Quyết định 10/2021/QĐ-UBND Vũng Tàu Quy định về sử dụng nghĩa trang, nhà tang lễ

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BÀ RỊA - VŨNG TÀU
___________

Số: 10/2021/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 15 tháng 6 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy định về xây dựng, phân cấp quản lý, sử dụng nghĩa trang, nhà tang lễ và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định s 23/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ v xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng;

Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật;

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 56/TTr-SXD ngày 12 tháng 5 năm 2021 về đề nghị ban hành Quyết định quy định về xây dựng, phân cấp quản lý, sử dụng nghĩa trang, nhà tang lễ và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về xây dựng, phân cấp quản lý, sử dụng nghĩa trang, nhà tang lễ và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 và thay thế cho Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc quy định thẩm quyền quản lý nhà nước về quản lý nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VB);

- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Sở Tư pháp (KTVB);

- TT Công báo – Tin học tỉnh;

- Đài PTTH tỉnh;

- Báo Bà Rịa – Vũng Tàu;

- Lưu: VT, TH2,TH5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Trần Văn Tuấn

 

 

 

 

QUY ĐỊNH

Về xây dựng, phân cấp quản lý, sử dụng nghĩa trang, nhà tang lễ và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

____________________________

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định các hoạt động xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang (trừ nghĩa trang liệt sỹ), nhà tang lễ và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, Ủy ban nhân dân các cấp, các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có hoạt động liên quan đến nghĩa trang, nhà tang lễ và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quyết định này, những từ ngữ dưới đây được hiểu theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng, cụ thể như sau:

1. Nghĩa trang là nơi táng người chết tập trung theo các hình thức táng khác nhau và được quản lý, xây dựng theo quy hoạch.

2. Phần mộ cá nhân là nơi táng thi hài, hài cốt của người chết.

3. Táng là thực hiện việc lưu giữ thi hài hoặc hài cốt, tro cốt của người chết.

4. Mai táng là thực hiện việc lưu giữ thi hài hoặc hài cốt, tro cốt của người chết ở một địa điểm dưới mặt đất.

5. Chôn cất một lần là hình thức mai táng thi hài vĩnh viễn.

6. Hung táng là hình thức mai táng thi hài trong một khoảng thời gian nhất định sau đó sẽ được cải táng.

7. Cải táng là việc chuyển xương cốt từ mộ hung táng sang hình thức táng khác.

8. Cát táng là hình thức mai táng hài cốt sau khi cải táng hoặc lưu tro cốt sau khi hỏa táng.

9. Hỏa táng (bao gồm cả điện táng) là thực hiện việc thiêu thi hài hoặc hài cốt ở nhiệt độ cao.

10. Cải tạo và mở rộng nghĩa trang là việc chỉnh trang, nâng cấp các công trình trong nghĩa trang đang sử dụng và xây dựng mới theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với diện tích mở rộng nhằm bảo đảm về cảnh quan, môi trường.

11. Đóng cửa nghĩa trang là việc không cho phép tiếp tục thực hiện các hoạt động táng trong nghĩa trang.

12. Di chuyển nghĩa trang là thực hiện việc chuyển toàn bộ thi hài, hài cốt trong nghĩa trang đến một nghĩa trang khác được xây dựng theo quy hoạch.

Điều 3. Cấp công trình nghĩa trang, nhà tang lễ và cơ sở hỏa táng

1. Cấp công trình nghĩa trang và cơ sở hỏa táng được xác định theo Bảng 1.3 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

2. Nhà tang lễ là công trình cấp II với mọi quy mô trừ nhà tang lễ quốc gia.

 

Chương II. QUY HOẠCH, XÂY DỰNG, CẢI TẠO, MỞ RỘNG NGHĨA TRANG, NHÀ TANG LỄ VÀ CƠ SỞ HỎA TÁNG

 

Điều 4. Quy hoạch nghĩa trang, nhà tang lễ và cơ sở hỏa táng

1. Nghĩa trang, nhà tang lễ và cơ sở hỏa táng phải được xây dựng theo quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch chi tiết xây dựng nghĩa trang được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức lập, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch nghĩa trang vùng tỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng.

Điều 5. Quy hoạch chi tiết xây dựng nghĩa trang, nhà tang lễ và cơ sở hỏa táng

1. Quy hoạch chi tiết xây dựng nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng được lập, thẩm định, phê duyệt tuân thủ theo quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng.

2. Nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng khi tiến hành lập quy hoạch chi tiết xây dựng phải phù hợp với quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, quy hoạch nghĩa trang vùng tỉnh, quy hoạch chung xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

3. Đối với nghĩa trang có quy mô nhỏ hơn 05 ha, đã có quy hoạch tổng thể hoặc quy hoạch vùng tỉnh hoặc quy hoạch nghĩa trang vùng tỉnh hoặc quy hoạch nông thôn mới được phê duyệt thì lập dự án đầu tư xây dựng, không phải lập quy hoạch chi tiết.

4. Đối với dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang, nhà tang lễ và cơ sở hỏa táng từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, chủ đầu tư tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng, gửi Sở Xây dựng thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Điều 6. Xây dựng, cải tạo, mở rộng nghĩa trang, nhà tang lễ và cơ sở hỏa táng

1. Xây dựng, cải tạo, mở rộng nghĩa trang, nhà tang lễ và cơ sở hỏa táng phải tuân thủ quy hoạch chi tiết xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và các quy định của pháp luật về xây dựng.

2. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang, nhà tang lễ và cơ sở hỏa táng theo quy định của pháp luật.

3. Diện tích sử dụng đất cho mỗi phần mộ cát táng, hung táng, chôn cất một lần theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng.

4. Chiều cao phần mộ từ mặt đất trở lên (kể cả phần trang trí) tối đa không quá 2,5m.

5. Việc tổ chức lựa chọn nhà đầu tư cơ sở nghĩa trang, nhà tang lễ và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh vốn ngoài ngân sách theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất trong trường hợp tại 01 vị trí có 02 nhà đầu tư trở lên xin đầu tư.

Điều 7. Cải tạo, đóng cửa, di chuyển nghĩa trang và các phần mộ riêng lẻ

1. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố rà soát, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc cải tạo, đóng cửa hoặc di chuyển nghĩa trang cấp I, cấp II, nghĩa trang liên huyện, cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh.

2. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố căn cứ quy hoạch nghĩa trang vùng tỉnh, quy hoạch chung xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được phê duyệt và căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương quyết định việc cải tạo, đóng cửa hoặc di chuyển nghĩa trang cấp III, cấp IV và các phần mộ riêng lẻ trên địa bàn do huyện, thị xã, thành phố quản lý.

 

Chương III. QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGHĨA TRANG, NHÀ TANG LỄ VÀ  CƠ SỞ HỎA TÁNG, LẬP QUY CHẾ QUẢN LÝ NGHĨA TRANG, NỘI QUY QUẢN LÝ NHÀ TANG LỄ VÀ CƠ SỞ HỎA TÁNG

 

Điều 8. Xác định đơn vị quản lý nghĩa trang, nhà tang lễ và cơ sở hỏa táng

1. Đối với nghĩa trang cấp I, nghĩa trang cấp II, nghĩa trang liên huyện và cơ sở hỏa táng được đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, mở rộng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước thì Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao đơn vị có chức năng quản lý, khai thác và sử dụng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng theo quy định của pháp luật hiện hành về cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích.

2. Đối với nghĩa trang cấp III, nghĩa trang cấp IV và nhà tang lễ được đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, mở rộng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc ranh giới hành chính của huyện, thị xã, thành phố thì Ủy ban nhân dân huyện thị xã, thành phố quyết định giao đơn vị có chức năng quản lý, khai thác và sử dụng nghĩa trang, nhà tang lễ theo quy định của pháp luật hiện hành về cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích.

3. Đối với nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước thì chủ đầu tư tổ chức quản lý hoặc thuê quản lý nghĩa trang, cơ sở hỏa táng do mình đầu tư xây dựng.

Điều 9. Quy chế quản lý nghĩa trang, nội quy quản lý nhà tang lễ và cơ sở hỏa táng

1. Đơn vị quản lý, khai thác và sử dụng nghĩa trang có trách nhiệm lập quy chế quản lý nghĩa trang đối với các nghĩa trang do mình quản lý.

2. Đơn vị quản lý, vận hành cơ sở hỏa táng, nhà tang lễ có trách nhiệm xây dựng nội quy quản lý cơ sở hỏa táng.

3. Thẩm quyền phê duyệt quy chế quản lý nghĩa trang, phê duyệt nội quy quản lý nhà tang lễ và cơ sở hỏa táng

a) Đối với nghĩa trang, nhà tang lễ và cơ sở hỏa táng được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước

Sở Xây dựng chủ trì, tổ chức thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy chế quản lý nghĩa trang liên huyện, nghĩa trang cấp I, nghĩa trang cấp II, nội quy quản lý cơ sở hỏa táng;

Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tổ chức thẩm định, phê duyệt quy chế quản lý nghĩa trang cấp III, nghĩa trang cấp IV, phê duyệt nội quy quản lý nhà tang lễ.

b) Đối với nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước

Nhà đầu tư phê duyệt quy chế quản lý nghĩa trang, phê duyệt nội quy quản lý nhà tang lễ và cơ sở hỏa táng do mình đầu tư xây dựng; quy chế quản lý nghĩa trang, nội quy quản lý nhà tang lễ và cơ sở hỏa táng sau khi được phê duyệt phải gửi cho Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố nơi dự án được đầu tư xây dựng để quản lý, giám sát, kiểm tra việc thực hiện.

4. Đối với nghĩa trang, nhà tang lễ và cơ sở hỏa táng được xây dựng mới, quy chế quản lý nghĩa trang, nội quy quản lý nhà tang lễ và cơ sở hỏa táng phải được lập và phê duyệt trước khi đưa dự án vào khai thác, sử dụng. Đối với nghĩa trang, nhà tang lễ và cơ sở hỏa táng đang khai thác, sử dụng nhưng chưa có quy chế, nội quy quản lý thì phải tổ chức lập và trình phê duyệt theo đúng quy định.

Điều 10. Bảo trì, bảo vệ, chăm sóc, tu bổ, giá dịch vụ nghĩa trang, nhà tang lễ và cơ sở hỏa táng

1. Các nghĩa trang, nhà tang lễ và cơ sở hỏa táng phải thường xuyên kiểm tra, bảo trì, bảo vệ, chăm sóc và tu bổ nhằm luôn luôn đáp ứng được công năng và mục đích sử dụng

2. Nghiêm cấm các hành vi phá hoại, gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng của các hạng mục trong nghĩa trang, nhà tang lễ và cơ sở hỏa táng.

3. Giá dịch vụ nghĩa trang, nhà tang lễ và cơ sở hỏa táng được xây dựng nhằm bù đắp các chi phí đầu tư xây dựng và quản lý vận hành cho chủ đầu tư và đơn vị quản lý.

 

Chương IV. TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NGHĨA TRANG, NHÀ TANG LỄ VÀ CƠ SỞ HỎA TÁNG

 

Điều 11. Trách nhiệm của các sở, ngành có liên quan

1. Sở Xây dựng

a) Là cơ quan đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý nhà nước đối với hoạt động xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang, nhà tang lễ và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh. Thực hiện các nội dung được phân công, phân cấp tại khoản 3 Điều 8 Quy định này; chủ trì hướng dẫn và giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện; tổng hợp tình hình xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng nghĩa trang, nhà tang lễ và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh;

b) Chủ trì, tổ chức thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy chế quản lý nghĩa trang liên huyện, nghĩa trang cấp I, nghĩa trang cấp II và nội quy quản lý cơ sở hỏa táng;

c) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giao đơn vị có chức năng quản lý, khai thác đối với nghĩa trang, cơ sở hỏa táng quy định tại khoản 1 Điều 6 Quy định này;

d) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện quy định pháp luật về hoạt động xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang, nhà tang lễ và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh;

đ) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, tổ chức và cá nhân thực hiện các quy định trong quá trình xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang, nhà tang lễ và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh;

e) Phối hợp các cơ quan, đơn vị kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất việc tuân thủ các quy định về hoạt động xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang, nhà tang lễ và cơ sở hỏa táng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh;

g) Tổ chức lập, xác định giá dịch vụ nghĩa trang, giá dịch vụ nhà tang lễ, giá dịch vụ hỏa táng đối với nghĩa trang, nhà tang lễ và cơ sở hỏa táng được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

h) Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chấp thuận giá dịch vụ nghĩa trang, giá dịch vụ nhà tang lễ, giá dịch vụ hỏa táng, giá chuyển nhượng quyền sử dụng phần mộ cá nhân do chủ đầu tư lập đối với nghĩa trang, nhà tang lễ và cơ sở hỏa táng được được đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trước khi chủ đầu tư phê duyệt.

2. Sở Tài chính

a) Thẩm định giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ nhà tang lễ, dịch vụ hỏa táng được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do Sở Xây dựng tổ chức lập, gửi Sở Xây dựng trình Ủy ban nhân tỉnh phê duyệt;

b) Phối hợp Sở Xây dựng xác định phương án khai thác kinh doanh đối với nghĩa trang, nhà tang lễ và cơ sở hỏa táng do tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngoài ngân sách làm cơ sở để các tổ chức, cá nhân quyết định giá dịch vụ nghĩa trang, giá dịch vụ nhà tang lễ, giá dịch vụ hỏa táng, giá chuyển nhượng quyền sử dụng phần mộ cá nhân phù hợp với các chính sách, chế độ có liên quan;

c) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng chính sách hỗ trợ cho người sử dụng dịch vụ nhà tang lễ, dịch vụ hỏa táng theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 23/2016/NĐ-CP của Chính phủ khi có hướng dẫn cụ thể. Tổng hợp, nghiên cứu những khó khăn, vướng mắc trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kế hoạch vốn từ nguồn ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp, cải tạo, di chuyển, mở rộng nghĩa trang, nhà tang lễ và cơ sở hỏa táng theo quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Đối với dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang, nhà tang lễ và cơ sở hỏa táng từ nguồn vốn ngoài ngân sách; trong trường hợp lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, kết quả lựa chọn nhà đầu tư và các nội dung khác theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến lựa chọn nhà đầu tư.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai và môi trường đối với các hoạt động của nghĩa trang, nhà tang lễ và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh;

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nghĩa trang, cơ sở hỏa táng theo quy hoạch nghĩa trang được cấp thẩm quyền phê duyệt;

c) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với các dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang, nhà tang lễ và cơ sở hỏa táng theo đúng quy định; xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất và việc thực hiện bảo vệ môi trường theo đúng quy định của pháp luật;

d) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quy định vùng hạn chế, vùng cấm khai thác nước ngầm, khai thác khoáng sản tại những khu vực nghĩa trang, cơ sở hỏa táng đã được đầu tư xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt;

đ) Phối hợp Sở Xây dựng xác định phương án khai thác kinh doanh đối với nghĩa trang do các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngoài ngân sách làm cơ sở để các tổ chức, cá nhân quyết định giá chuyển nhượng quyền sử dụng phần mộ cá nhân;

e) Hướng dẫn chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang có diện tích từ 20 ha trở lên, dự án đầu tư xây dựng cơ sở hỏa táng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, trình Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định và phê duyệt theo quy định.

g) Tham mưu việc tổ chức thực hiện và thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả trúng đấu giá theo quy định pháp luật về đất đai.

5. Sở Y tế

a) Phối hợp các ngành có liên quan trong việc thẩm định và hướng dẫn thực hiện xây dựng các nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng đảm bảo yêu cầu về an toàn, vệ sinh phòng, chống dịch bệnh, không gây ô nhiễm môi trường theo quy định hiện hành;

b) Kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về an toàn, vệ sinh phòng dịch trong các hoạt động mai táng và hỏa táng.

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa – Vũng Tàu

a) Phối hợp với các tổ chức chính trị, chính trị  - xã hội tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng hình thức hỏa táng, tổ chức tang lễ tiết kiệm, văn minh, hiện đại, đảm bảo vệ sinh môi trường; hạn chế tối đa và đi đến chấm dứt việc đốt và rải giấy vàng mã dọc theo đường khi di quan nhằm tránh lãng phí và đảm bảo vệ sinh môi trường;

b) Tuyên truyền, khuyến khích người dân sử dụng hình thức hỏa táng văn minh, hiện đại; các vùng dân tộc thiểu số khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng tại cơ sở hỏa táng nhằm góp phần thay đổi tập quán cũ, tiết kiệm quỹ đất và bảo vệ môi trường.

7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì phối hợp với các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể về đối tượng được hưởng chính sách xã hội trên địa bàn theo quy định tại khoản 6 Điều 14 Nghị định số 23/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

8. Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thẩm định công nghệ các dự án đầu tư công nghệ hỏa táng theo quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về hồ sơ, nội dung và quy trình, thủ tục thẩm định cơ sở khoa học của chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thẩm định công nghệ của dự án đầu tư.

9. Các sở, ngành chức năng của tỉnh

Khi thẩm định và trình phê duyệt quy hoạch chung xây dựng đô thị, quy hoạch nông thôn mới phải xác định rõ địa điểm xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn trong đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị, quy hoạch nông thôn mới.

Điều 12. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

1. Chỉ đạo và phân công trách nhiệm quản lý nhà nước cho các phòng, ban, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang, nhà tang lễ và cơ sở hỏa táng trên địa bàn theo các nội dung được phân công, phân cấp trong Quy định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Tổ chức kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất việc tuân thủ các quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang, nhà tang lễ và cơ sở hỏa táng đối với các tổ chức và cá nhân tham gia xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang, nhà tang lễ và cơ sở hỏa táng trên địa bàn.

3. Tổ chức thẩm định và phê duyệt quy chế quản lý nghĩa trang, nội quy quản lý nhà tang lễ do mình quản lý.

4. Xây dựng kế hoạch 5 năm, hàng năm đầu tư xây dựng mới, cải tạo, mở rộng và lộ trình đóng cửa, di chuyển nghĩa trang và phần mộ riêng lẻ trên địa bàn theo quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt, gửi Sở Xây dựng tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

5. Tổ chức thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật về đấu thầu và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, các văn bản hướng dẫn liên quan trong trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên cùng đăng ký lựa chọn một địa điểm để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hỏa táng, nhà tang lễ trên địa bàn quản lý và gửi hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định theo quy định.

Điều 13. Trách nhiệm của đơn vị quản lý, khai thác và sử dụng nghĩa trang, nhà tang lễ và cơ sở hỏa táng

1. Thực hiện việc quản lý nghĩa trang, nhà tang lễ và cơ sở hỏa táng, tổ chức việc lập lưu trữ hồ sơ nghĩa trang,cơ sở hỏa táng theo đúng nội dung quy định.

2. Cung cấp các dịch vụ nghĩa trang, nhà tang lễ và cơ sở hỏa táng cho người sử dụng, đảm bảo chất lượng dịch vụ theo quy định.

3. Kiểm tra, bảo vệ, chăm sóc các hạng mục công trình trong nghĩa trang, nhà tang lễ và cơ sở hỏa táng

4. Đề xuất việc tu bổ, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nghĩa trang nhà tang lễ và cơ sở hỏa táng.

5. Ngăn chặn kịp thời các hành vi gây ảnh hưởng đến nghĩa trang, nhà tang lễ và cơ sở hỏa táng; khi phát hiện ra những hiện tượng phá hoại, những hiện tượng bất thường liên quan đến các hạng mục trong nghĩa trang, nhà tang lễ và cơ sở hỏa táng, có trách nhiệm báo ngay cho các cơ quan chức năng theo thẩm quyền xem xét giải quyết.

6. Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Điều khoản thi hành

1. Giao Sở Xây dựng tổ chức triển khai thực hiện Quy định này. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan có ý kiến phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

2. Những nội dung khác về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang, nhà tang lễ và cơ sở hỏa táng chưa được quy định tại Quy định này thì thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 23/2016/NĐ-CP của Chính phủ./.

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 10/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Quy định về xây dựng, phân cấp quản lý, sử dụng nghĩa trang, nhà tang lễ và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 10/2021/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Văn Tuấn
Ngày ban hành: 15/06/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xây dựng
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác