Quyết định 10/2021/QĐ-UBND Quy định về cấp giấy phép xây dựng tỉnh Gia Lai

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH GIA LAI

_____________

Số: 10/2021/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

__________________________

Gia Lai, ngày 14  tháng 5 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

_____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 5 năm 2021 và thay thế Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

2. Đối với các hồ sơ đề nghị cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng đã nộp trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND.

Điều 3.Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Xây dựng (b/c);

- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh (b/c);

- Cục kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư Pháp;

- Vụ pháp chế - Bộ Xây dựng;

- Đ/c Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Lưu VT, CNXD, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Đỗ Tiến Đông

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH GIA LAI

_____________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

__________________________

 

 

 

QUY ĐỊNH

Về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

(Kèm theo Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5  năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)

______________

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng; quy mô công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng, bao gồm: Sở Xây dựng; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện).

2.  Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước là chủ đầu tư xây dựng công trình; tổ chức tư vấn xây dựng, nhà thầu thi công xây dựng và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác cấp giấy phép xây dựng và thực hiện xây dựng theo giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

 

Chương II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

 

Điều 3. Quy mô của công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn

1. Quy mô, chiều cao đối với công trình xây dựng mới và công trình đề nghị cấp giấy phép sửa chữa cải tạo được cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn:

a) Công trình xây dựng tối đa 01 tầng.

b) Quy mô: xây dựng bằng kết cấu đơn giản, phù hợp với thời hạn tồn tại của công trình.

2. Thời hạn tồn tại của công trình ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn tối đa không quá 05 năm.

Điều 4. Phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng

1. Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với công trình thuộc đối tượng có yêu cầu phải cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh, trừ công trình quy định tại khoản 2 Điều này và các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2. Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình thuộc đối tượng có yêu cầu phải cấp giấy phép xây dựng trong phạm vi quản lý các Khu công nghiệp, khu vực thuộc Khu kinh tế được cấp có thẩm quyền giao cho Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh quản lý theo quy định của pháp luật, trừ nhà ở riêng lẻ.

 

Chương III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 5. Trách nhiệm thực hiện

1. Các cơ quan có thm quyền cấp giấy phép xây dựng quy định tại Điều 4 Quy định này có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng theo đúng thẩm quyền đã quy định; niêm yết công khai quy trình, thủ tục cấp giấy phép xây dựng tại nơi tiếp nhận hồ sơ; báo cáo định kỳ công tác cấp giấy phép xây dựng gửi về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo y ban nhân dân tỉnh và Bộ Xây dựng theo quy định.

2. Trách nhiệm của Sở Xây dựng:

a) Hướng dẫn việc triển khai thực hiện Quy định này.

b) Triển khai, tập huấn việc cấp giấy phép xây dựng gắn với công tác thẩm định hồ sơ thiết kế xây dựng công trình cho các cơ quan thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng, thẩm định công trình trên địa bàn tỉnh.

c) Kiểm tra và kiến nghị với cơ quan cấp giấy phép xây dựng không cấp phép hoặc thu hồi giấy phép đối với các công trình được thiết kế không theo quy hoạch, quy chế quản lý kiến trúc được phê duyệt hoặc kiến nghị xử lý các trường hợp xây dựng không đúng quy định của pháp luật.

d) Báo cáo định kỳ công tác cấp giấy phép xây dựng về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Xây dựng theo quy định.

Điều 6. Điều khoản thi hành

1. Giám đốc Sở Xây dựng, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm kiện toàn tổ chức, bộ máy, nhân sự và đảm bảo điều kiện cần thiết để thực hiện trách nhiệm được phân cấp theo đúng Quy định này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, bất cập, các cơ quan, đơn vị, cá nhân kịp thời báo cáo, đề xuất y ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Xây dựng) để xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp hoặc trình cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Đỗ Tiến Đông

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 10/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 10/2021/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đỗ Tiến Đông
Ngày ban hành: 14/05/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xây dựng
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác