Quyết định 2247/QĐ-UBND Kế hoạch phát triển hệ thống chiếu sáng đô thị TP Hồ Chí Minh năm 2021

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

Số: 2247/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2021

-------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 79/2009/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chiếu sáng đô thị;

Căn cứ Quyết định số 1874/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng phát triển chiếu sáng đô thị Việt Nam đến năm 2025;

Căn cứ Công văn số 824/UBND-TH ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phân công chỉ đạo điều hành thực hiện chương trình công tác năm 2020;

Căn cứ Thông báo số 448/TB-VP ngày 05 tháng 6 năm 2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố về Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong về tiến độ thực hiện các chương trình, đề án thực hiện 03 Chương trình đột phá và 01 chương trình trọng điểm (phục vụ Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI);

Căn cứ Tờ trình số 320-TTr/BCSĐ ngày 23 tháng 7 năm 2020 của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân Thành phố về Chương trình phát triển hệ thống chiếu sáng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030;

Căn cứ Kết luận số 769-KT/TU ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về Chương trình phát triển hệ thống chiếu sáng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại công văn số 1049/SXD-HTKT ngày 21 tháng 01 năm 2021 về phê duyệt Chương trình phát triển hệ thống chiếu sáng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn từ 2020 - 2030.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển hệ thống chiếu sáng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị, Đại học Bách Khoa, Công ty Cổ phần Chiếu sáng công cộng Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hòa Bình

 

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2247/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

 

Triển khai Chương trình phát triển hệ thống chiếu sáng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2020 - 2030 đã được Thành ủy Thành phố thông qua tại Kết luận số 769-KT/TU ngày 28 tháng 8 năm 2020, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển hệ thống chiếu sáng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 (gọi tắt là Kế hoạch thực hiện) như sau:

I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU

1. Mục tiêu

Xây dựng hệ thống chiếu sáng đô thị thông minh, đảm bảo các yêu cầu về chất lượng ánh sáng, đảm bảo về an toàn giao thông và an ninh trật tự, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và phát triển bền vững. Hệ thống chiếu sáng đô thị xây dựng mới và hệ thống chiếu sáng đô thị hiện hữu được thực hiện theo hướng chiếu sáng thông minh được quản lý và điều hành từ Trung tâm điều khiển chiếu sáng đô thị Thành phố.

2. Chỉ tiêu

- Cải tạo, chuyển đổi đèn chiếu sáng công cộng đô thị hiện hữu thành đèn chiếu sáng đô thị thông minh tại khu vực trung tâm Thành phố.

- Cải tạo, chuyển đổi đèn chiếu sáng dân lập thành đèn chiếu sáng công cộng đô thị tại khu vực trung tâm Thành phố.

- Ngầm hóa hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị kết hợp thay thế đèn chiếu sáng LED các tuyến đường chính tại khu vực trung tâm Thành phố.

- Xây dựng Trung tâm quản lý và điều hành hệ thống chiếu sáng đô thị tại khu vực trung tâm Thành phố.

- Chiếu sáng mỹ thuật công trình bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Hội trường Thống Nhất).

- Chiếu sáng trang trí cho một số trục đường quan trọng kết nối từ Sân bay Tân Sơn Nhất - Trường Sơn - Trần Quốc Hoàn - Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - nhánh Võ Văn Kiệt - hầm chui cầu Khánh Hội - cột cờ Thủ Ngữ - Tôn Đức Thắng.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Nhóm giải pháp về hoàn thiện cơ chế chính sách

1.1. Xây dựng Quy định về quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh: Thực hiện tham mưu quy định về Quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị có liên quan.

1.2. Xây dựng chính sách về xã hội hóa kêu gọi đầu tư phát triển hệ thống chiếu sáng đô thị thực hiện các dự án phát triển hệ thống chiếu sáng đô thị về: Ứng dụng công nghệ IoT (Internet Of Things) trong quản lý chiếu sáng đô thị và dự án Cải tạo chuyển đổi từ đèn HPS thành đèn LED kết hợp ngầm hóa đường dây cấp điện của hệ thống chiếu sáng đô thị.

Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất danh mục các dự án đầu tư trong lĩnh vực chiếu sáng đô thị thực hiện theo hình thức đầu tư theo đúng quy định.

2. Giải pháp về định hướng, quy hoạch hệ thống chiếu sáng đô thị

- Quy hoạch hệ thống chiếu sáng đô thị trên địa bàn Thành phố, bao gồm: chiếu sáng các công trình giao thông; chiếu sáng không gian công cộng; chiếu sáng mặt ngoài công trình; chiếu sáng quảng cáo, trang trí và chiếu sáng khu vực phục vụ lễ hội. Xác định các chỉ tiêu chiếu sáng cho các đối tượng được chiếu sáng; dự báo nhu cầu điện năng cho chiếu sáng. Nhiệm vụ xây dựng quy hoạch chiếu sáng đô thị theo hướng tạo ra nhiều không gian khác nhau phù hợp chức năng của từng khu vực, như khu vực trung tâm về chính trị, khu vực trung tâm về kinh tế, khu vực trung tâm về văn hóa nghệ thuật,... nhưng tất cả vẫn phải hài hòa với không gian chung của Thành phố, tạo ra nét đặc trưng riêng của Thành phố Hồ Chí Minh.

- Hệ thống chiếu sáng trong khuôn viên công trình do các tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý và sử dụng: Các tòa nhà cao cấp 1 hoặc cấp đặc biệt phải được thiết kế hệ thống chiếu sáng kiến trúc hài hòa với chiếu sáng khu vực.

Cơ quan thực hiện: Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị có liên quan.

3. Nhóm giải pháp về đầu tư phát triển hệ thống chiếu sáng đô thị

3.1. Cải tạo, chuyển đổi hệ thống đèn chiếu sáng công cộng đô thị hiện hữu thành đèn chiếu sáng đô thị thông minh của khu vực trung tâm Thành phố.

Cơ quan thực hiện: Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị và các đơn vị có liên quan.

3.2. Cải tạo, chuyển đổi đèn chiếu sáng dân lập thành đèn chiếu sáng công cộng đô thị trên các tuyến hẻm có kích thước tối thiểu mặt cắt ngang hiện hữu là 03m phù hợp theo tại QCVN07-4:2016/BXD cấp đường: cấp nội bộ - Đường xe đạp tại khu vực Thành phố.

Cơ quan thực hiện: Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị và các đơn vị có liên quan.

3.3. Thực hiện ngầm đường dây cấp điện và thay thế đèn LED.

Ngầm hóa hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị kết hợp thay thế đèn chiếu sáng LED các tuyến đường chính tại khu vực trung tâm Thành phố.

Cơ quan thực hiện: Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị và các đơn vị có liên quan.

3.4. Chiếu sáng mỹ thuật kiến trúc các công trình bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa

- Lập chủ trương đầu tư công, trình Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận thực hiện chiếu sáng mỹ thuật các công trình bảo tồn: Hội trường Thống Nhất, Nhà thờ Đức Bà, Chợ Bến Thành, Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Nhà hát Giao hưởng - Nhạc, Vũ kịch và thực hiện chiếu sáng trang trí cho trục đường quan trọng kết nối từ Sân bay Tân Sơn Nhất - Trường Sơn - Trần Quốc Hoàn - Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - nhánh Võ Văn Kiệt - hầm chui cầu Khánh Hội - cột cờ Thủ Ngữ - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Văn Linh - Khu đô thị Phú Mỹ Hưng - Huỳnh Tất Phát - Rừng Sác kết nối ra Biển Đông.

- Trong năm 2021: Thực hiện chiếu sáng mỹ thuật công trình bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm: Hội trường Thống Nhất, Cột cờ Thủ Ngữ; Chiếu sáng trang trí cho một số trục đường quan trọng kết nối từ Sân bay Tân Sơn Nhất - Trường Sơn - Trần Quốc Hoàn - Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - nhánh Võ Văn Kiệt - hầm chui cầu Khánh Hội - cột cờ Thủ Ngữ - Tôn Đức Thắng.

Cơ quan thực hiện: Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị phối hợp Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị có liên quan.

4. Nhóm giải pháp về nâng cao năng lực về quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng

4.1. Xây dựng phần mềm và ban hành giao thức về điều khiển hệ thống chiếu sáng đô thị cho khu vực trung tâm Thành phố.

Cơ quan thực hiện: Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị có liên quan.

4.2. Xây dựng Trung tâm Quản lý và Điều hành hệ thống chiếu sáng đô thị tại khu vực trung tâm Thành phố.

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị có liên quan.

5. Giải pháp về đào tạo, phát triển nguồn lực

Phối hợp tổ chức đào tạo nâng cao trình độ quản lý, tay nghề lao động cho đội ngũ công nhân lao động trực tiếp hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị. Nhằm nâng cao năng suất lao động, an toàn trong lao động và vận hành ổn định hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị trên địa bàn Thành phố.

Cơ quan thực hiện: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị có liên quan.

6. Nhóm giải pháp về nghiên cứu, hợp tác phát triển

6.1. Trong nước

- Nghiên cứu xây dựng phương án luận qui hoạch hệ thống chiếu công cộng đô thị bằng đèn LED ở Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó xây dựng bảng tra quy mô lắp đặt đèn LED cho từng loại đường, từng mặt cắt ngang phù hợp quy định trong Bảng 1 của QCVN 07-7:2016/BXD.

Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị có liên quan.

- Chuyển giao công nghệ từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phát triển công nghệ chế tạo hệ thống chiếu sáng công cộng thông minh sử dụng LED do Trường Đại học Bách Khoa kết hợp với Công ty Cổ phần Bóng Đèn Điện Quang thực hiện và đã nghiệm thu.

Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị có liên quan.

6.2. Ngoài nước

Tăng cường hợp tác với các đối tác nước ngoài (trước mắt là Thành phố Lyon - Pháp) về chiếu sáng đô thị, trong đó chú trọng học hỏi kinh nghiệm về quy hoạch chiếu sáng đô thị, thiết kế mỹ thuật đối với những công trình bảo tồn, cũng như chiếu sáng trang trí cho các trục đường quan trọng của Thành phố.

Cơ quan thực hiện: Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị có liên quan.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc các Sở - ban - ngành Thành phố, các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, thành phố Thủ Đức, tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương, gắn với việc thực hiện để triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch triển khai thực hiện năm 2021 của Chương trình phát triển hệ thống chiếu sáng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn từ 2020 - 2030; chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện của các cấp, các ngành, định kỳ hằng năm tổ chức sơ kết, báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân Thành phố.

2. Giao Sở Xây dựng chủ trì tổng hợp, phối hợp với Sở - ban - ngành Thành phố, các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố và Ủy ban nhân dân các quận - huyện, thành phố Thủ Đức về việc thực hiện Kế hoạch, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện; định kỳ 06 tháng một lần có tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc cần thiết bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch này, các Sở - ban - ngành Thành phố, các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và Ủy ban nhân dân các quận - huyện chủ động phối hợp Sở Xây dựng để tổng báo cáo, đề xuất báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định./.

 

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
(kèm theo Quyết định số 2247/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

 

TT

Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Sản phẩm hoàn thành

1. Hoàn thiện cơ chế chính sách về quản lý chiếu sáng đô thị

1.1

Xây dựng Quy định về quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Sở Xây dựng

Sở Tư pháp, Sở GTVT, UBND thành phố Thủ Đức và UBND quận-huyện

Quyết định

1.2

Xây dựng chính sách về xã hội hóa kêu gọi đầu tư phát triển hệ thống chiếu sáng đô thị

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Tư pháp, Sở Xây dựng

Dự thảo trình Ủy ban nhân dân Thành phố

2. Định hướng, quy hoạch về quản lý chiếu sáng đô thị

2.1

Quy hoạch chiếu sáng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Quy hoạch và Kiến trúc

Sở Xây dựng, Trung tâm QLHTKT TP.HCM, Công ty CP Chiếu sáng công cộng TP.HCM

Lập nhiệm vụ quy hoạch

3. Đầu tư phát triển về quản lý chiếu sáng đô thị

3.1

Cải tạo, chuyển đổi đèn chiếu sáng công cộng đô thị hiện hữu thành đèn chiếu sáng đô thị thông minh tại khu vực trung tâm thành phố.

Trung tâm QLHTKT TP.HCM và Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng Đô thị

Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Xác định tiêu chí đèn thông minh và công tác chuẩn bị đầu tư

3.2

Cải tạo, chuyển đổi đèn chiếu sáng dân lập thành đèn chiếu sáng đô thị trên các tuyến hẻm có kích thước tối thiểu mặt cắt ngang hiện hữu là 03m phù hợp theo tại QCVN07-4:2016/BXD Cấp đường: Cấp nội bộ - Đường xe đạp tại khu vực trung tâm thành phố.

Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Thủ Đức và UBND quận-huyện,

Công tác chuẩn bị đầu tư cho 13 quận trung tâm và triển khai 03 Quận: 1, 3, 4

3.3

Ngầm hóa hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị kết hợp thay thế đèn chiếu sáng LED các tuyến đường chính tại khu vực trung tâm Thành phố.

Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Danh mục dự án và Công tác chuẩn bị đầu tư cho 13 quận trung tâm và triển khai 03 Quận: 1, 4, 5.

3.4

Chiếu sáng mỹ thuật công trình bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm: Hội trường Thống Nhất, Cột cờ Thủ Ngữ.

Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa và Thể thao

Danh mục dự án và Công tác chuẩn bị đầu tư.

3.5

Chiếu sáng trang trí cho một số trục đường quan trọng kết nối từ Sân bay Tân Sơn Nhất - Trường Sơn - Trần Quốc Hoàn - Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - nhánh Võ Văn Kiệt - hầm chui cầu Khánh Hội - cột cờ Thủ Ngữ - Tôn Đức Thắng.

Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa và Thể thao

Danh mục dự án và Công tác chuẩn bị đầu tư.

4. Nâng cao năng lực về quản lý chiếu sáng đô thị

4.1

Xây dựng phần mềm và ban hành giao thức về điều khiển hệ thống chiếu sáng đô thị tại khu vực trung tâm thành phố.

Trung tâm QLHTKT TP.HCM

Sở Xây dựng

Phần mềm và giao thức về điều khiển hệ thống chiếu sáng đô thị

4.2

Xây dựng Trung tâm Quản lý và Điều hành hệ thống chiếu sáng đô thị tại khu vực trung tâm thành phố.

Trung tâm QLHTKT TP.HCM

Sở Xây dựng

Trung tâm Quản lý và Điều hành hệ thống chiếu sáng đô thị

5. Đào tạo, phát triển nguồn lực

5.1

Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ quản lý, tay nghề lao động cho đội ngũ công nhân lao động trực tiếp hệ thống chiếu sáng đô thị. Nhằm nâng cao năng suất lao động, an toàn trong lao động và vận hành ổn định hệ thống chiếu sáng đô thị trên địa bàn Thành phố.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Công ty CP Chiếu sáng công cộng TP.HCM

Trình độ quản lý, tay nghề lao động

6. Nghiên cứu, hợp tác phát triển

6.1

Trong nước:

 

 

 

 

Nghiên cứu xây dựng phương án luận qui hoạch hệ thống chiếu sáng công cộng bằng đèn LED ở Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó xây dựng bảng tra quy mô lắp đặt đèn LED cho từng loại đường, từng mặt cắt ngang phù hợp quy định trong Bảng 1 của QCVN 07-7:2016/BXD.

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Xây dựng, Trung tâm QLHTKT TP.HCM

Bảng tra lắp đặt đèn LED theo quy định trong Bảng 1 của QCVN 07-7:2016/BXD

 

Chuyển giao công nghệ từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phát triển công nghệ chế tạo hệ thống chiếu sáng công cộng thông minh sử dụng LED do Trường Đại học Bách Khoa kết hợp với Công ty Cổ phần Bóng Đèn Điện Quang thực hiện và đã nghiệm thu.

Sở Xây dựng

Trường Đại học Bách Khoa, Công ty Cổ phần Bóng Đèn Điện Quang, Trung tâm QLHTKT TP.HCM

Hệ thống chiếu sáng thông minh

6.2

Ngoài nước: Tăng cường hợp tác với các đối tác nước ngoài (trước mắt là Thành phố Lyon - Pháp) về chiếu sáng đô thị, trong đó chú trọng học hỏi kinh nghiệm về quy hoạch chiếu sáng đô thị, thiết kế mỹ thuật đối với những công trình bảo tồn, cũng như chiếu sáng trang trí cho các trục đường quan trọng của Thành phố.

Sở Ngoại vụ

Sở Xây dựng, Trung tâm QLHTKT TP.HCM

Định hướng về Quy hoạch chiếu sáng đô thị và ý tưởng thiết kế chiếu sáng mỹ thuật

 

 

thuộc tính Quyết định 2247/QĐ-UBND

Quyết định 2247/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển hệ thống chiếu sáng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCMSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2247/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Hòa Bình
Ngày ban hành:22/06/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xây dựng , Điện lực
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi