Quyết định 2692/QĐ-UBND Quảng Nam 2021 quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc quản lý của Sở Xây dựng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2692/QĐ-UBND

Quyết định 2692/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2692/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hồ Quang Bửu
Ngày ban hành:21/09/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xây dựng, Hành chính
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM

________

Số: 2692/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Quảng Nam, ngày 21 tháng 9 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam

_________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1410/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Xây dựng, Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được thay thế, sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng và nhà ở, kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Xây dựng;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 129/TTr-SXD ngày 25/8/2021.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 60 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam, bao gồm: 44 quy trình nội bộ cấp tỉnh và 16 quy trình nội bộ cấp huyện thuộc lĩnh vực hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng và nhà ở, kinh doanh bất động sản.

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm). 
             Điều 2. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị

1. Sở Xây dựng: tổng hợp danh sách nhân sự có liên quan tham gia vào quy trình nội bộ gửi Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập, cấu hình quy trình điện tử; thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu, tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh theo đúng quy định.

2. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng hoàn thành việc thiết lập quy trình điện tử vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.
            Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các cơ quan: Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính-VPCP;

- Bộ Xây dựng;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Sở Nội vụ;

- Trung tâm QTI (cấu hình);

- PCVP- Lê Ngọc Quảng;

- Lưu: VT, TTPVHCC, KTN, KSTTHC (Trực).

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Hồ Quang Bửu

 

 

 

 
 
 

Phụ lục QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2692/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)

 

I. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Quy trình nội bộ Số: 1/Sở Xây dựng/Cấp tỉnh

(Mã số TTHC: 1.009928) Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề (CCHN) hoạt động xây dựng chứng chỉ hạng II, hạng III

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện (Ngày)

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa Sở Xây dựng tại Trung tâm phục vụ Hành chính công  TTPVHCC)

1

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh

Hồ sơ nộp tại TTPVHCC do bộ phận Hành chính công (HCC) chuyên ngành tiếp nhận, bộ phận chuyển hồ sơ của TTPVHCC chuyển hồ sơ về Sở. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu lập phiếu hướng dẫn và trả hồ sơ.

 

Bước 2

Điều phối hồ sơ về phòng chuyên môn

Chánh Văn phòng

1

UBND tỉnh

Chuyên viên theo dõi TTHC vào sổ hồ sơ, lập phiếu luân chuyển chuyển hồ sơ, Chánh Văn phòng Sở điều phối hồ sơ cho phòng chuyên môn.

 

Bước 3

Điều phối hồ sơ cho chuyên viên

Trưởng phòng chuyên môn

1

UBND tỉnh

Trưởng phòng chuyên môn điều phối hồ sơ cho chuyên viên.

 

Bước 4

Thẩm định hồ sơ

Các chuyên viên phòng chuyên môn

5

UBND tỉnh

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ tiến hành kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ chuyên viên dự thảo văn bản thông báo hồ sơ không đủ yêu cầu để xét cấp, chuyển tiếp đến bước 11.

 

Thẩm định hồ sơ

Các chuyên viên phòng chuyên môn

4

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ tiến hành tổng hợp báo cáo. Hội đồng xét cấp chứng chỉ.

 

Bước 5

Họp Hội đồng

Hội đồng xét cấp chứng chỉ

1

UBND tỉnh

Lập biên bản kết quả cuộc họp.

 

Bước 6

Dự thảo Quyết định phê duyệt

Thư ký Hội đồng (Chuyên viên giải quyết hồ sơ)

1

UBND tỉnh

Thư ký Hội đồng dự thảo Quyết định phê duyệt kết quả xét duyệt, lập phiếu trình.

 

Bước 7

Đề nghị Bộ Xây dựng cấp mã số sát hạch

Thư ký Hội đồng (Chuyên viên giải quyết hồ sơ)

1

UBND tỉnh

Dự thảo văn bản đề nghị Bộ Xây dựng cấp mã số thi sát hạch.

Thời gian chờ tổ chức sát hạch (tính đến thời điểm có kết quả) không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ

Bước 8

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

1

UBND tỉnh

Lãnh đạo ký duyệt kết quả, phê duyệt Quyết định cấp mã số CCHN.

 

Bước 9

In CCHN

Các chuyên viên phòng chuyên môn

1

UBND tỉnh

In và đóng dấu, dán ảnh CCHN.

 

Bước 10

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

1

UBND tỉnh

Lãnh đạo ký duyệt CCHN.

 

Bước 11

Trả kết quả

Bộ phận văn thư

1

UBND tỉnh

Chuyên viên chuyển kết quả cho bộ phận văn thư của Sở vào sổ công văn đi, ban hành văn bản, trả kết quả cho bộ phận chuyển hồ sơ của TTPVHCC.

 

Bước 12

Trả kết quả

Bộ phận trả kết quả

TTPVHCC

1

UBND tỉnh

Trả kết quả cho khách hàng.

 

 

Tổng cộng

 

20 ngày làm việc

 

 

Quy trình nội bộ Số: 2/Sở Xây dựng/Cấp tỉnh

(Mã số TTHC: 1.009936) Cấp gia hạn chứng chỉ nănglực (CCNL) hoạt động xây dựng chứng chỉ hạng II, hạng III

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện (Ngày)

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa Sở Xây dựng tại TTPVHCC

1

UBND tỉnh

Hồ sơ nộp tại TTPVHCC do bộ phận HCC chuyên ngành tiếp nhận, bộ phận chuyển hồ sơ của TTPVHCC chuyển hồ sơ về Sở. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu lập phiếu hướng dẫn và trả hồ sơ.

 

Bước 2

Điều phối hồ sơ cho chuyên viên

Chánh Văn phòng

1

UBND tỉnh

Chuyên viên theo dõi TTHC vào sổ hồ sơ, lập phiếu luân chuyển chuyển hồ sơ, Chánh Văn phòng Sở điều phối hồ sơ cho phòng chuyên viên (thành viên Hội đồng cấp chứng chỉ).

 

Bước 3

Kiểm tra hồ sơ

Chuyên viên

1

UBND tỉnh

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ tiến hành kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ chuyên viên dự thảo văn bản thông báo hồ sơ không đủ yêu cầu để xét cấp, chuyển tiếp đến bước 10.

 

Thẩm định hồ sơ

Ủy viên thường trực Hội đồng cấp chứng chỉ

1

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ tiến hành tổng hợp báo cáo Ủy viên thường trực Hội đồng cấp chứng chỉ trước khi tiến hành họp xét cấp chứng chỉ.

 

Bước 4

Họp Hội đồng

Hội đồng xét cấp chứng chỉ

0,5

UBND tỉnh

Lập biên bản kết quả cuộc họp.

 

Bước 5

Dự thảo Quyết định phê duyệt

Thư ký Hội đồng (Chuyên viên giải quyết hồ sơ)

0,5

UBND tỉnh

Thư ký Hội đồng dự thảo Quyết định phê duyệt kết quả xét duyệt, lập phiếu trình.

 

Bước 6

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

0,5

UBND tỉnh

Lãnh đạo ký duyệt kết quả, phê duyệt Quyết định cấp mã số CCNL.

 

Bước 7

Rà soát mã chứng chỉ đã cấp, đăng tải trên hệ thống của Bộ Xây dựng

Thư ký Hội đồng (Chuyên viên giải quyết hồ sơ)

1

UBND tỉnh

Thư ký Hội đồng làm việc với Bộ Xây dựng để được cấp mã, trong trường hợp không cập nhật được hệ thống Bộ Xây dựng thì chuyển hồ sơ đến bước 10.

Thời gian chờ kiểm tra           mã,

đăng tải (tính đến thời điểm có kết quả) không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ

Bước 8

In CCNL

Thư ký Hội đồng (Chuyên viên giải quyết hồ sơ)

1

UBND tỉnh

In theo phôi chứng chỉ do Bộ Xây dựng cấp.

 

Bước 9

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

0,5

UBND tỉnh

Lãnh đạo ký duyệt CCNL.

 

Bước 10

Trả kết quả

Bộ phận văn thư

1

UBND tỉnh

Chuyên viên chuyển kết quả cho bộ phận văn thư của Sở vào sổ công văn đi, ban hành văn bản, trả kết quả cho bộ phận chuyển hồ sơ của TTPVHCC.

 

Bước 11

Trả kết quả

Bộ phận trả kết quả

TTPVHCC

1

UBND tỉnh

Trả kết quả cho khách hàng.

 

 

Tổng cộng

 

10 ngày làm việc

 

 

Quy trình nội bộ Số: 3/Sở Xây dựng/Cấp tỉnh

(Mã số TTHC: 1.009972)Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (ĐTXD)/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện (Ngày)

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

3.1 Phòng Giám định: Đối với dự án nhóm B (không quá 25 ngày)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa Sở Xây dựng tại TTPVHCC

1

UBND tỉnh

Hồ sơ nộp tại TTPVHCC do bộ phận HCC chuyên ngành tiếp nhận, bộ phận chuyển hồ sơ của TTPVHCC chuyển hồ sơ về Sở. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu lập phiếu hướng dẫn và trả hồ sơ.

 

Bước 2

Điều phối hồ sơ về phòng chuyên môn

Chánh Văn phòng

1

UBND tỉnh

Chuyên viên theo dõi TTHC vào sổ hồ sơ, lập phiếu chuyển hồ sơ, Chánh Văn phòng điều phối hồ sơ cho phòng chuyên môn.

 

Bước 3

Điều phối hồ sơ cho chuyên viên

Trưởng phòng

chuyên môn

1

UBND tỉnh

Trưởng phòng chuyên môn điều phối hồ sơ cho chuyên viên giải quyết.

 

Bước 4

Thẩm định hồ sơ

Các chuyên viên phòng chuyên môn

5

UBND tỉnh

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, dự thảo văn bản hồ sơ, lập phiếu trình, chuyển tiếp bước 7.

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện thẩm định, dự thảo văn bản thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, lập phiếu trình, chuyển tiếp bước 7.

- Trường hợp cần lấy ý kiến phối hợp các cơ quan, tổ chức liên quan thì yêu cầu người đề nghị thẩm định bổ sung hồ sơ đối với những nội dung lấy ý kiến.

- Đề xuất văn bản lấy ý kiến về phòng cháy chữa cháy (PCCC) (trong trường hợp có yêu cầu).

- Đề nghị thẩm tra hồ sơ (trong trường hợp có yêu cầu).

 

Bước 5

Lấy ý kiến, kiểm tra thực địa (Nếu có)

Sở, ban ngành, địa phương

10

UBND tỉnh

Sở, ngành, địa phương liên quan kiểm tra hồ sơ và có văn bản gửi cho cơ quan thẩm định hồ sơ. Tổng hợp kết quả kiểm tra thực địa.

Thời gian này chuyên viên tiếp tục thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản kết quả thẩm định hoặc văn bản thông báo tạm dừng thẩm định trong trường hợp người đề nghị thẩm định không thực hiện việc bổ sung hồ sơ trong thời gian quy định.

 

Thẩm tra hồ sơ (Nếu có)

Đơn vị tư vấn, chủ đầu tư

 

 

Đơn vị tư vấn thẩm tra hồ sơ, báo cáo kết quả thẩm tra cho chủ đầu tư, chủ đầu tư gửi kết quả cho cơ quan chuyên môn tổng hợp.

 

Bước 6

Tổng hợp, trình kết quả

Các chuyên viên phòng chuyên môn

3

UBND tỉnh

Chuyên viên tiến hành tổng hợp dự thảo kết quả thẩm định, lập phiếu trình, phiếu thông báo thu phí (lệ phí) theo mẫu.

 

Bước 7

Ký trình phê duyệt

Trưởng phòng chuyên môn

1

UBND tỉnh

Chuyên viên trình kết quả. Trưởng phòng ký phiếu trình, thông báo thu phí và ký nháy văn bản.

 

Bước 8

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

1

UBND tỉnh

Lãnh đạo ký duyệt kết quả.

 

Bước 9

Ban hành kết quả

Bộ phận văn thư

1

UBND tỉnh

Chuyên viên chuyển kết quả cho bộ phận văn thư của Sở vào sổ công văn đi, ban hành văn bản, trả kết quả cho bộ phận chuyển hồ sơ của TTPVHCC.

 

Bước 10

Trả kết quả

Bộ phận trả kết quả

TTPVHCC

1

UBND tỉnh

Trả kết quả cho khách hàng.

 

 

 

 

25 ngày làm việc

 

3.2 * Phòng Quản lý Hạ tầng: Đối vớidự án nhóm B (không quá 25 ngày)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa

Sở Xây dựng tại

TTPVHCC

0,5

UBND tỉnh

Hồ sơ nộp tại TTPVHCC do bộ phận HCC chuyên ngành tiếp nhận, chuyển cho Chánh Văn phòng điều phối cho phòng chuyên môn. Đồng chí Trưởng phòng chủ trì điều phối giải quyết, các đồng chí chuyên viên thẩm định, trình lãnh đạo phòng duyệt trình cho Lãnh đạo Sở phê duyệt. TTPVHCC trả kết quả cho tổ chức, công dân.

 

Bước 2

Điều phối hồ sơ về phòng chuyên môn

Chánh Văn phòng

0,5

UBND tỉnh

 

Bước 3

Điều phối hồ sơ cho chuyên viên

Trưởng phòng chuyên môn

0,5

UBND tỉnh

 

Bước 4

Thẩm định hồ sơ

Các chuyên viên phòng chuyên môn

5

UBND tỉnh

 

Bước 5

Lấy ý kiến, thẩm tra hồ sơ (Nếu có)

Sở, ngành, địa phương; Đơn vị tư vấn, chủ đầu tư

9

UBND tỉnh

 

Bước 6

Tổng hợp, trình kết quả

Các chuyên viên phòng chuyên môn

8

UBND tỉnh

 

Bước 7

Ký trình phê duyệt

Trưởng phòng chuyên môn

0,5

UBND tỉnh

 

Bước 8

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

0,5

UBND tỉnh

 

Bước 9

Ban hành kết quả

Bộ phận văn thư

0,25

UBND tỉnh

 

Bước 10

Trả kết quả

Bộ phận trả kết quả

TTPVHCC

0,25

UBND tỉnh

 

 

 

Tổng cộng

 

25 ngày làm việc

 

         
 

 

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện (Ngày)

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

3.3* Phòng Giám định: Đối với dự án nhóm C (không quá 15 ngày)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa Sở Xây dựng tại  TTPVHCC

0,5

UBND tỉnh

Hồ sơ nộp tại TTPVHCC do bộ phận HCC chuyên ngành tiếp nhận, bộ phận chuyển hồ sơ của TTPVHCC chuyển hồ sơ về Sở. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu lập phiếu hướng dẫn và trả hồ sơ.

 

Bước 2

Điều phối hồ sơ về phòng chuyên môn

Chánh Văn phòng

0,5

UBND tỉnh

Chuyên viên theo dõi TTHC vào sổ hồ sơ, lập phiếu chuyển hồ sơ, Chánh Văn phòng Sở điều phối hồ sơ cho phòng chuyên môn.

 

Bước 3

Điều phối hồ sơ cho chuyên viên

Trưởng phòng chuyên môn

0,5

UBND tỉnh

Trưởng phòng chuyên môn điều phối hồ sơ cho chuyên viên giải quyết.

 

Bước 4

Thẩm định hồ sơ

Các chuyên viên phòng chuyên môn

2

UBND tỉnh

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, dự thảo văn bản hồ sơ, lập phiếu trình, chuyển tiếp bước 7.

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện thẩm định, dự thảo văn bản thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, lập phiếu trình, chuyển tiếp bước 7.

- Trường hợp cần lấy ý kiến phối hợp các cơ quan, tổ chức liên quan thì yêu cầu người đề nghị thẩm định bổ sung hồ sơ đối với những nội dung lấy ý kiến.

- Đề xuất văn bản lấy ý kiến về PCCC (trong trường hợp có yêu cầu).

- Đề nghị thẩm tra hồ sơ (trong trường hợp có yêu cầu).

 

Bước 5

Lấy ý kiến, kiểm tra thực địa (Nếu có)

Sở, ban ngành, địa phương

7

UBND tỉnh

Sở, ngành, địa phương liên quan kiểm tra hồ sơ và có văn bản gửi cho cơ quan thẩm định hồ sơ. Tổng hợp kết quả kiểm tra thực địa.

Thời gian này chuyên viên tiếp tục thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản kết quả thẩm định hoặc văn bản thông báo tạm dừng thẩm định trong trường hợp người đề nghị thẩm định không thực hiện việc bổ sung hồ sơ trong thời gian quy định.

Thẩm tra hồ sơ (Nếu có)

Đơn vị tư vấn, chủ đầu tư

Đơn vị tư vấn thẩm tra hồ sơ, báo cáo kết quả thẩm tra cho chủ đầu tư, chủ đầu tư gửi kết quả cho cơ quan chuyên môn tổng hợp.

Bước 6

Tổng hợp, trình kết quả

Các chuyên viên phòng chuyên môn

1,5

UBND tỉnh

Chuyên viên tiến hành tổng hợp dự thảo kết quả thẩm định, lập phiếu trình, phiếu thông báo thu phí (lệ phí) theo mẫu.

 

Bước 7

Ký trình phê duyệt

Trưởng phòng

1

UBND tỉnh

Chuyên viên trình kết quả. Trưởng phòng ký phiếu trình, thông báo thu phí và ký nháy văn bản.

 

Bước 8

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

1

UBND tỉnh

Lãnh đạo ký duyệt kết quả.

 

Bước 9

Ban hành kết quả

Bộ phận văn thư

0,5

UBND tỉnh

Chuyên viên chuyển kết quả cho bộ phận văn thư của Sở vào sổ công văn đi, ban hành văn bản, trả kết quả cho bộ phận chuyển hồ sơ của TTPVHCC.

 

Bước 10

Trả kết quả

Bộ phận trả kết quả

TTPVHCC

0,5

UBND tỉnh

Trả kết quả cho khách hàng.

 

 

Tổng cộng

 

15 ngày làm việc

 

 

 

3.4* Phòng Quản lý Hạ tầng: Đối với dự án nhóm C (không quá 15 ngày)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa Sở Xây dựng tại TTPVHCC

0,5

UBND tỉnh

Hồ sơ nộp tại TTPVHCC do bộ phận HCC chuyên ngành tiếp nhận, chuyển cho Chánh Văn phòng điều phối cho phòng chuyên môn. Đồng chí Trưởng phòng chủ trì điều phối giải quyết, các đồng chí chuyên viên thẩm định, trình lãnh đạo phòng duyệt trình cho Lãnh đạo Sở phê duyệt. TTPVHCC trả kết quả cho tổ chức, công dân.

 

Bước 2

Điều phối hồ sơ về phòng chuyên môn

Chánh Văn phòng

0,5

UBND tỉnh

 

Bước 3

Điều phối hồ sơ cho chuyên viên

Trưởng phòng chuyên môn

0,5

UBND tỉnh

 

Bước 4

Thẩm định hồ sơ

Các chuyên viên phòng chuyên môn

3

UBND tỉnh

 

Bước 5

Lấy ý kiến, thẩm tra hồ sơ (Nếu có)

Sở, ngành, địa phương; Đơn vị tư vấn, chủ đầu tư

5

UBND tỉnh

 

Bước 6

Tổng hợp, trình kết quả

Các chuyên viên phòng chuyên môn

4

UBND tỉnh

 

Bước 7

Ký trình phê duyệt

Trưởng phòng chuyên môn

0,5

UBND tỉnh

 

Bước 8

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

0,5

UBND tỉnh

 

Bước 9

Ban hành kết quả

Bộ phận văn thư

0,25

UBND tỉnh

 

Bước 10

Trả kết quả

Bộ phận trả kết quả

TTPVHCC

0,25

UBND tỉnh

 

 

Tổng cộng

 

15 ngày làm việc

 

 

Quy trình nội bộ Số: 4/Sở Xây dựng/Cấp tỉnh

(Mã số TTHC: 1.009973)Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau TKCS/điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau TKCS

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện (Ngày)

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

4.1 * Phòng Giám định: Đối với công trình cấp II và cấp III (không quá 30 ngày)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa Sở Xây dựng tại TTPVHCC

1

UBND tỉnh

Hồ sơ nộp tại TTPVHCC do bộ phận HCC chuyên ngành tiếp nhận, bộ phận chuyển hồ sơ của TTPVHCC chuyển hồ sơ về Sở. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu lập phiếu hướng dẫn và trả hồ sơ.

 

Bước 2

Điều phối hồ sơ về phòng chuyên môn

Chánh Văn phòng

1

UBND tỉnh

Chuyên viên theo dõi TTHC vào sổ hồ sơ, lập phiếu chuyển hồ sơ, Chánh Văn phòng Sở điều phối hồ sơ cho phòng chuyên môn.

 

Bước 3

Điều phối hồ sơ cho chuyên viên

Trưởng phòng chuyên môn

1

UBND tỉnh

Trưởng phòng chuyên môn điều phối hồ sơ cho chuyên viên giải quyết.

 

Bước 4

Thẩm định hồ sơ

Các chuyên viên phòng chuyên môn

5

UBND tỉnh

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, dự thảo văn bản hồ sơ, lập phiếu trình, chuyển tiếp bước 7.

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện thẩm định, dự thảo văn bản thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, lập phiếu trình, chuyển tiếp bước 7.

- Trường hợp cần lấy ý kiến phối hợp các cơ quan, tổ chức liên quan thì yêu cầu người đề nghị thẩm định bổ sung hồ sơ đối với những nội dung lấy ý kiến.

- Đề xuất văn bản lấy ý kiến về PCCC (trong trường hợp có yêu cầu).

- Đề nghị thẩm tra hồ sơ (trong trường hợp có yêu cầu).

 

Bước 5

Lấy ý kiến, kiểm tra thực địa (Nếu có)

Sở, ban ngành, địa phương

12

UBND tỉnh

Sở, ngành, địa phương liên quan kiểm tra hồ sơ và có văn bản gửi cho cơ quan thẩm định hồ sơ. Tổng hợp kết quả kiểm tra thực địa.

Thời gian này chuyên viên tiếp tục thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản kết quả thẩm định hoặc văn bản thông báo tạm dừng thẩm định trong trường hợp người đề nghị thẩm định không thực hiện việc bổ sung hồ sơ trong thời gian quy định.

Bước 6

Tổng hợp, trình kết quả

Các chuyên viên phòng chuyên môn

5

UBND tỉnh

Chuyên viên tiến hành tổng hợp dự thảo kết quả thẩm định, lập phiếu trình, phiếu thông báo thu phí (lệ phí) theo mẫu.

 

Bước 7

Ký trình phê duyệt

Trưởng phòng chuyên môn

1

UBND tỉnh

Chuyên viên trình kết quả. Trưởng phòng ký phiếu trình, thông báo thu phí và ký nháy văn bản.

 

Bước 8

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

2

UBND tỉnh

Lãnh đạo ký duyệt kết quả.

 

Bước 9

Ban hành kết quả

Bộ phận văn thư

1

UBND tỉnh

Chuyên viên chuyển kết quả cho bộ phận văn thư của Sở vào sổ công văn đi, ban hành văn bản, trả kết quả cho bộ phận chuyển hồ sơ của TTPVHCC.

 

Bước 10

Trả kết quả

Bộ phận trả kết quả

TTPVHCC

1

UBND tỉnh

Trả kết quả cho khách hàng.

 

 

Tổng cộng

 

30 ngày làm việc

 

4.2 * Phòng Quản lý Hạ tầng: Đối với công trình cấp II và cấp III (không quá 30 ngày)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa

Sở Xây dựng tại

TTPVHCC

0,5

UBND tỉnh

Hồ sơ nộp tại TTPVHCC do bộ phận HCC chuyên ngành tiếp nhận, chuyển cho Chánh Văn phòng điều phối cho phòng chuyên môn. Đồng chí Trưởng phòng chủ trì điều phối giải quyết, các đồng chí chuyên viên thẩm định, trình lãnh đạo phòng duyệt trình cho Lãnh đạo Sở phê duyệt.TTPVHCC trả kết quả cho tổ chức, công dân.

 

Bước 2

Điều phối hồ sơ về phòng chuyên môn

Chánh Văn phòng

0,5

UBND tỉnh

 

Bước 3

Điều phối hồ sơ cho chuyên viên

Trưởng phòng chuyên môn

0,5

UBND tỉnh

 

Bước 4

Thẩm định hồ sơ

Các chuyên viên phòng chuyên môn

5

UBND tỉnh

 

Bước 5

Lấy ý kiến, thẩm tra hồ sơ (Nếu có)

Sở, ngành, địa phương; Đơn vị tư vấn, chủ đầu tư

12

UBND tỉnh

 

Bước 6

Tổng hợp, trình kết quả

Các chuyên viên phòng chuyên môn

10

UBND tỉnh

 

Bước 7

Ký trình phê duyệt

Trưởng phòng chuyên môn

0,5

UBND tỉnh

 

Bước 8

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

0,5

UBND tỉnh

 

Bước 9

Ban hành kết quả

Bộ phận văn thư

0,25

UBND tỉnh

 

 

Bước 10

Trả kết quả

Bộ phận trả kết quả

TTPVHCC

0,25

UBND tỉnh

 

 

Tổng cộng

 

30 ngày làm việc

 

 

 

4.3 * Phòng Giám định: Đối với công trình còn lại (không quá 20 ngày)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa Sở Xây dựng tại

TTPVHCC

1

UBND tỉnh

Hồ sơ nộp tại TTPVHCC do bộ phận HCC chuyên ngành tiếp nhận, bộ phận chuyển hồ sơ của TTPVHCC chuyển hồ sơ về Sở. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu lập phiếu hướng dẫn và trả hồ sơ.

 

Bước 2

Điều phối hồ sơ về phòng chuyên môn

Chánh Văn phòng

1

UBND tỉnh

Chuyên viên theo dõi TTHC vào sổ hồ sơ, lập phiếu chuyển hồ sơ, Chánh Văn phòng Sở điều phối hồ sơ cho phòng chuyên môn.

 

Bước 3

Điều phối hồ sơ cho chuyên viên

Trưởng phòng chuyên môn

1

UBND tỉnh

Trưởng phòng chuyên môn điều phối hồ sơ cho chuyên viên giải quyết.

 

Bước 4

Thẩm định hồ sơ

Các chuyên viên phòng chuyên môn

5

UBND tỉnh

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, dự thảo văn bản hồ sơ, lập phiếu trình, chuyển tiếp bước 7.

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện thẩm định, dự thảo văn bản thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, lập phiếu trình, chuyển tiếp bước 7.

- Trường hợp cần lấy ý kiến phối hợp các cơ quan, tổ chức liên quan thì yêu cầu người đề nghị thẩm định bổ sung hồ sơ đối với những nội dung lấy ý kiến.

- Đề xuất văn bản lấy ý kiến về PCCC (trong trường hợp có yêu cầu).

- Đề nghị thẩm tra hồ sơ (trong trường hợp có yêu cầu).

 

Bước 5

Lấy ý kiến, kiểm tra thực địa (Nếu có)

Sở, ban ngành, địa phương

7

UBND tỉnh

Sở, ngành, địa phương liên quan kiểm tra hồ sơ và có văn bản gửi cho cơ quan thẩm định hồ sơ. Tổng hợp kết quả kiểm tra thực địa.

Thời gian này chuyên viên tiếp tục thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản kết quả thẩm định hoặc văn bản thông báo tạm dừng thẩm định trong trường hợp người đề nghị thẩm định không thực hiện việc bổ sung hồ sơ trong thời gian quy định.

Thẩm tra hồ sơ (Nếu có)

Đơn vị tư vấn, chủ đầu tư

Đơn vị tư vấn thẩm tra hồ sơ, báo cáo kết quả thẩm tra cho chủ đầu tư, chủ đầu tư gửi kết quả cho cơ quan chuyên môn tổng hợp.

Bước 6

Tổng hợp, trình kết quả

Các chuyên viên phòng chuyên môn

1

UBND tỉnh

Chuyên viên tiến hành tổng hợp dự thảo kết quả thẩm định, lập phiếu trình, phiếu thông báo thu phí (lệ phí) theo mẫu.

 

Bước 7

Ký trình phê duyệt

Trưởng phòng chuyên môn

1

UBND tỉnh

Chuyên viên trình kết quả. Trưởng phòng ký phiếu trình, thông báo thu phí và ký nháy văn bản.

 

Bước 8

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

1

UBND tỉnh

Lãnh đạo ký duyệt kết quả.

 

Bước 9

Ban hành kết quả

Bộ phận văn thư

1

UBND tỉnh

Chuyên viên chuyển kết quả cho bộ phận văn thư của Sở vào sổ công văn đi, ban hành văn bản, trả kết quả cho bộ phận chuyển hồ sơ của TTPVHCC.

 

Bước 10

Trả kết quả

Bộ phận trả kết quả

TTPVHCC

1

UBND tỉnh

Trả kết quả cho khách hàng.

 

 

Tổng cộng

 

20 ngày làm việc

 

4.4 * Phòng Quản lý Hạ tầng: Đối với công trình còn lại (không quá 20 ngày)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa Sở Xây dựng tại TTPVHCC

0,5

UBND tỉnh

Hồ sơ nộp tại TTPVHCC do bộ phận HCC Chuyên ngành tiếp nhận, chuyển cho Chánh Văn phòng điều phối cho phòng chuyên môn. Đồng chí Trưởng phòng chủ trì điều phối giải quyết, các đồng chí chuyên viên thẩm định, trình lãnh đạo phòng duyệt trình cho Lãnh đạo Sở phê duyệt. TTPVHCC trả kết quả cho tổ chức, công dân.

 

Bước 2

Điều phối hồ sơ về phòng chuyên môn

Chánh Văn phòng

0,5

UBND tỉnh

 

Bước 3

Điều phối hồ sơ cho chuyên viên

Trưởng phòng

chuyên môn

0,5

UBND tỉnh

 

Bước 4

Thẩm định hồ sơ

Các chuyên viên phòng chuyên môn

4

UBND tỉnh

 

Bước 5

Lấy ý kiến,thẩm tra hồ sơ (Nếu có)

Sở, ngành, địa phương; Đơn vị tư vấn, chủ đầu tư

8

UBND tỉnh

 

Bước 6

Tổng hợp, trình kết quả

Các chuyên viên phòng chuyên môn

5

UBND tỉnh

 

Bước 7

Ký trình phê duyệt

Trưởng phòng chuyên môn

0,5

UBND tỉnh

 

Bước 8

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

0,5

UBND tỉnh

 

Bước 9

Ban hành kết quả

Bộ phận văn thư

0,25

UBND tỉnh

 

 

Bước 10

Trả kết quả

Bộ phận trả kết quả

TTPVHCC

0,25

UBND tỉnh

 

 

Tổng cộng

 

20 ngày làm việc

 

 

Quy trình nội bộ Số: 5/Sở Xây dựng/Cấp tỉnh

(Mã số TTHC: 1.009974) Cấp giấy phép xây dựng (GPXD) mới đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án)

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện (Ngày)

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

5.1 * Phòng Quy hoạch: Đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa Sở Xây dựng tại TTPVHCC

0,5

UBND tỉnh

Hồ sơ nộp tại TTPVHCC do bộ phận HCC chuyên ngành tiếp nhận. Đồng chí Trưởng phòng chủ trì điều phối giải quyết, các đồng chí chuyên viên thẩm định, trình lãnh đạo phê duyệt.  TTPVHCC trả kết quả cho tổ chức, công dân.

 

Bước 2

Chủ trì điều phối giải quyết hồ sơ

Trưởng phòng chuyên môn

1

UBND tỉnh

 

Bước 3

Xử lý hồ sơ và kiểm tra thực địa

Các chuyên viên phòng chuyên môn

13,5

UBND tỉnh

 

Bước 4

Trình lãnh đạo phòng

Trưởng phòng chuyên môn

2

UBND tỉnh

 

Bước 5

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

2

UBND tỉnh

 

Bước 6

Văn thư

Ban hành văn bản

0,5

UBND tỉnh

 

Bước 7

Trả kết quả

Bộ phận trả kết quả TTPVHCC

0,5

UBND tỉnh

 

 

Tổng cộng

 

20 ngày làm việc

 

5.2 * Phòng Quản lý Hạ tầng: Đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa Sở Xây dựng tại

TTPVHCC

0,5

UBND tỉnh

Hồ sơ nộp tại TTPVHCC do bộ phận HCC chuyên ngành tiếp nhận, chuyển cho Chánh Văn phòng điều phối cho phòng chuyên môn. Đồng chí Trưởng phòng chủ trì điều phối giải quyết, các đồng chí chuyên viên thẩm định, trình lãnh đạo phòng duyệt trình cho Lãnh đạo Sở phê duyệt. TTPVHCC trả kết quả cho tổ chức, công dân.

 

Bước 2

Điều phối hồ sơ về phòng chuyên môn

Chánh Văn phòng

0,5

UBND tỉnh

 

Bước 3

Điều phối hồ sơ cho chuyên viên

Trưởng phòng chuyên môn

0,5

UBND tỉnh

 

Bước 4

Thẩm định hồ sơ

Các chuyên viên phòng chuyên môn

4

UBND tỉnh

 

Bước 5

Kiểm tra thực địa, lấy ý kiến (Nếu có)

Sở, ngành, địa phương liên quan (Nếu cần thiết), chủ đầu tư

6

UBND tỉnh

 

Bước 6

Tổng hợp, trình kết quả

Các chuyên viên phòng chuyên môn

7

UBND tỉnh

 

Bước 7

Ký trình phê duyệt

Trưởng phòng chuyên môn

0,5

UBND tỉnh

 

Bước 8

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

0,5

UBND tỉnh

 

Bước 9

Ban hành kết quả

Bộ phận văn thư

0,25

UBND tỉnh

 

Bước 10

Trả kết quả

Bộ phận trả kết quả

TTPVHCC

0,25

UBND tỉnh

 

 

Tổng cộng

 

20 ngày làm việc

 

 

Quy trình nội bộ Số: 6/Sở Xây dựng/Cấp tỉnh

(Mã số TTHC: 1.009975) Cấp GPXD sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án)

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện (Ngày)

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

6.1* Phòng Quy hoạch: Đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa Sở Xây dựng tại TTPVHCC

0,5

UBND tỉnh

Hồ sơ nộp tại TTPVHCC do bộ phận HCC chuyên ngành tiếp nhận. Đồng chí Trưởng phòng chủ trì điều phối giải quyết, các đồng chí chuyên viên thẩm định, trình lãnh đạo phê duyệt. TTPVHCC trả kết quả cho tổ chức, công dân.

 

Bước 2

Chủ trì điều phối giải quyết hồ sơ

Trưởng phòng chuyên môn

1

UBND tỉnh

 

 

Bước 3

Xử lý hồ sơ và kiểm tra thực địa

Các chuyên viên phòng chuyên môn

13,5

UBND tỉnh

 

 

Bước 4

Trình lãnh đạo phòng

Trưởng phòng chuyên môn

2

UBND tỉnh

 

 

Bước 5

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

2

UBND tỉnh

 

 

Bước 6

Văn thư

Ban hành văn bản

0,5

UBND tỉnh

 

 

Bước 7

Trả kết quả

Bộ phận trả kết quả

TTPVHCC

0,5

UBND tỉnh

 

 

 

 

Tổng cộng

 

20 ngày làm việc

 

6.2 * Phòng Quản lý Hạ tầng: Đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa Sở Xây dựng tại TTPVHCC

0,5

UBND tỉnh

Hồ sơ nộp tại TTPVHCC do bộ phận HCC chuyên ngành tiếp nhận, chuyển cho Chánh Văn phòng điều phối cho phòng chuyên môn. Đồng chí Trưởng phòng chủ trì điều phối giải quyết, các đồng chí chuyên viên thẩm định, trình lãnh đạo phòng duyệt trình cho Lãnh đạo Sở phê duyệt. TTPVHCC trả kết quả cho tổ chức, công dân.

 

Bước 2

Điều phối hồ sơ về phòng chuyên môn

Chánh Văn phòng

0,5

UBND tỉnh

 

Bước 3

Điều phối hồ sơ cho chuyên viên

Trưởng phòng chuyên môn

0,5

UBND tỉnh

 

Bước 4

Thẩm định hồ sơ

Các chuyên viên phòng chuyên môn

4

UBND tỉnh

 

Bước 5

Kiểm tra thực địa, lấy ý kiến(Nếu có)

Sở, ngành, địa phương liên quan (Nếu cần thiết), chủ đầu tư

6

UBND tỉnh

 

Bước 6

Tổng hợp, trình kết quả

Các chuyên viên phòng chuyên môn

7

UBND tỉnh

 

Bước 7

Ký trình phê duyệt

Trưởng phòng chuyên môn

0,5

UBND tỉnh

 

Bước 8

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

0,5

UBND tỉnh

 

Bước 9

Ban hành kết quả

Bộ phận văn thư

0,25

UBND tỉnh

 

Bước 10

Trả kết quả

Bộ phận trả kết quả

TTPVHCC

0,25

UBND tỉnh

 

 

Tổng cộng

 

20 ngày làm việc

 

 

Quy trình nội bộ Số: 7/Sở Xây dựng/Cấp tỉnh

(Mã số TTHC: 1.007187) Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án)

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện (Ngày)

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

7.1* Phòng Quy hoạch: Đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa Sở Xây dựng tại TTPVHCC

0,5

UBND tỉnh

Hồ sơ nộp tại TTPVHCC do bộ phận HCC chuyên ngành tiếp nhận. Đồng chí Trưởng phòng chủ trì điều phối giải quyết, các đồng chí chuyên viên thẩm định, trình lãnh đạo phê duyệt. TTPVHCC trả kết quả cho tổ chức, công dân.

 

Bước 2

Chủ trì điều phối giải quyết hồ sơ

Trưởng phòng chuyên môn

1

UBND tỉnh

 

Bước 3

Xử lý hồ sơ và kiểm tra thực địa

Các chuyên viên phòng chuyên môn

13,5

UBND tỉnh

 

Bước 4

Trình lãnh đạo phòng

Trưởng phòng chuyên môn

2

UBND tỉnh

 

Bước 5

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

2

UBND tỉnh

 

Bước 6

Văn thư

Ban hành văn bản

0,5

UBND tỉnh

 

Bước 7

Trả kết quả

Bộ phận trả kết quả

TTPVHCC

0,5

UBND tỉnh

 

 

Tổng cộng

 

20 ngày làm việc

 

7.2 * Phòng Quản lý Hạ tầng: Đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa Sở Xây dựng tại TTPVHCC

0,5

UBND tỉnh

Hồ sơ nộp tại TTPVHCC do bộ phận HCC chuyên ngành tiếp nhận, chuyển cho Chánh Văn phòng điều phối cho phòng chuyên môn. Đồng chí Trưởng phòng chủ trì điều phối giải quyết, các đồng chí chuyên viên thẩm định, trình lãnh đạo phòng duyệt trình cho Lãnh đạo Sở phê duyệt. TTPVHCC trả kết quả cho tổ chức, công dân.

 

Bước 2

Điều phối hồ sơ về phòng chuyên môn

Chánh Văn phòng

0,5

UBND tỉnh

 

Bước 3

Điều phối hồ sơ cho chuyên viên

Trưởng phòng chuyên môn

0,5

UBND tỉnh

 

Bước 4

Thẩm định hồ sơ

Các chuyên viên phòng chuyên môn

4

UBND tỉnh

 

Bước 5

Kiểm tra thực địa, lấy ý kiến (Nếu có)

Sở, ngành, địa phương liên quan (Nếu cần thiết), chủ đầu tư

6

UBND tỉnh

 

Bước 6

Tổng hợp, trình kết quả

Các chuyên viên phòng chuyên môn

7

UBND tỉnh

 

Bước 7

Ký trình phê duyệt

Trưởng phòng chuyên môn

0,5

UBND tỉnh

 

Bước 8

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

0,5

UBND tỉnh

 

Bước 9

Ban hành kết quả

Bộ phận văn thư

0,25

UBND tỉnh

 

Bước 10

Trả kết quả

Bộ phận trả kết quả TTPVHCC

0,25

UBND tỉnh

 

 

Tổng cộng

 

20 ngày làm việc

 

 

Quy trình nội bộ Số: 8/Sở Xây dựng/Cấp tỉnh

(Mã số TTHC: 1.009977) Cấp điều chỉnh GPXD đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án)

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện (Ngày)

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

8.1 Phòng Quy hoạch: Đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa Sở Xây dựng tại TTPVHCC

0,5

UBND tỉnh

Hồ sơ nộp tại TTPVHCC do bộ phận HCC chuyên ngành tiếp nhận. Đồng chí Trưởng phòng chủ trì điều phối giải quyết, các đồng chí chuyên viên thẩm định, trình lãnh đạo phê duyệt. TTPVHCC trả kết quả cho tổ chức, công dân.

 

Bước 2

Chủ trì điều phối giải quyết hồ sơ

Trưởng phòng chuyên môn

1

UBND tỉnh

 

Bước 3

Xử lý hồ sơ và kiểm tra thực địa

Các chuyên viên phòng chuyên môn

13,5

UBND tỉnh

 

Bước 4

Trình lãnh đạo phòng

Trưởng phòng chuyên môn

2

UBND tỉnh

 

Bước 5

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

2

UBND tỉnh

 

Bước 6

Văn thư

Ban hành văn bản

0,5

UBND tỉnh

 

Bước 7

Trả kết quả

Bộ phận trả kết quả

TTPVHCC

0,5

UBND tỉnh

 

 

Tổng cộng

 

20 ngày làm việc

 

8.2 Phòng Quản lý Hạ tầng: Đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa Sở Xây dựng tại TTPVHCC

0,5

UBND tỉnh

Hồ sơ nộp tại TTPVHCC do bộ phận HCC chuyên ngành tiếp nhận, chuyển cho Chánh Văn phòng điều phối cho phòng chuyên môn. Đồng chí Trưởng phòng chủ trì điều phối giải quyết, các đồng chí chuyên viên thẩm định, trình lãnh đạo phòng duyệt trình cho Lãnh đạo Sở phê duyệt. TTPVHCC trả kết quả cho tổ chức, công dân.

 

Bước 2

Điều phối hồ sơ về phòng chuyên môn

Chánh Văn phòng

0,5

UBND tỉnh

 

Bước 3

Điều phối hồ sơ cho chuyên viên

Trưởng phòng

chuyên môn

0,5

UBND tỉnh

 

Bước 4

Thẩm định hồ sơ

Các chuyên viên phòng chuyên môn

4

UBND tỉnh

 

Bước 5

Kiểm tra thực địa, lấy ý kiến (Nếu có)

Sở, ngành, địa phương liên quan (Nếu cần thiết), chủ đầu tư

6

UBND tỉnh

 

Bước 6

Tổng hợp, trình kết quả

Các chuyên viên phòng chuyên môn

7

UBND tỉnh

 

Bước 7

Ký trình phê duyệt

Trưởng phòng chuyên môn

0,5

UBND tỉnh

 

Bước 8

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

0,5

UBND tỉnh

 

Bước 9

Ban hành kết quả

Bộ phận văn thư

0,25

UBND tỉnh

 

Bước 10

Trả kết quả

Bộ phận trả kết quả

TTPVHCC

0,25

UBND tỉnh

 

 

Tổng cộng

 

20 ngày làm việc

 

 

Quy trình nội bộ Số: 9/Sở Xây dựng/Cấp tỉnh

(Mã số TTHC: 1.009978)Gia hạn GPXD đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án)

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện (Ngày)

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

9.1 Phòng Quy hoạch: Đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa Sở Xây dựng tại TTPVHCC

0,5

UBND tỉnh

Hồ sơ nộp tại TTPVHCC do bộ phận HCC chuyên ngành tiếp nhận. Đồng chí Trưởng phòng chủ trì điều phối giải quyết, các đồng chí chuyên viên thẩm định, trình lãnh đạo phê duyệt. TTPVHCC trả kết quả cho tổ chức, công dân.

 

Bước 2

Chủ trì điều phối giải quyết hồ sơ

Trưởng phòng chuyên môn

0,5

UBND tỉnh

 

Bước 3

Xử lý hồ sơ và kiểm tra thực địa

Các chuyên viên phòng chuyên môn

1,5

UBND tỉnh

 

Bước 4

Trình lãnh đạo phòng

Trưởng phòng chuyên môn

1

UBND tỉnh

 

Bước 5

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

0,5

UBND tỉnh

 

Bước 6

Văn thư

Ban hành văn bản

0,5

UBND tỉnh

 

Bước 7

Trả kết quả

Bộ phận trả kết quả

TTPVHCC

0,5

UBND tỉnh

 

 

Tổng cộng

 

5 ngày làm việc

 

9.2* Phòng Quản lý Hạ tầng: Đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa Sở Xây dựng tại TTPVHCC

0,5

UBND tỉnh

Hồ sơ nộp tại TTPVHCC do bộ phận HCC chuyên ngành tiếp nhận, chuyển cho Chánh Văn phòng điều phối cho phòng chuyên môn. Đồng chí Trưởng phòng chủ trì điều phối giải quyết, các đồng chí chuyên viên thẩm định, trình lãnh đạo phòng duyệt trình cho Lãnh đạo Sở phê duyệt. TTPVHCC trả kết quả cho tổ chức, công dân.

 

Bước 2

Điều phối hồ sơ về phòng chuyên môn

Chánh Văn phòng

0,25

UBND tỉnh

 

Bước 3

Điều phối hồ sơ cho chuyên viên

Trưởng phòng

chuyên môn

0,25

UBND tỉnh

 

Bước 4

Thẩm định hồ sơ

Các chuyên viên phòng chuyên môn

0,5

UBND tỉnh

 

Bước 5

Lấy ý kiến(Nếu có)

Sở, ngành, địa phương liên quan (Nếu cần thiết)

2

UBND tỉnh

 

Bước 6

Tổng hợp, trình kết quả

Các chuyên viên phòng chuyên môn

0,5

UBND tỉnh

 

Bước 7

Ký trình phê duyệt

Trưởng phòng chuyên môn

0,25

UBND tỉnh

 

Bước 8

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

0,25

UBND tỉnh

 

Bước 9

Ban hành kết quả

Bộ phận văn thư

0,25

UBND tỉnh

 

Bước 10

Trả kết quả

Bộ phận trả kết quả TTPVHCC

0,25

UBND tỉnh

 

 

Tổng cộng

 

5 ngày làm việc

 

 

Quy trình nội bộ Số: 10/Sở Xây dựng/Cấp tỉnh

(Mã số TTHC: 1.009979) Cấp lại GPXD đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án)

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện (Ngày)

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

10.1 Phòng Quy hoạch: Đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa Sở Xây dựng tại TTPVHCC

0,5

UBND tỉnh

Hồ sơ nộp tại TTPVHCC do bộ phận HCC chuyên ngành tiếp nhận. Đồng chí Trưởng phòng chủ trì điều phối giải quyết, các đồng chí chuyên viên thẩm định, trình lãnh đạo phê duyệt. TTPVHCC trả kết quả cho tổ chức, công dân.

 

Bước 2

Chủ trì điều phối giải quyết hồ sơ

Trưởng phòng chuyên môn

0,5

UBND tỉnh

 

Bước 3

Xử lý hồ sơ và kiểm tra thực địa

Các chuyên viên phòng chuyên môn

1,5

UBND tỉnh

 

Bước 4

Trình lãnh đạo phòng

Trưởng phòng chuyên môn

1

UBND tỉnh

 

Bước 5

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

0,5

UBND tỉnh

 

Bước 6

Văn thư

Ban hành văn bản

0,5

UBND tỉnh

 

Bước 7

Trả kết quả

Bộ phận trả kết quả

TTPVHCC

0,5

UBND tỉnh

 

 

Tổng cộng

 

5 ngày làm việc

 

10.2 Phòng Quản lý Hạ tầng: Đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa Sở Xây dựng tại TTPVHCC

0,5

UBND tỉnh

Hồ sơ nộp tại TTPVHCC do bộ phận HCC chuyên ngành tiếp nhận, chuyển cho Chánh Văn phòng điều phối cho phòng chuyên môn. Đồng chí Trưởng phòng chủ trì điều phối giải quyết, các đồng chí chuyên viên thẩm định, trình lãnh đạo phòng duyệt trình cho Lãnh đạo Sở phê duyệt. TTPVHCC trả kết quả cho tổ chức, công dân.

 

Bước 2

Điều phối hồ sơ về phòng chuyên môn

Chánh Văn phòng

0,25

UBND tỉnh

 

Bước 3

Điều phối hồ sơ cho chuyên viên

Trưởng phòng chuyên môn

0,25

UBND tỉnh

 

Bước 4

Thẩm định hồ sơ

Các chuyên viên phòng chuyên môn

0,5

UBND tỉnh

 

Bước 5

Lấy ý kiến(Nếu có)

Sở, ngành, địa phương liên quan (Nếu cần thiết)

2

UBND tỉnh

 

Bước 6

Tổng hợp, trình kết quả

Các chuyên viên phòng chuyên môn

0,5

UBND tỉnh

 

Bước 7

Ký trình phê duyệt

Trưởng phòng chuyên môn

0,25

UBND tỉnh

 

Bước 8

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

0,25

UBND tỉnh

 

Bước 9

Ban hành kết quả

Bộ phận văn thư

0,25

UBND tỉnh

 

Bước 10

Trả kết quả

Bộ phận trả kết quả

TTPVHCC

0,25

UBND tỉnh

 

 

Tổng cộng

 

5 ngày làm việc

 

 

Quy trình nội bộ Số: 11/Sở Xây dựng/Cấp tỉnh

(Mã số TTHC: 1.007408) Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm B, C

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện (Ngày)

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa Sở Xây dựng tại TTPVHCC

1

UBND tỉnh

Hồ sơ nộp tại TTPVHCC do bộ phận HCC chuyên ngành tiếp nhận, bộ phận chuyển hồ sơ của TTPVHCC chuyển hồ sơ về Sở. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu lập phiếu hướng dẫn và trả hồ sơ.

 

Bước 2

Điều phối hồ sơ về phòng chuyên môn

Chánh Văn phòng

1

UBND tỉnh

Chuyên viên theo dõi TTHC vào sổhồ sơ, lập phiếu luân chuyển chuyển hồ sơ, Chánh Văn phòng Sở điều phối hồ sơ cho phòng chuyên môn.

 

Bước 3

Điều phối hồ sơ cho chuyên viên

Trưởng phòng chuyên môn

1

UBND tỉnh

Trưởng phòng chuyên môn điều phối hồ sơ cho chuyên viên.

 

Bước 4

Thẩm định hồ sơ

Các chuyên viên phòng chuyên môn

12

UBND tỉnh

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ tiến hành kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ chuyên viên dự thảo văn bản thông báo hồ sơ không đủ yêu cầu để xét cấp, chuyển tiếp đến bước 7.

 

Bước 5

Phê duyệt

Trưởng phòng chuyên môn

2

 

Trưởng phòng chuyên môn xem xét và duyệt Giấy phép.

 

Bước 6

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

1

UBND tỉnh

Lãnh đạo ký duyệt Giấp phép.

 

Bước 7

Trả kết quả

Bộ phận văn thư

1

UBND tỉnh

Chuyên viên chuyển kết quả cho Bộ phận văn thư của Sở vào sổ công văn đi, ban hành văn bản, trả kết quả cho bộ phận chuyển hồ sơ của TTPVHCC.

 

Bước 8

Trả kết quả

Bộ phận trả kết quả TTPVHCC

1

UBND tỉnh

Trả kết quả cho khách hàng.

 

 

Tổng cộng

 

20 ngày làm việc

 

 

 

 

Quy trình nội bộ Số: 12/Sở Xây dựng/Cấp tỉnh

(Mã số TTHC: 1.007409) Cấp giấy phép hoạt động xây dựng điều chỉnh cho nhà thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm B, C

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện (Ngày)

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa Sở Xây dựng tại TTPVHCC

1

UBND tỉnh

Hồ sơ nộp tại TTPVHCC do bộ phận HCC chuyên ngành tiếp nhận, bộ phận chuyển hồ sơ của TTPVHCC chuyển hồ sơ về Sở. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu lập phiếu hướng dẫn và trả hồ sơ.

 

Bước 2

Điều phối hồ sơ về phòng chuyên môn

Chánh Văn phòng

1

UBND tỉnh

Chuyên viên theo dõi TTHC vào sổhồ sơ, lập phiếu luân chuyển chuyển hồ sơ, Chánh Văn phòng Sở điều phối hồ sơ cho phòng chuyên môn.

 

Bước 3

Điều phối hồ sơ cho chuyên viên

Trưởng phòng chuyên môn

1

UBND tỉnh

Trưởng phòng chuyên môn điều phối hồ sơ cho chuyên viên.

 

Bước 4

Thẩm định hồ sơ

Các chuyên viên phòng chuyên môn

12

UBND tỉnh

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ tiến hành kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ chuyên viên dự thảo văn bản thông báo hồ sơ không đủ yêu cầu để xét cấp, chuyển tiếp đến bước 7.

 

Bước 5

Phê duyệt

Trưởng phòng chuyên môn

2

 

Trưởng phòng chuyên môn xem xét và duyệt Giấy phép.

 

Bước 6

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

1

UBND tỉnh

Lãnh đạo ký duyệt Giấp phép.

 

Bước 7

Trả kết quả

Bộ phận văn thư

1

UBND tỉnh

Chuyên viên chuyển kết quả cho Bộ phận văn thư của Sở vào sổ công văn đi, ban hành văn bản, trả kết quả cho bộ phận chuyển hồ sơ của TTPVHCC.

 

Bước 8

Trả kết quả

Bộ phận trả kết quả TTPVHCC

1

UBND tỉnh

Trả kết quả cho khách hàng.

 

 

Tổng cộng

 

20 ngày làm việc

 

 

 

 

Quy trình nội bộ Số: 13/Sở Xây dựng/Cấp tỉnh

(Mã số TTHC: 1.007394) Cấp CCHN hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, hạng III

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện (Ngày)

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa Sở Xây dựng tại

TTPVHCC

1

UBND tỉnh

Hồ sơ nộp tại TTPVHCC do bộ phận HCC chuyên ngành tiếp nhận, bộ phận chuyển hồ sơ của TTPVHCC chuyển hồ sơ về Sở. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu lập phiếu hướng dẫn và trả hồ sơ.

 

Bước 2

Điều phối hồ sơ về phòng chuyên môn

Chánh Văn phòng

1

UBND tỉnh

Chuyên viên theo dõi TTHC vào sổ hồ sơ, lập phiếu luân chuyển chuyển hồ sơ, Chánh Văn phòng Sở điều phối hồ sơ cho phòng chuyên môn.

 

Bước 3

Điều phối hồ sơ cho chuyên viên

Trưởng phòng chuyên môn

1

UBND tỉnh

Trưởng phòng chuyên môn điều phối hồ sơ cho chuyên viên.

 

Bước 4

Thẩm định hồ sơ

Các chuyên viên phòng chuyên môn

5

UBND tỉnh

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ tiến hành kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ chuyên viên dự thảo văn bản thông báo hồ sơ không đủ yêu cầu để xét cấp, chuyển tiếp đến bước 11.

 

Thẩm định hồ sơ

Các chuyên viên phòng chuyên môn

4

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ tiến hành tổng hợp báo cáo Hội đồng xét cấp chứng chỉ.

 

Bước 5

Họp Hội đồng

Hội đồng xét cấp chứng chỉ

1

UBND tỉnh

Lập biên bản kết quả cuộc họp.

 

Bước 6

Dự thảo Quyết định phê duyệt

Thư ký Hội đồng (Chuyên viên giải quyết hồ sơ)

1

UBND tỉnh

Thư ký Hội đồng dự thảo Quyết định phê duyệt kết quả xét duyệt, lập phiếu trình.

 

Bước 7

Đề nghị Bộ Xây dựng cấp mã số sát hạch

Thư ký Hội đồng (Chuyên viên giải

quyết hồ sơ)

1

UBND tỉnh

Dự thảo văn bản đề nghị Bộ Xây dựng cấp mã số thi sát hạch.

Thời gian

chờ tổ chức sát hạch (tính đến thời điểm có kết quả) không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ

Bước 8

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

1

UBND tỉnh

Lãnh đạo ký duyệt kết quả, phê duyệt Quyết định cấp mã số CCHN.

 

Bước 9

In CCHN

Các chuyên viên phòng chuyên môn

1

UBND tỉnh

In và đóng dấu, dánh ảnh CCHN.

 

Bước 10

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

1

UBND tỉnh

Lãnh đạo ký duyệt CCHN.

 

Bước 11

Trả kết quả

Bộ phận văn thư

1

UBND tỉnh

Chuyên viên chuyển kết quả cho bộ phận văn thư của Sở vào sổ công văn đi, ban hành văn bản, trả kết quả cho bộ phận chuyển hồ sơ của TTPVHCC.

 

Bước 12

Trả kết quả

Bộ phận trả kết quả

TTPVHCC

1

UBND tỉnh

Trả kết quả cho khách hàng.

 

 

Tổng cộng

 

20 ngày làm việc

 

 

Quy trình nội bộ Số: 14/Sở Xây dựng/Cấp tỉnh

(Mã số TTHC: 1.007396)Cấp điều chỉnh hạng CCHN hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện (Ngày)

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa Sở Xây dựng tại TTPVHCC

1

UBND tỉnh

Hồ sơ nộp tại TTPVHCC do bộ phận HCC chuyên ngành tiếp nhận, bộ phận chuyển hồ sơ của TTPVHCC chuyển hồ sơ về Sở. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu lập phiếu hướng dẫn và trả hồ sơ.

 

Bước 2

Điều phối hồ sơ về phòng chuyên môn

Chánh Văn phòng

1

UBND tỉnh

Chuyên viên theo dõi TTHC vào sổhồ sơ, lập phiếu luân chuyển chuyển hồ sơ, Chánh Văn phòng Sở điều phối hồ sơ cho phòng chuyên môn.

 

Bước 3

Điều phối hồ sơ cho chuyên viên

Trưởng phòng

chuyên môn

1

UBND tỉnh

Trưởng phòng chuyên môn điều phối hồ sơ cho chuyên viên.

 

Bước 4

Thẩm định hồ sơ

Các chuyên viên phòng chuyên môn

5

UBND tỉnh

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ tiến hành kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ chuyên viên dự thảo văn bản thông báo hồ sơ không đủ yêu cầu để xét cấp, chuyển tiếp đến bước 11.

 

Thẩm định hồ sơ

Các chuyên viên phòng chuyên môn

4

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ tiến hành tổng hợp báo cáo Hội đồng xét cấp chứng chỉ.

 

Bước 5

Họp Hội đồng

Hội đồng xét cấp chứng chỉ

1

UBND tỉnh

Lập biên bản kết quả cuộc họp.

 

Bước 6

Dự thảo Quyết định phê duyệt

Thư ký Hội đồng (Chuyên viên giải quyết hồ sơ)

1

UBND tỉnh

Thư ký Hội đồng dự thảo Quyết định phê duyệt kết quả xét duyệt, lập phiếu trình.

 

Bước 7

Đề nghị Bộ Xây dựng cấp mã số sát hạch

Thư ký Hội đồng (Chuyên viên giải quyết hồ sơ)

1

UBND tỉnh

Dự thảo văn bản đề nghị Bộ Xây dựng cấp mã số thi sát hạch.

Thời gian chờ tổ chức sát hạch (tính đến thời điểm có kết quả) không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ

Bước 8

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

1

UBND tỉnh

Lãnh đạo ký duyệt kết quả, phê duyệt Quyết định cấp mã số CCHN.

 

Bước 9

In CCHN

Các chuyên viên phòng chuyên môn

1

UBND tỉnh

In và đóng dấu, dánh ảnh CCHN.

 

Bước 10

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

1

UBND tỉnh

Lãnh đạo ký duyệt CCHN.

 

Bước 11

Trả kết quả

Bộ phận văn thư

1

UBND tỉnh

Chuyên viên chuyển kết quả cho bộ phận văn thư của Sở vào sổ công văn đi, ban hành văn bản, trả kết quả cho bộ phận chuyển hồ sơ của TTPVHCC.

 

Bước 12

Trả kết quả

Bộ phận trả kết quả

TTPVHCC

1

UBND tỉnh

Trả kết quả cho khách hàng.

 

 

Tổng cộng

 

20 ngày làm việc

 

 

Quy trình nội bộ Số :15/Sở Xây dựng/Cấp tỉnh

(Mã số TTHC: 1.007402) Cấp lại CCHN hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng)

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện (Ngày)

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa Sở Xây dựng tại TTPVHCC

0,5

UBND tỉnh

Hồ sơ nộp tại TTPVHCC do bộ phận HCC chuyên ngành tiếp nhận, bộ phận chuyển hồ sơ của TTPVHCC chuyển hồ sơ về Sở. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu lập phiếu hướng dẫn và trả hồ sơ.

 

Bước 2

Điều phối hồ sơ về phòng chuyên môn

Chánh Văn phòng

0,5

UBND tỉnh

Chuyên viên theo dõi TTHC vào sổ hồ sơ, lập phiếu luân chuyển chuyển hồ sơ, Chánh Văn phòng Sở điều phối hồ sơ cho phòng chuyên môn.

 

Bước 3

Điều phối hồ sơ cho chuyên viên

Trưởng phòng chuyên môn

0,5

UBND tỉnh

Trưởng phòng chuyên môn điều phối hồ sơ cho chuyên viên.

 

Bước 4

Thẩm định hồ sơ

Các chuyên viên phòng chuyên môn

3

UBND tỉnh

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ tiến hành kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ chuyên viên dự thảo văn bản thông báo hồ sơ không đủ yêu cầu để xét cấp, chuyển tiếp đến bước 10.

 

Thẩm định hồ sơ

Các chuyên viên phòng chuyên môn

1

 

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ tiến hành tổng hợp báo cáo Hội đồng xét cấp chứng chỉ.

 

Bước 5

Họp Hội đồng

Hội đồng xét cấp chứng chỉ

1

UBND tỉnh

Lập biên bản kết quả cuộc họp.

 

Bước 6

Dự thảo Quyết định phê duyệt

Thư ký Hội đồng

(Chuyên viên giải quyết hồ sơ)

0,5

UBND tỉnh

Thư ký Hội đồng dự thảo Quyết định phê duyệt kết quả xét duyệt, lập phiếu trình.

 

Bước 7

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

0,5

UBND tỉnh

Lãnh đạo ký duyệt kết quả, phê duyệt Quyết định cấp mã số CCHN.

 

Bước 8

In CCHN

Các chuyên viên phòng chuyên môn

1

UBND tỉnh

In và đóng dấu, dánh ảnh CCHN.

 

Bước 9

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

0,5

UBND tỉnh

Lãnh đạo ký duyệt CCHN.

 

Bước 10

Trả kết quả

Bộ phận văn thư

0,5

UBND tỉnh

Chuyên viên chuyển kết quả cho bộ phận văn thư của Sở vào sổ công văn đi, ban hành văn bản, trả kết quả cho bộ phận chuyển hồ sơ của TTPVHCC.

 

Bước 11

Trả kết quả

Bộ phận trả kết quả TTPVHCC

0,5

UBND tỉnh

Trả kết quả cho khách hàng.

 

 

Tổng cộng

 

10 ngày làm việc

 

 

Quy trình nội bộ Số: 16/Sở Xây dựng/Cấp tỉnh
(Mã số TTHC: 1.007403) Cấp lại CCHN hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do lỗi của cơ quan cấp)

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện (Ngày)

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa Sở Xây dựng tại TTPVHCC

0,5

UBND tỉnh

Hồ sơ nộp tại TTPVHCC do bộ phận HCC chuyên ngành tiếp nhận, bộ phận chuyển hồ sơ của TTPVHCC chuyển hồ sơ về Sở. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu lập phiếu hướng dẫn và trả hồ sơ.

 

Bước 2

Điều phối hồ sơ về phòng chuyên môn

Chánh Văn phòng

0,5

UBND tỉnh

Chuyên viên theo dõi TTHC vào sổ hồ sơ, lập phiếu luân chuyển chuyển hồ sơ, Chánh Văn phòng Sở điều phối hồ sơ cho phòng chuyên môn.

 

Bước 3

Điều phối hồ sơ cho chuyên viên

Trưởng phòng chuyên môn

0,5

UBND tỉnh

Trưởng phòng chuyên môn điều phối hồ sơ cho chuyên viên.

 

Bước 4

Thẩm định hồ sơ

Các chuyên viên phòng chuyên môn

3

UBND tỉnh

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ tiến hành kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ chuyên viên dự thảo văn bản thông báo hồ sơ không đủ yêu cầu để xét cấp, chuyển tiếp đến bước 10.

 

Thẩm định hồ sơ

Các chuyên viên phòng chuyên môn

1

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ tiến hành tổng hợp báo cáo Hội đồng xét cấp chứng chỉ.

 

Bước 5

Họp Hội đồng

Hội đồng xét cấp chứng chỉ

1

UBND tỉnh

Lập biên bản kết quả cuộc họp.

 

Bước 6

Dự thảo Quyết định phê duyệt

Thư ký Hội đồng (Chuyên viên giải quyết hồ sơ)

0,5

UBND tỉnh

Thư ký Hội đồng dự thảo Quyết định phê duyệt kết quả xét duyệt, lập phiếu trình.

 

Bước 7

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

0,5

UBND tỉnh

Lãnh đạo ký duyệt kết quả, phê duyệt Quyết định cấp mã số CCHN.

 

Bước 8

In CCHN

Các chuyên viên phòng chuyên môn

1

UBND tỉnh

In và đóng dấu, dánh ảnh CCHN.

 

Bước 9

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

0,5

UBND tỉnh

Lãnh đạo ký duyệt CCHN.

 

Bước 10

Trả kết quả

Bộ phận văn thư

0,5

UBND tỉnh

Chuyên viên chuyển kết quả cho bộ phận văn thư của Sở vào sổ công văn đi, ban hành văn bản, trả kết quả cho bộ phận chuyển hồ sơ của TTPVHCC.

 

Bước 11

Trả kết quả

Bộ phận trả kết quả

TTPVHCC

0,5

UBND tỉnh

Trả kết quả cho khách hàng.

 

 

Tổng cộng

 

10 ngày làm việc

 

 

Quy trình nội bộ Số: 17/Sở Xây dựng/Cấp tỉnh

(Mã số TTHC: 1.007399) Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung CCHN hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện (Ngày)

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa Sở Xây dựng tại TTPVHCC

1

UBND tỉnh

Hồ sơ nộp tại TTPVHCC do bộ phận HCC chuyên ngành tiếp nhận, bộ phận chuyển hồ sơ của TTPVHCC chuyển hồ sơ về Sở. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu lập phiếu hướng dẫn và trả hồ sơ.

 

Bước 2

Điều phối hồ sơ về phòng chuyên môn

Chánh Văn phòng

1

UBND tỉnh

Chuyên viên theo dõi TTHC vào sổ hồ sơ, lập phiếu luân chuyển chuyển hồ sơ, Chánh Văn phòng Sở điều phối hồ sơ cho phòng chuyên môn.

 

Bước 3

Điều phối hồ sơ cho chuyên viên

Trưởng phòng chuyên môn

1

UBND tỉnh

Trưởng phòng chuyên môn điều phối hồ sơ cho chuyên viên.

 

Bước 4

Thẩm định hồ sơ

Các chuyên viên phòng chuyên môn

5

UBND tỉnh

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ tiến hành kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ chuyên viên dự thảo văn bản thông báo hồ sơ không đủ yêu cầu để xét cấp, chuyển tiếp đến bước 11.

 

Thẩm định hồ sơ

Các chuyên viên phòng chuyên môn

4

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ tiến hành tổng hợp báo cáo Hội đồng xét cấp chứng chỉ.

 

Bước 5

Họp Hội đồng

Hội đồng xét cấp chứng chỉ

1

UBND tỉnh

Lập biên bản kết quả cuộc họp.

 

Bước 6

Dự thảo Quyết định phê duyệt

Thư ký Hội đồng

(Chuyên viên giải quyết hồ sơ)

1

UBND tỉnh

Thư ký Hội đồng dự thảo Quyết định phê duyệt kết quả xét duyệt, lập phiếu trình.

 

Bước 7

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

1

UBND tỉnh

Lãnh đạo ký duyệt kết quả, phê duyệt Quyết định cấp mã số CCHN.

 

Bước 8

In CCHN

Các chuyên viên phòng chuyên môn

2

UBND tỉnh

In và đóng dấu, dánh ảnh CCHN.

 

Bước 9

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

1

UBND tỉnh

Lãnh đạo ký duyệt CCHN.

 

Bước 10

Trả kết quả

Bộ phận văn thư

1

UBND tỉnh

Chuyên viên chuyển kết quả cho bộ phận văn thư của Sở vào sổ công văn đi, ban hành văn bản, trả kết quả cho bộ phận chuyển hồ sơ của TTPVHCC.

 

Bước 11

Trả kết quả

Bộ phận trả kết quả TTPVHCC

1

UBND tỉnh

Trả kết quả cho khách hàng.

 

 

Tổng cộng

 

20 ngày làm việc

 

 

 

 

Quy trình nội bộ Số: 18/Sở Xây dựng/Cấp tỉnh

(Mã số TTHC: 1.007392) Cấp chuyển đổi CCHN hạng II, hạng III của cá nhân người nước ngoài

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện (Ngày)

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa Sở Xây dựng tại

TTPVHCC

1

UBND tỉnh

Hồ sơ nộp tại TTPVHCC do bộ phận HCC chuyên ngành tiếp nhận, bộ phận chuyển hồ sơ của TTPVHCC chuyển hồ sơ về Sở. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu lập phiếu hướng dẫn và trả hồ sơ.

 

Bước 2

Điều phối hồ sơ về phòng chuyên môn

Chánh Văn phòng

1

UBND tỉnh

Chuyên viên theo dõi TTHC vào sổhồ sơ, lập phiếu luân chuyển chuyển hồ sơ, Chánh Văn phòng Sở điều phối hồ sơ cho phòng chuyên môn.

 

Bước 3

Điều phối hồ sơ cho chuyên viên

Trưởng phòng chuyên môn

1

UBND tỉnh

Trưởng phòng chuyên môn điều phối hồ sơ cho chuyên viên.

 

Bước 4

Thẩm định hồ sơ

Các chuyên viên phòng chuyên môn

5

UBND tỉnh

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ tiến hành kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ chuyên viên dự thảo văn bản thông báo hồ sơ không đủ yêu cầu để xét cấp, chuyển tiếp đến bước 10.

 

Thẩm định hồ sơ

Các chuyên viên phòng chuyên môn

6

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ tiến hành tổng hợp báo cáo Hội đồng xét cấp chứng chỉ.

 

Bước 5

Họp Hội đồng

Hội đồng xét cấp chứng chỉ

2

UBND tỉnh

Lập biên bản kết quả cuộc họp.

 

Bước 6

Dự thảo Quyết định phê duyệt

Thư ký Hội đồng (Chuyên viên giải quyết hồ sơ)

2

UBND tỉnh

Thư ký Hội đồng dự thảo Quyết định phê duyệt kết quả xét duyệt, lập phiếu trình.

 

Bước 7

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

1

UBND tỉnh

Lãnh đạo ký duyệt kết quả, phê duyệt Quyết định cấp mã số CCHN.

 

Bước 8

In CCHN

Các chuyên viên phòng chuyên môn

2

UBND tỉnh

In và đóng dấu, dánh ảnh CCHN.

 

Bước 9

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

2

UBND tỉnh

Lãnh đạo ký duyệt CCHN.

 

Bước 10

Trả kết quả

Bộ phận văn thư

1

UBND tỉnh

Chuyên viên chuyển kết quả cho bộ phận văn thư của Sở vào sổ công văn đi, ban hành văn bản, trả kết quả cho bộ phận chuyển hồ sơ của TTPVHCC.

 

Bước 11

Trả kết quả

Bộ phận trả kết quả

TTPVHCC

1

UBND tỉnh

Trả kết quả cho khách hàng.

 

 

Tổng cộng

 

25 ngày làm việc

 

 

Quy trình nội bộ Số: 19/Sở Xây dựng/Cấp tỉnh

(Mã số TTHC: 1.007304) CấpCCNL lần đầu hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện (Ngày)

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa Sở Xây dựng tại TTPVHCC

1

UBND tỉnh

Hồ sơ nộp tại TTPVHCC do bộ phận HCC chuyên ngành tiếp nhận, bộ phận chuyển hồ sơ của TTPVHCC chuyển hồ sơ về Sở. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu lập phiếu hướng dẫn và trả hồ sơ.

 

Bước 2

Điều phối hồ sơ cho chuyên viên

Chánh Văn phòng

1

UBND tỉnh

Chuyên viên theo dõi TTHC vào sổ hồ sơ, lập phiếu luân chuyển chuyển hồ sơ, Chánh Văn phòng Sở điều phối hồ sơ cho chuyên viên (thành viên Hội đồng cấp chứng chỉ).

 

Bước 3

Kiểm tra hồ sơ

Các chuyên viên phòng chuyên môn

6

UBND tỉnh

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ tiến hành kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ chuyên viên dự thảo văn bản thông báo hồ sơ không đủ yêu cầu để xét cấp, chuyển tiếp đến bước 10.

 

Thẩm định hồ sơ

Ủy viên thường trực Hội đồng cấp chứng chỉ

4

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ tiến hành tổng hợp báo cáo Ủy viên thường trực Hội đồng cấp chứng chỉ trước khi tiến hành họp xét cấp chứng chỉ.

 

Bước 4

Họp Hội đồng

Hội đồng xét cấp chứng chỉ

1

UBND tỉnh

Lập biên bản kết quả cuộc họp.

 

Bước 5

Dự thảo Quyết định phê duyệt

Thư ký Hội đồng (Chuyên viên giải quyết hồ sơ)

1

UBND tỉnh

Thư ký Hội đồng dự thảo Quyết định phê duyệt kết quả xét duyệt, lập phiếu trình.

 

Bước 6

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

1

UBND tỉnh

Lãnh đạo ký duyệt kết quả, phê duyệt Quyết định cấp mã số CCNL.

 

Bước 7

Cấp mã chứng chỉ, đăng tải trên hệ thống của Bộ Xây dựng

Thư ký Hội đồng (Chuyên viên giải quyết hồ sơ)

1

UBND tỉnh

Thư ký Hội đồng làm việc với Bộ Xây dựng để được cấp mã, trong trường hợp không cập nhật được lên hệ thống Bộ Xây dựng thì chuyển hồ sơ đến bước 10.

Thời gian chờ cấp mã, đăng tải (tính đến thời điểm có kết quả) không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ

Bước 8

In CCHN

Thư ký Hội đồng (Chuyên viên giải quyết hồ sơ)

1

UBND tỉnh

In theo phôi chứng chỉ do Bộ Xây dựng cấp.

 

Bước 9

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

1

UBND tỉnh

Lãnh đạo ký duyệt CCNL.

 

Bước 10

Trả kết quả

Bộ phận văn thư

1

UBND tỉnh

Chuyên viên chuyển kết quả cho bộ phận văn thư của Sở vào sổ công văn đi, ban hành văn bản, trả kết quả cho bộ phận chuyển hồ sơ của TTPVHCC.

 

Bước 11

Trả kết quả

Bộ phận trả kết quả

TTPVHCC

1

UBND tỉnh

Trả kết quả cho khách hàng.

 

 

Tổng cộng

 

20 ngày làm việc

 

 

Quy trình nội bộ Số: 20/Sở Xây dựng/Cấp tỉnh

(Mã số TTHC: 1.007357) Cấp cấp lại CCNL hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do mất, hư hỏng) và (do lỗi của cơ quan cấp)

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện (Ngày)

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa Sở Xây dựng tại TTPVHCC

1

UBND tỉnh

Hồ sơ nộp tại TTPVHCC do bộ phận HCC chuyên ngành tiếp nhận, bộ phận chuyển hồ sơ của TTPVHCC chuyển hồ sơ về Sở. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu lập phiếu hướng dẫn và trả hồ sơ.

 

Bước 2

Điều phối hồ sơ cho chuyên viên

Chánh Văn phòng

1

UBND tỉnh

Chuyên viên theo dõi TTHC vào sổ hồ sơ, lập phiếu luân chuyển chuyển hồ sơ, Chánh Văn phòng Sở điều phối hồ sơ cho chuyên viên (thành viên Hội đồng cấp chứng chỉ).

 

Bước 3

Kiểm tra hồ sơ

Các chuyên viên phòng chuyên môn

0,5

UBND tỉnh

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ tiến hànhkiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ chuyên viên dự thảo văn bản thôngbáo hồ sơ không đủ yêu cầu để xét cấp, chuyển tiếp đến bước 10.

 

Thẩm định hồ sơ

Ủy viên thường trực Hội đồng cấp chứng chỉ

0,5

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ tiến hành tổng hợp báo cáo Ủy viên thường trực Hội đồng cấp chứng chỉ trước khi tiến hành họp xét cấp chứng chỉ.

 

Bước 4

Họp Hội đồng

Hội đồng xét cấp chứng chỉ

1

UBND tỉnh

Lập biên bản kết quả cuộc họp.

 

Bước 5

Dự thảo Quyết định phê duyệt

Thư ký Hội đồng (Chuyên viên giải quyết hồ sơ)

1

UBND tỉnh

Thư ký Hội đồng dự thảo Quyết định phê duyệt kết quả xét duyệt, lập phiếu trình.

 

Bước 6

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

1

UBND tỉnh

Lãnh đạo ký duyệt kết quả, phê duyệt Quyết định cấp mã số CCNL.

 

Bước 7

In CCHN

Thư ký Hội đồng (Chuyên viên giải quyết hồ sơ)

1

UBND tỉnh

In theo phôi chứng chỉ do Bộ Xây dựng cấp.

Thời gian chờ kiểm tra mã, đăng tải (tính đến thời điểm có kết quả) không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ

Bước 8

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

1

UBND tỉnh

Lãnh đạo ký duyệt CCNL.

 

Bước 9

Trả kết quả

Bộ phận văn thư

1

UBND tỉnh

Chuyên viên chuyển kết quả cho bộ phận văn thư của Sở vào sổ công văn đi, ban hành văn bản, trả kết quả cho bộ phận chuyển hồ sơ của TTPVHCC.

 

Bước 10

Trả kết quả

Bộ phận trả kết quả

TTPVHCC

1

UBND tỉnh

Trả kết quả cho khách hàng.

 

 

Tổng cộng

 

10 ngày làm việc

 

 

Quy trình nội bộ Số: 21/Sở Xây dựng/Cấp tỉnh

(Mã số TTHC: 1.007391) Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung CCNL hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện (Ngày)

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa Sở Xây dựng tại TTPVHCC

1

UBND tỉnh

Hồ sơ nộp tại TTPVHCC do bộ phận HCC chuyên ngành tiếp nhận, bộ phận chuyển hồ sơ của TTPVHCC chuyển hồ sơ về Sở. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu lập phiếu hướng dẫn và trả hồ sơ.

 

Bước 2

Điều phối hồ sơ cho chuyên viên

Chánh Văn phòng

1

UBND tỉnh

Chuyên viên theo dõi TTHC vào sổhồ sơ, lập phiếu luân chuyển chuyển hồ sơ, Chánh Văn phòng Sở điều phối hồ sơ cho chuyên viên (thành viên Hội đồng cấp chứng chỉ).

 

Bước 3

Kiểm tra hồ sơ

Các chuyên viên phòng chuyên môn

6

UBND tỉnh

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ tiến hành kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ chuyên viên dự thảo văn bản thông báo hồ sơ không đủ yêu cầu để xét cấp, chuyển tiếp đến bước 10.

 

Thẩm định hồ sơ

Ủy viên thường trực Hội đồng cấp chứng chỉ

4

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ tiến hành tổng hợp báo cáo Ủy viên thường trực Hội đồng cấp chứng chỉ trước khi tiến hành họp xét cấp chứng chỉ.

 

Bước 4

Họp Hội đồng

Hội đồng xét cấp chứng chỉ

1

UBND tỉnh

Lập biên bản kết quả cuộc họp.

 

Bước 5

Dự thảo Quyết định phê duyệt

Thư ký Hội đồng (Chuyên viên giải quyết hồ sơ)

1

UBND tỉnh

Thư ký Hội đồng dự thảo Quyết định phê duyệt kết quả xét duyệt,lập phiếu trình.

 

Bước 6

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

1

UBND tỉnh

Lãnh đạo ký duyệt kết quả, phê duyệt Quyết định cấp mã số CCNL.

 

Bước 7

Rà soát mã chứng chỉ đã cấp, đăng tải trên hệ thống của Bộ Xây dựng

Thư ký Hội đồng (Chuyên viên giải

quyết hồ sơ)

1

UBND tỉnh

Thư ký Hội đồng làm việc với Bộ Xây dựng để được cấp mã, trong trường hợp không cập nhật được lên hệ thống Bộ Xây dựng thì chuyển hồ sơ đến bước 10.

Thời gian chờ kiểm tra mã, đăng tải (tính đến thời điểm có kết quả) không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ

Bước 8

In CCHN

Thư ký Hội đồng (Chuyên viên giải quyết hồ sơ)

1

UBND tỉnh

In theo phôi chứng chỉ do Bộ Xây dựng cấp.

 

Bước 9

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

1

UBND tỉnh

Lãnh đạo ký duyệt CCNL.

 

Bước 10

Trả kết quả

Bộ phận văn thư

1

UBND tỉnh

Chuyên viên chuyển kết quả cho bộ phận văn thư của Sở vào sổ công văn đi, ban hành văn bản, trả kết quả cho bộ phận chuyển hồ sơ của TTPVHCC.

 

Bước 11

Trả kết quả

Bộ phận trả kết quả

TTPVHCC

1

UBND tỉnh

Trả kết quả cho khách hàng.

 

 

Tổng cộng

 

 1. gày làm việc

 

 

II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (Cấp tỉnh)

Quy trình nội bộ Số: 22/Sở Xây dựng/Cấp tỉnh

(Mã số TTHC: 1.009794) Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng và cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành)

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện (Ngày)

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

22.1 * Phòng Giám định: Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa Sở Xây dựng tại Trung tâm phục vụ Hành chính công (TTPVHCC)

0,25

UBND tỉnh

Hồ sơ nộp tại TTPVHCC do bộ phận HCC chuyên ngành tiếp nhận, bộ phận chuyển hồ sơ của TTPVHCC chuyển hồ sơ về Sở. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu lập phiếu hướng dẫn và trả hồ sơ.

 

Bước 2

Điều phối hồ sơ về phòng chuyên môn

Chánh Văn phòng

0,25

UBND tỉnh

Chuyên viên theo dõi TTHC vào sổhồ sơ, lập phiếu luân chuyển chuyển hồ sơ, Chánh Văn phòng Sở điều phối hồ sơ cho phòng chuyên môn.

 

Bước 3

Điều phối hồ sơ cho chuyên viên

Trưởng phòng chuyên môn

0,25

UBND tỉnh

Trưởng phòng chuyên môn điều phối hồ sơ cho chuyên viên.

 

Bước 4

Thẩm định hồ sơ

Các chuyên viên phòng chuyên môn

7

UBND tỉnh

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ tiến hành kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ chuyên viên dự thảo văn bản thông báo hồ sơ không đủ yêu cầu để xét cấp, chuyển tiếp đến bước 6.

 

Bước 5

Kiểm tra thực địa

Lãnh đạo phòng, chuyên viên, chủ đầu tư

6

UBND tỉnh

Chuyên viên tổng hợp lập biên bản kiểm tra thực địa.

 

Bước 6

Tổng hợp, trình kết quả

Các chuyên viên phòng chuyên môn

0,25

UBND tỉnh

Chuyên viên tổng hợp hồ sơ sau khi kiểm tra thực địa lập biên bản sau, lập phiếu trình, văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu.

Trong trường hợp chủ đầu tư phải thực hiện giải trình, khắc phục các tồn tại (Nếu có), thí nghiệm đối chứng, thử tải, kiểm định chất lượng bộ phận, hạng mục, công trình theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn về xây dựng thì thời hạn nêu trên được tính từ khi chủ đầu tư hoàn thành các yêu cầu này.

Bước 7

Ký trình phê duyệt

Trưởng phòng chuyên môn

0,25

UBND tỉnh

Trình toàn bộ hồ sơ cho lãnh đạo phòng kiểm tra về nội dung, thể thức hồ sơ, phiếu trình và văn bản chấp thuận. Nếu phù hợp thì lãnh đạo phòng ký vào phiếu trình, ký nháy và văn bản chấp thuận, ngược lại không phù hợp thì tiếp tục điều chỉnh hoàn thiện tại bước này.

 

Bước 8

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

0,25

UBND tỉnh

Chuyên viên nhận lại hồ sơ từ lãnh đạo phòng chuyển đến Lãnh đạo Sở xử lý. Lãnh đạo Sở có trách nhiệm xem xét ký văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu, ký phiếu trình. Nếu hồ sơ không đảm bảo thì chuyển về phòng xử lý lại.

 

Bước 9

Ban hành kết quả

Bộ phận văn thư

0,25

UBND tỉnh

Chuyên viên chuyển kết quả cho bộ phận văn thư của Sở vào sổ công văn đi, ban hành văn bản, trả kết quả cho bộ phận chuyển hồ sơ của TTPVHCC.

 

Bước 10

Trả kết quả

Bộ phận trả kết quả

TTPVHCC

0,25

UBND tỉnh

Trả kết quả cho khách hàng.

 

 

Tổng cộng

 

15 ngày làm việc

 

22.2 * Phòng Quản lý Hạ tầng: Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa Sở Xây dựng tại TTPVHCC

0,5

UBND tỉnh

Hồ sơ nộp tại TTPVHCC do bộ phận HCC chuyên ngành tiếp nhận, chuyển cho Chánh Văn phòng điều phổi cho phòng chuyên môn. Đồng chí Trưởng phòng chủ trì điều phối giải quyết, các đồng chí chuyên viên thẩm định, trình lãnh đạo phòng duyệt trình cho Lãnh đạo Sở phê duyệt. TTPVHCC trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

Bước 2

Điều phối hồ sơ về phòng chuyên môn

Chánh Văn phòng

0,5

UBND tỉnh

 

Bước 3

Điều phối hồ sơ cho chuyên viên

Trưởng phòng chuyên môn

0,5

UBND tỉnh

 

Bước 4

Thẩm định hồ sơ

Các chuyên viên phòng chuyên môn

3

UBND tỉnh

 

Bước 5

Kiểm tra thực địa, lấy ý kiến (Nếu có)

Sở, ngành, địa phương; Đơn vị tư vấn, chủ đầu tư

5

UBND tỉnh

 

 

Bước 6

Tổng hợp, trình kết quả

Các chuyên viên phòng chuyên môn

4

UBND tỉnh

 

Bước 7

Ký trình phê duyệt

Trưởng phòng chuyên môn

0,5

UBND tỉnh

 

Bước 8

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

0,5

UBND tỉnh

 

Bước 9

Ban hành kết quả

Bộ phận văn thư

0,25

UBND tỉnh

 

Bước 10

Trả kết quả

Bộ phận trả kết quả TTPVHCC

0,25

UBND tỉnh

 

 

Tổng cộng

 

15 ngày làm việc

 

 

III. LĨNH VỰC NHÀ Ở, KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN (Cấp tỉnh)