Quyết định 1315/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập tổ công tác liên ngành xây dựng giá các loại dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------------------
Số: 1315/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2011
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC LIÊN NGÀNH XÂY DỰNG CÁC LOẠI DỊCH VỤ NHÀ CHUNG CƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội khóa 11;
Căn cứ Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;
Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;
Căn cứ Thông tư số 37/2009/TT-BXD ngày 01/12/2009 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý giá dịch vụ nhà chung cư;
Căn cứ Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;
Xét đề nghị của Sở Xây dựng Hà Nội tại tờ trình số 1277/TTr-SXD-QLKT ngày 07/3/2011,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Thành lập "Tổ công tác liên ngành xây dựng giá các loại dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội" gồm các Ông (Bà) có tên dưới đây:
1. Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Phó giám đốc Sở Xây dựng, Tổ trưởng.
2. Bà Phùng Thị Hồng Hà - Phó giám đốc Sở Tài chính, Tổ phó.
3. Ông Nguyễn Văn Hổ - Phó cục trưởng Cục thuế Hà Nội, Tổ viên.
4. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổ viên.
5. Ông Trần Hợp Dũng - Trưởng phòng Quản lý kinh tế Sở Xây dựng, Thường trực tổ công tác.
6. Ông Vũ Ngọc Đạm - Trưởng phòng Phát triển Nhà Sở Xây dựng, Tổ viên.
7. Ông Nguyễn Trọng Hiền - Trưởng phòng Quản lý nhà và Kinh doanh bất động sản Sở Xây dựng, Tổ viên.
8. Bà Lưu Thị Bích Loan - Phó trưởng phòng Quản lý kinh tế Sở Xây dựng, Tổ viên.
9. Ông Nguyễn Ngọc Minh - Phó trưởng Ban giá Sở Tài chính, Tổ viên.
10. Bà Trương Tuyết Oanh - Phó trưởng phòng Đăng ký thống kê đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổ viên.
11. Ông Trần Văn Thiện - Phó trưởng phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp - Dự toán Cục Thuế Hà Nội, Tổ viên.
12. Nguyễn Anh Dũng - Chuyên viên phòng Quản lý kinh tế Sở Xây dựng, Tổ viên.
Điều 2. Nhiệm vụ của tổ công tác:
1. Nhiệm vụ chung:
- Tiếp nhận, tổng hợp báo cáo của các chủ đầu tư, các doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn thành phố.
- Thực hiện khảo sát việc quản lý và xây dựng giá các loại dịch vụ nhà chung cư của các chủ đầu tư và doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn thành phố.
- Lấy ý kiến các cơ quan và đối tượng liên quan chịu tác động đến việc ban hành khung giá.
- Trên cơ sở kết quả khảo sát, ý kiến và báo cáo của các đơn vị, đối tượng có liên quan, tổng hợp trình UBND thành phố ban hành khung giá các loại dịch vụ nhà chung cư.
- Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
2. Tổ trưởng: Thực hiện việc điều hành tổ công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên tổ công tác. Quyết định danh sách nhà chung cư để tiến hành khảo sát làm cơ sở xây dựng giá các loại dịch vụ. Ký các văn bản liên quan đến hoạt động của tổ công tác. Đề nghị với UBND thành phố thay thế, bổ sung thành viên tổ công tác. Chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về công việc được giao.
3. Tổ phó: Thay mặt tổ trưởng tổ công tác khi vắng mặt, thực hiện việc điều hành tổ công tác. Phụ trách về kinh phí hoạt động của tổ công tác. Thực hiện nhiệm vụ theo phân công của tổ trưởng và chịu trách nhiệm về kết quả công việc theo sự phân công.
4. Các thành viên khác của tổ công tác: Thực hiện nhiệm vụ theo phân công của tổ trưởng và chịu trách nhiệm về kết quả công việc theo phân công.
Điều 3. Ủy quyền cho Sở Xây dựng Hà Nội quyết định thành lập tổ giúp việc cho tổ công tác liên ngành trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, đơn vị có liên quan.
Điều 4. Kinh phí hoạt động của tổ công tác liên ngành và tổ giúp việc được trích từ nguồn kinh phí chi hành chính sự nghiệp ngoài định mức phân bổ cho Sở Xây dựng Hà Nội; thực hiện thanh quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành của nhà nước.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, ngành thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, các chủ đầu tư, tổ chức, doanh nghiệp quản lý vận hành các khu chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thường trực Thành ủy; (để báo cáo)
- TT HĐND Thành phố; (để báo cáo)
- CT UBND Thành phố; (để báo cáo)
- Các PCT UBND Thành phố; (để báo cáo)
- VPUB: Các đ/c PCVP, các phòng: TH, XD, KT, TNMT;
- Lưu: VT, KT.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Mạnh Hiển
 
 

thuộc tính Quyết định 1315/QĐ-UBND

Quyết định 1315/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập tổ công tác liên ngành xây dựng giá các loại dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1315/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Mạnh Hiển
Ngày ban hành:18/03/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xây dựng , Cơ cấu tổ chức
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi