Quyết định 23/2018/QĐ-UBND Đà Nẵng về việc sửa đổi Điều 15 quy định quản lý kiến trúc công trình

Thuộc tính văn bản
Quyết định 33/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc sửa đổi Điều 15 quy định quản lý lý kiến trúc công trình trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định 47/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 33/2014/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Văn Hữu Chiến
Ngày ban hành: 02/10/2014 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xây dựng

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

Số: 33/2014/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 10 năm 2014

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 15 QUY ĐỊNH QUẢN LÝ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 47/QĐ-UBND NGÀY 12/10/2012 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

--------------------

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại nội dung Tờ trình số 756/TTr-SXD ngày 23 tháng 9 năm 2014,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Sửa đổi Điều 15 Quy định quản lý kiến trúc công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng như sau:

“Điều 15. Thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng

1. Giám đốc Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình công cộng, công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử - văn hóa, công trình tượng đài, tranh hoành tráng, công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, biệt thự, nhà ở riêng lẻ trên các trục đường chính tại Phụ lục 1 kèm theo Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 và các tuyến đường quy hoạch có chiều rộng lòng đường ≥10,5m thuộc các dự án quy hoạch xây dựng tại các quận: Hải Châu, Thanh Khê và Sơn Trà; các tuyến đường quy hoạch có chiều rộng lòng đường >10,5m thuộc các dự án quy hoạch tại các quận Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang;

2. UBND các quận, huyện cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trong đô thị, nhà ở nông thôn thuộc địa giới hành chính do mình quản lý, trừ các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; Chủ tịch UBND quận, huyện, phường, xã; các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng;
- Cục kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT TU, TT HĐND TP;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch;
- VP Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP;
- UBMTTQVN thành phố;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND quận, huyện, xã, phường;
- Báo Đà Nẵng, Đài PT-TH Đà Nẵng;
- Trung tâm THVN tại Đà Nẵng;
- Trung tâm Thông tin - Công báo thành phố;
- CVP và PCVP UBND thành phố;
- Lưu: VT, NCPC, QLĐTh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Văn Hữu Chiến

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực