Quyết định 19/2022/QĐ-UBND Bến Tre phân cấp trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 19/2022/QĐ-UBND

Quyết định 19/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc phân cấp trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng do Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư, công trình sử dụng nguồn vốn khác xây dựng trên địa bàn cấp huyện
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bến TreSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:19/2022/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Ngọc Tam
Ngày ban hành:21/04/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xây dựng
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẾN TRE

_________

Số: 19/2022/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Bến Tre, ngày 21 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về phân cấp trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng do Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư, công trình sử dụng nguồn vốn khác xây dựng trên địa bàn cấp huyện

____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 683/TTr-SXD ngày 23 tháng 3 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quyết định này quy định phân cấp trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng do Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư, công trình sử dụng nguồn vốn khác xây dựng trên địa bàn cấp huyện.

2. Quyết định này áp dụng với người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, cơ quan được giao quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Điều 2. Phân cấp trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng cho cơ quan được giao quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở theo Điều 36 Nghị định 15/2021/NĐ-CP đối với công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng từ cấp III trở xuống có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng sử dụng vốn khác và được đầu tư trên địa bàn hành chính của cấp huyện.

2. Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng các công trình theo Điều 24 của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP đối với công trình do Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư; công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng từ cấp III trở xuống có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng sử dụng vốn khác và được đầu tư trên địa bàn hành chính của cấp huyện.

Điều 3. Trách nhiệm của cơ quan được phân cấp

1. Cơ quan được giao quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện:

a) Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Quản lý đô thị - Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre: Thực hiện quản lý chất lượng công trình trên địa bàn hành chính theo phân cấp đối với các công trình quy định tại điểm a, điểm b, điểm d khoản 4 Điều 109 của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

b) Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, phòng Kinh tế - Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre: Thực hiện quản lý chất lượng công trình trên địa bàn hành chính theo phân cấp đối với các công trình quy định tại điểm c khoản 4 Điều 109 của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm kiện toàn đủ năng lực để thực hiện tốt trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng được phân cấp; hướng dẫn và công khai trình tự, thủ tục hành chính giải quyết các công việc được phân cấp.

Điều 4. Xử lý chuyển tiếp

1. Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đã khởi công xây dựng trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo thẩm quyền quy định tại Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước đối với chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

2. Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được thẩm định nhưng đến ngày Quyết định này có hiệu lực mà chưa khởi công xây dựng thì thực hiện các bước tiếp theo theo thẩm quyền quy định tại Quyết định này.

3. Dự án đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thông báo kết quả thẩm định trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì không phải trình thẩm định lại, việc thực hiện các bước tiếp theo (bao gồm cả trường hợp điều chỉnh dự án, điều chỉnh thiết kế xây dựng) thực hiện theo quy định của Quyết định này.

4. Dự án đã trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì cơ quan chuyên môn về xây dựng tiếp tục thẩm định, việc thực hiện các bước tiếp theo (bao gồm cả trường hợp điều chỉnh dự án, điều chỉnh thiết kế xây dựng) thực hiện theo quy định của Quyết định này.

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; thủ trưởng cơ quan được giao quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2022 và thay thế Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước đối với chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Tam

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi