Quyết định 1391/QĐ-UBND Quảng Nam 2022 nhà thầu Đường nối QL.14H đến ĐT.609C

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

______

Số: 1391/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________

Quảng Nam, ngày 24 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình
Đường nối Quốc lộ 14H đến ĐT.609C, huyện Duy Xuyên
và huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

____________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3927/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường nối Quốc lộ 14H đến ĐT.609C, huyện Duy Xuyên và huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 430/QĐ-UBND ngày 21/02/2022 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn và gói thầu khác công trình Đường nối Quốc lộ 14H đến ĐT.609C, huyện Duy Xuyên và huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 của UBND tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư ngân sách tỉnh năm 2022 cho các dự án đã đảm bảo thủ tục đầu tư;

Theo Quyết định số 77A/QĐ-BQLGT ngày 22/4/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh phê duyệt phương án kỹ thuật thi công và dự toán Rà phá bom mìn, vật nổ dự án Đường nối Quốc lộ 14H đến ĐT.609C, huyện Duy Xuyên và huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam;

Xét hồ sơ kèm Tờ trình số 633/TTr-BQLGT ngày 04/5/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 293/BC-SKHĐT ngày 16/5/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường nối Quốc lộ 14H đến ĐT.609C, huyện Duy Xuyên và huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam; với các nội dung sau:

1. Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu được UBND tỉnh phê duyệt tại Điều 1, Quyết định số 430/QĐ-UBND ngày 21/02/2022:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu
(nghìn đồng)

Hình thức lựa chọn
nhà thầu

Thời gian bắt đầu
lựa chọn
nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

II. Gói thầu khác

1

Rà phá bom mìn, vật nổ

491.540

Chỉ định thầu rút gọn

2. Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (nghìn đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu
tổ chức lựa chọn
nhà thầu

Loại
hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

I. Gói thầu dịch vụ tư vấn

1

TV06 (Giám sát thi công xây dựng; quan trắc và giám sát môi trường)

3.597.853

Đấu thầu rộng rãi
qua mạng

Quý II/2022

Trọn gói

Theo tiến độ thi công
xây dựng

2

TV07 (Kiểm toán công trình)

923.029

Đấu thầu rộng rãi
qua mạng

Quý III/2022

Trọn gói

90 ngày

II. Gói thầu xây lắp

1

Thi công xây dựng công trình

287.584.883

Đấu thầu rộng rãi
qua mạng

Quý II/2022

Đơn giá điều chỉnh

900 ngày

Tổng cộng giá trị các gói thầu: 292.105.765.000 đồng

(Bằng chữ: Hai trăm chín mươi hai tỷ, một trăm lẻ năm triệu, bảy trăm sáu mươi lăm nghìn đồng)

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

- Phương thức đấu thầu rộng rãi: 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác tại Quyết định số 430/QĐ-UBND ngày 21/02/2022 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- TTTU, TTHĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- CPVP;

- Lưu: VT, KTTH, KTN.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồng Quang

thuộc tính Quyết định 1391/QĐ-UBND

Quyết định 1391/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường nối Quốc lộ 14H đến ĐT.609C, huyện Duy Xuyên và huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1391/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Hồng Quang
Ngày ban hành:24/05/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xây dựng , Giao thông
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi