Quyết định 1480/QĐ-UBND Tiền Giang 2022 Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Y BAN NHÂN DÂN

TỈNH TIỀN GIANG

__________

Số: 1480/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Tiền Giang, ngày 19 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Xây dựng tỉnh Tiền Giang

____________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 94/QĐ-BXD ngày 28/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Xây dựng tỉnh Tiền Giang, cụ thể:
1. Danh mục 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản (có danh mục kèm theo);
Nội dung chi tiết của thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 94/QĐ-BXD ngày 28/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
Giao Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm về hình thức, nội dung công khai thủ tục hành chính tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định.
2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ và thay thế:
Thủ tục: "Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư" thuộc lĩnh vực kinh doanh bất động sản được công bố tại Quyết định số 2157/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành xây dựng tỉnh Tiền Giang.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);

- CT, các PCT.UBND tỉnh;

- VP: CVP, P. KSTTHC;

- Cổng TTĐT tỉnh;

- Lưu: VT, KSTT (Ánh).

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Dũng

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA NGÀNH XÂY DỰNG TỈNH TIỀN GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1480/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

________________

Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc đầu tư - 1.010747

a) Thời hạn giải quyết:

30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định.

b) Địa điểm thực hiện:

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang (quầy số 4 - 02733. 993844), địa chỉ: số 377, đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;

- Thủ tục hành chính được thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

c) Lệ phí: không

d) Căn cứ pháp lý:

- Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH 13 ngày 25/11/2014.

- Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử: 30 ngày

Bước

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian giải quyết

1

Tiếp nhận 01 bộ hồ sơ của chủ đầu tư (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến; scan hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ)

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Trung tâm PVHCC)

1/2 ngày

2

Giải quyết hồ sơ

* Trường hợp chủ đầu tư không đủ điều kiện cho phép chuyển nhượng:

Sở XD thông báo bằng Văn bản cho chủ đầu tư chuyển nhượng biết rõ lý do

* Trường hợp chủ đầu tư đủ điều kiện cho phép chuyển nhượng:

Sở XD lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan đến dự án, tổ chức thẩm định hồ sơ chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án

Sau khi hoàn thành việc thẩm định, Sở XD lập Tờ trình, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định cho phép chuyển nhượng dự án hoặc một phần dự án bất động sản (kèm dự thảo Quyết định)

Trình lãnh đạo Phòng hồ sơ, ký tắt

Lãnh đạo Phòng Chuyên môn Sở Xây dựng (Sở XD)

1/2 ngày

Chuyên viên Phòng Chuyên môn Sở XD

18 ngày

Lãnh đạo Phòng Chuyên môn

 Sở XD

1/2 ngày

3

Ký duyệt hồ sơ trình Ủy ban nhân

 dân tỉnh

Lãnh đạo Sở XD

1/2 ngày

4

Đóng dấu vào sổ, gửi Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn phòng Sở XD

1/2 ngày

5

Tiếp nhận hồ sơ của Sở XD, chuyển Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (VP UBND tỉnh)

Bộ phận Một cửa VP UBND tỉnh

1/2 ngày

6

Xem hồ sơ và chuyển Phòng Kinh tế (P.KT)

Lãnh đạo VP UBND tỉnh phụ trách

1/2 ngày

7

Xem hồ sơ và chuyển Chuyên viên P.KT

Lãnh đạo P. KT - VP UBND tỉnh

1/2 ngày

8

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên P. KT - VP UBND tỉnh

06 ngày

9

Xem hồ sơ, ký tắt

Lãnh đạo P. KT - VP UBND tỉnh

1/2 ngày

10

Xem hồ sơ, ký tắt

Lãnh đạo VP UBND tỉnh phụ trách

1/2 ngày

11

Xem xét, ký Quyết định

Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh

1/2 ngày

12

Đóng dấu vào sổ, chuyển Sở XD, Trung tâm PVHCC

Bộ phận Một cửa VP UBND tỉnh

1/2 ngày

13

Trả kết quả cho chủ đầu tư

Trung tâm PVHCC

Giờ hành chính

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.

thuộc tính Quyết định 1480/QĐ-UBND

Quyết định 1480/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của ngành Xây dựng tỉnh Tiền Giang
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền GiangSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1480/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Văn Dũng
Ngày ban hành:19/05/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xây dựng , Hành chính
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi