Quyết định 03/2024/QĐ-UBND Long An phân cấp kiểm tra thực hiện pháp luật lĩnh vực xây dựng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 03/2024/QĐ-UBND

Quyết định 03/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc phân cấp kiểm tra việc thực hiện pháp luật đối với các lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Long An
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Long AnSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:03/2024/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Út
Ngày ban hành:26/01/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xây dựng
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

Số: 03/2024/QĐ-UBND

Long An, ngày 26 tháng 01 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân cấp kiểm tra việc thực hiện pháp luật
đối với các lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Long An
_______________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25/11/2014;

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25/11/2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018;

Căn cứ Luật Kiến trúc ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 5230/TTr-SXD ngày 28/12/2023.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phân cấp kiểm tra việc thực hiện pháp luật đối với các lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Long An theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 13 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định chi tiết phân cấp kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Long An.

2. Đối tượng áp dụng

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND tỉnh (Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Khu kinh tế).

b) UBND các huyện, thành phố, thị xã (sau đây gọi là UBND cấp huyện).

c) Cơ quan được giao quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện.

d) UBND các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là UBND cấp xã).

3. UBND tỉnh phân cấp cho Sở Xây dựng kiểm tra việc thực hiện pháp luật đối với các lĩnh vực xây dựng của Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý khu kinh tế và UBND cấp huyện.

4. UBND tỉnh phân cấp cho UBND cấp huyện kiểm tra việc thực hiện pháp luật đối với các lĩnh vực xây dựng của cơ quan được giao quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện và UBND cấp xã trong phạm vi địa bàn quản lý.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Xây dựng có trách nhiệm: Thành lập Đoàn kiểm tra, thực hiện kiểm tra theo Điều 13 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ. Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra về UBND tỉnh trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.

2. UBND cấp huyện có trách nhiệm: Thành lập Đoàn kiểm tra, thực hiện kiểm tra trong phạm vi địa bàn quản lý theo Điều 13 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ. UBND cấp huyện báo cáo kết quả kiểm tra về UBND tỉnh trước ngày 15 tháng 11 hàng năm, đồng thời gửi Sở Xây dựng tổng hợp.

3. Các sở, ngành tỉnh có trách nhiệm: Phối hợp, hỗ trợ kiểm tra trong trường hợp cần thiết. Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý khu kinh tế có trách nhiệm cử thành viên tham gia Đoàn kiểm tra theo yêu cầu của Sở Xây dựng.

4. Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, cơ quan được giao quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trách nhiệm trong kiểm tra việc thực hiện pháp luật đối với các lĩnh vực xây dựng. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan phải kịp thời phản ánh về Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo và đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý khu kinh tế và UBND cấp huyện, cơ quan được giao quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện, UBND cấp xã tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện quyết định này.

2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2024.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Xây dựng;
- Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PCVP.UBND tỉnhKT;
- Phòng KTTC;
- Lưu: VT, SXD, Duy.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Út

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1121/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Hoàn trả tuyến đường từ Trường trung học cơ sở xã Yên Bằng đến đường gom cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Yên Bằng”

Quyết định 1121/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Hoàn trả tuyến đường từ Trường trung học cơ sở xã Yên Bằng đến đường gom cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Yên Bằng”

Xây dựng, Giao thông, Tài nguyên-Môi trường

Quyết định 2141/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa thuộc Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ

Quyết định 2141/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa thuộc Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ

Xây dựng, Đấu thầu-Cạnh tranh

Quyết định 437/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư xã Vân Sơn để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường nối Thành phố Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514, huyện Triệu Sơn của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn

Quyết định 437/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư xã Vân Sơn để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường nối Thành phố Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514, huyện Triệu Sơn của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn

Xây dựng, Tài nguyên-Môi trường

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi