Quyết định 10/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 17/2015/QĐ-UBND ngày 14/08/2015, Quyết định 22/2015/QĐ-UBND ngày 25/09/2015, Quyết định 33/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015, Quyết định 29/2016/QĐ-UBND ngày 19/08/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------
Số: 10/2017/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nam, ngày 28 tháng 03 năm 2017
 
 
QUYẾT ĐỊNH
BÃI BỎ, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 17/2015/QĐ-UBND NGÀY 14/8/2015, QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2015/QĐ-UBND NGÀY 25/9/2015, QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2015/QĐ-UBND NGÀY 25/12/2015, QUYẾT ĐỊNH SỐ 29/2016/QĐ-UBND NGÀY 19/8/2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
---------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản;
Căn cứ Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng;
Căn cứ Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản;
Theo đề nghị của Giám đốc các Sở: Tư pháp, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường.
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2015, Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2015, Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2015, Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh:
1. Bãi bỏ quy định “Nhà đầu tư thực hiện dự án phải có đăng ký hoạt động doanh nghiệp tại Hà Nam” tại khoản 2 Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh Hà Nam quy định cơ chế khuyến khích xây dựng nhà ở cho thuê phục vụ người lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
2. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh Hà Nam quy định quản lý quy hoạch, xây dựng và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Hà Nam như sau:
“4. Việc táng người chết phải được thực hiện trong các nghĩa trang; trường hợp táng trong các khuôn viên, nhà thờ, thánh thất tôn giáo phải được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp huyện và phải bảo đảm các yêu cầu về vệ sinh môi trường.”
3. Bãi bỏ khoản 6 Điều 46 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Hà Nam quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
4. Sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Nam quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam:
a) Bãi bỏ khoản 3 Điều 3.
b) Sửa đổi khoản 1 Điều 6 như sau:
“1. Giá khởi điểm là giá đưa ra đấu giá quyền khai thác khoáng sản, được tính bằng tiền đồng Việt Nam. Giá khởi điểm đối với khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được xác định bằng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.”
c) Sửa đổi điểm d khoản 5 Điều 7 như sau:
“d) Quá thời hạn 12 (mười hai) tháng kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá mà tổ chức trúng đấu giá không nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản. Tiền đặt trước của các tổ chức tham gia đấu giá mà không được hoàn trả thì nộp vào ngân sách nhà nước.”
d) Bãi bỏ khoản 2 Điều 13.
đ) Sửa đổi khoản 5 Điều 17 như sau:
“5. Phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản chỉ được tiến hành khi có ít nhất 02 tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá.”
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2017.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/cáo);
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT HĐND tỉnh (để b/c);
- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2
- VPUB: CPVP, các CV; TH(D);
- Website Hà Nam;
- Lưu: VT, NC(H).
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

thuộc tính Quyết định 10/2017/QĐ-UBND

Quyết định 10/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 17/2015/QĐ-UBND ngày 14/08/2015, Quyết định 22/2015/QĐ-UBND ngày 25/09/2015, Quyết định 33/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015, Quyết định 29/2016/QĐ-UBND ngày 19/08/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà NamSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:10/2017/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Xuân Đông
Ngày ban hành:28/03/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xây dựng , Tài nguyên-Môi trường
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi