Quyết định 2206/QĐ-UBND Thanh Hóa 2022 lựa chọn nhà thầu dự án Trường Tiểu học Nhi Sơn

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2206/QĐ-UBND

Quyết định 2206/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường Tiểu học Nhi Sơn (khu chính), huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh HóaSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2206/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đầu Thanh Tùng
Ngày ban hành:23/06/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xây dựng, Đấu thầu-Cạnh tranh
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HÓA

________

Số: 2206/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

Thanh Hóa, ngày 23 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Trường Tiểu học Nhi Sơn (khu chính), huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa

______________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Luật số 03/2022/QH15 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định số 4585/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học Nhi Sơn (khu chính), huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa; số 1133/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học Nhi Sơn (khu chính), huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa; số 4784/QĐ-UBND ngày 05/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường Tiểu học Nhi Sơn (khu chính), huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3942/SKHĐT- TĐ ngày 15/6/2022 về việc điều chỉnh, bổ sung KHLCNT một số gói thầu để thực hiện các công việc được bổ sung vào dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học Nhi Sơn (khu chính), huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa (kèm theo Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 18/5/2022 của UBND huyện Mường Lát).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường Tiểu học Nhi Sơn (khu chính), huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa với nội dung như sau:
- Bổ sung 02 gói thầu vào Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án;
- Nội dung các gói thầu: Có phụ biểu chi tiết kèm theo;
- Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 4784/QĐ-UBND ngày 05/11/2020 nêu trên của Chủ tịch UBND tỉnh.
Điều 2. UBND huyện Mường Lát (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật; thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với gói thầu số 6 (thi công các hạng mục bố sung, bảo hiếm công trình trong thời gian thi công, cung cấp, lắp đặt thiết bị); đối với gói thầu số 7 (giám sát thi công xây dựng các hạng mục bổ sung, lắp đặt thiết bị), trên cơ sở tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các Thông tư, văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, căn cứ tình hình thực tế, chủ đầu tư tố chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp và đảm bảo quy định; trên cơ sở đó thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng quy định của pháp luật (trong đó không điều chỉnh hợp đồng các gói thầu số 3, số 4 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Tiếu học Nhi Sơn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa theo đề xuất của UBND huyện Mường Lát tại Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 18/5/2022).
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kế từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch UBND huyện Mường Lát; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);

- Lưu: VT, CN. (Mld78)

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Đầu Thanh Tùng

Phụ biểu: Điều chỉnh, bổ sung KHLCNT dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học Nhi Sơn (khu chính),
huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa

(Kèm theo Quyết định số: 2206/QĐ-UBND ngày 23/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (triệu đồng)

Nguồn vốn

Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu

Loại

hợp đồng

Thời gian thực hiện

hợp đồng

1

Gói thầu số 6: Thi công các hạng mục bổ sung (bao gồm cả bảo hiểm công trình trong thời gian thi công), cung cấp, lắp đặt thiết bị.

1.339,5

Từ nguồn sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong dự toán ngân sách tỉnh hàng năm.

Đấu thầu rộng rãi; 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

Quý

III/2022

Trọn gói

05 tháng

2

Gói thầu số 7: Giám sát thi công xây dựng các hạng mục bổ sung, lắp đặt thiết bị

31,3

Chỉ định thầu

Quý

III/2022

Trọn gói

05 tháng

 

Cộng

1.370,8

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở dự toán chi phí các công việc bổ sung được phê duyệt tại Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của Chủ tịch UBND huyện Mường Lát;

- Gói thầu số 7 áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Điều 56, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

- Gói thầu số 6 thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; đối với gói thầu số 7, trên cơ sở tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các Thông tư, văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, căn cứ tình hình thực tế, chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp và đảm bảo quy định./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 2460/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh thời gian lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại 03 khu đất trên địa bàn huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa (gồm Khu dân cư Tây Nam đường vành đai phía Tây, Khu dân cư Tây Nam đường sắt cao tốc Bắc Nam và Khu dân cư hai bên đường từ trung tâm Thành phố Thanh Hóa đến đường Sao Vàng - Nghi Sơn)

Quyết định 2460/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh thời gian lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại 03 khu đất trên địa bàn huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa (gồm Khu dân cư Tây Nam đường vành đai phía Tây, Khu dân cư Tây Nam đường sắt cao tốc Bắc Nam và Khu dân cư hai bên đường từ trung tâm Thành phố Thanh Hóa đến đường Sao Vàng - Nghi Sơn)

Đất đai-Nhà ở, Xây dựng

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi