Quyết định 09/2023/QĐ-UBND Thanh Hóa sửa đổi Quyết định 20/2021/QĐ-UBND

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 09/2023/QĐ-UBND

Quyết định 09/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc sửa đổi Khoản 1 Điều 2 và bổ sung Khoản 3 vào Điều 2 Quyết định 20/2021/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phân cấp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh HóaSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:09/2023/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Mai Xuân Liêm
Ngày ban hành:15/03/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xây dựng
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Số: 09/2023/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 1 ĐIỀU 2 VÀ BỔ SUNG KHOẢN 3 VÀO ĐIỀU 2 QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/2021/QĐ-UBND NGÀY 16/9/2021 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC PHÂN CẤP THẨM ĐỊNH BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG TRIỂN KHAI SAU THIẾT KẾ CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

______________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 817/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 17/02/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 2 và bổ sung Khoản 3 vào Điều 2 Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh về việc phân cấp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa:

1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 2:

“1. UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra Phòng được giao quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở các công trình theo phân cấp của UBND tỉnh; kịp thời xử lý vi phạm (nếu có) theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định. Đồng thời, thực hiện báo cáo định kỳ 02 lần/01 năm về kết quả thực hiện nội dung đã được phân cấp; thời hạn gửi báo cáo trước ngày 30 tháng 6 (đối với báo cáo 06 tháng đầu năm) và trước ngày 15 tháng 01 của năm sau (đối với báo cáo năm) về Sở Kế hoạch và Đầu tư và gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng (gồm các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương) theo lĩnh vực phụ trách để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Bổ sung khoản 3 Điều 2:

“3. Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương trên cơ sở báo cáo định kỳ của UBND cấp huyện về kết quả thực hiện nội dung đã được phân cấp và chức năng, nhiệm vụ được giao đề xuất, đưa vào kế hoạch kiểm tra hàng năm của các Sở để kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực của mình đã phân cấp cho UBND cấp huyện theo Quyết định này để kịp thời xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 28 tháng 3 năm 2023.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2 QĐ;
- Bộ Xây dựng (để b/c);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (để b/c);
- TTr: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Cục Kiểm tra Văn bản (Bộ Tư pháp);
- Chánh VP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh Thanh Hóa;
- Cổng TTĐT tỉnh Thanh Hoá;
- Lưu: VT.(M11)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Xuân Liêm

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi