Quyết định 2240/QĐ-UBND Quảng Nam 2022 bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hồ chứa nước Hố Do, huyện Thăng Bình

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2240/QĐ-UBND

Quyết định 2240/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hồ chứa nước Hố Do, huyện Thăng Bình
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2240/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hồ Quang Bửu
Ngày ban hành:26/08/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xây dựng , Đấu thầu-Cạnh tranh
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM

____________

Số: 2240/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Quảng Nam, ngày 26 tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hồ chứa nước Hố Do, huyện Thăng Bình

__________________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 và số 1854/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự án Hồ chứa nước Hố Do, huyện Thăng Bình;

Căn cứ Quyết định số 2160/QĐ-UBND ngày 17/8/2022 của UBND tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư ngân sách tỉnh năm 2022 cho các công trình, dự án và thu hồi ứng trước ngân sách tỉnh;

Xét hồ sơ kèm Tờ trình số 641/TTr-BQLNNPTNT ngày 25/7/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 556/BC-SKHĐT ngày 22/8/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hồ chứa nước Hố Do, huyện Thăng Bình với các nội dung cụ thể như sau:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:

1

Lập nhiệm vụ khảo sát giai đoạn lập thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở (phần điều chỉnh bổ sung)

5.611.000

Chỉ định thầu rút gọn

Quý III/2022

Trọn gói

10 ngày

2

Giám sát khảo sát giai đoạn lập thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở (phần điều chỉnh bổ sung)

7.616.000

Chỉ định thầu rút gọn

Quý III/2022

Trọn gói

20 ngày

3

Khảo sát, lập thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở (phần điều chỉnh bổ sung)

303.671.000

Chỉ định thầu rút gọn

Quý III/2022

Trọn gói

60 ngày

4

Thẩm tra thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở (phần điều chỉnh bổ sung)

16.132.000

Chỉ định thầu rút gọn

Quý IV/2022

Trọn gói

30 ngày

5

Lập HSMT và đánh giá HSDT xây lắp (phần điều chỉnh, bổ sung)

10.589.000

Chỉ định thầu rút gọn

Quý II/2023

Trọn gói

30 ngày

6

Giám sát thi công xây lắp (phần điều chỉnh bổ sung)

165.154.000

Chỉ định thầu rút gọn

Quý II/2023

Trọn gói

Theo tiến độ thi công xây lắp

II. Gói thầu xây lắp

1

Thi công xây lắp công trình (đường quản lý vận hành kết hợp thi công vào đập phụ và tràn sự cố; cống thoát lũ hạ lưu tràn xã lũ)

7.097.453.000

Đấu thầu rộng rãi qua mạng

Quý II/2023

Trọn gói

120 ngày

Tổng cộng giá trị các gói thầu: 7.606.226.000 đồng 
(Bằng chữ: Bảy tỷ, sáu trăm lẻ sáu triệu, hai trăm hai mươi sáu nghìn đồng)

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

- Phương thức đấu thầu rộng rãi: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính phối hợp với các ngành liên quan thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- TTTU, TTHĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- CPVP;

- Lưu: VT, KTTH, KTN.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Hồ Quang Bửu

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Chỉ thị 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác chỉ đạo khắc phục tồn tại, xử lý vi phạm các công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đã đưa vào hoạt động và các công trình xây dựng không phép, trái phép (đất nông nghiệp, lâm nghiệp, hành lang bảo vệ đê điều, lưới điện, hành lang bảo vệ rừng, sai mục đích sử dụng đất) trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Chỉ thị 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác chỉ đạo khắc phục tồn tại, xử lý vi phạm các công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đã đưa vào hoạt động và các công trình xây dựng không phép, trái phép (đất nông nghiệp, lâm nghiệp, hành lang bảo vệ đê điều, lưới điện, hành lang bảo vệ rừng, sai mục đích sử dụng đất) trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Đất đai-Nhà ở, Xây dựng

×
×
×
Vui lòng đợi