giờ làm việc

Bước 13

Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/ tổ chức và thu lệ phí.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

240 giờ làm việc

+ Trường hợp nộp tại Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh

Thứ tự công việc

Đơn vị thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1.1

- Bộ phận TN&TKQ của Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;

- Bộ phận HC-TH của Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh.

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/ tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Trung tâm Phát triển quỹ đất.

04 giờ làm việc

Bước 1.2

Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

- Nhận hồ sơ (điện tử), xem xét việc thụ lý hồ sơ;

- Phân công CCVC thẩm định, xử lý hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 1.3

CCVC Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

- Kiểm tra hồ sơ;

- Thẩm định hồ sơ;

- Dự thảo báo cáo trình Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh ký duyệt.

32 giờ làm việc

Bước 1.4

Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

Ký báo cáo gửi Sở Xây dựng

04 giờ làm việc

Bước 1.5

Văn thư Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển hồ sơ (điện tử hoặc điện tử và bản giấy) đến Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh qua dịch vụ Bưu chính công ích.

04 giờ làm việc

Bước 2.1

Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh;

- Chuyển hồ sơ (điện tử) cho Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản của Sở Xây dựng xử lý hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 2.2

Lãnh đạo Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

- Nhận hồ sơ (điện tử), xem xét việc thụ lý hồ sơ;

- Phân công CCVC thẩm định, xử lý hồ sơ.

08 giờ làm việc

Bước 2.3

CCVC Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

- Kiểm tra hồ sơ;

- Thẩm định hồ sơ;

- Dự thảo Tờ trình gửi UBND tỉnh, kèm theo dự thảo Quyết định phê duyệt danh sách người được thuê, thuê mua nhà ở;

- Báo cáo kết quả trình Lãnh đạo Phòng xem xét.

78 giờ làm việc

Bước 2.4

Lãnh đạo Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

Kiểm tra, soát xét, xác nhận dự thảo trước khi trình Lãnh đạo Sở ký Tờ trình.

08 giờ làm việc

Bước 2.5

Lãnh đạo Sở Xây dựng

Xem xét và ký Tờ trình gửi UBND tỉnh và ký nháy vào Dự thảo Quyết định phê duyệt danh sách người được thuê, thuê mua nhà ở để trình UBND tỉnh.

08 giờ làm việc

Bước 2.6

Văn thư Sở Xây dựng

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh qua dịch vụ Bưu chính công ích.

04 giờ làm việc

Bước 2.7

Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Gửi hồ sơ trình UBND tỉnh, bao gồm Tờ trình, dự thảo Quyết định, hồ sơ và các văn bản liên quan.

02 giờ làm việc

Bước 3.1

Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho Sở Xây dựng và chuyển hồ sơ cho chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh thụ lý.

02 giờ làm việc

Bước 3.2

Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh

Xem xét, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt.

64 giờ làm việc

Bước 3.3

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Kiểm tra, phê duyệt ký vào hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 3.4

Lãnh đạo UBND tỉnh

Phê duyệt Quyết định.

04 giờ làm việc

Bước 3.5

Văn thư của Văn phòng UBND tỉnh

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh.

02 giờ làm việc

Bước 4

Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/ tổ chức và thu lệ phí.

 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

240 giờ làm việc

     
 

10. Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước - Mã TTHC: 1.007766

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, trong đó:

+ Trường hợp nộp tại Sở Xây dựng: Sở 20 ngày, UBND tỉnh 10 ngày;

+ Trường hợp nộp tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh: Trung tâm 05 ngày, Sở Xây dựng 15 ngày, UBND tỉnh 10 ngày

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

+ Trường hợp nộp tại Bộ phận TN& TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Thứ tự công việc

Đơn vị thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;

- Bộ phận HC-TH của Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh.

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/ tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản.

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

- Nhận hồ sơ (điện tử), xem xét việc thụ lý hồ sơ;

- Phân công CCVC thẩm định, xử lý hồ sơ.

08 giờ làm việc

Bước 3

CCVC Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

- Kiểm tra hồ sơ;

- Thẩm định hồ sơ;

- Dự thảo Tờ trình gửi UBND tỉnh, kèm theo dự thảo Quyết định;

- Báo cáo kết quả trình Lãnh đạo Phòng xem xét.

126 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

Kiểm tra, soát xét, xác nhận dự thảo trước khi trình Lãnh đạo Sở ký Tờ trình.

08 giờ làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Sở Xây dựng

Xem xét và ký Tờ trình gửi UBND tỉnh và ký nháy vào Dự thảo Quyết định để trình UBND tỉnh.

08 giờ làm việc

Bước 6

Văn thư sở Xây dựng

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh qua dịch vụ Bưu chính công ích.

04 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Gửi hồ sơ trình UBND tỉnh, bao gồm Tờ trình, dự thảo Quyết định, hồ sơ và các văn bản liên quan.

02 giờ làm việc

Bước 8

Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho Sở Xây dựng và chuyển hồ sơ cho chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh thụ lý.

02 giờ làm việc

Bước 9

Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh

Xem xét, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt.

68 giờ làm việc

Bước 10

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Kiểm tra, phê duyệt ký vào hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 11

Lãnh đạo UBND tỉnh

Phê duyệt Quyết định.

04 giờ làm việc

Bước 12

Văn thư của Văn phòng UBND tỉnh

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh.

02 giờ làm việc

Bước 13

Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/ tổ chức và thu lệ phí.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

240 giờ làm việc

 

+ Trường hợp nộp tại Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh

Thứ tự công việc

Đơn vị thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1.1

- Bộ phận TN&TKQ của Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;

- Bộ phận HC-TH của Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh.

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/ tổ chức;

- Sổ hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Trung tâm Phát triển quỹ đất.

04 giờ làm việc

Bước 1.2

Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

- Nhận hồ sơ (điện tử), xem xét việc thụ lý hồ sơ;

- Phân công CCVC thẩm định, xử lý hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 1.3

CCVC Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

-  Kiểm tra hồ sơ;

- Thẩm định hồ sơ;

- Dự thảo báo cáo trình Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh ký duyệt.

24 giờ làm việc

Bước 1.4

Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

Ký báo cáo gửi Sở Xây dựng

04 giờ làm việc

Bước 1.5

Văn thư Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển hồ sơ (điện tử hoặc điện tử và bản giấy) đến Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh qua dịch vụ Bưu chính công ích.

04 giờ làm việc

Bước 2.1

Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh;

- Chuyển hồ sơ (điện tử) cho Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản của Sở Xây dựng xử lý hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 2.2

Lãnh đạo Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

- Nhận hồ sơ (điện tử), xem xét việc thụ lý hồ sơ;

- Phân công CCVC thẩm định, xử lý hồ sơ.

08 giờ làm việc

Bước 2.3

CCVC Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

- Kiểm tra hồ sơ;

- Thẩm định hồ sơ;

- Dự thảo Tờ trình gửi UBND tỉnh, kèm theo dự thảo Quyết định;

- Báo cáo kết quả trình Lãnh đạo Phòng xem xét.

86 giờ làm việc

Bước 2.4

Lãnh đạo Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

Kiểm tra, soát xét, xác nhận dự thảo trước khi trình Lãnh đạo Sở ký Tờ trình.

08 giờ làm việc

Bước 2.5

Lãnh đạo Sở Xây dựng

Xem xét và ký Tờ trình gửi UBND tỉnh và ký nháy vào Dự thảo Quyết định để trình UBND tỉnh.

08 giờ làm việc

Bước 2.6

Văn thư Sở Xây dựng

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh qua dịch vụ Bưu chính công ích.

04 giờ làm việc

Bước 2.7

Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Gửi hồ sơ trình UBND tỉnh, bao gồm Tờ trình, dự thảo Quyết định, hồ sơ và các văn bản liên quan.

02 giờ làm việc

Bước 3.1

Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho Sở Xây dựng và chuyển hồ sơ cho chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh thụ lý.

02 giờ làm việc

Bước 3.2

Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh

Xem xét, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt.

68 giờ làm việc

Bước 3.3

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Kiểm tra, phê duyệt ký vào hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 3.4

Lãnh đạo UBND tỉnh

Phê duyệt Quyết định.

04 giờ làm việc

Bước 3.5

Văn thư của Văn phòng UBND tỉnh

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh.

02 giờ làm việc

Bước 4

Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/ tổ chức và thu lệ phí.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

240 giờ làm việc

 

11. Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước - Mã TTHC: 1.007767

- Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, trong đó: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh 23 ngày, Sở Xây dựng 12 ngày, UBND tỉnh 10 ngày

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1.1

- Bộ phận TN&TKQ của Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;

- Bộ phận HC-TH của Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh.

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/ tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Trung tâm Phát triển quỹ đất.

04 giờ làm việc

Bước 1.2

Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

- Nhận hồ sơ (điện tử), xem xét việc thụ lý hồ sơ;

- Phân công CCVC thẩm định, xử lý hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 1.3

CCVC Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

- Kiểm tra hồ sơ, đo đạc lập bản vẽ, phân chia ranh giới, xác định chất lượng nhà, xây dựng giá bán nhà ở (giá trị liền nhà và giá trị tiền sử dụng đất);

- Dự thảo báo cáo kết quả bán nhà ở thuộc sở hũu Nhà nước trình trình Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh ký duyệt.

164 giờ làm việc

Bước 1.4

Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

Ký báo cáo gửi Sở Xây dựng

08 giờ làm việc

Bước 1.5

Văn thư Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển hồ sơ (điện tử hoặc điện tử và bản giấy) đến Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh qua dịch vụ Bưu chính công ích.

04 giờ làm việc

Bước 2.1

Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng lại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh;

- Chuyển hồ sơ (điện tử) cho Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản của Sở Xây dựng xử lý hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 2.2

Lãnh đạo Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

- Nhận hồ sơ (điện tử), xem xét việc thụ lý hồ sơ;

- Phân công CCVC thẩm định, xử lý hồ sơ.

08 giờ làm việc

Bước 2.3

CCVC Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

- Kiểm tra hồ sơ;

- Thẩm định hồ sơ;

- Dự thảo Tờ trình gửi UBND tỉnh, kèm theo dự thảo Quyết định bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước của UBND tỉnh;

- Báo cáo kết quả trình Lãnh đạo Phòng xem xét.

60 giờ làm việc

Bước 2.4

Lãnh đạo Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

Kiểm tra, soát xét, xác nhận dự thảo trước khi trình Lãnh đạo Sở ký Tờ trình.

08 giờ làm việc

Bước 2.5

Lãnh đạo Sở Xây dựng

Xem xét và ký Tờ trình gửi UBND tỉnh và ký nháy vào Dự thảo Quyết định để trình UBND tỉnh.

08 giờ làm việc

Bước 2.6

Văn thư Sở Xây dựng

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh qua dịch vụ Bưu chính công ích.

04 giờ làm việc

Bước 2.7

Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Gửi hồ sơ trình UBND tỉnh, bao gồm Tờ trình, dự thảo Quyết định, hồ sơ và các văn bản liên quan.

02 giờ làm việc

Bước 3.1

Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho Sở Xây dựng và chuyển hồ sơ cho chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh thụ lý.

02 giờ làm việc

Bước 3.2

Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh

Xem xét, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt.

68 giờ làm việc

Bước 3.3

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Kiểm tra, phê duyệt ký vào hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 3.4

Lãnh đạo UBND tỉnh

Phê duyệt Quyết định.

04 giờ làm việc

Bước 3.5

Văn thư của Văn phòng UBND tỉnh

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh.

02 giờ làm việc

Bước 4

Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Gửi kết quả giải quyết TTHC cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở TN và MT.

02 giờ làm việc

Bước 5

Bộ phận TN&TKQ của Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

360 giờ làm việc

     
 

 

IV. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH

12. Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với công trình xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh - Mã TTHC: 1.009788

- Thời hạn giải quyết: 14 ngày làm việc (trong đó Sở Xây dựng 10 ngày và UBND tỉnh 04 ngày), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;

- Bộ phận HC-TH của Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh.

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/ tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Chi cục Giám định xây dựng.

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Chi cục Giám định xây dựng

- Nhận hồ sơ (điện tử), xem xét việc thụ lý hồ sơ;

- Phân công CCVC thẩm định, xử lý hồ sơ.

08 giờ làm việc

Bước 3

CCVC Chi cục Giám định xây dựng

- Kiểm tra hồ sơ;

- Thẩm định hồ sơ;

- Dự thảo Tờ trình gửi UBND tỉnh, kèm theo dự thảo Thông báo ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình của UBND tỉnh;

- Báo cáo kết quả trình Lãnh đạo Chi cục xem xét.

46 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Chi cục Giám định xây dựng

Kiểm tra, soát xét, xác nhận dự thảo trước khi trình Lãnh đạo Sở ký Tờ trình.

08 giờ làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Sở Xây dựng

Xem xét và ký Tờ trình và ký nháy vào Dự thảo Thông báo để trình UBND tỉnh.

08 giờ làm việc

Bước 6

Văn thư Sở Xây dựng

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh qua dịch vụ Bưu chính công ích.

04 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Gửi hồ sơ trình UBND tỉnh, bao gồm Tờ trình, dự thảo Thông báo, hồ sơ và các văn bản liên quan.

02 giờ làm việc

Bước 8

Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho Sở Xây dựng và chuyển hồ sơ cho chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh thụ lý.

02 giờ làm việc

Bước 9

Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh

Xem xét, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt.

20 giờ làm việc

Bước 10

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Kiểm tra, phê duyệt ký vào hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 11

Lãnh đạo UBND tỉnh

Phê duyệt Thông báo ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình.

04 giờ làm việc

Bước 12

Văn thư của Văn phòng UBND tỉnh

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh.

02 giờ làm việc

Bước 13

Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/ tổ chức và thu lệ phí.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

112 giờ làm việc

 

13. Cho ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ) - Mã TTHC: 1.009791

- Thời hạn giải quyết: 14 ngày làm việc (trong đó Sở Xây dựng 10 ngày và UBND tỉnh 04 ngày), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;

- Bộ phận HC-TH của Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh.

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/ tổ chức;

- Sổ hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Chi cục Giám định xây dựng.

04 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Chi cục Giám định xây dựng

- Nhận hồ sơ (điện tử), xem xét việc thụ lý hồ sơ;

- Phân công CCVC thẩm định, xử lý hồ sơ.

08 giờ làm việc

Bước 3

CCVC Chi cục Giám định xây dựng

-  Kiểm tra hồ sơ;

-  Thẩm định hồ sơ;

- Dự thảo Tờ trình gửi UBND tỉnh, kèm theo dự thảo Thông báo ý kiến về việc kéo dài thời gian sử dụng của công trình của UBND tỉnh;

- Báo cáo kết quả trình Lãnh đạo Chi cục xem xét.

46 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Chi cục Giám định xây dựng

Kiểm tra, soát xét, xác nhận dự thảo trước khi trình Lãnh đạo Sở ký Tờ trình.

08 giờ làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Sở Xây dựng

Xem xét và ký Tờ trình và ký nháy vào Dự thảo Thông báo để trình UBND tỉnh.

08 giờ làm việc

Bước 6

Văn thư Sở Xây dựng

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh qua dịch vụ Bưu chính công ích.

04 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Gửi hồ sơ trình UBND tỉnh, bao gồm Tờ trình, dự thảo Thông báo, hồ sơ và các văn bản liên quan.

02 giờ làm việc

Bước 8

Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho Sở Xây dựng và chuyển hồ sơ cho chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh thụ lý.

02 giờ làm việc

Bước 9

Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh

Xem xét, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt.

20 giờ làm việc

Bước 10

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Kiểm tra, phê duyệt ký vào hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 11

Lãnh đạo UBND tỉnh

Phê duyệt Thông báo ý kiến về việc kéo dài thời gian sử dụng của công trình của UBND tỉnh.

04 giờ làm việc

Bước 12

Văn thư của Văn phòng UBND tỉnh

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh.

02 giờ làm việc

Bước 13

Bộ phận TN&TKQ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/ tổ chức và thu lệ phí.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

112 giờ làm việc

     
 
 

 

Phụ lục III

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA SỞ XÂY DỰNG THỰC HIỆN TOÀN BỘ QUY TRÌNH TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2995/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

________________

 

PHẦN I. DANH MỤC QUY TRÌNH