Quyết định 25/2018/QĐ-UBND tổ chức của Chi cục Giám định xây dựng tỉnh Lào Cai

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 25/2018/QĐ-UBND

Quyết định 25/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Giám định xây dựng tỉnh Lào Cai
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Lào CaiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:25/2018/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đặng Xuân Phong
Ngày ban hành:11/09/2018Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xây dựng

tải Quyết định 25/2018/QĐ-UBND

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

Số: 25/2018/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lào Cai, ngày 11 tháng 09 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG TỈNH LÀO CAI

_______________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 42/2015/TTLT-BGTVT-BNV ngày 14/8/2015 của liên Bộ, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về Giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16/11/2015 của liên Bộ, Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng;

Thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 21 tháng 6 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về việc thành lập Sở Giao thông vận tải - Xây dựng trên cơ sở hợp nhất Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 469/TTr-SNV ngày 04/9/2018.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Giám định xây dựng tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2018. Bãi bỏ Điều 2, Điều 3 Quyết định số 4691/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thành lập Chi cục Giám định xây dựng tỉnh Lào Cai.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Xây dựng, Chi cục trưởng Chi cục Giám định xây dựng tỉnh Lào Cai, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Giao thông vận tải;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- TT Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ;
- Sở Tư pháp;
- Sở Nội vụ (3b);
- Sở Giao thông vận tải - Xây dựng;
- Đài PT-TH tỉnh; Báo Lào Cai;
- Công báo tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Như Điều 3 (QĐ);
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, QLĐT, NC2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

 

QUY ĐỊNH

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG TỈNH LÀO CAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

Chương I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHI CỤC GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG TỈNH LÀO CAI

 

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Chi cục Giám định xây dựng tỉnh Lào Cai là tổ chức trực thuộc Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai (sau đây viết tắt là Sở Giao thông vận tải - Xây dựng), có chức năng giúp Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, tổ chức thực thi pháp luật về chất lượng công trình xây dựng, chất lượng sản phẩm xây dựng, an toàn lao động trong xây dựng và quản lý dịch vụ công thuộc phạm vi, lĩnh vực Sở Giao thông vận tải - Xây dựng được giao quản lý trên địa bàn tỉnh.

2. Chi cục Giám định xây dựng tỉnh Lào Cai chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng theo quy định của pháp luật; đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng và Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình Giao thông - Bộ Giao thông vận tải.

3. Chi Cục Giám định xây dựng tỉnh Lào Cai có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

4. Trụ sở: Đặt tại Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Tham mưu cho Giám đốc Sở trình UBND tỉnh

a) Dự thảo các văn bản quy định về phân công, phân cấp và ủy quyền trong lĩnh vực về quản lý chất lượng, giám định chất lượng công trình xây dựng, chất lượng sản phẩm xây dựng và an toàn lao động trong xây dựng của Sở theo phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;

b) Dự thảo kế hoạch dài hạn, 05 năm, và hàng năm, các chương trình, lĩnh vực quản lý chất lượng, giám định chất lượng công trình xây dựng, chất lượng sản phẩm xây dựng và an toàn lao động trong xây dựng của Sở được Ủy ban nhân dân tỉnh giao;

c) Dự thảo chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý chất lượng, giám định chất lượng công trình xây dựng, chất lượng sản phẩm xây dựng và an toàn lao động trong xây dựng của Sở, đảm bảo phù hợp với mục tiêu và nội dung chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Tham mưu cho Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh

a) Dự thảo các văn bản quy định về phân công, phân cấp và ủy quyền trong lĩnh vực về quản lý chất lượng, giám định chất lượng công trình xây dựng, chất lượng sản phẩm xây dựng và an toàn lao động trong xây dựng của Sở theo phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh;

b) Dự thảo quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị trực thuộc Chi cục theo quy định của pháp luật.

3. Trình Giám đốc Sở

a) Dự thảo Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng và Bảo trì công trình xây dựng; công tác an toàn, vệ sinh lao động, môi trường trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh;

b) Dự thảo các văn bản chủ trì, phối hợp với Sở, ngành có quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra việc tuân thủ quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng chuyên ngành;

c) Dự thảo các văn bản hướng dẫn kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng, công tác bảo trì công trình xây dựng đối với công trình xây dựng chuyên ngành do Sở quản lý;

d) Dự thảo kế hoạch, đề cương kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng và thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng chuyên ngành do Sở quản lý;

đ) Dự thảo Kế hoạch kiểm tra thường xuyên, định kỳ theo kế hoạch năm và kiểm tra đột xuất công tác quản lý chất lượng công trình và an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh;

e) Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình, an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình, kiểm định, giám định chất lượng, công trình đối với các công trình theo nhiệm vụ đột xuất UBND tỉnh giao cho Sở.

g) Dự thảo các Báo cáo giám định nguyên nhân sự cố công trình xây dựng theo phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền của Sở;

h) Dự thảo các Báo cáo báo cáo UBND tỉnh, Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông vận tải về việc tuân thủ quy định về quản lý chất lượng, công trình xây dựng và tình hình chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh định kỳ hoặc đột xuất;

i) Dự thảo các văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp trưởng, cấp phó của đơn vị sự nghiệp thuộc Chi cục.

4. Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ

a) Tổ chức thực hiện kiểm tra thường xuyên, định kỳ theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất công tác quản lý chất lượng của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng và chất lượng các công trình xây dựng, trên địa bàn tỉnh;

b) Tổ chức thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình theo quy định đối với các công trình xây dựng chuyên ngành do Sở quản lý;

c) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện bảo trì công trình xây dựng và đánh giá an toàn chịu lực và vận hành công trình trong quá trình khai thác, sử dụng đối với công trình, xây dựng chuyên ngành do Sở quản lý;

d) Tổ chức thực hiện giám định chất lượng công trình xây dựng, giám định chất lượng sản phẩm xây dựng, giám định sự cố công trình xây dựng theo phân cấp và phân công của UBND tỉnh;

e) Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động, môi trường trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư xây dựng có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động, môi trường trong thi công xây dựng công trình; hướng dẫn giải quyết sự cố mất an toàn kỹ thuật trong thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật;

g) Tổ chức Kiểm tra hoạt động của các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD) trên địa bàn tỉnh, báo cáo kết quả kiểm tra và kiến nghị xử lý vi phạm (nếu có) với Giám đốc sở để tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng; Bộ Giao thông vận tải theo quy định của pháp luật;

h) Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách khác, công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Chi cục theo quy định của pháp luật và của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng;

i) Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước được phân bổ, thực hiện quản lý các hoạt động có thu theo quy định của pháp luật;

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Xây dựng giao.

5. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

a) Tổ chức hướng dẫn Phòng kinh tế hạ tầng, phòng quản lý đô thị các huyện, thành phố, các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh;

b) Tổ chức hướng dẫn Phòng kinh tế hạ tầng, phòng quản lý đô thị các huyện, thành phố, các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng thực hiện các quy định của pháp luật về công tác an toàn, vệ sinh lao động, môi trường trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh;

c) Tổ chức hướng dẫn Phòng kinh tế hạ tầng, phòng quản lý đô thị các huyện, thành phố, các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật;

c) Tổ chức hướng dẫn hoạt động của các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD) trên địa bàn tỉnh.

6. Báo cáo theo định kỳ, đột xuất

a) Thực hiện báo cáo định kỳ 06 tháng và 01 năm với Sở Giao thông vận tải - Xây dựng và Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng và Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình Giao thông - Bộ Giao thông vận tải về tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao;

b) Thực hiện báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng và Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng và Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình Giao thông - Bộ Giao thông vận tải các nhiệm vụ được giao.

 

Chương II. TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ

 

Điều 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy

1. Lãnh đạo Chi Cục

a) Chi cục Giám định xây dựng tỉnh Lào Cai có Chi cục trưởng và không quá 02 (hai) Phó Chi cục trưởng;

Chi cục trưởng là người đứng đầu Chi cục, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Xây dựng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục;

b) Phó Chi cục trưởng là người giúp Chi cục trưởng, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công, khi Chi cục trưởng vắng mặt, một Phó Chi cục trưởng được Chi cục trưởng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Chi cục;

c) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Giám định xây dựng tỉnh Lào Cai thực hiện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp quản lý về công tác tổ chức cán bộ của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các tổ chức trực thuộc Chi cục

a) Phòng Tổng hợp;

b) Phòng Giám định và An toàn xây dựng;

c) Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng (đơn vị sự nghiệp).

Điều 4. Biên chế

1. Biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của Chi cục Giám định xây dựng tỉnh Lào Cai được Ủy ban nhân dân tỉnh giao trên cơ sở Đề án vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh.

2. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Chi cục Giám định xây dựng tỉnh Lào Cai chủ động xây dựng kế hoạch biên chế công chức, người làm việc báo cáo Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai, gửi Sở Nội vụ tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

 

Chương III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 5. Trách nhiệm của Chi cục trưởng Chi cục Giám định xây dựng tỉnh Lào Cai

1. Tổ chức triển khai thực hiện Quy định này. Ban hành các quyết định sau đây và chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, bảo đảm mọi hoạt động của Chi cục hiệu lực, hiệu quả:

a) Quyết định ban hành Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng thuộc Chi cục; quy định chức danh công chức cho từng phòng bảo đảm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao và phù hợp với tình hình thực tế của Chi cục;

b) Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Chi cục, nội quy cơ quan, các quy định khác có liên quan bảo đảm mọi hoạt động, điều hành của Chi cục theo đúng quy định của pháp luật.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh cần phải điều chỉnh, Chi cục trưởng báo cáo Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Xây dựng phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi